Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 1 februari 2012 in “De Driesprong”

Aanwezig:

Ineke Alsem, Tom Berkhof, Ed Janson; Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2. Mededelingen:

Sjors van Egmond heeft bedankt als penningmeester. Tom Berkhof heeft zijn taak overgenomen. Ineke Alsem vervangt Pieter Battem als voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn. Pieter blijft wel lid van de werkgroep;

3. Verslag van de vergadering van 2 mei 2011:

– het verzetsmonument moet worden schoongemaakt en de tekst moet weer leesbaar worden;
– aan de gemeente zal worden gevraagd om aan het kunstwerk, nabij de Raadhuislaan, een bordje te bevestigen waarop vermeld wordt wat het voorstelt en wie het ontworpen heeft;
– in het regulier overleg van 8 februari zal worden geïnformeerd naar de voortgang van de aanleg van BRAVO wegvak 8 en de ontsluiting van de Harmelerwaard;
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld;

4. Ingekomen en verzonden post:

– Bericht van “Groenwest” m.b.t. de definitieve fusie van Groenrand Wonen, SWW en Westhoek Wonen;
– Groen West: uitnodiging start sloop/nieuwbouw De Driesprong;
– Gemeente Woerden uitnodiging bijeenkomst 31 oktober m.b.t. WMO-beleid gemeente Woerden. Teuny is er geweest;
– Movisie, Kennis en advies Maatschappelijke verhoudingen: Eindadvies onderzoek gewijzigde verhoudingen in Woerden;
– Rijnhoven: plannen herontwikkeling Buitenhof (voormalige Heremalerhof);
– Correspondentie, m.b.t. het Gemeenschapscentrum, aan de leden van de Raad, het College en ontvangstbevestigingen hiervan, Potentiële gebruikers van het voormalig Raadhuis etc.;

5. Verslag DB-Platform – Gemeente 12 oktober 2011:

nagenoeg alle punten van dit verslag zullen in het overleg van 8 februari a.s. weer aan de orde komen.

6. Verslag bijeenkomst huidige en potentiële gebruikers Gemeenschapscentrum:

Ed heeft in deze bijeenkomst een overzicht gegeven van alle acties die het Dorpsplatform heeft ondernomen vanaf het voorjaar van 2008 en hoe toezeggingen die telkens werden gedaan niet werden nagekomen;

7. Stand van zaken Gemeenschapscentrum:

in de achter ons liggende periode is er bij herhaling een tijdstip genoemd waarop een concreet voorstel aan het Platform/Groenwest zou worden gedaan. Door verschil van inzicht binnen het College en andere factoren is aan die belofte nog steeds niet voldaan Thans is toegezegd dat er in ieder geval vóór eind februari a.s. een voorstel komt. We gaan er van uit dat er in het Dorpsoverleg van 28 februari a.s. mededelingen gedaan kunnen worden. In het regulier overleg van 8 februari zal ook druk worden uitgeoefend.

8. Terugblik werkzaamheden en onthulling Herdenkingsmonument slachtoffers treinramp 8 januari 1962:

Na heel veel werkzaamheden, in het bijzonder door Ed, kan worden teruggezien op een indrukwekkende plechtigheid. De belangstelling was groot. Ook voor het boekje was veel waardering. Op dit moment zijn er nog 780 exemplaren over van de 3000. De kosten zijn er ruimschoots uit. Voor de namen die foutief op de gedenkplaten zijn geplaatst, lijkt een oplossing te zijn gevonden. Aan de gemeente zal worden gevraagd een bankje bij het monument te plaatsen;

9. Geplande Projecten 2012 straten, pleinen en plantsoenen:

in deze lijst zijn ook opgenomen de Dammolen gedeeltelijk in 2012 en het restant in 2013. Ook de Beatrixlaan wordt dit jaar onder handen genomen. Bij de laatst gehouden wijkschouw is door het platform bijzondere aandacht voor deze projecten gevraagd. Bij het regulier overleg zal opnieuw de onderhoudsstaat van de Molenbrug onder de aandacht worden gebracht.

10. Groenvervanging Harmelen:

er is een lijst van 21 straten. Het is duidelijk dat het aantal bomen dat geplant wordt ter vervanging van de gekapte bomen beduidend lager ligt. Veel inwoners van Harmelen betreuren dit;

11. Kick of Schakelteam Harmelen:

Careijn en Welzijn Woerden zijn een samenwerking aangegaan om in Harmelen te werken om zorg en hulpverleningsignalen en vragen op een effectieve wijze op te vangen. Het is de bedoeling dat de inwoners door middel van een flyer op de hoogt te brengen. Voor het drukken en verspreiden en financiering van de Kick-off bijeenkomst is een bijdrage aan het platform gevraagd van € 803,= Hiermee wordt ingestemd. Wij staan positief tegenover dit initiatief, waardoor problemen eerder herkend zullen worden. Ineke zal op de Kick-off bijeenkomst namens het platform één en ander ook toelichten.

12. Dorpsoverleg 28 februari 2012:

de heren Cor Vendrig en Dupré zullen worden uitgenodigd om het Groenvervangingsplan en de lijst van projecten toe te lichten. Sander Velthoven zal gevraagd worden om te vertellen over het Project Buurtsignaal.

13. Mededelingen Werkgroepen

– Ko stelt voor om richtingbordjes, die naar de Kievit verwijzen, te plaatsen en verzoekt om een financiële bijdrage van het platform. Ko zal hiervoor een plan maken;
– Het is al weer enkele jaren geleden dat de actie tegen zwerfvuil met de schoolkinderen is gevoerd. Het is verzand door de geringe interesse van de scholen. Aan de gemeente zal worden gevraagd of zij door middel van een brief de scholen kunnen enthousiasmeren;

14. Gesprekspunten AB/DPF – gemeente 8 februari 2012:

nagenoeg alle gesprekspunten van het overleg van 12 oktober zullen opnieuw aan de orde komen. Gevraagd zal worden:
– de bloemen bij het Herdenkingsmonument Treinramp weg te halen;
– Kunstwerk nabij Raadhuislaan aangeven wat het voorstelt;
– Prullenbakken, die weggehaald zijn voor de feestdagen, terugplaatsen

15. Rondvraag:

Teuny zal een vergaderschema maken voor 2012. De werkgroep Leefbaarheid vergadert 9 februari a.s.

Harmelen, mei 2012,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.