Jaarverslag 2012 en activiteitenplan 2014

Inhoud:

 • Voorwoord pagina 3
 • Doel pagina 5
 • Structuur van het Dorpsplatform· pagina 5
 • Werkzaamheden:
  • Dagelijks Bestuur pagina 6
  • Algemeen Bestuur pagina 6
 • Dorpsoverleg pagina 7
 • Werkgroepen pagina 7
 • Leefbaarheid pagina 7
 • Verkeer en Ruimte pagina 7
 • Zorg en Welzijn pagina 7
 • Wijkschouw pagina 7

Voorwoord

Het jaar begon voor het Dorpsplatform Harmelen met de onthulling van het monument te herdenking van de treinramp van 8 januari 1962. Tegen eind 2011 werd duidelijk dat de toeloop wel eens groter zou kunnen zijn dan aanvankelijk verwacht. De gemeente en de Harmelense Oranjevereniging (door middel van het beschikbaar stellen van verkeersregelaars), nabijgelegen bedrijven (door het beschikbaar stellen van hun parkeerterreinen) en de wijkagenten boden op een geweldige manier ondersteuning. Zo konden op 8 januari zo’n 650 nabestaanden, medereiziger en hulpverleners door het Dorpsplatform worden ontvangen in het Wokpaleis, de voormalige opvangplaats van gewonden en verdoolde reizigers aan de Putkop. De onthulling van het monument vond plaats door Mr Pieter van Vollenhoven, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Utrecht.

Buiten stonden nog een 250 belangstellenden die de onthulling wilden meemaken. Kortom: een indrukwekkende gebeurtenis. In de loop van het jaar konden verschillende groepen belangstellenden bij het monument worden waargenomen. De gemeente plaatste op verzoek van het Dorpsplatform een bankje en een fietsenstandaard bij het monument.

De verkoop van het boek over de treinramp bereikte een hoogtepunt in de geschiedenis van dit soort uitgaven: van de 3.000 exemplaren waren er eind 2012 nog ca 450 over ! De gehele opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van het Dorpsplatform Harmelen, speciaal voor de inrichting van een Dorpscentrum. Sponsoren hebben inmiddels ook een aanzienlijk bedrag bij gedragen. In het Financiële verslag vindt u daarover meer.

Speciale aandacht vragen wij voor de website www.harmelen.nu. Hier op is de geschiedenis van Harmelen, haar polders, het kasteel en vele boerderijen en monumentale gebouwen te vinden. Ook wordt op de site doorgelinkt naar de site van de gemeente en van vele ondernemers en instellingen in Harmelen. Van de vergaderingen van werkgroepen, het Algemeen Bestuur , het Dagelijks Bestuur en van de vergaderingen van het Dorpsoverleg zijn de agenda van de komende vergadering, maar ook de notulen van alle gehouden vergaderingen moeiteloos terug te vinden. Per dag wordt de site zo’n 20 keer bezocht dus gemiddeld 600 keer per maand. In de maand januari van het verslagjaar werd de site ca 2.000 keer bezocht. De onthulling van het monument voor de slachtoffers van de spoorwegramp zal hier zeker toe hebben bijgedragen.

De onderhandelingen over de verkoop van het voormalig raadhuis aan de combinatie Dorpsplatform/ GroenWest, strandde uiteindelijk en een nieuw contact werd gelegd met een inwoner uit Harmelen, waarmee ruim een half jaar in goed overleg een exploitatieplan werd opgezet, dat helaas bij de gemeente geen weerklank mocht vinden.

Inmiddels zijn de hernieuwde en zeer intensieve pogingen van het bestuur van het DPH mogelijk vruchten aan het afwerpen binnen de gemeentelijke organisatie.

