Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 4 februari 2008 in “De Driesprong”.

Aanwezig:

Pieter Battem (plaatsvervanger Sjarita Soeknandan), Aad van Dijk, Ed Janson (voorzitter) Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden. Als gast aanwezig de heer P.Tielen.

Afwezig:

Sjors van Egmond, Ko Klein en Ruud Sneller.

1.Opening en vaststelling agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.Mededelingen:

Ed heeft informatie ingewonnen over de stand van zaken met betrekking tot de status van Beschermd Dorpsgezicht voor het buitengebied van Harmelen. Minister Plasterk geeft hoge prioriteit aan de bescherming van 100 jonge monumenten in Nederland. De aanvraag voor Harmelen, die men in principe positief beoordeelt, wordt hierdoor doorgeschoven. Besluit hierover zal in 2009 plaatsvinden. Via de provincie kan ook extra bescherming worden gegeven maar dit kan ook door dezelfde provincie weer worden herroepen. We kiezen ervoor de besluitvorming van de RACM af te wachten;

3.Ingekomen post:

  • een brief van de heer J.Kwantes. met het verzoek om in de straatnamen van Harmelen aandacht te schenken aan de historie. We zullen deze brief doorsturen naar de SHHV, projectgroep Harmelen.;
  • verzoek van de heer P.Hoogervorst om aandacht voor de verkeerssituatie bij De Golf. Aan Ko Klein zal worden gevraagd om dit bespreken met Cor Vendrig;
  • Van de gemeente: een brief m.b.t. klachten van bewoners langs de Kerkweg over de Verkeersdrempel. De werkgroep Verkeer vergadert 7 februari a.s. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd;
  • Bericht van de gemeente dat de door ons ingediende zienswijze m.b.t. de bouw van het appartementencomplex W.A.laan-Koningspark ongegrond wordt verklaard;
  • mededeling van de gemeente dat het verplanten van de essen langs de A12 een zaak is van de provincie en dat ons verzoek dan ook is doorgestuurd;

4.Verslag van de vergadering van 4 oktober 2007:

het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.Verslag en evaluatie Dorpsoverleg op 29 oktober 2007:

hierop zijn geen op- of aanmerkingen.

6.Verslagen activiteiten werkgroepen:

  • Leefbaarheid: na lange tijd van afwezigheid van Ko heeft de werkgroep 30 januari j.l. vergaderd. Op 4 april wordt de schoonmaakdag gehouden. Teuny zal Ko bijpraten over de ontwikkelingen van de laatste maanden.
  • Verkeer en Ruimte: de werkgroep vergadert a.s. donderdag. Aandachtspunten zijn o.a. de situatie op de Gravenlaan en de voor fietsers gevaarlijke Utrechtsestraatweg na de nieuwe belijning aangebracht door de provincie
  • Zorg en Welzijn: de werkgroep bereid de het volgende dorpsoverleg van 25 februari voor, die als thema heeft de WMO. Men wil hieraan bekendheid geven door middel van interviews.

7.Evaluatie Wijkbeheer en onze reactie hierop:

de gemeente is kennelijk nog bezig met het verwerken van de reacties.

8.Verslag gesprek Burgemeester Schmidt 18 oktober 2007 en voorbereiding volgend overleg:

n.a.v de wijkschouw is in dit overleg gesproken over een aantal punten waarop nog geen actie is ondernomen. Volgens afspraak zijn de punten door middel van een brief, verzonden op 28 november j.l., onder de aandacht gebracht. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Er zal op korte termijn nog aandacht worden gevraagd voor het recreatief zwemmen voor de schooljeugd in H2O en herstel en onderhoud van het monumentale graf van de Joncheere. Gesprekspunten voor het overleg op 18 oktober a.s. zullen aan Teuny worden doorgegeven.

9.Verslag gesprek Burgemeester en Ed Janson op 16 januari 2008.

dit verslag is als bijlage bij de agenda gevoegd. Er zijn veelomvattende plannen voor de bouw van een brede school. aan de Mauritshof. Voor het Dorpsplatform is het van belang om in de gaten te houden hoe de verkeersstromen, die dit tot gevolg zullen hebben, gaan lopen.

Jongeren uit Harmelen-zuid (lonsdeel-jongeren) gebruiken sinds enige tijd een bankje langs de Groenendaal als ontmoetingsplaats. Zij schijnen weinig overlast te veroorzaken en de gemeente heeft toegezegd dat een stalen container zal worden geplaatst. We maken ons zorgen over het gedrag van deze jongeren ten opzichte van passanten. Bijzondere aandacht van met name de politie blijft geboden

Ed heeft in het overleg voorstellen gelanceerd ten aanzien van het gebruik van het voormalige raadhuis en de school aan de Schoollaan die leeg komt na de bouw van de brede school. Deze plannen zijn positief ontvangen en zijn intussen schriftelijk ingediend. We zullen hier in het overleg van 18 februari a.s. op terugkomen.

10.Voorbereiding Dorpsoverleg 25 februari 2008 in het teken van de WMO:

Na de opening en de mededelingen komt de Wet Maatschappelijke ondersteuning aan de orde. Wethouder Arjan Haak zal vertellen hoe de gemeente Woerden invulling heeft gegeven bij de invoering deze Wet. Vervolgens krijgt de heer Jan Ruiten, voorzitter van de WMO-raad, het woord. Deze raad adviseert de gemeente. Ten slotte zal Ed Janson uiteen zetten wat de wensen van het Dorpsplatform zijn t.a.v. voorzieningen in Harmelen in het kader van de WMO. Na de pauze komen dan de gebruikelijke agendapunten aan de orde.

11.Lezing “Het land van Woerden”

de heer Adriaan Haartsen, schrijver van het boek is bereid eventueel samen met Marina Laméris een lezing in Harmelen te verzorgen . Het boek gaat over de ontstaansgeschiedenis vanaf de prehistorie. Het geeft aan hoe groot de cultuur- historische waarde is en hoe terecht het is dat het buitengebied van Harmelen beschermd wordt met de status Beschermd Dorpsgezicht. We kunnen dit organiseren met de SHHV Projectgroep Harmelen en de Groene buffer.

12.Datum en aandachtspunten Wijkschouw:

in overleg met de Burgemeester zal de datum worden vastgesteld op 7 of 14 juni a.s. Knelpunten kunnen worden doorgegeven aan Teuny. We starten bij de Groenendaal via de Gravenlaan naar de Willem de Zwijgerlaan waar voetpaden ontbreken etc.

13.Website:

deze wordt geheel gewijzigd met een nieuwe programmeertaal. We kunnen dan zelf artikelen, verslagen etc. op de website plaatsen en je hebt geen webmaster meer nodig. Bovendien in het interactief. Hopelijk is het binnen enkele weken geïnstalleerd.

14. Rondvraag en sluiting:

van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.