Jaarverslag 2013 en Activiteitenplan 2015

Voorwoord

Het jaar 2013 is jaar waarin voor het eerst in de troonrede de verwachting werd uitgesproken dat onze maatschappij zou veranderen in een participatie maatschappij. Een maatschappij waarin meer mensen zich in gunstige zin met de ander zou bezighouden.

En dat is nu juist de gedachte waaraan het Dorpsplatform Harmelen al ongeveer 6 jaar probeert gestalte te geven door te komen tot een ontmoetingscentrum waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Waarin die inwoners van Harmelen, die meer moeite hebben om geestelijk, maar ook lichamelijk, op de been te blijven, steun kunnen vinden bij hun plaatsgenoten.

Een ontmoetingscentrum waarin de bibliotheek een centrale functie vervult, als kennis- en educatief centrum en als spil waar letterlijk de communicatie om draait. Het is daarom jammer dat ons streven, na diverse toezeggingen, om in het voormalig raadhuis zo’n dorpscentrum te kunnen vestigen, is ingehaald door een gemeentelijk vastgoedbeleid dat is gericht op het afstoten van gemeentelijk onroerend goed.

Geheel onverwachts kwam in februari het bericht dat het gebouw van de Rabo-bank ter beschikking zou komen.

In samenwerking met Welzijn Woerden, de bibliotheek en de Rabo-bank kon het Dorpsplatform Harmelen via enkele in het leven geroepen werkgroepen,onder regie van de gemeente, haar streven om te komen tot een dorpscentrum duidelijk uitdragen. Bij het sluiten van het verslagjaar 2013 wordt gewerkt aan een haalbaarheidsstudie, gedragen door alle genoemde partijen, om te komen tot realisatie van een dorpscentrum in het voormalige Rabo-gebouw.

Per 1 maart mochten wij onze nieuwe “dorpswethouder” burgemeester Victor Molkenboer verwelkomen. Tijdens twee dorpsschouwen, een in zuid en een in noord, konden het Algemeen Bestuur , vergezeld van enkele leden van de diverse werkgroepen, de burgemeester een goede indruk geven van ons Harmelen, dat tot het mooiste dorp van de provincie Utrecht was uitgeroepen.

De start van de aanleg van de nieuwe randweg ( 6a en 6b) van tankstation Hellevliet langs de A12 tot aan de Hofbrug, op 14 mei, betekende een mijlpaal in de ruim dertig jarige strijd om het verkeer in de Dorpsstraat te verminderen. Met de aanleg van wegvak 8, dat de randweg met de Harmelerwaard zal verbinden, welk wegvak eind 2014 gereed zal zijn, wordt het uiteindelijke doel bereikt.

Rest ons de leden van de werkgroepen, de betrokken inwoners van Harmelen en al die organisaties en instanties, waaronder ook alle betrokken gemeenteambtenaren, te danken voor hun inzet.

Ed Janson

Voorzitter DPH

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond in 2013 uit:

 • het Dagelijks Bestuur: dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). samenstelling
  • Ed Janson, voorzitter;
  • Tom Berkhof, penningmeester;
  • Teuny van Wijngaarden, secretaris;
 • het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:
  • Ko Klein, voorzitter Leefbaarheid;
  • Gerrit van Woudenberg, voorzitter Verkeer en Ruimte;
  • Ineke Alsem, voorzitter Zorg en Welzijn.
 • de Werkgroepen: een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:
  • Leefbaarheid bestaande uit 4 leden;
  • Verkeer en Ruimte bestaande uit 5 leden;
  • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,
 • het Dorpsoverleg: hierin zijn vertegenwoordigd:
  • bewoners van Harmelen;
  • in het dorp werkzame organisaties;
  • de gemeente Woerden door de wijkwethouders, respectievelijk de Burgemeesters: J.Waaijer (interim) en V.Molenboer. Overleg vond plaats met ambtelijke ondersteuning;
  • de wijkagenten;
  • het Algemeen Bestuur;
  • de werkgroepleden

