Notulen Dorpsoverleg 22 februari 2017.

Plaats: het Dorpshuis in Harmelen.

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig:

Een volle zaal Harmelaren;

 • Het Algemeen Bestuur;
 • De dorpswethouder mevr. Yolan Koster;
 • De wijkambtenaar de heer Lennard Lindeman;
 • De wijkagent de heer John van Kleinwee;
 • Het Handhavingsteam van de gemeente.

 

1.Opening en vaststelling agenda;

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op dit bijzonder dorpsoverleg. De agenda wordt gemuteerd vastgesteld

2.Afscheid van Ed Janson als voorzitter en benoeming van Jose van Engelen als de nieuwe voorzitter;

De heer Janson geeft aan dat hij als gevolg van zijn verhuizing naar de plaats Woerden en na 12 jaren afscheid neemt van Harmelen en daarmede ook van het DorpsPlatform. Het AB  is bijzonder ingenomen met de kandidatuur van mevr. Jose van Engelen als beoogd voorzitter. Op zijn oproep naar de volle zaal om hoeverre Jose wordt ondersteund in haar kandidatuur volgt een applaus vanuit die zaal. De heer Kwakkenbos geeft nog eens uitdrukkelijk aan waarom Harmelen vertrouwen heeft in Jose van Engelen. Aldus wordt besloten. Met enig ceremonieel overhandigt Ed de voorzittershamer aan Jose.

In haar eerste optreden als voorzitter roemt zij de resultaten zoals deze door Ed in al die jaren zijn bereikt.

Het initiatief voor het DorpsPlatform in Harmelen is destijds  door Paul Kwakkenbos genomen en heeft geresulteerd in de start van het platform in 2005 met als doelstellingen ‘de leefbaarheid in het dorp en de communicatie tussen de gemeente en bewoners te verbeteren’.

Ed  was een van de 1e vrijwilligers van dit DorpsPlatform en bent in 2006, samen met Teuny van Wijngaarden naar de notaris gegaan om de Stichting Dorpsplatform Harmelen statutair vast te leggen.

Dat was het echte begin van jouw gedreven en voortdurende inzet voor het dorp Harmelen. Een groot succes van zijn inzet was de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis opnieuw op te kaart te zetten. Hierbij is het gelukt een mooi en betekenisvol monument geplaatst te krijgen bij de plek des onheil, de Putkop.  Over deze treinramp heb je een boek geschreven, dat  bij veel mensen en op veel locaties onder de aandacht zijn gebracht . Ed Janson liep stad en land af om dit boek te promoten samen met onder andere Tom Berkhof. De opbrengst van het boek was voor het Dorpshuis, de plek waar we nu zijn.

Het Dorpshuis is ook zo’n project waaraan de heer Janson veel tijd en energie hebt bijgedragen. Hierop kijkt hij vast met trots en een goed gevoel op terug want er staat een mooi huis, met veel actieve en betrokken vrijwilligers, op een schitterende locatie en  met een veelbelovende toekomst.

Naast deze successen waren er ook veel dorpse zaken waarvoor hij zich heeft ingezet.. De koningslinde in het Koningspark, ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander was geplant voordat er in de gemeente Woerden besloten was dat er lindes geplant zouden worden. Aan zijn snelle actie danken wij het mooie hekje om deze boom.

Zij overhandigt Ed namens ons allen vervolgens een dinerbon; een lekkere fles whisky en een bos bloemen.

Hierna bedankt dorpswehouder Yolan Koster namens de gemeente Woerden Ed Janson voor zijn jarenlange inzet voor het dorp Harmelen en het DorpsPlatform. Zij roemt met name zijn bijdrage voor de totstandkoming van het nationaal monument voor de slachtoffers van de treinramp. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven  heeft hij bereid gevonden het monument te onthullen. De opbrengsten van het door hem zelf geschreven boek over die treinramp heeft hij ter beschikking gesteld van het DorpsPlatform en ingezet voor de realisering van het nieuwe Dorpshuis voor Harmelen. Binnen zijn netwerk heeft hij ook de beheercommissie van het dorpshuis kunnen rekruteren.  De gemeente is trots op zijn vrijwilligers en met name de heer Janson. Het college heeft die trots vertaald in een bijzondere erkenning. Het college heeft besloten om de heer Janson te eren met de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding in de vorm een de steekspelt in het zilver.

Onder luid applaus wordt deze door de wethouder op de trui van de heer Janson gespeld.

Teuny van Wijngaarden memoreert nog de inzet van Ed waar het betreft de opstelling van het rapport “Beschermd Dorpsgezicht Harmelen”. Dit rapport ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en wacht nog steeds op afdoening.

De heer Janson bedankt de sprekers  voor hun woorden en cadeaus. Hij wenst Harmelen al het goeds toe.

