Verslag vergadering Zorg en Welzijn 27 november 2006

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie: Watermolen 19, Harmelen

Aanwezig:

Sjarita Soeknandan, Henk Mackloet (verslag), Pieter Battem, Ineke Alsem, Hans Broekhuizen

Afwezig:

M. van Oosterom (heeft bedankt als lid), Pali Tielen,
Monique Verheyen (buitenland), Chris van Nieuwenhoven (ziek),

1. en 2. Opening, welkom en mededeling

Sjarita opent als voorzitter van de werkgroep de vergadering door een woord van welkom.
M. van Oosterom heeft bedankt als lid. Chris is (nog) ziek. Sjarita gaat bij haar op bezoek. Monique V. is in het buitenland.

3. Verslag bijeenkomst zorg en wonen

Bestuur en gemeente compliment voor de avond. Opkomst goed. Kennelijk werkt gerichte reclame via posters en krantenartikelen in dit geval goed.

4. Terugkoppeling overleg bestuur.

• Nieuw bestuurslid verantwoordelijk voor PR, dhr. R. Sneller. Dhr. Sneller heeft journalistiek als opleiding gehad.
• AV Dorpsplatform van 17-10-’06 is goed verlopen.
• Relatie Platform – Groene Buffer: Standpunt: Platform ondersteunt Groene Buffer; Platform is echter geen actiegroep. Op 4 december overhandigt Paul Kwakkenbos van de Groene Buffer de verzamelde protesthandtekeningen en wordt het document behandeld.
• Aandachtspunt voor Gemeente: Platform wil in vroeg stadium betrokken zijn/worden bij plannen en niet achteraf een mening geven over plannen die al in kannen en kruiken zijn.

5. Stand van zaken JOP

Stukken van JOP bespreken we als Monique terug is.
JOP-overleg in Noordergaard heeft nog niet plaats gevonden.

6. Klankbordgroep WMO (rol Dorpsplatform)

Klankbordgroep WMO is de officiële ingang voor WMO. Dorpsplatform participeert in de klankbordgroep. Belangrijk, omdat Dorpsplatform de enige club is die breed vertegenwoordigt. Participatie van het Dorpsplatform is belangrijk: het is waardevol om “breed” in te zetten ( het gaat niet alleen maar om zorg). Het is wachten op het nieuwe officiële orgaan. Een belangrijk punt voor het Dorpsplatform is een laagdrempelig loket realiseren in Harmelen. Een WMO-bus wordt ook als optie genoemd.

7. Nieuwe (aandachts)punten werkgroep

Voortgang na bijeenkomst wonen-welzijn-zorg:
Onze werkgroep gaat niet daadwerkelijk participeren in de woonservice werkgroep. We willen “onafhankelijk” blijven. We gaan wel in gesprek met het overlegorgaan evt. gecombineerd met iemand van de werkgroep leefbaar uit het Dorpsplatform. Belangrijk daarbij is dat de gemeentevertegenwoordiger (Linda?) bevoegd is om te praten.
We stellen een lijstje met gesprekspunten op:

  • Cijfers die genoemd worden in de krant en op overleg zijn niet eenduidig;
  • Relatie met en rol van GroenRand Wonen (mw. Verheul), o.a. aanpassing bestaande woningen: zijn wij voldoende op de hoogte van bouwtechnische en financiële mogelijkheden
  • Typen woningen/appartementen die genoemd zijn
  • Rol van Domotica (“huisautomatisering)
  • Procedure voor toewijzing (Mag iedereen zomaar inschrijven of hebben dorpsbewoners voorrang?)
  • Regiotaxi
  • Wat komt waar aan zorgvoorzieningen
  • Woningen voor starters

Ineke pleit ervoor t.z.t. op een aantal punten te focussen. (
Hans en Pieter gaan zich hiermee bemoeien. Indien nodig ook Ineke. Sjarita vraagt nog iemand van de werkgroep leefbaar.

8. W.v.t.t.k.

Contact met werkgroep woonservicegebied Harmelen loopt via Ineke.

9. Datum volgende vergadering

Data volgende bijeenkomst van de werkgroep Zorg en welzijn:

  • Maandag 5 februari ‘07; aanvang 19.30 uur. Locatie: Sjarita, Oranjepark 41.
  • Onderwerp: vergaderdata.

10. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De vergadering wordt door Sjarita om 21.00 uur gesloten.