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website;
 • contacten met de gemeente, w.o. het regulier overleg met de Wijkwethouders met ambtelijke ondersteuning. In het verslagjaar werd opnieuw veel aandacht en tijd besteed aan besprekingen en onderzoek met betrekking tot de realisering van een gemeenschapscentrum. Deze al jaren slepende zaak nam een verrassende wending toen duidelijk werd dat, eerder gedane toezeggingen aan de inwoners van het dorp werden gelogenstraft en het voormalig Raadhuis zou zijn verkocht;
 • bijwonen voorzittersoverleg Dorps- en Wijkplatforms;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • voorbereiden en notuleren van vergaderingen van het Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding en notuleren van het Dorpsoverleg;
 • voorbereiden en uitvoeren van de Dorpsschouw in mei Harmelen-zuid en in juli in Harmelen-noord;
 • ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem- Alexander op 30 april werd het initiatief genomen voor het planten van een Koningslinde aan de Willem Alexanderlaan nabij het Koningspark. Onthulling vond plaats door Burgemeester Molkenboer;
 • in goed overleg met de gemeente en met de initiatiefnemer ( Vallen mode) werd de plaatsing van een “Social Sofa” gerealiseerd aan de Uitweg. De burgemeester onthulde deze bank tijdens najaarsmarkt;
 • public relations en onderhouden van de website .

Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur vergaderde 4 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails en telefonisch overleg.

Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie.
 • de dringende noodzaak van een ontmoetingscentrum in het dorp, zeker nu het vrijwilligerswerk en de participatiesamenleving door maatregelen van de landelijke overheid steeds belangrijker worden, was een permanent punt van zorg;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • voorbereiding van twee wijkschouwen;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • deplorabele staat van onderhoud begraafplaats aan de Leidsestraatweg;
 • onderhoud openbare ruimte;
 • evaluatie gemeentelijke informatieavonden 16 april 2013 en juni “Harmelen doet het zelf”
 • reconstructie Dorpsstraat
 • Bravo wegvak 8 en ontsluiting Harmelerwaard;
 • bestemmingsplan Harmelerwaard;
 • WMO-actie op eigen kracht;
 • PR en voeding website

In het Stadhuis was er, voorafgaand aan het dorpsoverleg, 2 maal overleg met interim Burgemeester en Dorpswethouder J.Waaijer en Burgemeester V.Molkenboer met ambtelijke ondersteuning. Hier werden lopende zaken en de door de voorzitters van de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken.

Ook hier was weerkerend gespreksonderwerp de onzekere situatie met betrekking tot de verkoop van het voormalig raadhuis en de realisatie van het dorpscentrum.

Dorpsoverleg:

In de bijeenkomsten werden actuele ontwikkelingen gemeld en deden de voorzitters van de werkgroepen verslag van de aandachtspunten en activiteiten in de achterliggende periode. Informatie werd verstrekt over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de gemeente. Tevens werd steeds een actueel thema behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

16 april 2013:

Bij de voorbereiding voor deze avond was sprake van miscommunicatie tussen de gemeente en het Dorpsplatform. Het Dorpsplatform organiseerde de bijeenkomst als regulier dorpsoverleg, besprak de zaal, verzorgde de agenda en verzond de uitnodigingen. Deze werd ook gezonden aan de betreffende wethouder die zou informeren over gemeentelijke voorzieningen;

Tijdens de bijeenkomst in ’t Trefpunt, waar ruim honderd Harmelense inwoners aanwezig waren, bleek echter dat de regie in handen was van de gemeente. De gehele avond stond in het teken van het Gemeentelijk beleid t.a.v. voorzieningen en de verkoop van vastgoed in Harmelen. Nadat de vergadering een chaotisch karakter kreeg werd besloten dat burgers ideeën over de voorzieningen in Harmelen konden indienen op de site van de gemeente onder de kop “ik ben Woerden” Waarna het College binnen3 maanden een plan van aanpak zou opstellen.

