Gemeentelijke Informatievoorziening

Harmelen ligt aan de Oude Rijn. De Haanwijkersluis vormde hier de scheiding tussen het Groot Waterschap van Woerden en waterschap Bijleveld.

De kerk die in Harmelen werd gebouwd, kreeg in 1288 banden met de Johannieterorde, die er een commanderij stichtte. ‘De Kloosterhoeve’ houdt de herinnering hieraan nog levendig. De huidige dorpskerk dateert gedeeltelijk uit de late middeleeuwen. Na de grote kerkbrand van 1900 is deze grotendeels opnieuw opgetrokken.

Buiten het dorp lag de oude ridderhofstad Huize Harmelen. De kasteelheer had als ambachtsheer en grootgrondbezitter veel invloed. Het landgoed werd na de dood van ambachtsheer Adriaan de Joncheere in 1913 opgesplitst. De duiventoren, een klein maar bekend monumentje, is een van de overblijfselen.

Natuurgebied Het Vijverbosch, dat zijn ontstaan dankt aan de klei- en zandwinning, maakte onderdeel uit van het jachtterrein van het kasteel.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide Harmelen uit tot een bescheiden forensengemeente. In de jaren zeventig werden in de dorpskom vele huizen gesloopt met het oog op een betere verkeersafwikkeling.

Landelijk geniet Harmelen bekendheid vanwege een trieste gebeurtenis: de treinramp van 1962.

Meer over de geschiedenis van Harmelen: zie de pagina Geschiedenis.

Voor uitgebreidere informatie over Harmelen,Woerden, Kamerik en Zegveld: zie www.rhcrijnstreek.nl.

Het is handig te weten welke bedoeling de gemeente heeft met bepaalde stukken grond. Dit staat verwoord in een bestemmingsplan.

Op grond van het bestemmingsplan hebben de percelen een bepaalde bestemming: bijv. voor woningbouw of detailhandel. De bestemmingsplannen kunt u inzien bij afdeling bouwzaken. Een bestemmingsplan komt tot stand via een wettelijk geregelde procedure.

Dit houdt achtereenvolgens in:

  1. een aankondiging op de gemeentelijke informatiepagina,
  2. een inspraakronde en
  3. de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken.
  4. Een bestemmingsplan moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht en soms door de Raad van State.

De procedures en informatie rond nieuwe bestemmingsplannen worden begeleid door de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoon (0348) 428 331.
Bezoek voor verdere informatie over ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, nieuws over inspraak en dergelijke) ook de gemeentelijke website: www.woerden.nl

Voor vragen over bestaande bestemmingsplannen kunt u terecht bij de afdeling bouwzaken, telefoon (0348) 428 333.
Tegen de uitspraak na behandeling van uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Belastingkamer van het Gerechtshof.

Beroep in cassatie (hoger beroep) wordt behandeld door de Hoge Raad.

Kijkt u voor meer informatie naar de informatie bij uw belastingaanslag.

Gebruikte batterijen horen niet thuis in het gewone huisvuil. Het milieu wordt hierdoor sterk negatief belast.

U kunt ze altijd inleveren bij de winkels waar u ze heeft gekocht of inleveren met het klein chemisch afval.

Een goed alternatief is gebruik te maken van oplaadbare batterijen.

De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op, met uitzondering van honden en katten (deze worden door de dierenambulance opgehaald).

Klachten of meldingen van gevonden kadavers, behalve honden en katten, kunt u bij de gemeente indienen via de Klachtenlijn (0348) 430 966 of via www.woerden.nl, zodat verwijdering wordt geregeld.

Het is ook mogelijk om het dode huisdier, zoals een hond, kat, cavia, etc. op het stadserf in het kadaverhok te deponeren.

De eventuele verpakking kunt u in de aanwezige containers deponeren. Dit geldt uitsluitend voor particulieren.

Bij vermissing van uw huisdier kunt u contact opnemen met de dierenambulance (0348) 414 242.

Bruikbare spullen, zoals meubelen, apparaten, speelgoed, boeken, platen en curiosa kunnen dagelijks bij de Rec-shop Woerden aan de Touwslagersweg 21 te Woerden worden gebracht. Laten ophalen kan ook, telefoon (0800) 023 4445.

De openingstijden van de winkel zijn: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 16.00 uur.

Ook kunt u het materiaal brengen bij Stichting Emmaus Haarzuilens, Eikstraat 14, te Haarzuilens. In Harmelen haalt Emmaus gratis her te gebruiken goederen bij u thuis op. Bel voor een afspraak: (030) 677 1540. Geopend op woensdagen van 13.00 – 16.00 uur en op de laatste zaterdag van de maand van 11.00 – 13.00 uur.

De hoge kleigronden aan de Oude Rijn waren al vroeg bewoond. De rivier diende als noordgrens van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden in Woerden een fort, het Castellum Laurum. Dit maakte onderdeel uit van de militaire verdediging van het keizerrijk.

