Verslag van de Werkgroep Verkeer en Ruimte d.d. 7 februari 2008

 

Bijeenkomst: 2

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 22.40 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Rob Gerards

Gerrit van Woudenberg

Martin Nap, notulist

Cees Dijkhof gast bij punt 2

Hans Kriek gast bij punt 2

Afwezig:

Bert van Woudenberg

Rene Lansink

Jan van Zuijlen

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Verkeersdrempel Kerkweg en trillingsoverlast

3. Terugkoppeling van de contacten van Martin Nap met de heer Rogier Kuypers van gemeente Woerden over verschillende onderwerpen

4. Verkeersonveiligheid Utrechtsestraatweg na onderhoudswerkzaamheden

5. Terugkoppeling stand van zaken verkeersafwikkeling Harmelerwaard.

6. Voorbespreking van het komende Dorpsoverleg met de wijkwethouder/burgemeester op 18 februari 2008

7. Rondvraag

8. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid van Rene en Jan. Van Hans Speller is niets meer vernomen en hij wordt daarom geacht geen lid meer van deze werkgroep te zijn. Bert is ernstig ziek en heeft namens het Dorpsplatform een fruitmand ontvangen. Gerrit meldt dat ook hij weer last heeft van zijn ziekte. Beide leden wordt veel sterkte en van harte beterschap gewenst.

2. Verkeersdrempel Kerkweg en trillingsoverlast.

Voor dit punt zijn de heren Dijkhof en Kriek aangeschoven. Zij geven toelichting en uitleg op de lange geschiedenis en totale problematiek van hun trillingsoverlast door de drempel op het kruispunt Kastanjelaan/Esdoornlaan/Kerkweg (K/E/K) en ook maar in minder mate Eikenlaan/Kerkweg (E/K).

Middels een brief met kenmerk U-000450 van de heer J. Zwaneveld, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, heeft de gemeente Woerden op 10 januari aan het Dorpsplatform gevraagd om de betreffende bewoners te horen en het college wil adviseren ten aanzien van de geschetste problematiek op de kruising Kastanjelaan/Esdoornlaan/Kerkweg. Middels deze bijeenkomst van de werkgroep Verkeer en Ruimte geeft het Dorpsplatform gaarne gehoor aan het gemeentelijke verzoek.

Alles op een rij zettend zijn dit de constateringen:

Voor de aanleg van het kruispunt plateau was er geen overlast.

Trillingen worden veroorzaakt door wielcontact bij materiaalovergangen waarbij hoogteverschil en oneffenheden tussen de materialen het trillingsprobleem verergerd.

Zwaarder verkeer maakt de klachten ernstiger.

De klachten zijn redelijk verdeelt over de gehele dag.

De betreffende bewoners willen een vlakke kruising met eventueel een ander soort verkeersremmende maatregel en in de toekomst geen last meer van trillingshinder.

De toegestane snelheid is 30 km/uur maar de bewoners stellen dat er veel harder wordt gereden.

Voor zover bekend hebben zich na aanleg van het plateau geen ongelukken meer voorgedaan.

Voor aanleg van het plateau zijn er enkele ongelukken met materiele schade bekend.

Na de hele geschiedenis en problematiek te hebben aangehoord en de feiten te hebben beoordeeld, komt de werkgroep tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

De trillingsoverlast van de bewoners is op basis van resultaatmetingen onomstreden en kan door de gemeente niet als minderheidsbelang geheel terzijde worden geschoven.

Vermindering van het aantal materiaalovergangen kan bereikt worden door de kruising K/E/K geheel in asfalt uit te voeren.

Vanuit de verkeersveiligheid is een bepaalde extra attentiewaarde van het kruispunt wel zinvol.

Het kruispunt daarom wel als plateau uitvoeren geniet de voorkeur waarbij dan wel kan worden volstaan met een soft plateau met lange busvriendelijke opgangen zoals deze ook zijn uitgevoerd op bv. De kruising Noordergaard/Dorpsstraat en Leidsche Straatweg/Breudijk.

Op het plateau wel de normale drempel markering aanbrengen.

Als de gemeente niet meer kiest voor een plateau, dan de attentiewaarde van de kruising verhogen door een andere kleur op het gehele kruisingsvlak aan te brengen (bv. rood asfalt) in combinatie met bv. bliksemschichtmarkering.

Andere snelheidsremmende maatregelen als “om en om” of versmallingen worden vanwege ruimte gebrek, parkeerproblematiek en klemrijden van fietsers afgewezen.

