Verslag bewonersavond 15-5-2017 over Woningbouw in Harmelen

Aanwezig bestuur Dorpsplatform:

  • Jose van Engelen, voorzitter.
  • Paul Kwakkenbos
  • Gemeente Woerden: Wethouder ten Hagen
  • 125 belangstellenden in de zaal

Na de opening door Jose, met een welkom aan allen en een korte toelichting op de agenda wordt door Paul de presentatie en uitslag van de woonenquête Dorpsplatform toegelicht waarop 400 reactie zijn binnengekomen.

Presentatie bouwplannen gemeente Woerden, wethouder ten Hagen.

De gemeente kiest voor een geleidelijke ontwikkeling van de bouwplannen in de kern Harmelen, hierdoor komen er regelmatig woningen op de markt en wordt de doorstroom bevordert. Naar aanleiding van de voorlichtingsavond 1 februari 2017 over de huisvesting van statushouders in Harmelen is het de gemeente duidelijk geworden dat bouwen van sociale woningen op het terrein van de Notenbalk niet past bij de huidige bebouwing aan de Mauritshof en zijn hiervoor de plannen aangepast. Uitwerking van deze plannen volgt nog via de gemeente.

Wat betreft de Willem Alexanderlaan; daar is de ontwikkeling passend bij de omgeving. Hoogbouw is geen optie gezien de privacy van de huidige bewoners. De WA laan valt uiteen in twee blokken van bebouwing; Amaliahof op t oude Fonteinterrein en daarnaast het oude zwembad-terrein

Op de Raadhuislaan wordt nu gekeken naar de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Overleg met omwonenden en anderen wordt opgestart als de planuitwerking verder is.

Ontwikkeling van Hof van Harmelen (achter de Ambachtheerelaan) gaat door waarbij de discussie nog gaat over intensivering van het aantal huizen per hectare. Het plan is 4 hectare groot en nu wordt uitgegaan van 25 woningen per hectare.

Ontwikkeling van Buitenhof (achter/ naast de Vijverhof), dit terrein is deels in eigendom van de gemeente en hierbij is dezelfde discussie (intensivering aantal woningen per hectare)

De planontwikkeling van Haanwijk is stilgelegd; eerst wordt binnen de dorpskern bouwen afgerond voordat dit weer ter sprake komt.

De gemeente heeft kennis genomen van de plannen uit het rapport Hart Voor Harmelen en kan zich voor 90% vinden in deze plannen, het verschil is met name op de ontwikkeling van het WA-laan terrein.

Opmerkingen uit de zaal n.a.v. de presentatie:

– Illusie is dat de bouw van appartementen altijd de privacy van omwonenden schendt. Door een goede stedenbouwkundige toepassing van nieuwbouw kan dat voorkomen worden en passen er op het WA-laan terrein zeker wel appartementen in meerdere lagen.

– Er wordt op het Amaliahof voor een kleine selecte groep gebouwd waarmee veel ruimte gebruikt wordt. Deze keus is niet de keus van de inspreker met name omdat deze verwezen wordt naar de rand van het dorp (plan voor appartementen Hof van Harmelen, nabij de Tiendweg) Niet handig gezien leeftijd, gebruik voorzieningen als winkels en gezondheidszorg.

– Is er nog een weg terug m.b.t. ontwikkeling Amaliahof? De wethouder geeft aan dat de overheid betrouwbaar wil zijn en dat er over de ontwikkeling en uitwerking van dit plan al in 2015 en 2016 raadsbesluiten genomen zijn. Als in 2017 een heroverweging over de planontwikkeling zal worden genomen zal dit met een negatief advies vanuit het college naar de gemeenteraad gaan.

– Intensivering van woningen per hectare, waar denkt de gemeente aan? De wethouder wijst op ‘maximaal bouwen’ met 110 woningen per hectare, dat is veel. Op het defensieterrein in Woerden zijn 60 woningen per hectare gebouwd. De gemeente steekt in op ‘optimaal bouwen’.

– Wanneer wordt gestart met het bouwen van appartementen in Harmelen? Dat is afhankelijk van de planontwikkeling en zal starten. Daarmee zal de doorstroming in Harmelen een impuls krijgen.

Toelichting woonvisie Woerden, uitwerking voor Harmelen.

Paul licht te woonvisie toe welke door de gemeenteraad is besloten. Met name het betrekken van inwoners bij de uitwerking van de plannen is een nog niet uitgewerkt item uit de woonvisie.

Presentatie en toelichting Hart voor Harmelen, door Ir Cas Klaversijn, een van de 3 opstellers van het rapport, onder supervisie van Ir. drs. Eireen Schreurs, docent master Architecture en onderzoekster aan de TU Delft.

Er is in Harmelen bijna 10 jaar niet gebouwd, terwijl de vraag en behoefte aan woningen er wel is. Beperking is de rode contour welke regelt waarbinnen gebouwd mag worden. Bebouwing in de Polder Haanwijk is buiten de rode contour. Daarbij zal de natuurlijke grens van de Hollandse Kade, naast het verlies van cultuurhistorische waarden, verdwijnen.

Hart voor Harmelen is een uitwerking van plannen voor bebouwing in de kern Harmelen en voorziet in de bouw van 90 seniorenwoningen, 30 woningen voor starters en 11 landelijke woningen. Voor verdere uitwerking van deze plannen is verder onderzoek zoals een haalbaarheidsstudie, een stedenbouwkundige studie en een architectonische studie nodig.  De gemeente heeft kennis genomen van dit rapport.

Opmerkingen vanuit de zaal n.a.v. de presentatie:

– De wethouder vindt het een goed rapport en is het voor 90% eens. 10% verschil in meningen is voor de gemeente geen reden om de plannen m.b.t. ontwikkelingen te wijzigen.

– In het plan worden op de WA-laan 75 woningen gepland, hiervoor zijn naast de twee beschikbare locaties ook nog de grond van het kinderdagverblijf nodig. Dat geeft een vertekend beeld van de beschikbare woningen op die plek.

– Hoe wordt er gekeken naar een toekomstige ontwikkeling van bouwen buiten de rode contouren? Dat is voor de opstellers van dit rapport nog niet van toepassing omdat er binnen de rode contouren voorlopig nog voldoende ruimte is.

– Waarom is de locatie Hof van Harmelen niet opgenomen in dit rapport? Deze locatie is niet opgenomen omdat de opstellers de eerder bebouwde locaties onderzocht hebben.

 

De avond wordt afgesloten door Jose onder dankzegging aan de wethouder voor zijn toelichting, aan de presentator van Hart voor Harmelen en aan alle aanwezigen voor de inbreng en opmerkingen. En speciaal de aanwezige raadsleden worden bedankt voor de aanwezigheid, zij hebben kunnen horen hoe de aanwezige inwoners denken over de ontwikkeling van bouwlocaties in Harmelen.

 

JvE, 18-5-2017