Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 15 juli 2013 bij de secretaris.

Aanwezig:

Tom Berkhof, Ed Janson, Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

Afwezig met kennisgeving:

Ineke Alsem.

1.Opening en vaststelling van de agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Als de agenda niet binnen anderhalf uur is afgewerkt zullen we op korte termijn weer bij elkaar komen;

2.(n.a.v.) het verslag van de vergadering van 25 april:

het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: Bij de wijkschouw van 4 juli is ook de begraafplaats aan de Leidsestraatweg bezocht. De suggestie dat wellicht het platform de hoogst noodzakelijke opknapbeurt zou kunnen uitvoeren is, gezien de deplorabele staat, geen haalbare kaart.

3.Mededelingen:

op uitnodiging van de leidinggevende van H2O (Optiesport) heeft Teuny een gesprek gevoerd. Zij heeft de indruk dat het platform en inwoners van Harmelen ontevreden zijn over de beschikbaarheid van het zwembad voor de Harmelense burgers. Besproken is dat de lasten voor het zwembad door de gemeente beschouwd worden als kosten voor de gemeenschap van Harmelen terwijl er naar verhouding weinig gebruik van wordt gemaakt. De gemeente wil nu € 200.000 bezuinigen op de voorzieningen. Dit wordt als onrechtvaardig ervaren. Ook door Optiesport wordt een beleidsplan opgesteld dat eind september aan de gemeente zal worden gepresenteerd.

4.Ingekomen en verzonden post:

  • Van de gemeente bericht van ontvangst van het jaarverslag en het overzicht van de financiën en bericht van toekenning van subsidie;
  • De werkgroep Verkeer en Ruimte heeft middels een brief bij de gemeente aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de Hofbrug waar de randweg Haanwijk kruist. Hierop is nog geen antwoord gekomen.

5.”Harmelen doet het zelf” Evaluatie informatieavond 25 juni 2013:

op deze avond is door de gemeente een voorzieningenplan uitgereikt. Hierin werd o.a. een overzicht gegeven van bestaande accommodatie Dit stuk is ambtelijk toegelicht . Opnieuw wordt benadrukt dat de kosten voor voorzieningen in Harmelen € 540.000 bedragen en besloten is dat hierop €200,000 bezuinigd moet worden. Vertegenwoordigers van Decibel en Optiesport gaven hun visie op het stuk. Namens het Dorpsplatform hebben Ed en Ineke nogmaals het belang van een gemeenschapscentrum voor ons dorp onder de aandacht gebracht. We zijn nu een aantal weken verder en Ed doet verslag van de ontwikkelingen tot nu toe. Er zijn drie werkgroepen gevormd met vertegenwoordigers van: Optiesport, Dezibel en het Dorpsplatform. Er dient door partijen een beleidsplan te worden opgesteld dat half september aan het college gepresenteerd zal worden. De werkgroep van het platform bestaat uit Ed, Ineke, Paul Kwakkenbos. De heer Dennis Duiker, directeur van de Stichting Welzijn Nieuwegein, neemt als externe deskundige deel. Intussen zijn accommodaties, die in het voorzieningenplan zijn genoemd, bezocht. De voormalige dierenkliniek aan de Dorpsstraat en de Rabobank vallen af door hoge vraagprijzen. Bovendien is de beschikbare ruimte in de Rabobank te klein.

6.Evaluatie Wijkschouw Harmelen Zuid en Noord:

we zullen de verslagen hiervan in het eerstvolgende regulier overleg bespreken;

7.Regulier overleg met de Wijkwethouder Burgemeester Molkenboer:

hiervoor is nog geen datum vastgesteld. Voor het gesprek kunnen er voorafgaand aan het overleg aandachtspunten worden gemeld;

8.Dorpsoverleg seizoen 2013-2014 vaststelling datum en agenda:

dit wordt gehouden medio medio september. Afhankelijk van de ontwikkeling m.b.t. de voortgang ven de realisatie van een gemeenschapshuis worden als agendapunten genoemd:

  • WMO
  • Ouderenhuisvesting
  • Presentatie Welzijn Woerden;
  • Jongerenwerker (Ko zal hiervoor t.z.t. contact opnemen)

De vergadering wordt beëindigd en zal op 6 augustus a.s worden voortgezet.

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 6 augustus 2013. Voortzetting vergadering van 15 juli 2013:

Aanwezig:

Ineke Alsem, Ed Janson, Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden

Afwezig:

Tom Berkhof.

