Verslag van de 4e Algemene Vergadering gehouden op 17 oktober 2006 in Restaurant”’t Wapen van Harmelen”.

Aanwezig: namens de gemeente: Burgemeester H. Schmidt (Wijkwethouder) , de heer C. Westerink en de heer C. Vendrig. namens de Politie: mevrouw N. Hachriu.

De leden van het Algemeen Bestuur: E. Janson (voorzitter), T. van Wijngaarden (secretaris) de voorzitters van de werkgroepen A. Koolwijk (plaatsvervanger K Kleijn leefbaarheid), G. van Woudenberg (Ruimte), B .van Woudenberg (plaatsvervanger Verkeer en S. Soeknandan (Zorg en Welzijn) .

Enkele vertegenwoordigers van Raadsfracties en circa 35 belangstellende dorpsbewoners

1. Opening:

de voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom Een bijzonder woord van welkom richt hij tot Burgemeester Schmidt, onze nieuwe wijkwethouder. en de afgevaardigde van de politie. Hij meldt dat hij ondertussen een kennismakingsgesprek heeft gevoerd met de heer Schmidt. Er was goed overleg en de toon was welwillend kritisch met betrekking tot de samenwerking gemeente versus platform.

2. Mededelingen:

  • bericht van verhindering van S. van Egmond, K.Kleijn en A. van Dijk. De laatste wegens een inspraakavond bij de gemeente over de infrastructuur van de Harmelerwaard;
  • de zoektocht naar een DB-lid die de PR op zich wil nemen heeft tot onze vreugde succes gehad. De heer R. Sneller is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hij wordt aan de vergadering voorgesteld;
  • de presentatie van de politie in de vorige bijeenkomst van het Dorpsoverleg is als teleurstellend ervaren. Men is bereid hierop terug te komen. In de volgende vergadering zal dit opnieuw aan de orde komen waarbij gewerkt zal worden met de op dat moment actuele gegevens;

3. Verslag Dorpsoverleg 23 mei 2006:

er zijn geen aanmerkingen op dit verslag zodat het is vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat de werkzaamheden voor de status “Harmelen Beschermd Dorpsgezicht” goede vorderingen maken. Op korte termijn zal aan het College van B & W de nota, voorzien van uitgebreide motivatie, worden aangeboden.

Naar aanleiding van het verslag over de presentatie door de politie wordt gevraagd om aandacht voor de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. In het bijzonder binnen de 30-kilometer zone. Snelheid wordt overschreden, voorrangsregels worden niet nagekomen. en door motorvoertuigen worden meer decibellen geproduceerd dan is toegestaan. Controle, met name in de spitsuren, is noodzakelijk in het bijzonder voor de veiligheid van de schoolkinderen. Toegezegd wordt dat de problematiek aan de orde zal worden gesteld bij het politieoverleg. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de vrachtwagens die met grote snelheid de kom van het dorp vanuit het oosten binnenrijden. De aanwezige politiefunctionaris zegt toe dat zij met nieuw verworven kennis en apparatuur op korte termijn snelheidscontroles zal uitvoeren.

4. Activiteiten Werkgroepen:

Leefbaarheid:

aandachtspunten zijn op dit moment:

  • de ontwikkelingen bij H2O waarbij vergaderruimte is ontrokken en recreatief zwemmen niet meer mogelijk is;
  • het voornemen van de gemeente om de problematiek van het fietspad langs Breudijk op te lossen door het kappen van de populieren;
  • de inrichting van het terrein van het voormalige HI-gebouw;
  • de gebrekkige communicatie met de gemeente;
  • Zwerfvuil: er zal actie worden gevoerd om in samenwerking met gemeente, berdrijven en horeca het zwerfvuil te verminderen. Ook op de burgers zullen worden betrokken in de campagne. Goed voorbeeld voor de kinderen, sociale controle en de directe omgeving van de eigen woning zwerfvuil vrijhouden. Met de heer Vendrig van het wijkteam zal overlegd worden of vaker vuil geruimd kan worden. (als er veel vuil ligt zullen burgers sneller geneigd zijn ook rommel te laten vallen)

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de blikvangers, die geplaatst waren langs de route van schoolgaande kinderen, wel aan het doel beantwoordde maar dat zij niet goed waren geplaatst. Ergernis wekt het ook dat in het Vijverbos tuinafval wordt gedumpt. De suggestie wordt gedaan om de oude, in de voormalige gemeente Harmelen gebruikelijke “takkendag” weer 2 maal per jaar in te voeren.

Ruimte:

de Werkgroep zoekt nog versterking. In september is het Platform uitgenodigd om een visie te geven op de 2e plannen voor de bouw van het appartementencomplex op de locatie van het voormalige HI-gebouw. De plannen waren al ontwikkeld voordat het platform was opgericht en de (financiële) randvoorwaarden staan vast. De delegatie heeft de plannen voor kennisgeving aangenomen. Dit geldt ook voor de nieuwe scholenbouw op het terrein van de “Notenbalk”. waarvoor vanavond een oriënterend gesprak plaatsvindt met de omwonenden. Een afgevaardigde van de Werkgroep Zorg is hierbij aanwezig. Op dit terrein zullen 2 scholen verrijzen met totaal 21 leslokalen. Dit gegeven zat al in de pijplijn voordat het Platform functioneerde. Wat het Platform in dit geval kan doen is nagaan of de procedures goed lopen. Het platform dient in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij de planvorming.

