Gemeente Woerden

Alarmnummer 112

Als u 112 belt wordt u doorverbonden met de regionale 112-centrale in Utrecht.

Zij vragen u welke dienst (politie, brandweer, ambulance) u nodig heeft.

Daarna wordt u doorverbonden met de hulpverleningsdienst die u nodig heeft.

Locatie:

Bij de hoofdingang van het stadhuis. Graag eerst melden bij de receptie/het snelloket.

Betaling:

contant of pinnen (chipper/chipknip)

Openingstijden receptie:

ma. 8.30-19.30 uur doorlopend; di. t/m do. 8.30-16.30 uur; vr. 8.30-12.30 uur.

Receptie:

14 03 48 of (0348) 428 911: telefoonbeantwoording, publieksvoorlichting, opsturen gemeentegids.

Burgerzaken:

14 03 48 of  (0348) 428 911:

o.a. voor:

  • identiteitsbewijzen
  • rijbewijzen
  • huwelijken
  • geregistreerd partnerschap
  • diverse uittreksel
  • geboorteaangifte
  • aangifte van overlijden en verhuizen

Andere taken zijn o.a. bevolkingscontrole, beleid en beheer begraafplaatsen en verkiezingen.

Ziet u verder ook de website van de gemeente woerden

Beleid belastingen:

14 03 48 of (0348) 428 518

Heffing gemeentelijke belastingen; taxaties Wet Onroerende Zaken:

14 03 48 of (0348) 428 445

afvalstoffenheffing, rioolrechten, reinigingsrechten en hondenbelasting:

14 0 48 of (0348-428 608)

Incasso/controle:

14 03 48 of (0348) 428 404

Deurwaarder:

14 03 48 of (0348) 428 413

Kassier:

14 03 48 of (0348-428 406)

Markt en haventoezicht:

14 03 48 of (0348) 428 413

Parkeertoezicht:

14 03 48 of (0348) 408 590

Gemeentelijke begroting:

14 03 48 of (0348-428 401)

Verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid;

14 03 48 of (0348-428 428)

Tegen een aantal besluiten van de burgemeester, het college en de raad kunt u bezwaar maken.

Voorwaarde is dat u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen door het besluit.

Dien uw bezwaarschrift binnen zes weken in nadat het betreffende besluit u is toegezonden, of is gepubliceerd en anders direct nadat u van het besluit heeft gehoord. Richt uw brief aan het bestuursorgaan door of namens wie het besluit is genomen, dus de burgemeester, het college of de raad. Geef in uw bezwaarschrift aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en wat de redenen van uw bezwaar zijn.

Vermeld verder uw naam, adres, postcode en woonplaats en onderteken uw bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift komt terecht bij de Commissie bezwaarschriften die – na een hoorzitting – advies uitbrengt aan het bestuursorgaan.

Dit bestuursorgaan neemt vervolgens een nieuw besluit (“de beslissing op bezwaar”). Tegen dit nieuwe besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Verhoeff , de heer B. van Hellof de heer R.C. Ouwerkerk, ambtelijk secretarissen van de commissie, telefoon (0348) 428 365, (0348)-428 419 of 428 825.

Wanneer u een bezwaarschrift indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de commissie. Daarin is ook een toelichting op de procedure opgenomen.

Voor een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) hoeft u niet langer op het Stadhuis langs te komen.

Via een digitaal formulier vult u uw gegevens in. Binnen 10 werkdagen krijgt u dan het uittreksel op uw deurmat.

www.woerden.nl