De aanleg van randwegen ( 6a en 6b) het traject tussen het pompstation Hellevliet aan de A12 en de Hofbrug, heeft veel overleg gevergd, maar is thans in uitvoering. De aanleg van wegvak 8 (A12- Utrechtsenstraatweg) is nu in voorbereiding. De oversteek over de Rijn naar de Harmelerwaard, die voor het centrum van Harmelen zeer belangrijk is, vergt de aanleg van een brug, waarvoor grondaankopen nodig zijn. Die procedure is in gang gezet.

Enkel wijken in Harmelen zijn inmiddels gerenoveerd in overleg met het Dorpsplatform, terwijl voor andere wijken renovatie op de agenda staat.Tijdens de Dorpsschouw met waarnemend Burgemeester Waaijer zijn deze wijken bezocht.

De realisatie van een Dorpscentrum, waar alle inwoners van Harmelen elkaar kunnen ontmoeten, met als kern de bibliotheek, de wereldwinkel, een wmo- ontmoetingsruimte, de wijkagenten, de post groenvoorziening, een sociaalinformatiepunt (voor ondermeer crediet-schuldhulpverlening) en de Rabo-bank, aangevuld met ruimten voor plaatselijke verenigingen die elders geen of geen geschikt onderdak vinden of zoeken, blijft een belangrijke ijkpunt voor 2013.

Ed Janson

Voorzitter DPH

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2012 uit:

het Dagelijks Bestuur: dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). De samenstelling is thans:

 • Ed Janson, voorzitter;
 • Tom Berkhof, penningmeester;
 • Teuny van Wijngaarden, secretaris;

Het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:

 • Ko Klein, voorzitter Leefbaarheid,
 • Gerrit van Woudenberg, voorzitter Verkeer en Ruimte en
 • Ineke Alsem, voorzitter Zorg en Welzijn.

de Werkgroepen: een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:

 • Leefbaarheid bestaande uit 4 leden;
 • Verkeer en Ruimte bestaande uit 5 leden;
 • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,

het Dorpsoverleg: hierin zijn vertegenwoordigd:

 • bewoners van Harmelen;
 • in het dorp werkzame organisaties;
 • de gemeente Woerden door de wijkwethouders, respectievelijk de Burgemeesters: H.Schmidt en J. Waaijer met ambtelijke ondersteuning;
 • de wijkagenten;
 • het Algemeen Bestuur;
 • de werkgroepleden

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website;
 • contacten met de gemeente, w.o. het regulier overleg met de Wijkwethouders met ambtelijke ondersteuning. In het verslagjaar werd opnieuw veel aandacht en tijd besteed aan besprekingen met betrekking tot de realisering van een gemeenschapscentrum. Het is teleurstellend dat dit, ondanks alle inspanningen, nog niet tot resultaat heeft geleid;
 • Na een lange periode van voorbereiding, in het bijzonder door de voorzitter de heer Ed Janson, werd op zondag 8 januari het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Treinramp onder overweldigende belangstelling onthuld door Mr. Pieter van Vollenhove. Hoezeer het ontbreken van een herdenkingsmonument door familie en nabestaanden als een gemis was ervaren werd deze dag duidelijk;
 • bijwonen voorzittersoverleg Dorps- en Wijkplatforms;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • voorbereiding vergaderingen Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • voorbereiden en uitvoeren van de Dorpsschouw;
 • besprekingen met gemeente over de realisering van de Brede School;
 • public relations.

Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails en veelvuldig telefonisch overleg.

Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • geplande projecten gemeente 2012
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • onderhoud openbare ruimte;
 • Groenvervangingsplan;
 • Bravo wegvak 8/ontsluiting Harmelerwaard;
 • Kick of Schakelteam;
 • WMO-beleidsplan;
 • Kaalslag door het kappen van bomen;
 • Bestemmingsplan en ontsluiting Harmelerwaard;
 • Het beoordelen en het toekennen van deelsubsidies aan plaatselijke initiatieven;
 • website en PR.

In het Stadhuis was er, voorafgaand aan het dorpsoverleg, 2 maal overleg met de Wijkwethouders resp. Burgemeester H. Schmidt en J.Waaijer met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de voorzitters van de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken.