Verkeer:

de tegenstrijdige rapporten, die zijn uitgebracht door respectievelijk de Provincie en de Regionale Milieudienst, over de luchtvervuiling door fijnstof in de Dorpsstraat zijn door een werkgroeplid samen met milieudefensie onderzocht. Gebleken is dat de wettelijke norm niet wordt overschreden.

Zorg en Welzijn:

10 oktober is er door het Platform een thema-avond georganiseerd waarbij de vraag “Is Harmelen klaar voor de toekomst” centraal stond. Het was een geslaagde avond waarvoor veel belangstelling was. Er werden vragen gesteld en suggesties gedaan waarmee de werkgroep aan de slag kan.

5. W.v.t.t.k:

op het moment dat de agenda voor deze vergadering werd vastgesteld was nog niet zeker of de politie opnieuw een presentatie zou verzorgen. Dit zal, zoals al eerder aangegeven, in de februarivergadering plaatsvinden.

6. PAUZE.

7. Beantwoording vragen door Burgemeester H.Schmidt:

wat is de mening c.q. het beleid van de gemeente Woerden tot:

de grootschalige woningbouw die de N.V. Utrecht wil realiseren op het grondgebied van Harmelen?

Antwoord; de N.V.Utrecht is een overlegorgaan en heeft geen rechtsvorm. Gedeputeerde Lokker, is voorzitter van dit orgaan. Men heeft Woerden links laten liggen en die is dan ook op geen enkele manier bij dit overleg betrokken. De Raad van de gemeente Woerden heeft in scherpe bewoordingen haar ongenoegen over de gang van zaken uitgesproken door middel van een motie. Woerden is alsnog uitgenodigd. Zij staat echter op het standpunt dat niet gebouwd gaat worden buiten de Rode Contouren. Hierbinnen is er ruimte genoeg om in ieder geval tot 2015 te bouwen voor eigen behoefte en zelfs meer dan dat. Je ziet dat in verschillende regio’s van het land de bevolking afneemt. Met een krimpscenario is geen rekening gehouden. Als bouwlocaties worden aangewezen zal dat altijd gecontroleerd en zorgvuldig moeten gebeuren.

de aanleg van een snelweg de zogenaamde A 2,5:

Antwoord: je gaat niet zomaar een snelweg dwars door het Groene Hart aanleggen. Volgens de gemeente is dit plan prematuur. Blij is de Burgemeester met de uitspraken van Minister Veerman die deze weg zonder meer afwijst. Als zal blijken dat uitbreiding van wegen noodzakelijk is zal naar andere oplossingen gezocht moeten worden Het Groene Hart ligt hem na aan het hart. Zolang hij Burgemeester van Woerden is zal geen medewerking worden verleend voor de aanleg van de A 2,5.

Opgemerkt wordt dat veel boeren hun grond al verkocht hebben aan projectontwikkelaars en de druk groot is om te bouwen in Midden-Nederland. De heer Schmidt benadrukt nogmaals dat de raad alleen instemt met bebouwing binnen de rode contouren.

De heer Kwakkenbos vraagt het woord. Hij herinnert zich maar al te goed dat een belangrijk motief voor de herindeling van Harmelen naar Woerden was van zowel Provincie als Rijk dat Harmelen een groene buffer moest blijven tussen het verstedelijkte gebied tussen Woerden en Utrecht. Om de oprukkende stad Utrecht te weerstaan was een krachtige buurgemeente nodig. Hij heeft in het gemeentearchief alle stukken opgezocht waarin deze motivatie is verwoord.
Schrijnend noemt hij het en een staaltje van politieke onbetrouwbaarheid dat in het Provinciehuis tegelijkertijd de plannen werden gesmeed van de N.V.Utrecht. Hij biedt het platform de archiefstukken aan.

Tenslotte zegt hij met verbazing kennis genomen te hebben van de opmerking van Wethouder Strik in het AD waarin deze zegt “de herindeling was voor mijn tijd, daar weet ik niets van” De opdracht die de gemeente Woerden kreeg bij de herindeling was: “zorg dat de kern Harmelen groen blijft”. Dat moet het College toch bekend zijn.

Op de opmerking dat de mensen in Harmelen vertrouwen hadden in een samengaan met Woerden zegt de heer Schmidt dat de gemeente Woerden dit vertrouwen niet zal beschamen.

– Op de vragen over het H2O met betrekking tot het ontrekken van vergaderruimte en het vervallen van het recreatief zwemmen, stelt de heer Schmidt voor om dit onderling te bespreken.

– met betrekking tot de Jongeren Ontmoetingsplaatsen zal er overleg plaatsvinden met alle betrokken instanties, de jongeren en het platform.

8. Rondvraag:

  • m.b.t. de voortgang van het BRAVO-project wordt medegedeeld dat door allerlei ontwikkelingen vertraging is ontstaan;
  • aandacht wordt gevraagd voor het monumentale graf van Adriaan De Joncheere. op de Algemene Begraafplaats aan de Leidsestraatweg. De gemeente heeft zich in 1913 verplicht voor f. 625,= het onderhoud eeuwigdurend op zich te nemen. Dit vindt echter niet plaats. In 2000 heeft de heer Scheffelaar hierover een brief geschreven namens de SHHV Projectgroep Harmelen.

9. Sluiting:

de datum voor de volgende vergadering zal worden vastgesteld nadat het vergaderschema van de gemeente bekend is.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder welthuis.

Harmelen, februari 2007

Teuny van Wijngaarden – secretaris