Verslag van de vergadering van de Werkgroep Verkeer en Ruimte d.d. 22 januari 2009

Bijeenkomst: 3

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 22.10 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Rene Lansink

Gerrit van Woudenberg

Bert van Woudenberg

Jan van Zuijlen

Martin Nap, notulist

Afwezig:

Rob Gerards met kennisgeving

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Notulen vorige vergadering van 7 februari 2008

3. Terugkoppeling van de contacten van Martin Nap met de heer Rogier Kuypers en Jorge Hendrikx van gemeente Woerden over verschillende onderwerpen

4. BRAVO 6C

5. Ontwikkelingen Breudijk

6. Bestemmingsplan kern Harmelen

7. Bestemmingsplan Harmelerwaard

8. Bouw Koningspark en verkeersoverlast

9. Rondvraag

10. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering van 7 februari 2008.

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende punten besproken:

-2.1. -nav.punt 6.5.; Het adres van sporthal De Kroon omzetten van Hendriklaan naar Groenedaal. Daar is namelijk ook de voor deze voorziening bedoelde parkeerplaats. Via de Tom-Tom rijden onbekenden nu naar de Hendriklaan en maken daar gebruik van de parkeerplaatsen van school en kerk. De parkeerplaats van de sporthal blijft zo onderbezet. Martin zal door dit verslag naar de gemeente te sturen daar nogmaals aandacht voor vragen. Actie Martin en gemeente.

-2.2. -nav.punt 2.; In het kader van de trillingsoverlast door de drempel op het kruispunt Kastanjelaan/ Esdoornlaan/ Kerkweg (K/E/K) heeft Martin vernomen, dat de gemeente in december 2008 een trillingsonderzoek heeft laten uitvoeren. De uitslagen worden nu geanalyseerd en zullen gebruikt worden in de lopende rechtszaak met de bewoners. Tot die tijd wordt dit vertrouwelijk behandeld. Tzt zullen we de uitslag wel vernemen. De verkeersveiligheid op het kruispunt is in ieder geval meetbaar verbeterd en daarmee dient de maatregel zeker het ooit beoogde algemene verkeersveiligheidsbelang.

3. Terugkoppeling van de contacten van Martin Nap met de heer Rogier Kuypers en Jorge Hendrikx van gemeente Woerden over verschillende onderwerpen.

Martin heeft 21 januari een update ontvangen van de stand van zaken. Deze updates zullen ook doorgestuurd worden naar de aanwezigen. Inhoudelijk komen de volgende zaken aan bod:

3.1. n.a.v. de lijst voetpaden enkele reacties op de volgende punten:

· 1. In najaar wel werkzaamheden uitgevoerd en banden gesteld. Beplanting wordt nu laag gehouden.

· 2. Van H2O naar Gravenlaan wordt nu door gemeente onderzoek gedaan naar voetpad over groenstrook. Van H2O naar Reijerscopse Overgang missen nog twee kleine stukjes. Het eerste nabij de tennisbaan en verder tussen Hendriklaan en Reijerscopse Overgang /Kerkweg. De werkgroep pleit voor een snelle aanleg van deze twee kleine stukjes. Prioriteit 1. Actie gemeente.

· 5. De werkgroep vindt de reactie van de gemeente te makkelijk. Graag ziet de werkgroep een inspanning van de gemeente om via grondtransactie met bewoners toch tot aanleg van een stukje voerpad te komen. Prioriteit 2. Actie gemeente.

· 6. De werkgroep heeft hier ook nadrukkelijk gepleit voor een stukje trottoir richting Haanwijk. Dat is nog niet gerealiseerd. Prioriteit 2. Actie gemeente.

· 7. De werkgroep gaat akkoord met de uitleg van de gemeente. Deze kan van de lijst worden afgevoerd.

· 8. De werkgroep gaat akkoord met de uitleg van de gemeente. Deze kan van de lijst worden afgevoerd.

· 12. Volgens de werkgroep nog niets mee gedaan. Men dient aldaar nu op de weg/fietsstrook te lopen. De werkgroep pleit voor een snelle aanleg van dit stukje. Prioriteit 1. Actie gemeente.

3.2. n.a.v. de lijst verkeerszaken Dorpsplatform de volgende punten:

· 1. en 2. Graag zsm uitvoeren. Prioriteit 1. Actie gemeente.

· 7. Graag zsm de situatie helder maken. Als dat met bebording kan dan is dat akkoord. Veiligheid is daar enorm mee gediend. Nu doen zich regelmatig bijna aanrijdingen voor. Prioriteit 1. Actie gemeente.

4. BRAVO 6C

Door het Dorpsplatform is er een brief gestuurd naar het bestuur van de gemeente Woerden waarin gewezen wordt op het doorsnijden van bestaande structuren en de aantrekkende werking die deze verbinding kan hebben. Dat met name vanuit historisch en ruimtelijk perspectief.

