Verslag Werkgroep Verkeer & ruimte 5 maart 2009

Bijeenkomst: 4
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.10 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter/ notulist
Johan Griffioen
Hans Speller
Gerrit van Woudenberg
Bert van Woudenberg
Jan van Zuijlen

Afwezig MK:

Rob Gerards
Rene Lansink
Martin Nap

Agenda:

Deze avond staat geheel in het teken van de uitgekomen structuurvisie 2009-2030 van de gemeente Woerden

1. Welkom/opening

Aad heet iedereen welkom. Speciaal Hans Speller die na een tijdje uitbeeld geweest te zijn weer wil gaan deelnemen in de werkgroep ruimte en verkeer. Daarna geeft Aad het woord aan Gerrit van Woudenberg.
Gerrit heeft het hele plan doorgenomen en de knelpunten (voor de gemeente Harmelen) aangestipt.
Met de vergadering wordt de structuur visie doorgenomen en wordt bij elk punt wat Gerrit aangehaald gediscussieerd over wat het beste is voor Harmelen en wat er op Harmelen afkomt als dit plan zo uitgevoerd gaat worden.

Hieronder staan de opmerkingen met paginanummers die verwijzen naar de pagina in structuurvisie.

Pag.5. De werkgroep is verbaasd over het feit dat er staat dat het dorpsplatform betrokken id geweest bij het maken van de structuurvisie. Hier wordt een suggestief beeld geschept dat het dorpsplatform bekend zou zijn met de inhoud van de structuurvisie. Dit was namelijk niet het geval!

Pag 13. Vraag waarom door de gemeente raad de ommezwaai gemaakt is. In 2007 werd een beschermd dorpsgezicht goed gekeurd en nu deze structuur visie welke de buiten gebieden aan gaan tasten.

Pag 14. De landbouw invulling is minimaal. Bedrijfsovernames worden onmogelijk gemaakt met zo’n structuur. De (financiële) druk op de gronden wordt zo groot dat daarmee overnames of bedrijfsuitbreidingen niet meer betaalbaar zijn.

Pag 16.De vergadering bekijkt de mogelijke woningbehoefte voor Harmelen (550 woningen)voldoende is.
Na een korte opsomming komen wij tot de conclusie dat de uitbreiding van hofwijk-west en de realisatie van het hof van harmelen (achter de Ambachtheerelaan) en het landschapsbouwen langs de Applelaan voor de komende 20 jaar voldoende is.(zie ook staatje pagina 53)

Pag 21. De regionale bedrijven terreinen kunnen beter centraliseren in de polder Rijnenberg geplaatst worden. Dit om te voorkomen dat de polder Rijnenberg woningbouw wordt met als gevolg dat knooppunt oudenrijn midden in de stad komt te liggen. Dit kan gezien de luchtkwaliteit nooit een optie zijn. Ook rijst de vraag of er in harmelen wel behoefte is aan een nieuw groot industrie terrein.

Pag26. Infrastructuur. De randweg 6C heeft pas meerwaarde als de bebouwing van de polder Haanwijk een feit is.

Pag29. We stellen grote vraagtekens bij de opmerking dat met bebouwing de landschapskenmerken versterkt worden.
De zogenaamde oeverwal van de oude rijn gebruiken slaat nergens op gezien het nu allemaal weilanden zijn.
De opmerking wordt gemaakt dat, dit argument wordt gebruikt om het beschermd dorpsgezicht beleid te verdoezelen.

Pag31. Daar wordt het vijverbos genoemd als aanknopingpunt voor bouwen op en aan het water met een lage woningdichtheid. In onze ogen is de bouwen in het vijverbos de slechtste optie die er is. Er kan beter gekozen worden om de oude tuinbouwbedrijven langs de Appellaan te saneren en daar evt landschapsbouw te realiseren.

Pag.33 Er wordt de opmerking gemaakt dat de “gefotoshopte”foto’s een verkeerd beeld geven van de waterwoningen in Harmelen. (nu lijkt het aan de voorkant water en aan de achterkant bos)

Pag 38. De bedrijven terreinen die ze in de toekomst beogen staan al in harmelen.(putkop) Compleet met groenstrook en al. Maar waarom staat er in de plannen dat het groen opgeofferd wordt voor meer industrie.
Deze zaken spreken elkaar 1005 tegen.

Pag.58Nummer 16 en 17 staan op een verkeerde locatie op de kaart. (dit gebied ligt achter de ambachtheerelaan)

Pag 59. De financiële haalbaarheid van het plan wordt sterk in twijfel getrokken. Als het plan niet haalbaar is zal het eerste gevolg zijn dat de bebouwingsdichtheid opgevoerd gaat worden. Ook in de MER rapportage is ruimte gelaten om de bebouwingsdichtheid op te voeren.
In de ogen van de vergadering is al duidelijk dat er wordt vanuit gegaan dat de polder Haanwijk straks volgebouwd staat zoals de wijk Vleuterweide maar dat de bewoners van Harmelen er komende jaren aan kunnen wennen door met een lage bebouwingsdichtheid te beginnen en dit komende jaren op te voeren.
Dus de risico zijn veel te groot om dit plan goed te keuren.

Overige vragen/opmerkingen.
Infrastructuur: Deze visie werkt verlammend op het BRAVO traject. De vergadering wil dan ook dat de gemeente eerste druk zet op de projecten die al lopen om deze nog enigszins op tijd gerealiseerd te krijgen.

Er is op 3 maart gezegd door wethouder Groeneweg dat de brug over de rijn voor de ontsluiting van het glastuinbouwgebied er komt. Waarom is dit nog bij niemand bekend? En wanneer worden de direct betrokkenen geïnformeerd?

In de structuurvisie staat een zin, dat de structuurvisie de mogelijkheid geeft om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Graag willen we antwoord van de gemeente wat dit inhoud.

Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 22.10 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 10 maart 2009,
Aad van Dijk