3.Presentatie van de werkgroepleden en adviseurs DPH;

De voorzitter verheugt zich over het aantal vrijwilligers die zich heeft gemeld. De werkgroepen kunnen nu weer bemenst worden. Werkgroepleden zijn de inwoners van Harmelen die verbinding leggen met de bevolking; weten wat er leeft onder de mensen en actief een bijdrage leveren aan het welzijn van Harmelen. Zij vertegenwoordigen het DorpsPlatform in menig overlegroep. De werkgroepleden willen vooral beschikbaar en bereikbaar zijn. Dat kan via de emailadressen die hieronder zijn opgenomen.

Wij zijn met name nog op zoek naar mensen die zich willen inzetten om onze communicatie nieuw leven in te blazen. Mensen ook die bekend zijn met de inzet van de sociale media en de inrichting van een website. Kandidaten worden opgeroepen zich te melden via dorpsplatformharmelen@ziggo.nl

Werkgroep Leefbaarheid:

# naam email
Voorzitter Ko Kleijn ko.kleijn@planet.nl
1 Alexander Kleijne limabravo1975@hotmail.com
2 Annette Kooiman harmelen-dorp@kpnmail.nl
3 Renée Spigt Spigtvanleeuwen@hetnet.nl
4 Marjan van Wijk mfjvanwijk@ziggo.nl
5 Monique Verheijen moniquerobertine@outlook.com

Werkgroep Zorg en Welzijn:

# naam email
Voorzitter Ineke Alsem fmalsem@gmail.com
1 Hermien Baltes hermien.baltes@gmail.com
2 Monique Verheijen moniquerobertine@outlook.com
3 Chris van Nieuwenhoven checkley@ziggo.nl
4 Sjarita Jhinkoe-rai sjhinkoe-rai@movactor.nl


Werkgroep Verkeer en Ruimte:

# naam email
Voorzitter Ties Wierda c.wierda1@kpnplanet.nl
cjw@kpnmail.nl
1 Huib van Loo huibenelise@live.nl
2 Johan Griffioen ria.johangriffioen@hotmail.com
3 Marjan van Wijk mfjvanwijk@ziggo.nl

De heer Kwakkenbos stelt voor om de taakvelden Verkeer en Ruimte uit elkaar te trekken. Er staat op dit moment veel op stapel waar het de ruimtelijke inrichting van ons dorp betreft. Deze gedachte wordt door de zaal onderkend. De voorzitter roept hem op om hiervoor kandidaten te werven waarna het AB een beslissing kan nemen.

4.Presentatie van de gemeentelijke BOA’s /handhavers;

Aanwezig zijn de heren Henk Jan Teeuwen en Godfried Adamus.

In de presentatie geven zij in opdracht van de gemeente Woerden belast zijn met de opsporing van strafbare feiten in de openbare ruimte. Het college stelt de aandachtsvelden vast. Voor dit moment zijn dat:

 • Hondenbeleid: aanlijngebod en verwijdering van uitwerpselen;
 • Afvalstoffenverordening;
 • Parkeerproblemen en
 • Overlast van jongeren

De BOA’s zijn elke dag in Harmelen. Al dan niet geüniformeerd. Zij worden ook in de avonduren in gezet. Zij roepen de zaal op om wanneer zij overtredingen constateren dit vooral te melden via de app “BuitenBeter”.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.

Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

Ingeval van een vermoeden van een inbraak aarzel dan niet om 112 te bellen. Politie en BOA’s werken samen en treden aanvullend op. Zij zorgen ook voor de informatie-uitwisseling.

Het advies is ook om de straat/wijk te verenigen in WhatsApp-groepen. Inmiddels zijn er negen actief in Harmelen.

Vanuit de zaal wordt aandacht gevraagd voor de navolgende probleemgebieden:

 • Parkeerterrein Volkstuinvereniging en Zwembad;
 • Zwerfvuil Jaagpad;
 • Parkeerterrein Dorpshuis.
 • Het onterecht parkeren op plaatsen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

5.Mededelingen:

a.Opschoondag 2017;

 

Op 25 maart aanstaande wordt ook in Harmelen weer de opschoondag gehouden. Deze wordt georganiseerd door  Ko Kleijn. Meer dan 50 vrijwilligers; de gemeente en waarschijnlijk ook het Hoogheemraadschap participeren in deze schoonmaakactie. Voor handschoenen; knijpers en vuilniszakken wordt gezorgd. Wij starten om 09.30 uur voor het Dorpshuis.

b.Ontwikkelingen Dorpshuis.

Donald Lambert informeert de aanwezigen op de voortang van de verdere afronding van het Dorpshuis. Sinds de start zijn wij nu bijna een jaar verder. De beheersstichting wordt ondersteund door een enthousiaste groep van vrijwilligers.  Zij hebben een prachtprestatie neergezet. De gehele benedenverdieping is aangepakt en inmiddels ter beschikking van activiteiten. Het dorpshuis heeft een logo; een emailadres en de communicatie is op orde.

Volgende week wordt gestart met de aanpak van de gevel; het aanbrengen van dubbel glas  en de herinrichting van het buitenterrein c.q. de aanleg van de tuin. Hierin is eveneens de bouw van een JOP voorzien. Over de definitieve inrichting wordt overleg gevoerd met de omwonenden.  Een vijftal bomen wordt gekapt.