De werkgroep Verkeer en Ruimte vindt het jammer dat de brief niet eerst intern binnen de werkgroep is behandeld. Vanuit verkeerstechnisch en verkeersveiligheids oogpunt heeft de werkgroep namelijk geen bezwaar tegen de verbinding. Wel pleiten wij voor een goede ruimtelijke inpassing en het zo min mogelijk doorsnijden van percelen en historische lijnen.

5. Ontwikkelingen Breudijk

De gemeente gaat tussen 16 en 27 februari werkzaamheden uitvoeren tussen de Energieweg en Tiendweg. De aanwezige populieren worden gekapt en vervangen door Essen. Het fietspad wordt van een nieuwe fundering en asfalt voorzien en de toplaag op de weg zelf wordt ook vervangen. Gelet op de verkeersdrukte en de intensiteiten zijn er verzoeken van bewoners om geluidsarm asfalt toe te passen. De werkgroep ondersteund deze verzoeken en zal middels dit verslag de gemeente vragen om dat mee te nemen in de uitvoering. Actie gemeente.

Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep zich ook gebogen over de voorgestelde omleidingroute via de Gerverscop. Gelet op de alternatieven is de voorgestelde route voor de werkgroep geen probleem. Wel zal de gemeente de snelheid en de bermen op deze route gedurende de omleiding goed moeten monitoren en in orde moeten houden zodat een veilig gebruik gewaarborgd is. Zo nodig met extra controles door de politie gedurende de spitstijden. Actie gemeente.

6. Bestemmingsplan kern Harmelen

De leden van de werkgroep hebben de bestanden met kaarten ontvangen. Op basis daarvan is weinig te zeggen. De toelichting om inhoudelijk er iets van te zeggen ontbreekt. Het stuk wordt nu voor kennisgeving aangenomen. De werkgroep wacht met spanning de reacties vanuit de inspraak af. Het is toch aan iedere burger afzonderlijk om voor de eigen belangen op te komen. Dat is geen rol van de werkgroep. Wel is de werkgroep benieuwd naar het verdere verloop van de procedure. Op 23 februari zal er door de gemeente voor het Dorpsplatform een presentatie worden gegeven. De werkgroep pleit er voor hierbij niet op detailniveau te inhoudelijk te worden, maar het vooral procedureel te houden.

7. Bestemmingsplan Harmelerwaard

De leden van de werkgroep hebben de bestanden met kaarten ontvangen. Op basis daarvan is weinig te zeggen. De toelichting om inhoudelijk er iets van te zeggen ontbreekt. Op basis van het verdrag van Maltha is er nu een bestemming archeologisch waardevol gebied aan toegevoegd. Het stuk wordt nu voor kennisgeving aangenomen. De werkgroep wacht met spanning de reacties vanuit de inspraak af. Het is toch aan iedere burger afzonderlijk om voor de eigen belangen op te komen. Dat is geen rol van de werkgroep. Wel is de werkgroep benieuwd naar het verdere verloop van de procedure. Te zijner tijd laat de werkgroep zich daar graag nader over informeren.

8. Bouw Koningspark en verkeersoverlast

Vanuit de werkgroep en op basis van enkele bewonersreacties constateert de werkgroep dat de indertijd tussen de gemeente en de scholen/kinderdagverblijf en aannemer gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De extra parkeerplaatsen tegenover het kinderdagverblijf en de school worden hoofdzakelijk gebruikt door bouwvakkers en de extra p-voorziening op het voormalige zwembad terrein is onvoldoende aangelegd.

In het kader van de verkeersveiligheid verzoekt de werkgroep bij deze aan de gemeente om handhaving van de gemaakte afspraken en de aannemer te verwijzen naar het voormalige zwembadterrein. Actie gemeente.

9. Rondvraag.

-9.1. Gerrit meldt dat Hans Speller voortaan toch ook de vergaderingen wel wil bijwonen. Via Aad zal hij het verslag ontvangen en de volgende maal opnieuw worden uitgenodigd. Actie Aad.

-9.2. Johan vraagt de gemeente om aandacht voor alle kapot gereden bermen in het buitengebied. Er zitten hier en daar forse diepe en gevaarlijke gaten. Ongelukken zijn niet uit te sluiten. Zo snel mogelijk opvullen is noodzakelijk. Martin zal door dit verslag naar de gemeente te sturen daar aandacht voor vragen. Actie Martin en gemeente.

-9.3. Aad vraagt in het verlengde van de vraag van Johan ook om aandacht voor de belijning langs alle buitenwegen. Die is slecht of ontbreekt geheel. Ook dat kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Actie Martin en gemeente.

-9.4. Aad vraagt zich af of de gemeente al weet wanneer de inspraakprocedure rond het nieuwe structuurplan van start gaat. Hij zal dat zelf bij de gemeente nagaan. Actie Aad.

10. Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 22.10 uur besloten.

 

Opgemaakt,

Harmelen, 23 januari 2009,

Martin Nap,

Notulist werkgroep Verkeer en Ruimte

mc.nap@planet.nl