Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 9 november 2006

Bijeenkomst: 7

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 19.30 uur

Sluiting: 21.30 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Bert van Woudenberg

Rene Lansink

Martin Nap, notulist

Afwezig:

Rob Gerards

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag van de 4e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 17 oktober 2006

3. Verslag van de inspraakavond over de Harmelerwaard van 17 oktober 2006

4. Behandeling en reactie op de vragen/opmerkingen/antwoorden van de gemeente in verband met de BRAVO plannen

5. Verbetering en aanleg voetpaden met prioriteitsbepaling

6. Rondvraag

7. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. Hij heeft deze vergadering vooral belegd om enkele bijeenkomsten te kunnen terugkoppelen en om een reactie te kunnen geven op de antwoorden van de gemeente ten aanzien van de BRAVO-plannen.

2. Verslag van de 4e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 17 oktober 2006.

Bert geeft een korte terugkoppeling van de vergadering van het Dorpsplatform waar hij als vervanger van de voorzitter naar toe geweest is. Martin is ook bij deze avond aanwezig geweest. Inhoudelijk was het een goede avond waarbij de burgemeester als wijkwethouder een bestuurlijke reactie gaf op o.a. de plannen rond rijksweg A2½ en de woningbouwontwikkeling in Woerden en vooral rond Harmelen. De belangrijkste mededeling voor deze werkgroep betrof de melding dat de realisering van de rondweg en aansluiting op de A12 met 3 jaar is uitgesteld door problemen rond procedures en grondverwerving.

3. Verslag van de inspraakavond over de Harmelerwaard van 17 oktober 2006.

Aad geeft een terugkoppeling van de inspraakavond over de Harmelerwaard. Deze avond is ook door Johan bijgewoond. Het oorspronkelijke plan betrof een afsluiting van de Heldamweg en Gregor Mendelweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de doorverbinding van de GM-weg met de Hugo de Vriesweg via een tracé langs de middenwetering, een afsluiting van de Dorpeldijk ter hoogte van de begraafplaats met een beweegbare afsluiting en de belofte om de Harmelerwaard door de glastuinbouw en LR niet extra te belasten met sluipverkeer.

Tijdens de inspraakavond bleken de aanwezigen vrijwel unaniem tegen de voorgestelde plannen van de gemeente te zijn. Bewoners van Heldamweg en Dorpeldijk vonden het onacceptabel dat men in een soort isolement ten opzichte van het dorp kwamen te zitten. Uiteindelijk kwam het volgende compromis naar voren:

-De GM-weg is niet druk belast en behoeft daarom niet aangesloten te worden op de HdV-weg en krijgt ook geen afsluiting; -De Heldamweg kan door het aanbrengen van een hoogtebeperking voor vrachtverkeer worden afgesloten. Normaal personenautoverkeer kan dan gewoon doorgang blijven vinden.; -De bewoners van de Dorpeldijk accepteren de toegenomen verkeersdrukte en hebben vertrouwen in de toekomst als de Parkweg in Vleuten wordt aangesloten op Vleuterweide.; -De onderbeplanting langs de Heldamweg zal worden gesnoeid en bijgehouden waardoor deze weg zijn oorspronkelijke breedte effectief kan benutten en –De kruising Dorpeldijk/Heldamweg zal een voorrangskruising worden. Tevens kwam voor de toekomstige ontwikkelingen het mogelijk doortrekken van de HdV-weg naar het zuiden met een nieuwe brug over de LeidseRijn naar de verbindingsweg A12 ook weer in beeld. De gemeente zal zich nu gaan buigen over de ideeën en komt te zijner tijd met een nieuw voorstel.

Inmiddels heeft volgens Johan de vereniging Harmelerwaard Veilig en Groen al weer bezwaar gemaakt tegen het niet doorgaan van de definitieve afsluiting van de Heldamweg. De verdere ontwikkelingen zullen door onze werkgroep aandachtig worden gevolgd.

4. Behandeling en reactie op de vragen/opmerkingen/antwoorden van de gemeente in verband met de BRAVO plannen.

In een reactie van 18 oktober 2006 heeft de gemeente middels de heer Beving en mede namens de provincie en de regionale milieudienst gereageerd op vragen vanuit het platform rond de BRAVO-plannen.

