Verslag van de 8e Algemene Vergadering gehouden op 25 februari 2008

Aanwezig: Wethouder Marjan Haak, de heer Jan Ruyten, voorzitter van de WMO-raad, het Algemeen Bestuur leden van de werkgroepen en ± 35 belangstellende inwoners van Harmelen.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, de heer Ed Janson opent de vergadering en heet ieder welkom in het bijzonder mevrouw Haak en de heer Ruyten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen: geen bijzonderheden;

3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

de voorzitter geeft het woord aan mevrouw Haak Zij vertelt dat de gemeente op grond van deze wet (die op 1 januari 2007 van kracht is geworden) verplicht is voorzieningen te realiseren die de burgers in staat stelt zelfstandig te functioneren. Hoewel dit voor alle leeftijden geldt, zullen vooral ouderen van deze voorzieningen gebruik maken. Het is een geheel nieuwe manier van werken en partijen moeten hieraan wennen. Er was een lastige start. De zorginstellingen waren niet verplicht de dossiers aan de gemeente te verstrekken. Voor persoonlijke zorg zijn 900 75+ers gescreend waarvan er 450 daadwerkelijke zorg nodig hadden. De uitgaven waren hoger dan begroot. De gemeente ontving voor nieuwe taken een budget van 2,9 miljoen euro. Aanbesteding heeft plaatsgevonden op grond van de maximum uurprijs. De kwaliteit van de zorg wordt gemeten naar het aantal binnengekomen klachten. Een belangrijke taak is ook het ondersteunen van de sociale samenhang. Een digitale sociale kaart is hiervoor noodzakelijk. In Harmelen is in september een meldpunt geopend in Gaza. De belangstelling hiervoor is tot nu toe teleurstellend. Wellicht heeft dit te maken dat men het meldpunt associeert met intramurale zorg. Het is belangrijk dat de burgers continu geïnformeerd worden over de mogelijkheden die het meldpunt biedt.

Vervolgens krijgt de voorzitter van de WMO-raad, de heer Ruyten, het woord. Hij zou liever zien dat de wet een andere naam zou krijgen, n.l. de WMP (Wet Maatschappelijke Participatie) Hij leest een gedicht dat een beschrijving
geeft over het doel van de WMO. De raad bestaat uit 6, op deskundigheid gescreende, personen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B & W en de Gemeenteraad. Ook de Dorps- en wijkplatforms worden hierin betrokken. De raad is 1 jaar geleden aangetreden en heeft een visie ontwikkeld dat is vastgelegd in een Visiedocument. Het motto is: “Samenleven doe je met elkaar”. Uitgangspunt is “Wat kan de burger zelf”. Een belangrijk punt is ook aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en de vrijwilligers.

De heer Ed Janson stelt dat er in Harmelen voorzieningen ontbreken die voor een goede uitvoering van de WMO essentieel zijn. Het Dorpsplatform heeft al vanaf de oprichting de conclusie getrokken dat het H20 niet de functie heeft van Dorpshuis. Er zijn veel klachten over de bereikbaarheid en bruikbare vergaderruimte is niet beschikbaar. Op dit moment zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van een brede school bij de Mauritshof. Hierin worden de leerlingen van “De Fontein” en de “Notenbalk” gehuisvest. Ook zal daar ruimte zijn voor de huidige gebruikers van de “Decibel” (welke wordt afgebroken) en vergaderingen.

In verband met het bovenstaande is door het Dorpsplatform voorgesteld om het vrijkomende schoolgebouw aan de Schoollaan te gebruiken als (para)medisch centrum en het voormalige gemeentehuis voor sociaal culturele activiteiten. Dit zou uitstekend passen in de doelstellingen van de WMO. Nadere uitwerking zal plaats moeten vinden in overleg met betrokken instellingen. Het voorstel is door de Burgemeester met instemming ontvangen.
Door aanwezigen worden vervolgens aandacht van de Wethouder gevraagd voor:

 • een tijdig overzicht voor de verschuldigde eigen bijdrage bij zorg;
 • de lange procedures die veel ergernis geven;
 • activiteiten die door SKW in Woerden worden georganiseerd met subsidie van de gemeente. Kan b.v. op voordracht van de Dorpsplatforms ook een beroep gedaan worden op SKW voor activiteiten in de andere kernen?
 • het probleem dat zich voordoet als woninguitbreiding noodzakelijk i.v.m. fysieke beperkingen en dit wordt afgewezen op grond van het bestemmingsplan. Dit probleem is ook aan de orde gesteld in de bijeenkomst op 10 oktober 2006. De vraag wordt gesteld of de afdelingen ook het WMO-motto hanteren: “Samenwerken doe je met elkaar”. Mevrouw Haak zegt dat dit hoge prioriteit heeft maar voordat dit optimaal werkt er wel 6 á 7 jaar overheen gaan.
  De voorzitter bedankt mevrouw Haak en de heer Ruyten voor de medewerking aan deze avond.

