Verslag thema-avond Zorg en Welzijn 10 Oktober 2006

Verslag van de discussie tijdens themabijeenkomst op 10 oktober 2006 waarbij de plannen werden gepresenteerd van het Woonzorgnetwerk Harmelen. De kernvraag deze avond was:

“Is Harmelen voorbereid op de toekomst”

Voorafgaand aan de discussie werd de bijeenkomst geopend door de heer E. Janson; de inleiding verzorgd door mevrouw Haak (Wethouder Welzijn) en een presentatie gehouden door de heer R. Noordam (coördinator woon/zorgzone) en mevrouw L.Sanders (beleidsmedewerker gemeente Woerden)
Discussie vond plaats onder leiding van mevrouw I. Alsem
Op de vraag aan de aanwezigen in de zaal blijkt het overgrote deel over een eigen woning beschikt. Dit is overeenkomstig de gemeentelijke cijfers. In Harmelen is het eigen woningbezit hoog.
Vanuit het publiek worden de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en knelpunten aangegeven:

Wonen:

in de presentatie is aangegeven dat appartementen zullen worden gebouwd. De prijs is echter voor het overgrote deel van de ouderen, die willen doorstromen naar dit type woning, te hoog. De grond van b.v. het voormalige HI-terrein moet heel veel opbrengen Het is nog maar de vraag of deze appartementen door mensen uit Harmelen zullen worden gekocht. Er is grote behoefte aan betaalbare 0-tredenwoningen. Bij nieuwe bouwplannen is het van groot belang dat Gemeente, GroenRandwonen, Dorpsplatform etc. vroegtijdig betrokken worden en nauw samenwerken;
veelal wil men de woning, waar men jarenlang met plezier heeft gewoond, aanpassen, Een veel voorkomend probleem is dat noodzakelijke uitbreiding niet gerealiseerd kan worden doordat het bestemmingsplan dit niet toestaat. Er wordt een beroep gedaan op de gemeente om hier soepel mee om te gaan. Onderling overleg bij de gemeente tussen de afdelingen RO en Welzijn is voor dit probleem een must.
voor woningen buiten de bebouwde kom is woningaanpassing nog moeilijker te realiseren. Ook hier zou soepeler mee omgegaan moeten worden;
als toegankelijk/flexibel wordt gebouwd kunnen woningen geschikt zijn voor alle leeftijden en mensen er levenslang blijven wonen;

Welzijn:

op de vraag wat er gaat veranderen als de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) per 1 januari in werking treedt wordt geantwoord dat in 1e instantie nog geen verandering plaatsvindt. In ieder geval niet per 1 januari. Hoe het er op langere termijn uit zal zien kan op dit moment nog geen antwoord worden gegeven.
met betrekking tot de Regiotaxi wordt aangegeven dat de aangegeven norm, waarbinnen de taxi dient voor te rijden, in de meeste gevallen ver wordt overschreden. De ervaring is dat klachten hierover bij de gemeente niet serieus worden genomen; De vraag wordt gesteld of het niet praktischer is om met plaatselijk taxibedrijf een contract te sluiten;
aandacht wordt gevraagd voor de problemen die er zijn bij de verzorging van nog thuiswonende personen met een beginnende dementie. Dit probleem heeft de aandacht van de landelijke overheid. Hier wordt aan gewerkt. Er komen meer voorzieningen ook in de thuiszorg. Er wordt in kaart gebracht wat de witte vlekken zijn
eenzaamheid, vooral onder ouderen. is een veel voorkomend probleem en moeilijk uit te roeien. Dit feit blijkt ook al uit een onderzoek onder ouderen door de SWOH uit 2001 Een merkwaardig fenomeen is dat in een gebied waar veel mensen alleen wonen, buren elkaar toch niet opzoeken; Aan de realisatie van een ontmoetingsplaats, gecombineerd met een gezondheidscentrum aan de Schoollaan wordt gewerkt;
opgemerkt wordt dat het heel verrijkend kan zijn als ouders nabij de kinderen wonen. Spreker heeft dit als heel positief ervaren voor ouderen, kinderen en kleinkinderen.
Alle aanwezigen worden bedankt voor de inbreng. De problemen zijn op een goede manier weergegeven. Het platform kan aan het werk met de gedane opmerkingen en suggesties Er zullen meer van deze avonden volgen.

Teuny van Wijngaarden
Secretaris Dorpsplatform.