1.Beleidsplan gemeenschapscentrum: E

d deelt mee dat de heer Dennis Duiker terug is van vakantie en verder gewerkt wordt aan het beleidsplan. Het Dorpsplatform zal € 1000 bijdragen aan de kosten.

Het Woonservicecentrum neemt ook deel aan het tot stand komen van het beleidsplan.

2.Ingekomen post:

Kopie weigering omgevingsvergunning gericht aan de heer Van Eijk, Middelmolen Harmelen.
Aankondiging van de aanleg van BRAVO Wegvak 8

3.Dorpsoverleg: vindt plaats midden oktober. Eventuele agendapunten:

  • Jeugd;
  • voortgang ontwikkeling gemeenschapscentrum;
  • Reconstructie Dorpsstraat;
  • Gaza over ouderenhuisvesting.

4.Rondvraag:

Ko meldt dat het eventueel overleg met de jongerenwerker, in verband met zijn afwezigheid, zal plaatsvinden met Marianne van de Bogert;

er wordt aandacht gevraagd voor de speeltuin in de Korenmolen;

22 september is er weer de jaarlijkse “Opschoondag”;

Ineke meldt dat Nicole Borst zich heeft aangemeld als lid van de Werkgroep Zorg en Welzijn.

Harmelen, oktober 2013

Teuny van Wijngaarden – secretaris.

 

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 25 april 2013

Aanwezig:

Tom Berkhof, Ed Janson, Ko Kleijn. Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

Afwezig met kennisgeving:

Ineke Alsem.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

de vergadering wordt geopend. Voorafgaand hieraan heeft een discussie plaatsgevonden over de gemeenteavond van 16 april;

2. Mededelingen:

• aan het Cursusproject zal weer een bijdrage worden verstrekt voor het programmaboekje 2013 – 2014;
• Ed stelt voor dat het Dorpsplatform het initiatief neemt om de oude begraafplaats aan de Leidsestraatweg een opknapbeurt te geven. Het enthousiasme hiervoor is niet groot maar we houden het in gedachten;
• met betrekking tot “Avontuur Natuur” is er nog geen actie ondernemen om voor onderhoud vrijwilligers te benaderen. We zullen de bewoners van de Molenwijk benaderen;
• Vandaag, 25 april is een aanvang gemaakt met het opknappen van het speelterreintje in het Nassaupark. 18 mei wordt het geopend door Burgemeester Molkenboer 0m 14.00 uur. De bewoners van de wijk ontvangen een flyer;

3. Jaarverslag

Dit is verzonden naar de gemeente. We zullen het in het volgende Dorpsoverleg bespreken. Hiervoor zal een kascontrole plaatsvinden door 2 personen.

4. Ingekomen en verzonden post:

geen bespreekpunten;

5. Evaluatie Dorpsoverleg 16 april 2013;

Gemeentelijk beleid t.a.v. voorzieningen en de verkoop van vastgoed in Harmelen;
Deze avond waarvan de secretaris veronderstelde dat de regie in handen zou zijn van het Platform (Ed Janson voorzitter) Zij had de zaal dan ook besproken. De gemeente had echter de organisatie in handen. Er was echter niet gerekend op een opkomst van 120 personen. De geplande opzet, waar aanwezigen in gespreksgroepjes zouden worden verdeeld en van gedachten konden wisselen over de voorzieningen in Harmelen, bleek niet haalbaar. Er ontstond na het openingswoord door de wethouder, waarin zij de opzet voor de avond uit de doeken deed, een chaotische situatie waarbij tal van vragen werden gesteld waarop geen antwoord kon worden gegeven Uiteindelijk werd besloten dat inwoners via de website van gemeente vragen konden stellen of ideeën aandragen. Er werd een tijdpad vastgesteld. De besluitvorming kan dan in september 2013 plaatsvinden.
We betreuren de hele gang van zaken en voelen ons opnieuw buiten spel gezet. Ed zal in gesprek gaan met Pepijn van de Burgt en proberen antwoord te krijgen op de vraag die ook 16 januari herhaaldelijk werd gesteld “wat wil de gemeente zelf”.
Als het antwoord in strijd is met eerder gedane toezeggingen zal door het Algemeen Bestuur van het Platform een gesprek worden aangevraagd met de Wijkwethouder Burgemeester Molkenboer. We zullen in dat geval het gesprek zorgvuldig voorbereiden

6. Rondvraag:

30 april a.s. om 13.40 uur zal burgemeester Molkenboer de Koninglinde onthullen nabij het Koningspark en de Willem Alexanderlaan.

 

Harmelen, 11 juli 2013
Teuny van Wijngaarden – secretaris.