Verslag vergadering dorpsplatform werkgroep verkeer en ruimte 25 juni 2009

Bijeenkomst: 5
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.10 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter/notulist
Johan Griffioen
Rob Gerards
Gerrit van Woudenberg
Bert van Woudenberg
Hans Speller
Martin Nap (vanaf 21.30 uur)

Afwezig (MK):

Jan van Zuijlen
Rene Lansink

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Ontwikkelingen en berichtgeving rond de BRAVO trajecten
3. Ontsluitingen en het nieuwe verkeersbesluit rondom het glastuinbouw gebied.
4. De evt nieuwe locatie van een bedrijventerrein in de polder bijleveld
5. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.
Aad heet iedereen welkom en is blij dat de opkomst toch nog zo hoog is zo net voor de vakanties..

2. BRAVO projecten.

Tijdens de vergadering wordt er eerst een flinke discussie gehouden en komen alle nieuwsberichten en geruchten over tafel.
Gerrit van Woudenberg heeft contact gezocht met Ron van Dopperen (communicatie leider BRAVO) over hoe het staat met de tijdplanning en de voortgang van traject 6A en 6B. Hij heeft nog steeds antwoord en heeft daarom ook contact opgenomen met Bert van Ginkel van de provincie. (Deze geeft op 26 juni onderstaande reactie. (red.))

Van een collega heb ik begrepen dat u benieuwd bent naar de stand van zaken van bovengenoemde projecten.

Op dit moment zijn we bijna zover dat het Milieu-effectrapport (MER) voor wat ons, als initiatiefnemer, betreft is afgerond, d.w.z. dat het ligt nu bij de drukker.
De volgende stap is de terinzagelegging van het rapport, gecombineerd met de terinzagelegging van de plannen om de artikel 19 procedure af te ronden.
De verwachting is dat de terinzagelegging in september/oktober van dit jaar zal zijn.

Verder concludeert de werkgroep dat de provincie aardig op schema ligt met de aanleg het gedeelte 6A maar dat de gemeente Woerden nog niets heeft gedaan aan traject 8 en 6B. Er is zover ons bekend nog geen meter grond gekocht.
Woerden lijkt alleen maar bezig met een vertraging tactiek door er steeds meer bij te halen en aan te koppelen.
Hierdoor zullen de wegdelen 8 en 6B vertraging opgaan lopen.
Aan 6B wordt nu ineens 6C gekoppeld terwijl deze stukken los van elkaar gezien moeten worden.
Bij wegdeel 8 wordt ineens de ontsluiting van het glastuinbouwgebied (de brug) gekoppeld. Ook hier heeft de komst van de brug niets te maken met het wel of niet beginnen aan wegdeel 8
Dit is volgens de werkgroep niet nodig en onacceptabel. De werkgroep is bang dat de vertragingen zolang zullen gaan duren dat ten eerste de totale kosten enorm zullen oplopen en dat er misschien wel helemaal een streep doorgaat.
De werkgroep wil dan ook op korte termijn dat het dorpsplatform (Ed Janson) in overleg gaat met de gemeente om opheldering te krijgen en duidelijkheid over de realisatie datums van de trajecten.
De druk moet naar de gemeente toe opgevoerd gaan worden
Gerrit zal Ed Janson bijpraten en vragen of er op zeer korte termijn een overleg plaats kan vinden.
Aad geeft aan dat dit wel hier op het bedrijf plaats kan vinden. .De datum dinsdag 30 juni wordt genoemd.

3. Ontsluiting Harmelerwaard.

Aad geeft aan dat hij kort telefonisch overleg heeft gehad met Wim Groeneweg over de status en stand van zaken rondom de ontsluiting.
Enkele bewoners rondom de Heldamweg hebben een brief geschreven en zijn flink stampij aan het maken omdat er weer verschillende geruchten in het nieuws zijn gekomen.
Volgend Wim Groeneweg is de situatie als volgt.
Er is een verkeersbesluit genomen en er komt aan het begin van de Heldamweg een hoogtebeperking (2,40m hoog)daardoor wordt het vrachtverkeer gedwongen via de jongheerelaan/appellaan of via vleuterweide te rijden.
Utrecht heeft zijn taken uitgevoerd om de wegbewijzering voor het vrachtverkeer te optimaliseren. Woerden heeft daaraan nog niets gedaan. De werkgroep verwacht dan ook overlast van met name buitenlandse vrachtwagens in het dorp Harmelen
Verder meld Groeneweg dat er een is overleg geweest met de gemeente utrecht over een te bouwen brug. Utrecht gaat de brug betalen en bouwen. Echter wanneer kan Groeneweg niet zeggen dit kan nog wel 3 jaar duren.
Zoals de ontsluitingplannen er nu liggen zal het gebied als volgt ontsloten worden
De brug komt tegenover de Heldamweg. De Heldamweg wordt daarvandaan tot de helft verbreed (tot het begin van het bedrijf van Van Dijk) dan buigt de weg af naar de Hugo de Vriesweg (dat stuk gaat de Lineusweg heten)daar wordt ook de Gregor Mendel weg op aan gesloten. De Heldamweg wordt verder geen doorgaande weg meer (uitgezonderd fietsers)
Na het bestuderen van de route en kaarten vindt de werkgroep dit een zeer vreemd traject en begrijpt niet waarom de brug niet in het verlengde van de Hugo de vriesweg gelegd wordt. Dit is verkeerstechnisch beter en waarschijnlijk ook kosten technisch. Er zal misschien 1 woning moeten verdwijnen. Ook kan als de brug op die plek komt de molenbrug verdwijnen en plaatsmaken voor een klein fietsbruggetje Graag wil de werkgroep van de gemeente weten waarom er voor dit traject is gekozen en wat de achtergronden zijn.
Een overleg zou er voor kunnen zorgen dat de gemeente een beter inzicht krijgt wat kan leiden tot een versnelde uitvoering.

4. Industrie terrein Bijleveld.

De werkgroep vind de locatie in die polder (langs de A12) voor een industrie terrein niet slecht maar vraagt zich zeer sterk af of er wel behoefte is aan meer ruimte. Dit gezien de zeer grote leegstand van panden in de omgeving en de verloedering van oude gebieden. De werkgroep zit meer in het opknappen en saneren van de bestaande terreinen.

5. Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 22.10 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 27 juni 2009
Aad van Dijk