Verslag vergadering van 21 januari 2009

Tijd: 20.00 – 21.45 u.
Plaats: Driesprong

Aanwezig:

Peter Callenfels (PC), Maarten Hoogendoorn (MH), Gert Jan Kamphuis (GK), Ko Kleijn (KK)(voorzitter, notulist)

Afwezig:

 

1. Opening en mededelingen

– Jannie Kieft heeft aangegeven dat zij door het niet verbeteren van familieomstandigheden afziet van verdere deelname aan de werkgroep. Wij wensen haar het beste.
– Ruud Sneller is definitief gestopt als contactpersoon voor de pers. Er wordt naarstig iemand anders voor deze functie gezocht.
– Tijdens het dorpsoverleg op 27 oktober hebben zich 4 mensen aangemeld als contactpersoon vanuit de diverse wijken. Op een verzoek aan deze personen om in de wijken spelende zaken bij onze werkgroep te melden of een vergadering bij te wonen is nog geen enkele reactie gekomen.

2. Vorig verslag. (09-10-‘08)

– Tekstueel: geen opmerkingen.
– Actielijst: 1: Bomen langs Breudijk: nog geen nadere gegevens bekend. (Na de vergadering is bericht ontvangen dat tussen 16 en 27 februari 52 populieren gekapt worden en vervangen door 36 essen, in plaats van 60 populieren vervangen door 23 essen, zoals eerder het plan was)

3. Overige ontvangen verslagen

Geen opmerkingen.

4. Overige bijgewoonde vergaderingen

– Avontuur natuur op 12/11/’08 (Maarten) heeft geen goed gevoel gegeven, start week 5 ’09.
– Tour de village 24/11/’08 (Ko) nog geen verslag of vervolg gezien.
– Werksessie milieuvisie 14/01 (Ko) dit was een zinvolle avond om prioriteiten aan te geven.
– Overleg over pot geld 19/01 (Ko) een aantal ideeën zijn uitgewisseld, nog niet geheel duidelijk waar het geld aan besteed gaat worden.

5. Zwerfvuilactie 25 maart 2009

De 4 basisscholen hebben begin december een brief gehad met het verzoek om medewerking te verlenen aan de zwerfvuilactie. Ondanks dat gevraagd is om vóór 10 januari te reageren is er nog geen enkele reactie ontvangen. Op 20 januari is een mailbericht naar de 4 scholen gestuurd met het verzoek om alsnog vóór 28 januari te reageren.
De gemeente heeft op 18 januari een brief ontvangen met het verzoek om medewerking te verlenen. Hierop is zeer positief gereageerd, de gemeente wil alle medewerking verlenen, de burgemeester wil weer de opening verrichten en er zijn weer lespakketten beschikbaar.

6. Onderhoud openbare ruimte

Deze vergadering is op morgenavond 22 januari. Ko gaat hierheen met Teuny. (Actie: KK).

7. Rondvraag

Peter: Constateert dat m.n. langs de Harmelerwaard de bermen weer uitgereden zijn. Dit geldt ook voor b.v. de Dorpeldijk en blijft een aandachtspunt voor de gemeente.
Het verdient aanbeveling om de watersport te bevorderen, er wordt met name gedacht aan het realiseren van een kanoroute. Dit opnemen met bestuur (Actie: KK).

8. Volgende vergadering

Woensdag 6 mei 2009 om 20.00 u. in de Driesprong

Actielijst

(Oude acties zijn doorgenummerd, nieuwe acties zijn volgens agendapunt genummerd)
Nr. Actie Wie Ingebracht Status
1 Voorstel gemeente Woerden mbt aanpak Breudijk volgen MH/KK 11-07-06 PM
2 Aanschrijven scholen, waterschap e.d. over zwerfvuilactie 2009 KK 23-04-08 Af
3 Bepalen plaats zitbankjes zodra bekend is wat aantal wordt KK 23-04-08 PM
4 Knotvergunningen / wijze knotten beoordelen en zo nodig aankaarten MH/GK 23-04-08 PM
5 Vervolg op stuk van 18 okt. ’07 navragen bij werkgroep verkeer KK 10-09-08 Af
6 Bijwonen tour de village op 24 november ‘08 MH/KK 10-09-08 Af
7 Inventarisatie zwakkere inwoner bespreken met bestuur KK 10-09-08 Af
8 Afspraken m.b.t. begraafplaats ’t Spijk nagaan KK 10-09-08 Af
9 Wenselijkheid aula bij begraafplaats Dorpeldijk opnemen met bestuur KK 10-09-08 Af
6.1 Bijwonen vergadering onderhoud openbare ruimte op 22/01 KK 21-01-09 Nieuw
7.1 Wens kanoroute bespreken met bestuur KK 21-10-09 Nieuw
Niet meer vermelde acties zijn af.