Jaarverslag 2009

Inhoud

 • Voorwoord pagina 3
 • Doel pagina 4
 • Structuur van het Dorpsplatform pagina 4
 • Werkzaamheden
  – Dagelijks Bestuur pagina 5
  – Algemeen Bestuur pagina 5
 • Dorpsoverleg pagina 6
 • Informatieavond Structuurvisie pagina 6
 • Werkgroepen:
  – Leefbaarheid pagina 7
  – Verkeer en Ruimte pagina 7
  – Zorg en Welzijn pagina 7
 • Wijkschouw pagina 8
 • Financieel verslag en begroting pagina 9

Voorwoord

Dit verslagjaar wordt getekend door twee belangrijke zaken. Als eerste is daar de Structuurvisie de Gemeente begin van het jaar uitbracht. Voor het Dorpsplatform Harmelen waren vier zaken hierin onbespreekbaar, te weten:

 • de beoogde landschapsbouw langs de oevers van de Leidsche en de Oude Rijn,
 • het stichten van landgoederen in een aantal polders rond Harmelen,
 • de aanleg van groot een bedrijventerrein in de polder Reijerscop en
 • de aanleg van weg 6c, die de Steinhagenseweg in Woerden zou moeten verbinden met de A12 en bovendien de mogelijkheid zou openhouden om de Ir Enschedeweg naar deze weg door te kunnen trekken.

Tijdens een druk bezochte avond op 12 maart werden door het Dorpsplatform en andere organisaties zoveel bezwaren aangedragen en onjuistheden in de aannames gesignaleerd dat in de herziene Structuurvisie de beoogde landschapsbouw en de grootschalige aanleg van landgoederen niet meer zijn opgenomen. Zowel de Provincie als de Gemeente verklaarden geen voorstander te zijn van het doortrekken van de Ir Enschedeweg en het voornemen een groot bedrijventerrein in Reijerscop aan te leggen werd vervangen door een plan voor een kleiner terrein in de polder Bijleveld. Terwijl wij dit schrijven heeft de te vormen coalitie in de Raad verklaard tegenstander te zijn van de beide resterende zaken, te weten de aanleg van wegvak 6c en het bedrijventerrein in de polder Bijleveld. Goed nieuws dus voor Harmelen.
De twee belangrijke zaak was dat van de voorgenomen bezuinigingen. Hierdoor zou het voorbestaan van de bibliotheek in Harmelen aan een zijden draadje komen te hangen en zou het voorzieningen –niveau nog verder afkalven. De bibliotheek heeft inmiddels van de Raad de verzekering gekregen dat zij de eerste vijf jaar nog op de huidige ;ocatie, in het voormalig raadhuis, gehuisvest zullen blijven.
En ook dat is goed nieuws, want het Dorpsplatform beijvert zich om het voormalig raadhuis te kunnen transformeren in een gemeenschapscentrum voor Harmelen.
In dit verslag leest u daarover meer.
In dit verslagjaar is het bestuur van het Dorpsplatform van de zijde van de Gemeente verzocht te willen werken aan het tot stand komen van een herdenkingsteken voor de slachtoffers van de treinramp in 1962. Het bestuur werkt hier aan, tesamen met de werkgroep Harmelen van de Stichts Hollandse Historische Vereniging.
Het Dorpsplatform Harmelen kan niet functioneren zonder de inbreng van de leden van de diverse werkgroepen en hun voorzitters. Graag willen wij hen hartelijk dankzeggen voor hun inzet voor ons mooie dorp. Ook de Gemeente, in de personen van onze burgemeester, Hans Schmit, als Dorpswethouder en onze contactambtenaar Siebe Sneep danken wij voor de plezierige wijze waarop ook in dit verslagjaar is samen gewerkt.
Tot slot wijzen wij u graag nog eens op onze site: www.harmelen.nu, waarop u informatie over wat het Dorpsplatform doet en gedaan heeft kunt vinden, naar een uitgebreide geschiedenis van Harmelen en heel veel informatie over uiteen lopende onderwerpen.

Ed Janson
voorzitter

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
b. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
d. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
e. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
f. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

 • Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2009 uit:
  het Dagelijks Bestuur: dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). Samenstelling:
  – Ed Janson, voorzitter;
  – Sjors van Egmond, penningmeester;
  – Teuny van Wijngaarden, secretaris;
 • het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:
  – Aad van Dijk, werkgroep Verkeer en Ruimte;
  – Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
  – Pieter Battem, werkgroep Zorg en Welzijn.
 • de Werkgroepen: een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:
  – Leefbaarheid bestaande uit 5 leden;
  – Verkeer en Ruimte bestaande uit 9 leden;
  – Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,
 • het Dorpsoverleg: hierin zijn vertegenwoordigd
  – bewoners van Harmelen;
  – in het dorp werkzame organisaties;
  – de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester Mr. H. Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
  – de wijkagent;
  – het Algemeen Bestuur;
  – de werkgroepleden.

