Verslag van de vergadering van het Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 7 juni 2012 bij de secretaris aan huis.

Aanwezig;

Tom Berkhof, Ed Janson, Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

Afwezig:

Ineke Alsem.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2. Mededelingen:

Ed deelt mee dat het College van B&W het bezoek aan Harmelen van 22 mei jl positief heeft beoordeeld. In de toekomst zal dit jaarlijks worden herhaald. Ook de andere kernen zullen worden bezocht;

3. Verslag van de AB-vergadering van 1 februari 2012;

 • Ko merkt op dat de toegezegde afvalbak bij de Golf nog niet is geplaatst. Hij zal Cor Vendrig hierover benaderen.
 • De burgemeester zal een brief schrijven naar de Basisscholen om hen te wijzen op het belang van de Zwerfvuildag en hen verzoeken om in het voorjaar van 2013 hier weer aan deel te nemen;
 • In het laatstgehouden regulier overleg van 8 februari jl. heeft de gemeente aangekondigd dat door hen de Wijkschouw in Harmelen zal worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat de schouw op de fiets wordt gehouden, zodat alle wijken kunnen worden geïnspecteerd. De burgers zullen, door middel van de gemeentelijke pagina, worden opgeroepen om aandachtspunten op te geven. In het verslag is deze toezegging niet opgenomen. Teuny zal informeren hoe de stand van zaken is. Mocht de gemeente er van afzien dan zal het Dorpsplatform het organiseren
 • Teuny maakt een vergaderschema voor het seizoen 2012-2013.
 • Het verslag wordt vastgesteld

4. Verslag van het Dorpsoverleg van 28 februari 2012:

over dit verslag zijn geen op- of aanmerking. het verhaal van de politie m.b.t. het Buurtsignaal werd positief ontvangen. Bij het volgende reguliere overleg met de gemeente zal de top vijf van genoemde punten van onveiligheid aan de orde worden gesteld. Het is noodzakelijk dat hier, voor zover mogelijk, iets aan wordt gedaan. Zo niet dan had deze Aktie geen zin.
Het schakelteam is per 1 maart gestart en er is huis-aan-huis een informatiefolder verspreid. Voor de kosten hiervan is een bijdrage toegezegd door het Platform.

5. Ingekomen en verzonden post:

 • Mail van woerden TV informatie over de mogelijkheden die haar website biedt om nieuws te plaatsen;
 • Subsidie aanvraag Straatspeeldag Esdoornlaan;
 • Gemeente Woerden bevestiging ontvangst jaarstukken 2011;
 • Gemeente Woerden (Siebe Sneep) betreffende inwonerinitiatief speeltuintje Nassaupark;
 • Jaarverslagen 2011 van:
  – GroenWest;
  – De Bibliotheek Het Groene Hart
  – Stichting Hugo Kotestein
  – Natuur en milieufederatie Utrecht
 • Groen West: Besluit Bestuursstructuur
 • Stichting De Kievit: dank voor de financiële bijdrage voor de verwijzingsbordjes.

6. Verslag regulier overleg Gemeente/Dorpsplatform:

door drie personen, van wie het bedrijf gevestigd is aan de Hugo de Vriesweg, is bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen ontsluiting van de Harmelerwaard.
Er is aandacht gevraagd voor de verwijdering van een aantal fietsenrekken bij het Pompersplein.
De picknicktafel bij Veldwijk/Haanwijk is nog niet geplaatst.

7. Stand van Zaken Gemeenschapscentrum:

na de laatste AB-vergadering was er nog geen voortgang. De zaak zat volledig in het slop. De vraagprijs voor het voormalig gemeentehuis bleef gehandhaafd op €720.000. Voor dit bedrag was het gebouw getaxeerd. Wat de criteria waren in de taxatieopdracht is niet bekend. Na uitvoerig overleg heeft het Platform besloten een speciaal Dorpsoverleg te organiseren waarvoor het College van B&W, de leden van de Raad, de Directie van GroenWest en de huidige gebruikers van het voormalig raadhuis werden uitgenodigd. Het College van B&W is op deze uitnodiging niet ingegaan. Vervolgens is, na enige tijd, door het College besloten het initiatief te nemen en werd een informatiebijeenkomst belegd in H2O op 22 mei waar een aantal, voor Harmelen langslepende zaken, aan de orde werden gesteld. Met betrekking tot de realisatie van een gemeenschapscentrum was het standpunt van Wethouders Schreurs bijzonder teleurstellend. De taxatiewaarde van het voormalig raadhuis van €720.000 bleef uitgangspunt. Van toezeggingen in het regulier overleg DPF/Gemeente van februari 2011 was niets bekend. Kort na deze bijeenkomst werd er een gesprek gearrangeerd tussen de Wethouder en Ed Janson, waarvan de uitkomst bijzonder hoopgevend was. De mail die Ed na afloop van het gesprek aan de AB-leden is veelzeggend. We zijn in afwachting van het bod van GroenWest.

8. Dorsoverleg:

hiervoor worden de ontwikkelingen genoemd onder agendapunt 7 afgewacht. Er wordt nog geen datum vastgesteld.

9. Mededelingen werkgroepen:

 • n.a.v. het inwonerinitiatief voor het speeltuintje in Nassaupark is de situatie door de gemeente, Ko en Tom en inwoners bekeken. Gemeentelijk zal worden nagegaan wat de financiële mogelijkheden zijn;
 • in het volgend overleg met de gemeente zal worden gevraagd om inwoners met klachten over uitgevallen straatverlichting niet door te verwijzen naar de beheerder maar dit zelf bij het bedrijf te melden;
 • Gerrit meldt dat de randweg is aanbesteed;

10. Gesprekspunten DPF/Gemeente:

het volgende gesprek zal na de vakantie plaatsvinden;

11. Rondvraag en datum volgende vergadering:

Tom informeert of het herdenkingsmonument al is overgedragen aan de gemeente. Ed heeft dit opnieuw gemeld. Er is toegezegd dat het zal worden afgehandeld.
Gevraagd zal worden om bij het bankje ook een picknicktafel ook een picknicktafel te plaatsen.
Er wordt nog geen datum vastgesteld voor de volgende vergadering.

Harmelen,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.