Het achterliggende veengebied werd in de middeleeuwen in cultuur gebracht. De overeenkomst die de landsheer met de ontginners sloot noemde men een ‘cope’. Dit woord is nog terug te vinden in namen van polders als Gerverscop en Teckop.

De sloten in de polders rond Woerden laten nog steeds het kavelpatroon zien uit de tijd van de ontginningen. Om de afwatering van het inklinkende land te verbeteren, werd het op den duur noodzakelijk de polders te bemalen met molens en vanaf de 19e eeuw met gemalen. De nieuwe landbouwgronden werden vooral voor de akkerbouw gebruikt.

Pas veel later vond er een verschuiving plaats naar de veeteelt. Eeuwenlang verdiende een groot aantal bewoners hun brood met het werk op het land. Tot vijftig jaar geleden had de omgeving van Woerden een sterk agrarisch karakter.

Ondanks het oprukken van de woningbouw en bedrijventerreinen heeft de gemeente Woerden nog een schitterend en waardevol buitengebied.

Oude medicijnen en eigen gebruikte injectienaalden kunt u inleveren bij de apotheek.

Het is verboden dit bij het huisvuil te doen.

Adres:

Straatweg 66a, Postbus 242, 3620 AE Breukelen
Telefoon: (0346) 260600
Fax: (0346) 260610

Openingstijden:

ma. t/m do. 9.00 t/m 17.00 uur; vr. 9.00 – 16.00 uur (graag op afspraak).

Locatie:

een gesprek kan, afhankelijk van onderwerp, in Breukelen plaatsvinden maar ook in het stadhuis van Woerden, telefoon (0348) 428 905.

De milieutaken van de gemeente worden uitgevoerd door de Regionale Milieudienst Noord-West Utrecht. De Milieudienst ondersteunt als milieuspecialist acht gemeenten waaronder Woerden.

Taken zijn:

  • behandelen van aanvragen van geluid- en bodemonderzoeken
  • milieuvergunningen en andere milieuzaken (uitgezonderd afval).
  • Ook natuur- en milieueducatie en het ontwikkelen van algemeen milieubeleid zijn taken van de milieudienst.

In het regionaalarchief kunt u kosteloos de oude archieven inzien van ondermeer de (vroegere) gemeenten Woerden, Harmelen, Barwoutswaarder, Rietveld, Kamerik, Zegveld en die in de Lopikkerwaard.

Daarnaast vindt u hier plaatselijke kerk-, verenigings-, en bedrijfsarchieven, foto- en prentenverzamelingen en een boekencollectie van de geschiedenis van Woerden.

In de studiezaal kunt u voor allerlei informatie terecht over de geschiedenis van Woerden, stamboomonderzoek, enz.

Adres:

De Bleek 2, zij-ingang van het stadhuis
Telefoon (0348) 428 846
E-mail: rhc@woerden.nl
Site: www.rhcrijnstreek.nl .

Openingstijden:

ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur; dinsdagavond 19.00-21.30 uur (niet in juni, juli en augustus).

De komende jaren wordt de wegenstructuur in en rond Woerden grondig aangepakt. Het beleid is er op gericht de wegen in de stad en dorpskernen te ontlasten en een betere aansluiting te krijgen met belangrijke uitvals- en toegangswegen. Deze ontlasting komt tot stand door randwegen aan te leggen en nieuwe verbindingen te maken met de A12. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere doorstroming en betere bereikbaarheid.

BRAVO (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud) is de naam voor dit complexe project. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en een aantal omringende gemeenten. BRAVO bestaat uit 9 projecten. De realisatie zal een tiental jaren in beslag nemen. Meer informatie over BRAVO vindt u op www.woerden.nl onder het trefwoord BRAVO

De klachtenlijn Woerden is 24 uur per dag bereikbaar voor uw melding over bijvoorbeeld teveel onkruid, containers, kapotte verkeersborden en –verlichting, beschadigd wegdek, vuil op straat, rioleringen of hondenpoep. Onder de knop Uw melding, klacht of tip kunt u dit doorgeven. Het Stadserf lost het voor u op.

Bijna iedere maand zitten de 29 leden van de gemeenteraad om tafel in commissie- en raadsvergaderingen.

Waarover zij praten kunt u zien op woerden.nl. Agenda’s, ingekomen stukken, voorstellen en verslagen kunt u downloaden.

www.woerden.nl

Zoals ook Harmelen, hebben bijna alle wijken en kernen van de gemeente een dorps- of wijkplatform.

Dat platform zet zich in voor de leefbaarheid van uw woonomgeving. Ook is het vaak de schakel tussen de wijk of kern en de gemeente.

Wilt u weten wie zich actief inzet voor een wijk of kern? Kijk op www.woerden.nl.