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website;
 • contacten met de gemeente, w.o. het regulier overleg met de Wijkwethouder, de heer Hans Schmidt en ambtelijke ondersteuning, bespreking stand van zaken Brede School met Geralca Teurlings (Projectleider), gesprek met Wethouder Strik over de regie rond huisvesting onderwijs-zorg-welzijn in Harmelen en deelname aan het voorzittersoverleg;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • contacten met Ministeries met betrekking tot de vraag hoe de door het College van Woerden uitgebrachte Ruimtelijk Structuurvisie 2009 – 2030, zich verhoudt tot het standpunt van de Ministeries dat Harmelen, door haar ligging in het Groene Hart voldoende beschermd is tegen grootschalige bebouwing;
 • organiseren van een informatieavond over Ruimtelijke Structuurvisie 2009 -2030 en de eventuele gevolgen voor het buitengebied van Harmelen;
 • indienen van een zienswijze m.b.t. de in de Structuurvisie opgenomen plannen die het cope-landschap van Harmelen bedreigen;
 • inspreken Stadhuis tegen bezuinigingsvoorstellen College;
 • deelnemen aan het comité voor de oprichting van een monument ter herdenking van de slachtoffers van de spoorwegramp;
 • voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • public relations

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails.
Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • voortzetting acties voor de realisatie van een gemeenschapshuis;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën, waarbij een zinvolle besteding, van het per 1 januari 2009 uitgebreide budget aan de orde kwam;
 • website en PR;
 • Wijkschouw;

In het Stadhuis was er, voorafgaand aan het dorpsoverleg, 3 maal overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de voorzitters van de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken Weerkerend punt van gesprek en briefwisseling was het ontbreken van een
Dorpshuis. Ook de staat van onderhoud van de openbare ruimte kwam regelmatig aan de orde.

19 januari 2010 was er overleg met de heer Siebe Sneep en Jaqueline Scheenstra waarbij doeleinden werden aangegeven voor de besteding van de subsidie. Op enkele punten na, waren dit voor Harmelen geen zinvolle suggesties..Effectieve besteding kan plaatsvinden als Harmelen beschikt over een Sociaal Cultureel Centrum. In het verslagjaar heeft het Platform financiële ondersteuning verleend aan:

 • de Stichting Cursusproject Harmelen (uitgave programmaboekje)
 • het Comité Herdenking 4 mei;
 • Senioren koersbal (nieuwe matten)
 • de SHHV Projectgroep Harmelen voor de ANWB-informatiebordjes die bevestigd zijn op historische gebouwen..

Dorpsoverleg

In alle bijeenkomsten werd door de voorzitters van de werkgroepen verslag gedaan van de aandachtspunten en activiteiten van de achterliggende periode en informatie verstrekt over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de gemeente. Tevens werd een actueel thema behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De bijeenkomsten werden gehouden in Restaurant “’t Wapen van Harmelen”.
23 februari 2009:
aanwezig bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform en ± 40 belangstellenden.. Deze avond waren de wijkagenten Van Velthoven en Kleinwee uitgenodigd om te vertellen over de nieuwe werkwijze van de politie. Het op heterdaad betrappen is belangrijk De slogan is dan ook “112 daar vang je boeven mee”. Vervolgens gaf heer Lindeman een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Kern Harmelen 2009. Tijdens de vergadering vroeg een twintigtal bewoners van het Oranjepark aandacht voor de deplorabele toestand waarin deze wijk zich bevond.
2 juni 2009:
aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform en ± 30 personen. Wethouder Westerink vertelde deze avond over de plannen voor de Brede School in Harmelen waarin de leerlingen van 3, eventueel 4, schoolgebouwen zullen worden ondergebracht. Ook het Jeugd- en Jongerenwerk en Buitenschoolseopvang zal er worden gehuisvest. De meningen over de plannen zijn verdeeld. Vanuit het onderwijs is men positief maar er werden vanuit de vergadering ook sceptische geluiden gehoord over de grootte van het gebouw.
Na de pauze werd het huishoudelijk gedeelte behandeld, w.o. de Jaarverslagen.
26 oktober 2009: aanwezig Bestuurs- en Werkgroepleden van het Dorpsplatform en ± 40 belangstellenden waaronder 5 in Harmelen wonende Raadsleden. Deze avond vond brainstorming plaats over gemeenschapsvoorzieningen in Harmelen en inventarisatie van eventuele knelpunten. Over het idee van het Dorpsplatform om het voormalig Raadhuis in te richten als Sociaal Cultureel Centrum was men positief. Voorgesteld werd een vervolgtraject in gang te zetten waaruit duidelijk moet worden wat de mogelijkheden zijn van het plan.
23 november 2009: vervolg op de Brainstormcessie van 26 oktober 2009: aanwezig 10 afgevaardigden van 7 instellingen en 6 DB- en Werkgroepleden van het Dorpsplatform. Na bespreking van de mogelijkheden om het voormalig Raadhuis in gebruik te nemen als Gemeenschaps Centrum, wordt besloten dat de huidige
gebruikers en instellingen die in de toekomst van het gebouw gebruik zouden willen maken, inventarisatieformulieren zullen invullen waarna een gebruikersplan kan worden opgesteld.
Informatieavond Ruimtelijke Structuurvisie 2009 – 2030:
De Structuurvisie, die door het College van B&W in februari van het verslagjaar werd gepresenteerd, was voor het Dorpsplatform reden voor het organiseren van een informatie en discussieavond, die werd gehouden op 12 maart in de Gereformeerde Kerk “De Open Poort”.
Deze avond werd bezocht door ± 200 personen waaronder leden van de Provinciale Staten en de Gemeenteraad.
Sprekers waren:
 de heer Ed Janson (voorzitter Dorpsplatform) “hoe ziet het buitengebied van Harmelen er in deze visie uit in 2030”
 de heer Bernt Feis, (directeur Stichting Groene Hart en Bestuurslid De Groene Buffer) die de visie op deze plannen weergad van de beide stichtingen.

