Verslag van Dorpsbijeenkomst, georganiseerd door het Dorpsplatform Harmelen op 20 juni 2017

Aanwezig bestuur Dorpsplatform:

  • Jose van Engelen, voorzitter.
  • Peter de Bruijn, penningmeester
  • en bestuursleden: Ineke Alsem, Ko Kleijn, Monique Verheijen en Paul Kwakkenbos.
  • wijkwethouder Yolan Koster.

Afwezig

  1. bestuursleden Cees van Elteren en Ties Westra.

 

1.Opening.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en is blij met de grote opkomst ondanks de warmte.

De agenda is aangepast zoals uit de notulen zal blijken.

2.Notulen van het vorig dorpsoverleg van 22 februari 2017.

Dhr, Lammersen vind het verslag uitgebreid en ruim voldoende.

Er zijn geen opmerkingen nav de notulen, het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

3a. Presentatie van Jeugdpunt, door Inger van Dijk en Arnoud van Rijnsoever.

Er is een uitbreiding van inzetbare uren voor Harmelen van 5 naar 10 uur per week voor Inger. Tevens is Arnoud beschikbaar als jeugdcoach voor jongeren die specifieke coaching nodig hebben. Inger heeft de afgelopen tijd gebruikt om alle in Harmelen aanwezige en actieve groepjes jongeren te leren kennen en de specifieke wensen en items te inventariseren. Er zijn 60 jongeren actief en bekend. De groepen zijn in beeld, welke jongeren er actief in zijn, welke problematiek er speelt, antencedentenonderzoek, welke jongere al delicten hebben gepleegd of welke jongere op de drempel staat. Maandelijks is er een JOR overleg met politie en gemeente.

Inger heeft gesprekken gevoerd met andere jongerenverenigingen, buurtbewoners, het dorpshuis, de politie en de boa’s nav overlast maar ook om kennis te delen en als regulier overleg. Ook is zij bezig met de lagere scholen om in groep 8 een preventie-project op te zetten zodat de komende groep jongeren al bekend is met het jeugd- en jongeren-werk in Harmelen.

Inger heeft veelvuldig gehoord dat de jongeren aangeven zich nergens welkom te voelen.

Zij probeert met een groep meiden activiteiten te ontwikkelen voor de meiden waarbij het belangrijk is het zelfvertrouwen van de meiden op te bouwen waardoor deze de jongens in de groep durven aan te spreken op hen gedrag.

 

Arnoud geeft een toelichting op zijn werkzaamheden waarbij het belangrijk is dat er op basis van wederzijds vertrouwen  gewerkt kan worden aan problemen die jongeren ervaren met werk, financiën, verslaving, ouders, huisvesting etc..

 

Voor een volgend dorpsoverleg wil de politie graag een toelichting geven over de aanpak van overlast-gevende-jongeren.

Belangrijke telefoonnummers:

112 voor directe dreiging en acute situaties.

0900-8844 voor politiezaken als overlast, vernieling maar geen spoed.

140348 voor meldingen aan de gemeente als je de politie niet wilt bellen over overlast, vernieling etc

 

Voorstel uit de zaal: geef de jongeren een ruimte in het Dorpshuis. Zijn ze verantwoordelijk voor en nemen de vernielingen af.

3.b. Presentatie Welzijn Woerden, Saska de Jonge.

Saska heeft dinsdagmorgen tussen 10 en 11uur een inloopspreekuur in het dorpshuis voor welzijnszaken en ontwikkeling van bewonersinitiatieven. Zo is er een groep Poolse vrouwen die zich heeft gemeld voor Nederlandse taalles, wordt binnenkort gestart in het Dorpshuis.  Er is iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 12uur een koffie-inloop, vrijdagmiddag tussen 14 en 16uur een thee-inloop. Iedereen is welkom voor drinken, kletsen, spelletjes enzo.

VIEF is een bijeenkomst voor mensen met geheugenproblemen en de mantelzorgers.  Voor een gezellig samen zijn, bewegen, creatieve activiteiten en geheugenspelletjes, op dinsdagmiddag. Er zijn er nu 3 geweest en gemiddeld zijn er 8 mensen aanwezig, begint te komen.

Er is een verwarring bij een aanwezige in de zaal over de Vierstroom en Careijn als thuiszorgorganisatie. Careijn is de thuiszorgorganisatie voor Harmelen, Vierstroom is actief in Woerden. Voor hulp en ondersteuning op het gebied van thuiszorg kan je contact opnemen met Careijn. Als er tevens een lidmaatschap van de Vierstroom is, is dat onterecht want er wordt niet door medewerkers van de Vierstroom in Harmelen gewerkt. Als er ondersteuning van de gemeente nodig is betreft het WMO zaken als woningaanpassing, specifieke hulpmiddelen als scootmobiel. Een rollator dient zelf aangeschaft te worden. De medewerkers van de gemeente zullen deze informatie delen als er gebeld wordt over ondersteuningsvragen.

3.c. Presentatie FAIR’s, Ellemieke Helmers.

Ellemieke werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij voelt zich erg welkom en vindt de inwoners van Harmelen warm, actief en betrokken bij alles in en rond het Dorpshuis.  Tijdens haar aanwezigheid is zij actief met het bakken van taarten en koekjes, verzorgen van lunches en koffie en thee. Producten uit de Powergarden worden hierbij gebruikt. Ellemieke is ook jobcoach en heeft eerder ervaring opgedaan met het coachen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zij ook in Harmelen oppakken en zo mensen betrekken en activeren naar werk.