Om het karakter van verblijfsgebied en dorpskern te handhaven wordt vervangen van de klinkers door asfalt voor de winkels Kerkweg en Kalverstraat eveneens afgewezen.

De werkgroep is zich er van bewust dat door de voorstellen de gereden snelheid wellicht negatief zal worden beïnvloed. Om dat binnen de perken te houden zou regelmatig controle door de politie zinvol zijn.

Het kruispunt Kerkweg/Eikenlaan zou eventueel op dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden maar wellicht is daar regelmatig onderhoud aan de bestrating en wegnemen van enkele straatwerk verzakking nabij de overgangen met het asfalt voldoende.

Grootscheepse reconstructie of vervangen van de gehele wegconstructie en fundering van de Kerkweg wordt als niet zinvol en zeer kostbaar afgewezen.

Tot zover wat hier in de werkgroep over is behandeld en door de secretaris van het Dorpsplatform in een antwoord op de brief zal worden verwerkt.

P.S. Nadere inspectie ter plaatse enige dagen later leerde dat de aansluitingen van het plateau op de prefab drempelelementen ernstige onderlinge hoogteverschillen vertonen. Deze hoogteverschillen zullen thans de klacht aanmerkelijk versterken.

3. Terugkoppeling van de contacten van Martin Nap met de heer Rogier Kuypers van gemeente Woerden over verschillende onderwerpen.

-3.1. Van de lijst met voetpaden zijn die langs Willem de Zwijgerlaan, Uitweg en Spruit en Bosch uitgevoerd.

Appellaan volgt binnenkort. Men gaat nu naar die met prioriteit kijken of hiervan ook zaken haalbaar zijn.

-3.2. Bewegwijzering Glastuinbouw en Putkop met pictogrammen wordt uitgezocht.

-3.3. Snelheidsremmer Gravenlaan wordt nader uitgezocht en beplanting is teruggesnoeid.

-3.4. Bushokje Dorpsstraat wordt meegenomen in reconstructie Dorpsstraat als rondweg gereed is. Verdwenen markering wordt hersteld en nut van langsmarkering bij bushalte voor GAZA wordt onderzocht.

-3.5. Kruispunt Haanwijk/Rondweg/Hofbrug is nader onderzocht op mogelijkheden van rotonde en andere verbeteringen. Gemeente komt nu met de oplossing van een kruispuntplateau en een 5 meter breed rustpunt.

De werkgroep kan gelet op de ruimtelijke en financiële mogelijkheden instemmen met dit voorstel en zal haar nadrukkelijke wens om een rotonde nu loslaten.

-3.6. Een ernstige verzakking, het ontbreken van tegelaansluitingen en enkele gaten in de aansluitingen van het Jaagpad op de trappen van de Hofwijkbrug (weerszijden) zal met spoed worden verholpen.

-3.7. Nabij de Dorpsstraat 3,5,7 moeten fietsers van de Hofwijkbrug naar het dorp tweemaal de Dorpsstraat oversteken. De gemeente gaat de mogelijkheden van fietssuggestiestroken onderzoeken en neemt daarbij ook de mogelijke aanleg van een ontbrekend stukje voetpad mee.

-3.8. De reactie op de zienswijzen voor het appartementencomplex Willem Alexanderlaan is op 6 februari naar het Dorpsplatform verzonden. De voorzitter meldt dat deze zijn ontvangen en allemaal afgewezen schijnen te zijn. Inhoudelijk wordt hier na bestudering een volgende maal op teruggekomen.

Met deze reacties van de heer Kuypers concludeert de werkgroep dat er in ieder geval serieus met onze eerdere opmerkingen en punten richting gemeente is omgegaan.

4. Verkeersonveiligheid Utrechtsestraatweg na onderhoudswerkzaamheden

De Utrechtsestraatweg is na de onderhoudswerkzaamheden van afgelopen jaar stukken onveiliger geworden. Vooral de gewijzigde belijning zorgt voor veel verwarring en fietsers hebben hierdoor visueel minder ruimte.

Inmiddels zijn er een aantal ernstige ongelukken gebeurd. Het is thans nog een 80 km weg terwijl er toezeggingen van de provincie schijnen te zijn om er een 60 km weg met fietssuggestiestroken van te maken. Dit is ook het geval aan de westzijde van het dorp. Feitelijk horen er geen fietsers op een dergelijke 80 km weg.

De werkgroep betreurt het nalaten van de optie 60 km met suggestiestroken en steunt daarin de bewoners met hun acties. Bij dezen verzoekt de werkgroep de gemeente om zich hier bij de provincie ook hard voor te maken.