Voor de werkgroep zijn de antwoorden over het algemeen helder en voldoende en worden deze door de werkgroep voor kennisgeving aangenomen en akkoord bevonden. Met één antwoord heeft de werkgroep grote problemen en kan ze absoluut niet instemmen:

-(vraag 2) Het is voor de werkgroep vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen absoluut niet acceptabel dat de gemeente een rotonde in de randweg met de Haanwijk vanuit ruimtelijke overwegingen afwijst. Het betreft hier een toekomstig kruispunt van een drukke weg met een zeer belangrijke school/fietsroute. Om deze kruisende verkeersstromen veilig te kunnen afwikkelen wenst de werkgroep verkeer vast te houden aan een rotonde waarbij het fietsverkeer in de voorrang is geregeld en deze rotonde binnen de komgrenzen wordt opgenomen. Als de huidige beschikbare ruimte onvoldoende is dan zal hiertoe extra ruimte moeten worden vrijgemaakt. In de totale planontwikkeling mag dit gelet op het grote belang en de vele reacties om een veilige kruising geen sluitpost zijn.

In aansluiting op de antwoorden en wat gemeld is bij de Platformvergadering maakt de werkgroep zich ernstig zorgen over de voortgang van de realisering van de randweg en aansluiting op de A12. Een vertraging van 3 jaar is zeer onwenselijk en tast de leefbaarheid van ons dorp dagelijks verder aan. De werkgroep wil van de gemeente weten of onze zorg door hen wordt gedeeld en wat men hieraan denkt te gaan doen.

De werkgroep zal met betrekking tot bovenstaande twee punten een conceptbrief opstellen en aan het bestuur van het platform verzoeken om deze via het secretariaat naar de gemeente door te sturen. Actie Martin.

5. Verbetering en aanleg voetpaden met prioriteitsbepaling.

Martin geeft een toelichting op de lijst met voetpaden welke hem zijn aangedragen om met de heer Miserus van de gemeente te bespreken. Samen bepalen de werkgroepleden de prioritering van de lijst. De eerste afspraak met de heer Miserus is niet doorgegaan vanwege ziekte. Martin zal binnenkort opnieuw contact zoeken. De volgende lijst zal dan uitgangspunt zijn:

– 1. Wilhelminalaan tussen Raadhuislaan en Hendriklaan langs weg aanleggen in verband met sociale onveiligheid van huidige voetpad. Prioriteit 3.

– 2. Groenendaal tussen Gravenlaan en Reijerscopse Overgang uitbreiden over volle lengte van huidige korte stukje ter hoogte van H2O. Prioriteit 2.

– 3. Gravenlaan tussen Groenendaal en Willem de Zwijgerlaan. Prioriteit 2.

– 4. Willem de Zwijgerlaan tussen Koningshof west en Keizershof. Prioriteit 1.

– 5. Haanwijk vanaf voetpad Prinsenhof naar Hollandsekade en Haanwijkersluis. Prioriteit 4.

– 6. Uitweg van kwakel naar Haanwijk langs speelplaats. Prioriteit 1.

– 7. Schoollaan van Ambachtsheerelaan naar Maarten Hoogendoornpad. Prioriteit 5.

– 8. Tiendweg van Ambachtsheerelaan naar Vijverbos. Prioriteit 6.

– 9. Appellaan van Kasteellaan naar Tiendweg langs speelplaats. Prioriteit 1.

– 10. Dorpsstraat net na centrum verbreden door aanleg van snelheidsremmer bij entree dorp. Prioriteit 3.

– 11. Dorpsstraat dorp uit ontbrekende stuk naar Acacialaan realiseren. Prioriteit 1.

6. Rondvraag.

-6.1. Bert meldt vragen te hebben gekregen over de wegversmalling ter hoogte van GAZA. Deze ligt nabij de bushaltes, is eenzijdig gelegen en heeft geen aparte doorgangen voor fietsers. Fietsers blijken hier regelmatig klemgereden te worden door autoverkeer en wijken om die reden massaal uit over te stoepen.

De werkgroep verzoekt de gemeente om te bekijken of een betere situering met vrije doorgangen voor de fietsers hier zijn te realiseren omdat de huidige situatie als onveilig wordt ervaren en verkeerd gedrag uitlokt.

7. Sluiting

Deze zevende werkgroepvergadering is om 21.30 uur besloten.

