Verslag van de 11e Algemene Vergadering gehouden op 23 februari 2009

Aanwezig: de heren S. van Velthoven en S.Kleinwee, wijkagenten in Harmelen en de heer L.Lindeman, beleidsmedewerker R.O gemeente Woerden, het bestuur van het Dorpsplatform, werkgroepleden en ± 40 dorpsbewoners.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, Ed Janson opent de vergadering en heet ieder welkom, in het bijzonder de heren Van Velthoven, Kleinwee en Lindeman. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2. Mededelingen:

in het regulier overleg van 16 februari 2009 met de burgemeester is opnieuw gesproken over het gebruik van het voormalig raadhuis. Er is toegezegd dat eind februari knopen zullen worden doorgehakt. We horen hier binnenkort meer over. Verder is aan de orde geweest:

 • de staat van onderhoud van het Oranjepark. Deze is bijzonder slecht. Door de gemeente was, na klachten van de bewoners in 2007, toegezegd dat in augustus 2008 de wijk onderhanden zou worden genomen. Zonder nader bericht heeft dit nog steeds niet plaatsgevonden. Na het overleg van vorige week kon aan de bewoners worden gemeld dat de werkzaamheden in ieder geval dit jaar zullen worden uitgevoerd. Hedenmiddag ontving het Dorpsplatform een mail waaruit bleek dat de financiële middelen waarschijnlijk toch ontoereikend zijn en de werkzaamheden eventueel pas in 2010 zullen worden uitgevoerd. Medio maart komt hier duidelijkheid over. Deze boodschap is voorafgaand aan deze vergadering aan de contactpersoon doorgegeven;
 • door de Rekenkamer van de gemeente Woerden is aan het Dorpsplatform een verzoek gedaan om ideeën aan te dragen voor de doeltreffendheid van de beschikbare financiën. Het platform heeft hierop schriftelijk gereageerd en gewezen op het feit dat het ontbreken van een onderhoudsschema voor de openbare ruimte, gekoppeld aan de meerjarenbegroting, er toe leidt dat er geen financiën beschikbaar zijn voor de noodzakelijke werkzaamheden, waarvan het Oranjepark wel een heel extreem voorbeeld is. Bovendien is er op gewezen dat er geen post “onvoorzien” in de begroting is opgenomen waardoor voor relatief kleine posten zoals b.v. het plaatsen van enkele bankjes, als rustpunt voor ouderen, geen geld beschikbaar is;
 • bij de gemeente zijn signalen binnengekomen van nabestaanden van de treinramp van 8 januari 1962 die er voor pleiten een herdenkingsmonument op te richten nabij de plaats waar de ramp heeft plaatsgevonden. De NS is geen voorstander van een dergelijk monument. De Burgemeester heeft hierop positief gereageerd en het Dorpsplatform gevraagd om hiervoor, samen met de Historische Vereniging Projectgroep Harmelen, initiatieven te ontplooien. Het gedenkteken kan dan 50 jaar na dato worden onthuld;
 • Ed Janson doet een oproep aan de aanwezigen om, indien de directe woonomgeving daar aanleiding toe geeft, zich te melden bij de werkgroep Leefbaarheid. Klachten kunnen in kaart worden gebracht en gebundeld en onder de aandacht van de gemeente worden gebracht;
 • de gemeente heeft uiteindelijk toch besloten de Structuurvisie in Harmelen toe te lichten en wel op 3 maart a.s. om half acht. Het Dorpsplatform organiseert een eigen informatieavond op 12 maart, aanvang acht uur. Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Gereformeerde Kerk, Hendriklaan 1.

3. Politie:

de heren Van Velthuizen en Kleinwee, wijkagenten van Harmelen stellen zich voor. De heer Van Velthuizen excuseert zich dat hij in het dorpsoverleg van 27 oktober niet aanwezig was.
De heren vertellen over de nieuwe werkwijze van de politie. De slogan is “112 daar vang je boeven mee”. Het is de bedoeling dat burgers het nummer 112 bellen als zich een situatie voordoet waarbij de politie met spoed ter plaatse moet zijn. Spoed is noodzakelijk bij een levensbedreigende situatie maar ook wanneer spoed er toe leidt dat personen op heterdaad worden betrapt. Ook al is dat b.v. overlast in de nachtelijke uren. Het is de politie er alles aan gelegen om kinderen op zo jong mogelijk de confronteren met hun gedrag en hier ook de ouders bij te betrekken. De politie is te bereiken op harmelen@utrecht.politie.nl Naar aanleiding van de opmerking dat de politie zo weinig zichtbaar is in het dorp wordt beloofd dat het zal verbeteren. Er wordt een folder uitgereikt waarin staat wanneer je welk nummer moet bellen. Ed Janson bedankt de beide heren. De aanwezigen kunnen in de pauze nog persoonlijke vragen aan hen stellen.