5. Terugkoppeling stand van zaken verkeersafwikkeling Harmelerwaard.

De voorzitter doet verslag van de stand van zaken. Vanuit Vleuterweide komen er veel klachten bij de gemeente Utrecht over het drukke vrachtverkeer naar het glastuinbouwgebied Harmelerwaard. Vorige week is er overleg geweest van de gemeente Woerden met Utrecht. Utrecht schijnt bereid mee te betalen aan een nieuwe brug over de Leidsche Rijn. Gedacht wordt nu aan een locatie in het verlengde van de Heldamweg. Daarnaast is dan ook de realisatie van de uit 1989 daterende Oost-Westverbinding tussen de Hugo de Vriesweg en de Heldamweg weer in beeld. Hierop kan dan ook de Gregor Mendelweg worden aangesloten. Zo krijgt de glastuinbouw een eigen korte verbinding naar de A12. Vanaf de Leidsche Rijn naar de A12 wordt nog gestudeerd op het beste tracé. De werkgroep kan zich geheel vinden in deze gedachte gang en pleit voor een spoedige realisatie.

6. Voorbespreking van het komende Dorpsoverleg met de wijkwethouder/burgemeester op 18 februari 2008.

Voor het komende dorpsoverleg draagt de werkgroep de volgende punten aan:

– 1. Mogelijkheid om de Utrechtsestraatweg alsnog een 60 km weg te maken incl.

fietssuggestiestroken. De vraag is of de burgemeester hierin een rol kan spelen bij de provincie. De weg is nu na het opknappen en opnieuw belijnen te gevaarlijk voor fietsend bestemmingsverkeer.(4 ongelukken in 6 weken allemaal met fietsers!)De grootste oorzaak is dat de wegbelijning te ver naar de buitenkant is gezet en de fietsers dus op de rijbaan rijden i.p.v. net ernaast. Het is een beetje vreemd voor een doorgaande automobilist dat hij komend vanuit Woerden wel maar 60 mag en na het dorp op nog steeds die N198 ineens 80 km per uur. En bij De Meern weer 60 moet rijden.

– 2. Onderhoud aan straatverlichting, bermen en wegbelijning in het buitengebied. Er zijn te veel lantaarnpalen scheef of kapot. Ook is er weer hard onderhoud nodig aan de bermen en willen de mensen wegbelijning om aan te geven waar de waar de weg ophoud en de berm begint. (bv. op de Harmelerwaard. Dit zou in 2007 gebeuren maar is niet of gedeeltelijk gedaan).

– 3. Parkeerproblematiek bij de verschillende nog nieuw te bouwen projecten (Willem Alexanderlaan en Wilhelminalaan). Wij vragen graag aandacht dat de weinige beschikbare parkeerplaatsen niet worden vol gezet met containers of andere bouwmaterialen. Ook de routes door het dorp van het bouwverkeer moet een aandachtspunt blijven en vraagt om goed bewegwijzering voor het bouwverkeer.

– 4. Het beter aangeven van het industrie/bedrijventerrein De Putkop en het glastuinbouwgebied Harmelerwaard op de ANWB borden d.m.v. pictogrammen. Dit om ellende met de vele buitenlandse chauffeurs op te lossen. Dit was al toegezegd (eind 2006) maar is nog niet gerealiseerd. Ook het opnieuw en beter aangeven van de wegbewijzering naar de openbare voorzieningen (H2O, tennisbaan, sporthal, sportvelden enz.) is een punt om als gemeente eens kritisch naar te kijken.

– 5. Graag willen we met de gemeente kijken of er verschillende wijzigingen doorgevoerd kunnen worden waardoor navigatie systemen (zoals een TOMTOM) vloeiender door Harmelen kunnen gaan. Wij hebben begrepen dat 1x per jaar de gemeente de wijzigingen naar de kaartenmakers doorgeeft? Om alvast een paar voorbeelden te geven:

Het adres van sporthal De Kroon omzetten van Hendrikweg naar Groenedaal. Daar is namelijk ook de voor deze voorziening bedoelde parkeerplaats.

De route van het vrachtverkeer naar het glastuinbouwgebied Harmelerwaard verwijzen van A2 en A12 door Vleuterweide via de Liesgrassingel in plaats van via de Molenbrug en de Harmelerwaard.

7. Rondvraag.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 22.40 uur besloten.

Opgemaakt,

Harmelen, 13 februari 2008,

Martin Nap,

Notulist werkgroep Verkeer en Ruimte

mc.nap@planet.nl