Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 16 november 2006.

Aanwezig:

Aad van Dijk, Ed Janson (voorzitter) Ko Kleijn, Gerrit van woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

Afwezig:

Sjarita Soeknandan en Sjors van Egmond.

1. Opening en vaststelling agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen:

er zijn geen bijzonderheden te melden.

3. Verslag van de vergadering van 19 september 2006:

  • het Dorpplatform Harmelen wordt door de SWW gezien als een belanghebbende;
  • Ed heeft contact gehad met onze webmaster. Besloten wordt dat een vergoeding zal worden gegeven voor gemaakte kosten. Ruud (PR) neemt contact met hem op.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de thema-avond “Is Harmelen op de toekomst voorbereid?” d.d. 10 oktober 2006:

het was een geslaagde avond die goed was opgezet. Een uitstekend initiatief van de Werkgroep Zorg De heer R.Noordam coördinator woon/zorgzone coördineert ook de afvaardiging van het dorpsplatform hierin. Er werd door de aanwezigen een aantal knelpunten aangegeven waarmee de werkgroep aan de slag kan. Vooral de Regiotaxi was voor veel personen een bron van ergernis door de lange wachttijden.

5. Verslag van het Dorpsoverleg d.d. 17 oktober 2006:

ook deze avond is positief verlopen. Op de vragen die gesteld waren aan onze Wijkwethouder (Burgemeester Schmidt) met betrekking tot de JOP en het gebruik van het H2O ging hij niet in. Hij stelde voor dit onderling te bespreken. Het platform zal het initiatief nemen voor dit overleg. Ten aanzien van de JOP is een bijeenkomst afgeblazen hangende dit overleg. Ook de omwonenden zijn hierover ingelicht. De gemeente heeft door middel van een brief aangegeven het met ons eens te zijn dat deze problematiek integraal dient te worden aangepakt. In het voornoemde overleg zal ook aan de orde worden gesteld dat het wenselijk is dat er bij de gemeente één contactpersoon is die de inkomende post vanuit het Dorpsplatform doorsluist naar de desbetreffende ambtenaar.

6. Ingekomen en verzonden post:

  • reactie van de gemeente op de actiepunten van de wijkschouw. Gemeld wordt dat een kapvergunning wordt aangevraagd voor 3 elzen. De slechte ligging van het trottoir langs de Dammolen is ontstaan door de wortels van deze bomen. Ko zal nagaan of hiervoor een andere oplossing is te vinden;
  • door een inwoner van het dorp wordt aandacht gevraagd voor overlast. Volgende week is er een bijeenkomst waar de burgemeester aanwezig zal zijn Ed zal deze kwestie met hem bespreken;
  • uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Bart Schnoor 23 november. Teuny gaat er heen;
  • de definitieve versie van de Statuten voor het Platform. De notariële akte zal volgende week worden getekend door Ed en Teuny;
  • Nieuwsbrief van de Stichting behoud Veenweidegebied Kockengen. Deze zal op de website worden geplaatst;
  • Uitnodiging voor de informatieavond over de nieuwbouw op het terrein van het voormalige HI-gebouw. Gerrit en Teuny zijn er geweest. Opvallend was dat de maquette een vertekend beeld gaf. De nieuwbouw die ongeveer 15 meter hoog zal zijn verhield zich niet tot de hoogte van de aangrenzende bungalows die aan de nok nauwelijks 6 meter hoog zijn.

7. Verslagen Werkgroepen:

Verkeer: Aad heeft de inspraakavond over de Harmelerwaard op 17 oktober jl. bezocht. De meerderheid van de aanwezigen kon zich niet vinden in het voorstel van de gemeente. Er is gebrainstormd en wellicht zal de gemeente met een nieuw voorstel komen waarvoor opnieuw de inspraakprocedure moet worden opgestart. Voor de gemeente is de aanleg van een brug over de Leidsche Rijn voor de ontsluiting van het gebied een reële optie.

Ruimte: hierover is geen nieuws te melden;

Leefbaarheid: de werkgroep komt volgende week bijeen; Over de uitvoering van actie tegen het zwerfvuil zullen Ko en Teuny overleggen.

Zorg en Welzijn: de door de werkgroep georganiseerde thema-avond is al besproken.

8. BRAVO Beantwoording van de vragen door Gemeente en Provincie;

de werkgroep Verkeer is, met uitzondering van de genoemde oplossing bij de Hofbrug na, content met de beantwoording. De werkgroep Leefbaarheid zal het volgende week bespreken. Uit een nieuwsbrief over de Bravo blijkt dat de uitvoering van de plannen 3 jaar vertraging oploopt. Vanuit het platform zal een brief gaan naar de gemeente waar de verschillende meningen vanuit het platform zullen worden verwoord.

9. Beschermd Dorpsgezicht:

de nota “het buitengebied van Harmelen beschermd Dorpsgezicht” is aangeboden aan het College en is positief ontvangen. De raad zal in de vergadering van 14 december a.s. hierover een besluit nemen. De aanvraag kan dan nog tijdig, voor 1 januari a.s., worden ingediend bij de RMD. Ed geeft aan dat het hoofd van deze dienst zich positief heeft uitgelaten over het initiatief. Het is uniek dat dit uit de burgerij komt. In de Commissie Ruimte van de Provinciale Staten d.d. 4 december zal hij inspreken als de structuurvisie van de N.V. Utrecht aan de orde komt.

10. Grootschalige woningbouw en snelweg A 2,5 Comité “De Groene Buffer”:

de structuurvisie van de N.V. Utrecht is te vinden op de site WWW.Utrecht.nl Er wordt gediscussieerd over het feit of het Dorpsplatform zich niet op glad ijs begeeft door de samenwerking met het Comité “De Groene Buffer” Enerzijds is het uitgangspunt dat we geen actiegroep kunnen zijn: Anderzijds is in het Dorpsoverleg unaniem verontrusting uitgesproken over de visie van de N.V.Utrecht en wordt de burger in de gelegenheid gesteld zijn stem massaal te laten horen. Door het platform zal in februari een forumdiscussie worden georganiseerd waarvoor Tweede-Kamerleden en Statenleden zullen worden uitgenodigd.

11. PR:

Ruud heeft gesproken met de correspondente van de VAR. Haar voorstel was het instellen van een vaste rubriek voor b.v. 1 x in de 14 dagen. Ruud zal kennismaken met Andries Koster (webmaster) en afspraken maken. Ruud toont zich enthousiast om de PR op zich te nemen maar zegt ook anderen niet voor de voeten te willen lopen.

12. Rondvraag:

Ko meldt dat de aanleg van een Helihaven bij Leidsche Rijn, waarover ook in Harmelen onrust was ontstaan, van de baan is.

Aad informeert naar het overleg dat is gevoerd voorafgaand aan het Dorpsoverleg van 17 oktober 2006. Naast de kennismaking van Ruud Sneller met het AB heeft Paul Kwakkenbos zijn verzoek om Burgemeester Schmidt (wijkwethouder) toe te spreken toegelicht.

Harmelen,

Teuny van Wijngaarden – secretaris