4.Mededelingen.

In de Dorpskrant was de markante Harmelenaar dit keer Truus van Dam, Frans van de Poll heeft hiervoor een waardebon van 50euro gewonnen. Deze als worden thuisbezorgd.

4.a. Snel internet in het buitengebied, toelichting Edith Spruit.

In het buitengebied van Harmelen (buiten de dorpskern) wordt de behoefte aan snel internet via glasvezelkabel geïnventariseerd, belangstellenden kunnen zich aanmelden, informatie en voorwaarden vinden op de website: utrecht-west.snelinternetbuitengebied.nl

4.b. Werkgroep Leefbaarheid, toelichting Ko Kleijn.

De opschoondag was een succes; 48 zakken vol rommel en afval verzameld met taart toe voor de actieve verzamelaar. Opvallend is dat er rond de bushaltes erg veel sigarettenpeuken liggen, hiervoor tegelprullenbakken gevraagd aan de gemeente die deze niet wil plaatsen.

Er is contact met de provincie over geluidsoverlast door laagvliegende vliegtuigen; komt terug ter bespreking.

4.c. Werkgroep Ruimte, toelichting Paul Kwakkenbos.

De bewonersvond op 15 mei was een druk bezochte avond waarbij een enquête besproken is die door 400 mensen is ingevuld. Doel van de enquête was duidelijk te krijgen wat de inwoners van Harmelen willen met wonen, bouwen van woningen, locaties die gebruikt kunnen worden.

De gemeenteraad heeft de signalen van 15 mei opgepakt en een aantal fracties heeft een motie ingediend over de ontwikkelingen in Harmelen. De motie heeft het in de raad niet gehaald. Voor de toekomst willen we vanuit het Dorpsplatform in gesprek blijven met wethouder ten Hagen.

De werkgroep Ruimte zoekt nog mensen die mee willen denken en praten over de ruimtelijke ontwikkelingen, aanmelden kan via Paul of dorpsplatformharmelen@ziggo.nl

4.d. Werkgroep Verkeer.

Werkgroepleden zijn afwezig maar geven aan dat de ontwikkelingen en uitwerking van de Verkeersvisie 2030, die nog vastgesteld moet worden door de gemeenteraad, hun aandacht heeft.

4.e. Werkgroep Zorg en Welzijn, toelichting Ineke Alsem.

De opening van het Dorpshuis, vrijdag j.l. was een succes. Nu moet het dorpshuis een plek worden welke door de activiteiten daarin voor Harmelense inwoners belangrijk en betekenisvol wordt.

OP de komende septembermarkt staat het dorpsplatform in een stad, samen met het Dorpshuis en FAIR’s.

4.f. Verslag bespreking met de gemeente op 18 mei 2017, toelichting door Jose van Engelen.

We hebben gevraagd naar plaatsing van tegel-asbakken bij bushaltes en rond het dorpshuis; de gemeente wil deze niet plaatsen. Het dorpsplatform blijft hierover in gesprek en komt hierover nog een keer terug.

Opmerking van Maya StNicolaas; pas geplante boompjes hebben geen water gekregen en zijn inmiddels verdroogd. Zonde van de inzet en het geld.

Jose geeft aan dat het onderhoudsniveau van het openbaar groen omhoog gaat, er wordt door de gemeente extra inzet geleverd om dit te bereiken. Als groepen bewoners hierop niet willen wachten en/of zelf het onderhoud van openbaar groen willen uitvoeren kan dat. De gemeente knapt het plantsoen op en/of  plant in overeenstemming met bewoners eventueel nieuwe planten en struiken in waarna omwonenden het onderhoud gaan verzorgen volgens een opgesteld contract met de gemeente. Als hiervoor belangstelling is kan je dat melden bij josevanengelen@hetnet.nl of de gemeente Woerden www.woerden.nl .

5.de Dorpsagenda van Harmelen, toelichting door Jose van Engelen.

Het Dorpsplatform wil een dorpsagenda van Harmelen ontwikkelen. Hierin wordt een lange termijn planning opgesteld voor alles wat Harmelen belangrijk vindt en wat van invloed is in Harmelen op het gebied van zorg en welzijn, verkeer, milieu, onderhoud wegen en openbare ruimte en groen, veiligheid, bouwen etc..

Om de agenda op te stellen moeten we met elkaar nadenken over hoe leefbaar is Harmelen? Hoe houden we Harmelen bruisend en levendig? Waar  zien we kansen en  mogelijkheden voor verbeteringen en veranderingen?

Het Dorpsplatform gaat hiermee aan de slag, onder andere met enquêtes, maar heeft input van iedereen nodig om een goede en complete agenda op te stellen. Meldt u zich hiervoor aan via dorpsplatformharmelen@ziggo.nl .

6. Rondvraag.

Mevrouw Lems vraagt naar de activiteiten van de BOA’s; of zij ook toezicht houden op bouwactiviteiten zoals het plaatsen van tuinhuisjes. Nee, hiervoor contact opnemen met de gemeente Woerden via www.woerden.nl

 

27-6-2017,

JvE