12 november 2013:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden, raadsleden en ca. 50 inwoners van Harmelen. De dames Joanna Thijs en Sandra Richter van Welzijn Woerden vertellen over de ontwikkeling en ondersteuning van een initiatievenkompas en bewonersinitiatieven. Op de site van Welzijn Woerden kan men digitaal antwoord krijgen op tal van vragen die te maken hebben met vraag en aanbod van zorg. Over de voortgang van deze ontwikkeling wordt het Dorpsplatform betrokken en op de hoogte gehouden.

Jongerenwerker Arnoud van Rijnsoever vertelt over zijn werk in Harmelen. Het ambulante werk vindt plaats in overleg met de gemeente en politie. De ontwikkelingen van dit jaar hebben er toe geleid dat de Decibel beheerd wordt door een stichting waarbij ook de jongerenwerker is betrokken.

Over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van een Dorpshuis/Bibliotheek werd medegedeeld dat het voormalig Raadhuis is verkocht Er wordt nu onderzocht of het gebouw van de Rabobank (financieel) haalbaar is. Voor eind februari zou hierover duidelijkheid zijn. Over de gang van zaken vond uitvoerige discussie plaats. De realisatie van het Dorpshuis rust nu op 2 peilers: H2O en het gebouw van de Rabobank, waarbij het H2O, gezien de excentrische ligging, voor het DPH geen reële optie is.

Werkgroepen:

Leefbaarheid:

de werkgroep bestond op 31 december 2013 uit 4 personen

en vergaderde in het verslagjaar 3 maal. Door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, de relevant waren voor de werkgroep, werden bezocht. Aandachtspunten waren:

 • de organisatie van het Internetcafé. Deze avond was een succes. Zowel voor de burgers als bedrijven;
 • organisatie actie Zwerfvuil
 • de noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum;
 • ontsluiting Harmelerwaard;
 • evaluatie van het “Waaks-project”;
 • achterstallig onderhoud van de openbare ruimte;
 • opknapbeurt van een speelterreintje in Nassaupark;
 • contact met bewoners Zwaan over het kappen van bomen;
 • het speelterreintje aan de Korenmolen.

Verkeer en Ruimte:

Aandachtspunten waren in het verslagjaar:

 • aansluiting randweg 6a op Dorpsstraat Haanwijk/Leidsestraatweg Groenendaal;
 • realisering wegvak 8 Bravo;
 • Positie fietsers op de Utrechtsestraatweg;
 • Tijdstip realisering brug Harmelerwaard;
 • verkeersafwikkeling Harmelerwaard;
 • voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Harmelen

Deze punten zijn ook aan de orde geweest in het overleg met wethouder Cor van Tuyl.

Zorg en Welzijn:

Een aantal, voor de werkgroep relevante bijeenkomsten, werden bijgewoond

De aandacht van de werkgroep concentreert zich op de WMO. waarvoor nieuw beleid werd vastgesteld. Ineke Alsem, voorzitter van de werkgroep heeft zich bijzonder ingespannen om samen met de voorzitter van het DPF, bij de politiek draagvlak te creëren voor een Dorpshuis. Dit is een absolute voorwaarde voor een verantwoord WMO beleid. Het wordt door het Dorpsplatform als betreurd dat juist nu het landelijk beleid gericht is op een participatie samenleving, het realiseren van een dorpscentrum in Harmelen bij de gemeente geen grote prioriteit lijkt te hebben.

Speerpunten zijn:

 • het ontwikkelen van de factor Eigen Kracht onder de inwoners van Harmelen;
 • het ontwikkelen van voldoende nultreden- aanpasbare- en zorgwoningen;
 • het welzijnsaanbod aanpassen aan de veranderende vraag;
 • versterking van antennes die signalen voor hulpverleningsvragen opvangen Er was structureel contact met het Woon-zorgnetwerk.