Opgemaakt,

Harmelen, 12 november 2006,

Martin Nap,

mc.nap@planet.nl

Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 9 november 2007

Bijeenkomst: 7

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 19.30 uur

Sluiting: 21.30 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Bert van Woudenberg

Rene Lansink

Martin Nap, notulist

Afwezig:

Rob Gerards

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag van de 4e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 17 oktober 2006

3. Verslag van de inspraakavond over de Harmelerwaard van 17 oktober 2006

4. Behandeling en reactie op de vragen/opmerkingen/antwoorden van de gemeente in verband met de BRAVO plannen

5. Verbetering en aanleg voetpaden met prioriteitsbepaling

6. Rondvraag

7. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. Hij heeft deze vergadering vooral belegd om enkele bijeenkomsten te kunnen terugkoppelen en om een reactie te kunnen geven op de antwoorden van de gemeente ten aanzien van de BRAVO-plannen.

2. Verslag van de 4e Algemene Vergadering van het Dorpsplatform van 17 oktober 2006.

Bert geeft een korte terugkoppeling van de vergadering van het Dorpsplatform waar hij als vervanger van de voorzitter naar toe geweest is. Martin is ook bij deze avond aanwezig geweest. Inhoudelijk was het een goede avond waarbij de burgemeester als wijkwethouder een bestuurlijke reactie gaf op o.a. de plannen rond rijksweg A2½ en de woningbouwontwikkeling in Woerden en vooral rond Harmelen. De belangrijkste mededeling voor deze werkgroep betrof de melding dat de realisering van de rondweg en aansluiting op de A12 met 3 jaar is uitgesteld door problemen rond procedures en grondverwerving.

3. Verslag van de inspraakavond over de Harmelerwaard van 17 oktober 2006.

Aad geeft een terugkoppeling van de inspraakavond over de Harmelerwaard. Deze avond is ook door Johan bijgewoond. Het oorspronkelijke plan betrof een afsluiting van de Heldamweg en Gregor Mendelweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de doorverbinding van de GM-weg met de Hugo de Vriesweg via een tracé langs de middenwetering, een afsluiting van de Dorpeldijk ter hoogte van de begraafplaats met een beweegbare afsluiting en de belofte om de Harmelerwaard door de glastuinbouw en LR niet extra te belasten met sluipverkeer.

Tijdens de inspraakavond bleken de aanwezigen vrijwel unaniem tegen de voorgestelde plannen van de gemeente te zijn. Bewoners van Heldamweg en Dorpeldijk vonden het onacceptabel dat men in een soort isolement ten opzichte van het dorp kwamen te zitten. Uiteindelijk kwam het volgende compromis naar voren:

-De GM-weg is niet druk belast en behoeft daarom niet aangesloten te worden op de HdV-weg en krijgt ook geen afsluiting; -De Heldamweg kan door het aanbrengen van een hoogtebeperking voor vrachtverkeer worden afgesloten. Normaal personenautoverkeer kan dan gewoon doorgang blijven vinden.; -De bewoners van de Dorpeldijk accepteren de toegenomen verkeersdrukte en hebben vertrouwen in de toekomst als de Parkweg in Vleuten wordt aangesloten op Vleuterweide.; -De onderbeplanting langs de Heldamweg zal worden gesnoeid en bijgehouden waardoor deze weg zijn oorspronkelijke breedte effectief kan benutten en –De kruising Dorpeldijk/Heldamweg zal een voorrangskruising worden. Tevens kwam voor de toekomstige ontwikkelingen het mogelijk doortrekken van de HdV-weg naar het zuiden met een nieuwe brug over de LeidseRijn naar de verbindingsweg A12 ook weer in beeld. De gemeente zal zich nu gaan buigen over de ideeën en komt te zijner tijd met een nieuw voorstel.

Inmiddels heeft volgens Johan de vereniging Harmelerwaard Veilig en Groen al weer bezwaar gemaakt tegen het niet doorgaan van de definitieve afsluiting van de Heldamweg. De verdere ontwikkelingen zullen door onze werkgroep aandachtig worden gevolgd.

4. Behandeling en reactie op de vragen/opmerkingen/antwoorden van de gemeente in verband met de BRAVO plannen.

In een reactie van 18 oktober 2006 heeft de gemeente middels de heer Beving en mede namens de provincie en de regionale milieudienst gereageerd op vragen vanuit het platform rond de BRAVO-plannen.