PAUZE

4. Verslag van het Dorpsoverleg d.d. 29 oktober 2007:

n.a.v. dit verslag wordt geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. het onderhoud van het monumentale graf van Adriaan de Jonckheere. De voorzitter meldt dat door de gemeente is toegezegd dat, als in 2009 de begraafplaats wordt opgeknapt, tegelijkertijd het graf ook onderhanden zal worden genomen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Website:

de voorzitter meldt dat door omstandigheden vanaf eind april 2007 geen leven meer was op de website. Vanaf deze week is de site weer in bedrijf en kunnen wetenswaardigheden over Harmelen en het Dorpsplatform te vinden zijn onder www.harmelen.nu Er zijn linken naar de gemeente Woerden maar er is ook de mogelijkheid tot interactie zodat bezoekers van de site direct kunnen reageren op gepubliceerde berichten.

6. Toelichting aandachtspunten Werkgroepen:

De heer Ko Klein, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid, deelt mee dat:

 • er op 2 april a.s. in samenwerking met de gemeente een grootscheepse schoonmaakactie in Harmelen zal worden gehouden. Er is recent een brief naar de scholen gestuurd waarin gevraagd is deze actie uit te voeren met de leerlingen van de groepen 7 en 8. Burgemeester Schmidt zal het startsein geven. De heer Versteeg, bestuurslid van Stichtse Rijnlanden zegt dat er voor de deelnemende kinderen materiaal beschikbaar is.
  De kliko, die bij de Golf is geplaatst op verzoek van de werkgroep heeft effect. Er ligt nu beduidend minder zwerfvuil;
 • nu besloten is dat de bomen aan de Breudijk zullen worden gekapt de werkgroep graag wil overleggen met de gemeente over de soort bomen die de bestaande bomen zullen vervangen. Hoewel dit is toegezegd heeft het overleg nog niet plaatsgevonden;
 • de werkgroep een beroep heeft gedaan op de gemeente om in H20 weer gelegenheid te bieden voor recreatief zwemmen voor de schoolkinderen;
 • er studie zal worden gedaan naar de Milieu Effectrapportage die is uitgebracht naar aanleiding van de BRAVO en dat hierop zal worden gereageerd;
 • de gemeente van plan is ons dorp op te vrolijken met het plaatsen van een tiental bloembakken. de werkgroep zal, eventueel in overleg met omwonenden, aangeven waar ze geplaatst kunnen worden;

De heer Aad van Dijk, voorzitter van de Werkgroep Verkeer en Ruimte, meldt dat er uitvoerig ambtelijk overleg is geweest over de situatie die ontstaat als de randweg is aangelegd en de fietsers in Haanwijk deze weg kruisen. Een rotonde is, door de grote ruimte die dit vraagt, niet mogelijk. Nu is voorgesteld om daar een opstelplaats voor fietsers van 5 meter aan te leggen. Punten van aandacht waren verder:

 • de situatie op de Gravenlaan. De daar aanwezige pukkels geven trillingen aan de aangrenzende woningen aan de Koningshof en er zijn fietsers en gebruikers van een invalidenwagen over gevallen. Voorgesteld is om een plateau aan te leggen;
 • de drempels op de Kerkweg. De gemeente heeft aan de werkgroep voor deze langslepende zaak advies gevraagd. Na overleg met betrokkenen is dit advies vorige week verzonden;
 • het ontbreken van stukken trottoir langs enkele wegen in het dorp. Op de meest urgente plaatsen zijn die intussen aangelegd. De aanleg van de 2e categorie zal binnenkort plaatsvinden;
 • de verbetering van de bewegwijzering rond het glastuinbouwgebied. Met behulp van pictogrammen zal dit binnenkort plaatsvinden;
 • het bushokje bij Gaza. Dit blijft staan. Bij de herinrichting van de Dorpsstraat, nadat de randweg is aangelegd, zal dit worden herzien;
 • de situatie op de Utrechtsestraatweg waar de Provincie het wegdek heeft ingericht als autoweg en er geen ruimte meer is voor fietsers. Ongelukken hebben zich al voorgedaan. De politie heeft aanwonende fietsers gesommeerd om niet op deze weg te rijden. Kortom een onhoudbare situatie. Volgens de dames Ineke Alsem en Loes Dekkers (Statenleden) is er in de commissievergadering van Verkeer over gesproken en heeft de gedeputeerde het boetekleed aangetrokken en zal de situatie zo spoedig mogelijk worden herzien.
 • de buitenwegen waar de straatverlichting en belijning te wensen overlaat;
 • de routes die door de navigatiesystemen worden aangegeven. Kaartenmakers dienen deze aan te passen.

7. Versterking Werkgroepen:

op de website kan men lezen over de activiteiten van het Platform en zal ook een oproep worden gedaan voor deelname.

8. Rondvraag:

de aanvraag voor de status van het Buitengebied van Harmelen Beschermd Dorpsgezicht is door 6 instellingen voor natuur en milieu ondersteund door middel van een brief aan het RACM. Ook de voorzitters van de Tweede Kamerfracties en de verantwoordelijke Ministers hebben een brief ontvangen. We hopen dat nog dit jaar het besluit genomen zal worden. De geschiedenis van Harmelen komt ook op de website.
Tenslotte complimenteert de voorzitter van de WMO-raad, de heer Ruyten, de aanwezigen met de actieve communicatie over en weer van deze avond. Nog niet eerder heeft hij dit op deze wijze in een wijk- of dorpsplatform in de gemeente meegemaakt.

 

Harmelen,
Teuny van wijngaarden – secretaris.