Verslag van de vergadering van de Werkgroep Leefbaarheid op 9 februari 2012

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Peter Callenfels (PC), Gert-Jan Kamphuis (GK), Ko Kleijn (KK) (voorzitter, notulist)

Afwezig:

 

1. Opening en mededelingen

– Ko heet de aanwezigen welkom. Dit is de laatste vergadering in deze ruimte.

2. Vorig verslag. (31-10-2011)

– Tekstueel: Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Gert-Jan.
– N.a.v. 3 Avontuur Natuur heeft nog steeds een hondenprobleem. Marian heeft Hr. De Vos al eens benaderd voor een bespreking met bewoners en gemeente en gaat nog een poging wagen. (Actie: MB)
– N.a.v. 4 De actie waaks is geheel afgerond. Hopelijk is het bij de deelnemers en ook anderen nu gewoonte om bij een wandelingetje een mobieltje mee te nemen en op te letten. Cijfers delicten afgelopen maanden opvragen (Actie: KK)
– N.a.v. 5.1 Ko heeft Cor Vendrig weer gesproken over de picknictafel hoek Veldwijk/Breeveld, de gemeente zal terugbellen.
– N.a.v. 5.2 Na de vergadering is gebleken dat er een bordje op het kunstwerk zit, dit is inmiddels doorgemaild naar de gemeente.
– N.a.v. 5.3 De bushalte Kerkweg is aangelegd door de provincie en overgedragen aan de gemeente voor onderhoud. Ko heeft de gemeente geattendeerd op achterstallig onderhoud en vervuiling.
– N.a.v. 5.4 Het voetpad langs de Dorpsstraat richting Utrecht: Ko heeft bij de gemeente gevraagd het voetpad door te trekken. De bomen zijn inmiddels verwijderd.
– N.a.v. 5.5 Ko heeft namens de werkgroep officieel afscheid genomen van Maarten, met het boek over de treinramp als afscheidscadeau. Maarten en zijn vrouw waren blij met het bezoek en iedereen blijft welkom.

3. Overige gehouden vergaderingen

– 12/10’11: Overleg met de gemeente: voortgang BRAVO: zie gemeentesite. Zie verder de opmerkingen bij 08/02’12.
– 12/10’11: Overleg voormalig gemeentehuis:
Het desbetreffende verslag spreekt voor zich.
– 01/02’11: Algemeen bestuur:
Tom Berkhout is de nieuwe penningmeester
Ineke Ansem heeft het voorzitterschap overgenomen van Pieter Battem
Voor het gemeenschapcentrum (oude Raadhuis) zal een definitieve prijs met voorwaarden eind februari gereed zijn (toezegging college)
Voor het monument spoorwegongeluk jan. ’62 is een oplossing gevonden voor het aanpassen van de namen. De boekverkoop loopt voorspoedig.
Ko stuurt mailtje naar gemeente over speelplaatsen (is gebeurd)
– 08/02’12: Overleg met gemeente:
Ko stuurt opmerkingen over snoeiplan naar gemeente (inmiddels gebeurd en beantwoord)
Er gaat een brief naar de burgemeester als voorzet voor een brief naar de scholen over zwerfvuil (Actie: KK)
De gemeente heeft de kliko bij de Golff verwijderd. Wij zijn het daar niet mee eens en zullen een brief schrijven naar Hans Schmidt (Actie: KK)
(op 15/2 is geconstateerd dat de kliko er weer staat)

4. Wijksignaal

Ko heeft een bespreking bijgewoond over het project buurtsignaal. De bedoeling is inwoners van Harmelen zuid te interviewen over het veiligheidsgevoel en ergernissen in hun wijk. Simone Mulder (politie) en Thomas Hoogendoorn (gemeente) komen tijdens het dorpsoverleg op 28/2 iets vertellen over het project. De interviews zijn gepland in week 7 en 8.
Ko of een invaller van Leefbaarheid zal de interviews bijwonen, bij toerbeurt met de gemeente (Cor Vendrig) en Harrie Boeijen van Groenwest.

5. Bewegwijzering Stg. De Kievit

Het bestuur van Stichting De Kievit wil de bewegwijzering naar het natuurterrein van Stichting De Kievit te verbeteren door middel van bordjes bij de 3 toegangen. Het bestuur is bereid om een financiële bijdrage te leveren. Ko maakt een plannetje en kijkt of de gemeente wil bijdragen met b.v. de palen (Actie: KK)

6. Wvttk/rondvraag

Peter: Er zijn snelheidsinaleringsborden geplaatst op de N198, het effect is dat er (tijdelijk?) minder hard wordt gereden.

7. Volgende vergaderingen / acties

Di. 28 febr. ‘12: Dorpsoverleg (allen)
Ma. 17 sept. ‘12. Werkgroep Leefbaarheid (plaats wordt nader bekend gemaakt (Actie: KK)

Actielijst

Nr. Actie Wie Ingebracht Status
1 SBB benaderen over Avontuur Natuur MB 09/02/’12 Wk. 9
2 Delicten politie opvrage KK 09/02/’12 Wk. 9
3 Brief naar Hans Schmidt voor scholen over zwerfvuil KK 09/02/’12 Wk. 9
4 Brief naar Hans Schmidt over kliko Golff KK 09/02/’12 Wk. 9
5 Plannetje voor bewegwijzering Stg. De Kievit KK 09/02/’12 Wk. 9
6 Zaaltje regelen voor volgende vergadering KK 09/02/’12 Wk. 37
Niet meer vermelde acties zijn af.