Verslag bijeenkomst Platform Harmelen, werkgroep Leefbaarheid 22 november 2006

Datum: 22-11-2006

Tijd: 20.00 – 22.30

Plaats: Koningshof 64

Aanwezig:

Peter Callenfels (PC), Maarten Hoogendoorn (MH), Ko Kleijn (KK) (vrz, notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Toon Bartels (TB), Ad Koolwijk (AK)

1 Opening en mededelingen

– Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen pleit voor herindeling bij Woerden of Ronde Venen.

– Bart Schnoor vertrekt per 1/12 bij de gemeente Woerden, hij gaat naar de CNV.

– Maarten heeft gebeld met Kees de Bruin over de bomen bij fietspad Breudijk. E.e.a. is doorgespeeld naar afd. wegenbouw. Toegezegd dat teruggebeld zou worden, is nog niet gebeurd. Cor Vendrig weet van niets.

2 Vorig verslag. (06-09-2006)

Tekstueel: geen opmerkingen

Naar aanleiding van: De actielijst wordt doorgenomen.

Openstaande punten worden zover van toepassing met Teunie opgenomen. (Aktie KK)

3 Overige verslagen.

Overleg wijkplatforms 7 sept.: Maarten en Peter zijn geweest: er was weinig belangstelling, ca. 10 man en van gemeente alleen Bart Schnoor aanwezig. O.a. communicatie besproken.

Laagland Advies zou verslag maken van de avond, dit is nog niet ontvangen.

Landschapberaad Woerden 7 sept.: Ed Janson, Teunie v. Wijngaarden, Peter v. Arnhem en Ko geweest, bedreigingen en acties doorgesproken, zie verslag.

Bestuursvergadering 19 sept.: geen opmerkingen.

Landschapberaad Woerden 27 sept.: aanwezig Peter v. Arnhem en Ko: comité De Groene Buffer opgericht, zie verslag.

Bestuursvergadering 16 nov.: er is een perscontactpersoon: Ruud Sneller, tel. 446865. Maandag 20/11 is gesprek Ed Janson / Hans Schmidt, waarin o.a. het beschermd dorpsgezicht aan bod komt.

Zie verder onder agendapunt BRAVO en Nassaupark

Nota wonen 27 sept.: Ko en Peter v. Arnhem zijn geweest, nota zag er goed uit, zie verslag.

Werkgroep verkeer 20 sept. en 14 nov.: De gemeente komt mogelijk met nieuw voorstel over verkeersafwikkeling Harmelerwaard / Dorpeldijk. Een aan het college gerichte zienswijze m.b.t. ontsluitingsstructuur glastuinbouwgebied Harmelerwaard van belanghebbenden in het gebied wekt verbazing.

De werkgroep heeft gereageerd op antwoorden BRAVO van de gemeente, onze werkgroep zal dit ook doen (via Teunie)

· Themabijeenkomst 10 okt.: goede zaak, geen opmerkingen.

· Algemene vergadering met gemeente 17 okt.: goede locatie, Ad heeft Ko waargenomen.

4 Zwerfvuil.

Op 17 okt. is aandacht gevraagd voor zwerfvuil en er is een persbericht uitgegaan. Actie was gericht op eigen omgeving burgers. Ko heeft geconstateerd dat weinig resultaten zichtbaar zijn. Hernieuwde oproep richten aan bewoners en brieven sturen naar supermarkten en snackbars. (Aktie KK)

De blikvangers langs Veldwijk zijn herplaatst.

5 Jongeren opvang plekken (Jop).

Info-avond 18 september is door gemeente verplaatst naar 16 oktober en uiteindelijk afgelast. Dit omdat de indruk bestond dat de gemeente ad-hoc beleid wilde doordrukken en zowel bewoners als dorpsplatform te kennen hebben gegeven niet aanwezig te zullen zijn. Gemeente gaat integraal plan van aanpak opstellen.

6. BRAVO-project.

De werkgroep verkeer heeft inmiddels gereageerd op de beantwoording van de vragen door de gemeente. Aanwezigen vinden eveneens dat een rotonde aangelegd moet worden bij Haanwijk en dat vast gehouden moet worden aan de geluidswal. Tevens wordt gedeelte 6c ongewenst gevonden, het zal veel verkeer aantrekken, logischer is doortrekken van 6a langs de A12 naar gedeelte 1 en 3. De essen langs de A12 niet rooien, maar verplaatsen. Een en ander wordt uitgewerkt en aan Teunie doorgegeven. (Aktie KK)

7 Helikoptertraject A12

Ko heeft contact gehad met werkgroep tegen landingsplatform Leidserijn. Deze landingsplaats gaat niet door. Ontwikkelingen blijven volgen.

8 Problemen Nassaupark

Ko leest brief van een bewoner Nassaupark m.b.t. hangjongeren voor. Ed Janson bespreekt deze zaak in mondeling overleg op 20/11 met Hans Schmidt.

9 De Groene Buffer.

Het dorpsplatform is vertegenwoordigd in De Groene Buffer, er worden momenteel handtekeningen verzameld voor behoud van het groene hart.

10 Elzen Dammolen.

Gemeente heeft kapvergunning aangevraagd voor de elzen die het voetpad opdrukken. Bezwaar indienen, beter is het voetpad op te hogen. (Aktie: KK)

11 Rondvraag.

Maarten: heeft geconstateerd dat de bolacacia’s van de Acacialaan worden verwaarloosd. Aandringen op handhaven c.q. herplanten acacia’s en 1x per 2 jaar snoeien.

Catalpabomen op Oudeland zijn alleen onderin gesnoeid, aandringen op ieder jaar helemaal snoeien.

Carpines in Mauritshof achter de bejaardenwoningen 1x per 2 jaar op oude hout terugsnoeien.

E.e.a. opnemen met Teunie (Aktie: KK)

12 Volgende vergadering

Woensdag 10 januari ’07 in de Driesprong. (Aktie: KK)

Actielijst

 

Nr. Actie Wie Ingebracht Wanneer af
28 Informeren via Teunie bij plaatselijke middenstand naar rol tav Platform AK 30-05-06
29 Aankaarten door bestuur gebrekkige communicatie tussen Woerden en dorpsplatform AK 30-05-06 22-11-06
31 Ontwikkelingen rond vm gemeentehuis volgen TB 30-05-06 PM
32 Evaluatie Afvalstoffen beleid Teunie laten opvragen AK 311-07-06 PM
33 Voorstel gemeente Woerden mbt aanpak Breudijk volgen MH/KK 11-07-06 PM
34 Via Teunie reactie van wijkwethouder vragen nav wijkschouw AK 11-07-06 22-11-06
36 Benaderen MV mbt PR-functie van Platform KK 06-09-06 22-11-06
37 Contact opnemen met bestuur Platform mbt actie Zwerfvuil KK 06-09-06 22-11-06
38 Vragen bij gem. Woerden of drie toezichthouders ook opnemen in hun rondes KK 06-09-06
39 Verslag doen van overleg op 11/9 mbt HI-terrein TB 06-09-06
40 Via Teunie laten informeren of subsidieverlening H2O voldoet aan voorwaarden KK 06-09-06
41 Actie zwerfvuil richten op bewoners en middenstand KK 22-11-06