Verslag van overleg gemeente Woerden met de werkgroep Verkeer en Ruimtelijke Ordening van het Dorpsoverleg Harmelen 11 juni 2013

Plaats: Stadskantoor Woerden

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 21.50 uur

Aanwezig:

Cor van Tuijl, wethouder

Steven ten Hove projectleider Bravo-project

Johan Griffioen lid werkgroep

Gerrit van Woudenberg voorzittter werkgroep

Paul Kwakkenbos lid werkgroep

Martin Nap, lid werkgroep en notulist

Agenda:

Namens de werkgroep zijn de volgende punten ter bespreking voordragen:

Aansluiting Randweg 6a op Dorpsstraat/Haanwijk/Leidsestaatweg/Groenedaal.
Realisering wegvak 8 BRAVO.
Positie langzame(fietser) Utrechtse straatweg
Tijdstip realisering brug Harmelerwaard.
Verkeersafwikkeling glastuinbouw Harmelerwaard gedurende periode brug nog niet gerealiseerd is en de randweg in gebruik is.
Snelle realisering ca.30 meter trottoir Dorpsstraat 7 en 7a.

Na een welkom door de wethouder worden de agendapunten besproken.

Ad 1. Aansluiting Randweg 6a op Dorpsstraat/Haanwijk/Leidsestaatweg/Groenedaal.

De werkgroep spreekt haar zorgen uit over de afwikkeling van het fietsverkeer rond de aansluitingen van de rondweg op de Haanwijk en Dorpsstraat/Leidsestraatweg. Men betreurt nog steeds dat er geen ruimte is gevonden voor een rotonde Haanwijk en vrij liggende fietspaden. Ook de mogelijkheid voor een dubbele T-splitsing met vrij liggend fietspad tussen de T-poten is nooit verder onderzocht. De wethouder deelt de zorg maar geeft aan dat er heel zorgvuldig is gekeken naar de inpassing van fietsers en daarom 5 meter brede middengeleiders zijn opgenomen zodat de fietsers ruimte krijgen om in twee keer over te steken. Verder wordt de aansluiting met Haanwijk als verhoogd plateau uitgevoerd en is de bocht over de brug naar Woerden voldoende snelheid remmend.

Vanuit de werkgroep vindt men dit toch marginaal en voorziet men veel conflicten tussen auto’s en fietsers in de opstelruimte tussen de rijstroken. Men pleit daarom voor de volgende aanpassingen om het met name voor fietsers veiliger te maken:

– De entree naar de Dorpsstraat versmallen door de middelgeleider weg te laten en de fietsers in de voorrang te zetten.

– De oversteek voor de fietsers bij de Dorpsstraat nog iets meer naar het oosten te brengen en te combineren met een poortconstructie zoals deze nu 30 meter meer naar het oosten ligt. Die kan daar dan vervallen.

– De bebouwde komgrens te verplaatsen waardoor zowel de aansluiting Dorpsstraat/Leidschestraatweg als Haanwijk binnen de komgrens komen en 30 km gebied gemaakt kunnen worden.

– De aansluiting met Haanwijk te voorzien van een tweezijdige vrij liggende fietsoversteek op de zuidzijde van het plateau. Dit betekent dat fietsers van Harmelen naar Woerden op Haanwijk voor en na de kruising Haanwijk naar de andere kant van de weg moeten kruisen, maar is veiliger dan op de kruising tussen het overige verkeer door. Men onderkent dat niet iedereen dat zal doen maar is van mening dat dan wel een veilige oversteek wordt geboden.

Afgesproken wordt dat de werkgroep via een brief van het Dorpsplatform aan de gemeente de vorengenoemde 4 aanpassingen Dorpsstraat/Leidschestraat/Haanwijk zal ondersteunen. De wethouder zegt dat genoemde 4 aanpassingen nog wel mogelijk zijn, maar dat de tijd dringt. Ook wijst hij op het vastgestelde bestemmingsplan en de reeds lopende procedures. Vanuit de werkgroep betreuren we daarom dat het overleg met de gemeente op een zo laat moment tot stand is gekomen.