Werkgroepen:

Leefbaarheid:

de werkgroep bestond op 31 december 2008 uit 5 personen.
25 maart 2009 werd in samenwerking met het Platform Duurzaam Woerden, de leerlingen van basisschool de Horizon, en de gemeente een schoonmaakdag gehouden in de dorpskern. Het enthousiasme van de kinderen was groot en maakte de actie tot een succes.
De werkgroep vergaderde 3 maal. Aandachtspunten waren:

 • de door het College uitgebrachte Ruimtelijke Structuurvisie 2009 – 2030;
 • zwerfvuil: dit is een permanent aandachtspunt van de werkgroep;
 • bomen: er is met succes bezwaar ingediend tegen het kappen van bomen langs de Sportlaan;
 • de herinrichting van begraafplaats “’t Spijck”;
 • gebruik van het gebiedje “Avontuur Natuur”;
 • noodzaak Sociaal Cultureel Centrum;
  De bijeenkomst waar het integraal beleid Openbare Ruimte aan de orde kwam, is bijgewoond.

Verkeer en Ruimte:

De werkgroep vergaderde in het verslagjaar 4 maal. 9 personen maken deel uit van de werkgroep.
Belangrijkste aandachtspunten waren:

 • Ruimtelijke Structuurvisie 2009 – 2030. de vergadering van 5 maart werd hier geheel aan gewijd;
 • het ontbreken van trottoirs op enkele plaatsen en andere knelpunten.
 • Bestemmingsplan en ontsluiting Harmelerwaard;
 • het ontbreken van een voet/fietspad langs de Groenendaal;
 • het strak volgen van de algehele voortgang van het BRAVO project en met extra aandacht voor wegdeel voor 6c;
 • de onderhoudstoestand van de wegen in het buitengebied. De bermen, belijning, verlichting en de noodzaak van het snoeien;
 • het kritisch onder de loep van verschillende in het dorp aanwezige verkeersremmende maatregelen. (o.a. druppels Gravenlaan, drempel Kerkweg);
 • nut en noodzaak van het voortbestaan van de werkgroep;

Zorg en Welzijn

De werkgroep bestaat uit 8 personen. Er werd 2 maal vergaderd. Een doorstart werd gemaakt o.l.v. de voorzitter Pieter Battem, waarbij voor de periode 2009 – 2010 een aantal speerpunten werden vastgesteld. t..w.:

 • eindrapport Seniorenhuisbezoek Plein 2;
 • rapport Bureau Laagland;
 • ontwikkeling ontmoetingscentrum voormalig gemeentehuis;
 • WMO-loket.
  Leden van de werkgroep hebben een bijeenkomst bezocht, georganiseerd door Groenrandwonen en Plein2, waar het huisbezoekproject gehouden onder ouderen in Harmelen werd gepresenteerd en besproken;
  Op uitnodiging van het Woonzorgnetwerk hebben leden van het DB en de Werkgroep deelgenomen aan een bijeenkomst waar wederzijdse verwachting tot samenwerking en informatie uitwisseling centraal stonden.

Wijkschouw

3 achtereenvolgende jaren is de wijkschouw georganiseerd. Gezien de deplorabele financiële positie, waarbij van te voren al vaststaat dat voor geen enkele suggestie budget beschikbaar zal zijn, is besloten er dit jaar vanaf te zien.

Harmelen, maart 2010,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.