Wijkschouw:

Ter introductie van de nieuwe wijkwethouder werd op 18 mei de Wijkschouw gehouden in Harmelen-zuid. De start vond plaats vanaf H2O. Een lange wandeling vond plaats langs o.a. vastgoed van de gemeente. Door straten die recent zijn gerenoveerd (Beatrixlaan en Dammolen) en anderzijds de Standerdmolen die dringend aan renovatie toe is. Op een aantal plaatsen werd op knelpunten gewezen. Een bezoek werd gebracht bij het unieke natuurgebied de Kievit. De schouw werd afgesloten bij de Dezibel waar een rondleiding werd verzorgd en de ontstaansgeschiedenis van het Jeugdhonk werd verteld.

De wijkschouw werd voortgezet op 4 juli in het noordelijk deel van Harmelen Als eerste werd een bezoek gebracht bij het herdenkingsmonument van de Treinramp. Er werd een fietstocht gehouden door het bedrijventerrein en langs de Vijverhof en Spruit en Bosch. Bij de Hofbrug werd de verkeerssituatie besproken waar straks de Randweg de fietsroute Haanwijk kruist. De begraafplaats aan de Leidsestraatweg vertoonde een deplorabele aanblik. In de Vogelwijk werd de aandacht gevestigd op een aantal knelpunten. Een rondje werd gereden via de Joncheerelaan, Kasteellaan, Harmelerwaard en via de Dorpeldijk en Appellaan naar het Wapen van Harmelen.

Onderweg werd herhaaldelijk afgestapt om probleemsituaties te bespreken of uitleg te geven over situaties

Harmelen, mei 2014

 

activiteitenplan 2015

van de Stichting Dorpsplatform Harmelen

Voor 2015 stelt het Algemeen Bestuur van de Stichting Dorpsplatform Harmelen zich voor de activiteiten die in de voorgaande jaren in gang zijn gezet voort te zetten.

Het gaat dan om die activiteiten om te komen tot:

 • de realisatie van een gemeenschapscentrum voor de bevolking van Harmelen, waarbij we er van uitgaan dat het gebouw van de Rabo-bank hierin een centrale plaats zal innemen, en het verder werken aan de inrichting en de exploitatie hiervan. Hierbij zal ook het werven van vrijwilligers een belangrijke taak zijn;
 • de instelling, dan wel de uitbouw van een WMO-loket, zoals dat wettelijk is verplicht in een woonkern van de omvang van Harmelen;
 • een structurele bijdrage aan het versterken van “Eigen Kracht” in Harmelen en aan de verbindende rol van het Dorpsplatorm, ondermeer door deelname een de woon-servicegroep Harmelen en overleg met de gemeente, de WMO-raad, organisaties van vrijwilligers, welzijn en bibliotheek;
 • het leveren van een actieve bijdrage met betrekking tot het Jeugd- en Jongerenwerk;
 • het meedenken en adviseren bij de inrichting van de Dorpsstraat na het gereedkomen van de Randweg;
 • het geven van aandacht voor het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte;
 • het realiseren van een praktische en veilige ontsluiting van de Harmelerwaard;
 • de restauratie resp. het uitvoeren van groot onderhoud aan de oude begraafplaats aan de Leidsestraatweg;
 • het plegen van onderhoud aan de bruggen in Harmelen;
 • een betere bewustwording van de inwoners van Harmelen dat zij zelf veel kunnen doen aan het schoonhouden van hun eigen leefomgeving en de voorwaarde hiervoor moet worden geschapen;
 • het organiseren van een opschoondag in Harmelen;
 • het organiseren van een Dorpsschouw;
 • het voortzetten van het gebruikelijke Dorpsoverleg waarbij een actueel thema aan de orde komt;

Verder zullen op ad-hoc basis al die zaken worden opgepakt die kunnen leiden tot een verbetering van het leefmilieu in Harmelen.

Harmelen mei 2014