In de maand mei wordt een aansprekende openingsweek gehouden. De heer Lambert geeft aan dat de bijdrage van vrijwilligers van groot belang is voor het draaiend houden van het Dorpshuis. Hij roept Harmelenaren op om zich te melden!

Wordt vervolgd.

6.Terugblik op de bewonersavond Harmelen sociale woningbouw

De voorzitter refereert aan de informatiebijeenkomst zoals die door de gemeente is gehouden over de versnelde realisering van woningen in de sociale sector mede ten behoeve van statushouders. Op verzoek van het AB is de gemeente bereid gevonden om als onderlegger van een door het DPH zelf  te organiseren consultatieronde een integraal overzicht te verstrekken van de bouwplannen zoals deze bij de gemeente bekend zijn. Yolan Koster geeft aan dat daarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen een drietal verschillende niveaus:

 • plannen die in aanbouw zijn;
 • plannen die zijn vergund en
 • plannen waarover inmiddels met of door de gemeente wordt gesproken.

Het (beoogd) woningbouwprogramma en het tijdplan zal eveneens worden aangegeven.

Zij adviseert eveneens de portefeuillehouder Ivo ten Hagen hierbij uit te nodigen.  Het is dan vervolgens aan het DPH zelf om een mening te vormen en daarover het gesprek te voeren met de gemeente.

De voorzitter geeft aan deze avond tussentijds te organiseren en niet te wachten op het volgend dorpsoverleg.

De heer Kwakkenbos stelt voor  om in deze discussie eveneens het door de TU Delft opgestelde rapport te betrekken.  De voorzitter zegt dat toe. Dit rapport is al op de site en urootz geplaatst.

Wordt vervolgd.

7.Terugblik op en verslag van het Dorpsoverleg van 22 november 2016;

Het maar liefst vijf bladzijden tellende verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding daarvan memoreert de heer Brandenburg de clash die staande die vergadering heeft plaatsgevonden tussen hem en de voorzitter.

Nadien heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de heer Brandenburg en Ed Janson; Jose van Engelen en Cees van Elteren. Dit gesprek heeft verhelderend gewerkt en de kou uit lucht gehaald tussen hem en het DPH. Het DPH wil ook het platform zijn voor het uitdragen van initiatieven die in het dorp worden ontplooid.

Maja Sintnicolaas vraagt om een nog uitgebreider verslag.

8.Voortgang/mededingen vanuit de werkgroepen.

Werkgroep Verkeer en Ruimte.

Huib van Loo maakt melding van de navolgende aandachtspunten zoals deze namens het DPH zijn ingebracht bij de gemeente:

 • Haanwijk
 • Oversteek fietsers bij Hofbrug/Haanwijk randweg.
 • Bocht N198 vanaf Woerden de Hofbrug op
 • Chicane Dorpsstraat West en Oost
 • Dorpsstraat vrachtverkeer en landbouwverkeer?
 • Groenendaal
 • Brug Harmelerwaard.
 • Route landbouw verkeer door Dorp
 • Aansluiting Reijerscopse overgang op randweg
 • OV route naar Ziekenhuis Leidsche Rijn
 • Verbeterde fietsverbindingen naar Utrecht en Woerden(veiliger en sneller)
 • Geluids- en milieu overlast van het Dorp

Werkgroep Leefbaarheid.

Ko Kleijn maakt melding van de navolgende activiteiten:

 • Hondenbeleid w.o. de plaatsing van prullenbakken;
 • Het onderhoud van Avontuur Natuur;
 • Het tegelvoetpad westelijk van de Raadhuislaan;
 • De OV verbinding naar het ziekenhuis Leidsche Rijn;
 • De inzet van inmiddels 50 vrijwilligers met vuilknijpers;

Werkgroep Zorg en Welzijn.

Monique Verheijen maakt melding van de navolgende ontwikkelingen:

 • Participatie in de opstelling van het rapport van Speelplan.
 • Triaq;
 • Kunstwerk scholen;
 • Speeltuin en Jongeren Relaxed Plek. (Ook wel JOP genoemd)
 • Speeltuintje Kloosterweg.

9.Rondvraag

De gemeente wordt gecomplimenteerd voor de wijze waarop in het kader van het hondenbeleid in het dorp prullenbakken zijn geplaatst.

De gemeente wordt via de heer Bouwhorst opgeroepen om juist deze periode te benutten om de gaten naast de wegen in het buitengebied te vullen. De hechting is dan veel beter dan later in het jaar.

De wethouder zegt toe deze suggestie te onderzoeken.

Tom Berkhof en Joke Kleijn maken de uitslag bekend van de twee prijsvragen uit de jongste Dorpskrant. De winnende foto is van Peter Bosch en de markante Harmelaar werd geraden door de heer Severs uit de Ambachtsheerelaan.

 

Harmelen, 23 februari 2017

Cees van Elteren

secretaris DPH