Voor de werkgroep zijn de antwoorden over het algemeen helder en voldoende en worden deze door de werkgroep voor kennisgeving aangenomen en akkoord bevonden. Met één antwoord heeft de werkgroep grote problemen en kan ze absoluut niet instemmen:

-(vraag 2) Het is voor de werkgroep vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen absoluut niet acceptabel dat de gemeente een rotonde in de randweg met de Haanwijk vanuit ruimtelijke overwegingen afwijst. Het betreft hier een toekomstig kruispunt van een drukke weg met een zeer belangrijke school/fietsroute. Om deze kruisende verkeersstromen veilig te kunnen afwikkelen wenst de werkgroep verkeer vast te houden aan een rotonde waarbij het fietsverkeer in de voorrang is geregeld en deze rotonde binnen de komgrenzen wordt opgenomen. Als de huidige beschikbare ruimte onvoldoende is dan zal hiertoe extra ruimte moeten worden vrijgemaakt. In de totale planontwikkeling mag dit gelet op het grote belang en de vele reacties om een veilige kruising geen sluitpost zijn.

In aansluiting op de antwoorden en wat gemeld is bij de Platformvergadering maakt de werkgroep zich ernstig zorgen over de voortgang van de realisering van de randweg en aansluiting op de A12. Een vertraging van 3 jaar is zeer onwenselijk en tast de leefbaarheid van ons dorp dagelijks verder aan. De werkgroep wil van de gemeente weten of onze zorg door hen wordt gedeeld en wat men hieraan denkt te gaan doen.

De werkgroep zal met betrekking tot bovenstaande twee punten een conceptbrief opstellen en aan het bestuur van het platform verzoeken om deze via het secretariaat naar de gemeente door te sturen. Actie Martin.

5. Verbetering en aanleg voetpaden met prioriteitsbepaling.

Martin geeft een toelichting op de lijst met voetpaden welke hem zijn aangedragen om met de heer Miserus van de gemeente te bespreken. Samen bepalen de werkgroepleden de prioritering van de lijst. De eerste afspraak met de heer Miserus is niet doorgegaan vanwege ziekte. Martin zal binnenkort opnieuw contact zoeken. De volgende lijst zal dan uitgangspunt zijn:

– 1. Wilhelminalaan tussen Raadhuislaan en Hendriklaan langs weg aanleggen in verband met sociale onveiligheid van huidige voetpad. Prioriteit 3.

– 2. Groenendaal tussen Gravenlaan en Reijerscopse Overgang uitbreiden over volle lengte van huidige korte stukje ter hoogte van H2O. Prioriteit 2.

– 3. Gravenlaan tussen Groenendaal en Willem de Zwijgerlaan. Prioriteit 2.

– 4. Willem de Zwijgerlaan tussen Koningshof west en Keizershof. Prioriteit 1.

– 5. Haanwijk vanaf voetpad Prinsenhof naar Hollandsekade en Haanwijkersluis. Prioriteit 4.

– 6. Uitweg van kwakel naar Haanwijk langs speelplaats. Prioriteit 1.

– 7. Schoollaan van Ambachtsheerelaan naar Maarten Hoogendoornpad. Prioriteit 5.

– 8. Tiendweg van Ambachtsheerelaan naar Vijverbos. Prioriteit 6.

– 9. Appellaan van Kasteellaan naar Tiendweg langs speelplaats. Prioriteit 1.

– 10. Dorpsstraat net na centrum verbreden door aanleg van snelheidsremmer bij entree dorp. Prioriteit 3.

– 11. Dorpsstraat dorp uit ontbrekende stuk naar Acacialaan realiseren. Prioriteit 1.

6. Rondvraag.

-6.1. Bert meldt vragen te hebben gekregen over de wegversmalling ter hoogte van GAZA. Deze ligt nabij de bushaltes, is eenzijdig gelegen en heeft geen aparte doorgangen voor fietsers. Fietsers blijken hier regelmatig klemgereden te worden door autoverkeer en wijken om die reden massaal uit over te stoepen.

De werkgroep verzoekt de gemeente om te bekijken of een betere situering met vrije doorgangen voor de fietsers hier zijn te realiseren omdat de huidige situatie als onveilig wordt ervaren en verkeerd gedrag uitlokt.

7. Sluiting

Deze zevende werkgroepvergadering is om 21.30 uur besloten.

Opgemaakt,

Harmelen, 12 november 2006,

Martin Nap,

mc.nap@planet.nl