Weerkerend gespreksonderwerp was de onzekere situatie met betrekking tot de verkoop van het voormalig raadhuis.

Dorpsoverleg:

In de bijeenkomsten werden actuele ontwikkelingen gemeld en deden de voorzitters van de werkgroepen verslag van de aandachtspunten en activiteiten in de achterliggende periode. Informatie werd verstrekt over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de gemeente. Tevens werd steeds een actueel thema behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

De bijeenkomsten werden gehouden in “Het Wapen van Harmelen”

28 februari 2012:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden een aantal raadsleden en ca. 40 belangstellende inwoners van Harmelen.

De wijkagenten, Sander Velthoven en Simone Mulder deden verslag van het project “Buurtsignaal”. Een enquête, gehouden in Harmelen, in de vorm van een interview, om meer inzicht te krijgen in het gevoel van veiligheid van de willekeurige burgers.

Mevrouw Saskia Hijzelendoorn informeert over het recent opgerichte Schakelteam Harmelen dat per 1 maart van start gaat.

13 november 2012:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden, raadsleden en ca. 40 inwoners van Harmelen.

De heer de Vos van Staatsbosbeheer informeert over de taak van SBB met betrekking tot het gebied “Avontuur Natuur” en de mogelijkheden en onmogelijkheden. De financiële middelen zijn beperkt. Voor handhaving van de door de gemeente vastgestelde gedragsregels kan SBB geen verantwoordelijkheid nemen, Door aanwezigen wordt de suggestie gedaan om voor het onderhoud van het gebied enthousiaste vrijwilligers te werven.

Werkgroepen:

Leefbaarheid:

de werkgroep bestond op 31 december 2012 uit 4 personen

en vergaderde in het verslagjaar 3 maal. Door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, de relevant waren voor de werkgroep, werden bezocht. Aandachtspunten waren:

 • het gebied “Avontuur Natuur”;
 • het Project “Waaks”,
 • De noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum;
 • ontsluiting Harmelerwaard;
 • Evaluatie van het “Waak-project”;
 • Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte;
 • opknapbeurt van een speelterreintje in Nassaupark;
 • Actie “Buurtsignaal” en evaluatie;
 • Zwerfvuil;
 • Kaalslag door het kappen van bomen

Verkeer en Ruimte:

Aandachtspunten waren in het verslagjaar:

 • Verkeersafwikkeling Harmelerwaard;
 • Stand van zaken ten aanzien van het BRAVO-project 6a, 6b, 6c;
 • BRAVO 8 en bestemmingsplanprocedure.

Zorg en Welzijn:

De aandacht van de werkgroep concentreert zich op de WMO. waarvoor nieuw beleid werd vastgesteld. Elementaire voorzieningen die voorwaarde zijn voor dit beleid ontbreken.

Speerpunten zijn:

 • het ontwikkelen van de factor “Eigen Kracht” onder de inwoners van Harmelen;
 • het ontwikkelen van voldoende nultreden- aanpasbare- en zorgwoningen;
 • het welzijnsaanbod aanpassen aan de veranderende vraag;
 • versterking van antennes die signalen voor hulpverleningsvragen opvangen.

Er was structureel contact met het Woon-zorgnetwerk.

Wijkschouw:

27 oktober werd de Wijkschouw gehouden waaraan werd deelgenomen door de Dorpswethouder ( plaatsvervangend-) Burgemeester Waaijer met ambtelijke ondersteuning, bestuursleden van het Dorpsplatform, raadsleden en inwoners van Harmelen. In de schouw werden betrokken: gemeentelijk vastgoed, woonwijken die recent een metamorfose hebben ondergaan en gebieden die dringend een opknapbeurt moeten ondergaan. Afgesloten werd met een wandeling door de Dorpsstraat die na het gereedkomen van de randweg gereconstrueerd zal worden.

Harmelen, april 2013,

Teuny van Wijngaarden – secretaris.