Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 2 februari 2009 in de Driesprong. Aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:

Pieter Battem, Aad van Dijk (aanwezig om 20.45 uur) Ed Janson (voorzitter), Ko Klein, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

1. Opening en vaststelling agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. Aan de agenda wordt punt 9a toegevoegd t.w.: “openbare ruimte”;

2. Mededelingen:

 • Sjarita Soeknandan heeft het voorzitterschap van de Werkgroep Zorg en Welzijn overgedragen aan Pieter Battem. Zij blijft wel lid van de werkgroep;
 • Sjors van Egmond (penningmeester) heeft aangegeven zijn functie te willen neerleggen. Ook Ruud Sneller (PR) heeft bedankt. Pieter en Teuny zullen mensen benaderen om deze vacatures te vervullen;
 • een functionaris van Laaglandadvies heeft in een gespreksronde met burgers en bestuursleden van instellingen ook een gesprek gevoerd met Ed en Teuny;
 • de gemeente heeft het Cursusproject, in haar vraag om subsidie, doorverwezen naar het Dorpsplatform. Aan de gemeente zal worden gevraagd hoeveel subsidie in het verleden werd verleend. Door het platform zal eventueel alleen objectsubsidie worden verstrekt; (bespreekpunt gemeente)

3. Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 22 september 2008:

 •  de brief naar de Rekenkamer is verzonden. Er is nog geen antwoord ontvangen. Er is toegezegd dat wij die dezer dagen tegemoet kunnen zien. We komen hier bij agendapunt 9a op terug;
 • Ko merkt op dat hij heeft gepleit voor een overkapping bij de bushalte Noordergaard (bespreekpunt gemeente)
 • City Tec houdt zich alleen bezig met technische klachten m.b.t. straatverlichting. De problemen in Haanwijk zijn dan ook een zaak van de gemeente (bespreekpunt gemeente)
  Het verslag wordt vastgesteld.

4. Verslag en evaluatie Dorpsoverleg 27 oktober 2008:

 • dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • (n.a.v.) het is niet duidelijk waar de ganzen gebleven zijn nu uit het dorpsoverleg bleek dat ze in Harmelen niet welkom waren;
 •  nadat in het voorjaar ambtelijk is gekeken naar de mogelijkheden van het plaatsen van bankjes in de dorpskern. (vooral als rustpunt voor ouderen) hebben we niets meer vernomen (bespreekpunt gemeente);
 • 4 personen hebben zich gemeld na de oproep om de eigen wijk te vertegenwoordigen in de werkgroep Leefbaarheid. Deze mensen zijn uitgenodigd voor de laatste vergadering, echter zonder enige reactie. Teuny zal informeren wat hiervan de reden is. Ook een bewoner van het Oranjepark zal worden gevraagd zich aan te sluiten bij de werkgroep;

5. Ingekomen en verzonden post:

een deel van de ingekomen en verzonden post heeft betrekking op de openbare ruimte. Dit wordt besproken onder agendapunt 9a. De afgelopen periode bereikten ons verzoeken voor deelneming aan straatfeesten, een sportieve meerkamp etc. Ook uit het gesprek met Jacqueline Scheenstra bleek dat de gemeente dit een belangrijke taak voor het Dorpsplatform acht. (zie agendapunt 7). Wij geven hieraan echter geen prioriteit. Harmelen is een gemeenschap met een uitstekende sociale samenhang waarin door de burgers al jarenlang dit soort activiteiten worden georganiseerd (bespreekpunt gemeente);

6. Gesprekverslag Gemeente//DPF 8 oktober 2008:

Een aantal aandachtspunten van de wijkschouw staan nog open. Enkele punten uit het verslag van het Dorpsplatform zijn niet besproken. We komen hier in de bijeenkomst van 16 februari op terug;

7. Gesprek Jacqueline Scheenstra/Sybe Sneep 19 januari 2009:

in dit gesprek wordt opnieuw benadrukt hoe noodzakelijk het is dat Harmelen weer kan beschikken over een dorpshuis. Het voormalig gemeentehuis is hier uitstekend voor geschikt. De gemeente verkeert in de veronderstelling dat door de bibliotheek activiteiten worden georganiseerd. Dat is echter niet het geval. De bibliotheek kan haar eigen ruimte niet afsluiten en de leegstaande zaaltjes worden dan ook incidenteel gebruikt door b.v. het cursusproject, echter alleen als de bibliotheek geopend is. Het ontbreekt in Harmelen niet aan activiteiten maar aan accommodatie. Van de 10 ideeën die worden voorgesteld zijn er slechts enkelen bruikbaar (de opschoondag wordt al georganiseerd door het platform) (bespreekpunt gemeente);