4. Bestemmingsplan Kern Harmelen 2009:

de heer Lindeman geeft een toelichting op het bestemmingsplan waarvan het ontwerp nu gereed is. Vernieuwing is hoognodig. Op dit moment zijn er in Harmelen ± 25 kleinere en grote veelal zeer verouderde bestemmingsplannen. Hij geeft met behulp van kaarten aan hoeveel m2 bestaande woningen mogen uitbreiden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het percentage van een erf bebouwd mag worden. Voor rijks- en gemeentelijke monumenten is deze status leidend. Voor aanpassingen aan de woningen voor ouderen en minder validen zal soepel met de regels worden omgegaan en vrijstellingsprocedures in gang worden gezet. In maart en april ligt het ontwerp ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek in Harmelen. 23 maart a.s. is er een inloopmogelijkheid voor de burgers van Harmelen waar aan de hand van kaarten de situatie van de eigen woonomgeving kan worden bezien. Ed Janson bedankt de heer Lindeman voor de toelichting en overhandigt hem een exemplaar van “het Land van Woerden” een boek dat door de gemeente in 2003 is uitgegeven.

PAUZE

5. Verslag van het Dorpsoverleg d.d. 27 oktober 2008:

dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Mededelingen regulier overleg gemeente/Dorpsplatform van 16 februari 2009:

enkele punten zijn al besproken onder agendapunt 2 “Mededelingen”. Tijdens de pauze zijn een twintigtal bewoners van Oranjepark binnengekomen. Zij willen graag hun misnoegen uitspreken over de gang van zaken met betrekking tot de staat van onderhoud van de woonwijk. Nadat vorige week was gemeld dat dit jaar herstel zou plaatsvinden heeft de mededeling, deze middag, dat het toch ook wel 2010 kon worden voor boosheid gezorgd. De situatie wordt geschetst. De weg is onbegaanbaar door boomwortels, losliggende straatstenen verzakkingen etc. Mensen kunnen zich niet per rollater verplaatsen en er is lichamelijk letsel ontstaan door valpartijen. Schadeclaims zullen niet uitblijven. De boodschap is duidelijk en zal een de gemeente worden doorgegeven. Mevrouw Kerste is namens de bewoners contactpersoon.

Het Dorpsplatform heeft laten weten met verbazing kennis genomen te hebben van de Structuurvisie die met tal van eerdere besluiten van de gemeente zelf, de Provincie en de Rijksoverheid in tegenspraak zijn. Ook het besluit van de Raad dat het Buitengebied van Harmelen beschermd dient te worden, is met voeten getreden. De suggestie dat de Structuurvisie met het Platform besproken zou zijn is van de hand gewezen. De informatieavond van 3 maart wordt volledig verzorgd door de gemeente. De samenkomst van 12 maart is georganiseerd door het Dorpsplatform met medewerking van de Stichting Groene Hart en Groene Buffer. Leden van Gemeenteraad en de Provinciale Staten zullen aan de discussie deelnemen.

7. Verslagen Werkgroepen:

 • Leefbaarheid: Ko Klein meldt dat 25 maart a.s. weer een schoonmaakactie van het zwerfvuil wordt gehouden. De scholen zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen maar hebben nog niet gereageerd. Het Waterschap werkt er niet aan mee;
  aan vrijwilligers wordt gevraagd om een gedeelte van hun straat schoon te houden met grijpertjes die door de gemeente beschikbaar worden gesteld;
  de bomen in de Breudijk zijn intussen gekapt. Pogingen om deze te sparen zijn niet gehonoreerd. Wel worden er meer nieuwe bomen geplant dan aanvankelijk was aangegeven;
  GroenrandWonen heeft toegezegd de gevraagde bankjes bij de winkels te sponsoren;
  van het trapveldje bij de Noordergaard wordt enthousiast gebruik gemaakt. De jeugd laat echter veel troep achter;
  er is deelgenomen aan, door de gemeente georganiseerde, thema-avonden gehouden over resp. het milieu en de openbare ruimte.
 • de voorzitter van de werkgroep Verkeer en Ruimte is verhinderd;
 • Zorg en Welzijn: de voorzitter van de werkgroep, Pieter Battem geeft aan dat de speerpunten voor het komende seizoen zijn:
  – WMO Woon, Zorg en Welzijn Voorlopige adviesraad en lopende taken. Door de werkgroep is vanuit Harmelen een lid voorgedragen voor de nieuwe WMO-raad;
  – een Zorgloket in Harmelen. De huidige locatie Gaza is geen succes. Wellicht kan dit worden ondergebracht in het voormalig gemeentehuis;
  – nagaan of er leemtes zijn in de voorzieningen voor jongeren en wellicht daar in voorzien;
  – de voortgang Brede School en de gevolgen hiervan voor de omwonenden.

8. Rondvraag en sluiting:

de vraag of er vanavond ook iemand vanuit de Raad aanwezig is wordt bevestigend beantwoord. De heer Van der Wal van Inwonersbelangen heeft de vergadering bijgewoond.
De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

Harmelen,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.