8. Evaluatie “Tour de Village”:

zowel College als ambtenaren hebben in de plenaire zitting aangegeven dat men deze dag als zinvol heeft ervaren.De vraag is: “wat wordt hier verder mee gedaan”. Het toegezegde verslag is nog niet verstrekt (bespreekpunt gemeente)

9. Verslagen en aandachtspunten werkgroepen vanaf oktober 2008;

 • Leefbaarheid: de werkgroep pleit voor meer handhaving door de politie. Op de oproep aan de scholen voor de schoonmaakdag is nog niet gereageerd. Ko zal met mevrouw van Ouwerkerk bespreken hoe verder te gaan. Ko en Teuny hebben de gemeentelijke bijeenkomst over de openbare ruimte bezocht. Het was duidelijk dat het budget vaststaat. Als het niveau voor het één wordt opgekrikt gaat dat ten koste van de andere.
 • Verkeer en Ruimte: Martin Nap heeft contact met de heren Kuypers en Hendrikx. Op enkele plaatsen zijn intussen ontbrekende stukjes trottoir aangelegd. De aanleg van een voet/fietspad langs de Groenendaal is punt van overweging bij de gemeente. De werkgroep pleit voor herstel van bermen, het aanbrengen van belijning, verbeteren van de verlichting in het buitengebied. (gesprekspunt gemeente) Over het initiatief voor het verbeteren van vaarroutes is men enthousiast. De brief die namens het Dorpsplatform naar de Raad is gezonden over het BRAVO wegvak 6C is niet in de werkgroep besproken.
 • Zorg en Welzijn: Sjarita blijft wel meedoen in de werkgroep. Door de werkgroep is er iemand voorgedragen voor de WMO-raad.
  Punten van aandacht zijn:
  – ontwikkeling woonservice zones in;
  – opvang en voorzieningen voor de jeugd
  – ontwikkeling Brede School en de gevolgen voor de Decibel;
  – ontwikkeling dorpshuis;

9a. Openbare Ruimte:

op uitnodiging van de Rekenkamer hebben wij ideeën ingediend met betrekking tot de doeltreffendheid van de beschikbare financiële middelen van de gemeente. (de betreffende brief is als bijlage bij dit verslag gevoegd) Tot nu toe is hierop geen antwoord ontvangen. Het rapport “Ruimte voor Kwaliteit” is ons toegezonden. De conclusies zoals die verwoord zijn op de pagina’s 6 en 7 sluiten aan bij onze bevindingen, waarvan ook dit verslag gewag maakt. Omdat binnenkort het rapport in de commissie zal worden besproken zullen wij de lijst van gevallen, waar sprake is van achterstallig onderhoud, aan de raadsleden toezenden.

10. Regulier overleg Gemeente/Dorpsplatform 16 februari 2009;

Teuny zal een lijst van gesprekspunten (en dat zijn er heel wat) gerubriceerd opstellen. Alvorens die naar de gemeente gaat wordt hij aan de AB-leden gezonden.

11. Voorbereiding Dorpsoverleg op 23 februari 2009:

Agenda:
– Opening;
– mededelingen
– Politie
– Bestemmingsplan kern Harmelen;
– Pauze;
– Verslagen en aandachtspunten Werkgroepen;
– indien relevant mededelingen m.b.t. het gesprek met de Wijkwethouder.

12. Website en PR: de PR functie is vacant.

Teuny zal Joke Klein vragen of zij dit op zich wil nemen. Ko geeft haar weinig kans.

13. Rondvraag:

 • Gerrit stelt voor om een abonnement op de raadsstukken te nemen. Hij zal dan de stukken doornemen en beoordelen of er zaken aan de orde zijn die relevant zijn voor het Platform. Teuny zal dit regelen.
 • Ko heeft een idee over de wijze waarop het terreintje bij de Keizershof kan worden ingericht. (gesprekspunt gemeente). Met verontwaardiging hebben we kennis genomen van het plan van de gemeente om de bomen bij de sportvelden te rooien. Ko zal informeren bij de sportclubs of zij op de hoogte zijn gebracht. Er zal een brief uitgaan naar het College met een afschrift naar de Raad. (gesprekspunt gemeente)
 • Tenslotte merkt Ko op dat de jeugd veel plezier heeft op voetbalveldje langs de Noordergaard maar dat ze er wel een gigantische troep achter laten (gesprekspunt gemeente)
 • Naar aanleiding van de vraag van Aad wordt meegedeeld dat er door de gemeente een WA-verzekering voor vrijwilligers is afgesloten.
  De gebouwen op de sportvelden van SCH en THOR zouden gefaciliteerd kunnen worden voor Buitenschoolse Opvang. Hierover zal contact opgenomen worden met de heer A. de Bruin.
  Via de website van de gemeente kunnen rechtstreeks berichten aan de leden van de Raad worden gezonden.

Harmelen, mei 2009
Teuny van Wijngaarden – secretaris.