De gemeente zegt toe de genoemde 4 suggesties nog eens serieus te bekijken.

Ad 2. Realisering wegvak 8 BRAVO.

Wegvak 8a is inmiddels aanbesteed en gegund aan aannemer Jos Scholman uit Nieuwegein. De bedoeling is dat het werk ongeveer gelijk op gaat lopen met de realisering van 6a/b. De openstelling staat gepland voor eind 2014. Dat is ook de planning voor 6a/b. De aansluiting op de Utrechtsestraatweg zal verlopen via een rotonde welke iets van de Leidscherijn af ligt om later aldaar nog een brug naar de glastuinbouw mogelijk te maken. De randweg wordt voorzien van een vrij liggend fietspad en de rijstroken krijgen een breedte van 3,50 m. De noodzaak voor een turborotonde is gelet op de te verwachten intensiteiten niet aanwezig.

Ad 3. Positie langzame(fietser) Utrechtse straatweg.

Vanuit de werkgroep is de verwachting dat de Utrechtsestraatweg tussen het Dorp Harmelen en de aansluiting 8a veel drukker zal worden. Om die reden pleit men al jaren voor een vrij liggend fietspad. De gemeente geeft aan geen toename van verkeer te verwachten en in de plannen is geen ruimte voor een vrij liggend fietspad.

Vanuit de werkgroep wordt gevraagd om de mogelijkheid te bezien om de bebouwde komgrens dan te verplaatsen tot het einde van aansluiting 8a zodat de snelheid wordt teruggebracht van 60 naar 50 km/u.

Ad 4. Tijdstip realisering brug Harmelerwaard.

De financiën voor de brug zijn rond. Bij aanleg van 8a wordt rekening gehouden met een toekomstige brug. De aansluiting zal lopen via de oostelijke poot van de Utrechtsestraatweg op de rotonde. Er komt geen aparte directe aansluiting van de brug op de rotonde. Het bestemmingsplan voor doortrekken van de Hugo de Vriesweg moet nog aangepast worden. De daartoe gedachte wijzigingsbevoegdheid is door de Raad van State afgewezen. De gemeente is nu bezig met de opstelling van een tracenota. Daarbij hoort ook een verkeerscirculatieplan voor het vrachtverkeer. Het is de bedoeling om de brug te zijner tijd alleen voor vrachtverkeer open te stellen. Als deze voorbereidingen rond zijn gaat de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Gelet op de te doorlopen procedures en de te verwachten bezwaren, is de realisatie van een brug niet eerder te verwachten dan op zijn vroegst rond 2018.

Ad 5. Verkeersafwikkeling glastuinbouw Harmelerwaard gedurende periode brug nog niet gerealiseerd is en de randweg in gebruik is.

De werkgroep maakt zich ernstig zorgen om de verkeersafwikkeling naar en van het glastuinbouwgebied Harmelerwaard zodra de route 8a is gerealiseerd. Nu reeds is de Harmelerwaard druk met (vracht-)verkeer. Omdat de Harmelerwaard ook een drukke schoolroute is zijn er regelmatig conflicten en doen zich gevaarlijke situaties voor. Alle aanwezigen onderkennen het probleem, maar kunnen geen afdoende maatregel voorstellen. Afsluiten van de Harmelerwaard voor vrachtverkeer lijkt geen optie. Juiste bebording lijkt de enige oplossing. De wethouder zegt toe dat bij openstelling van 8a er reeds bij het verlaten van de Rijksweg bebording naar het glastuinbouwgebied zal worden geplaatst met een routeaanduiding via de Veldhuizerweg door Vleuterweide naar de Dorpeldijk.

Ad 6. Snelle realisering ca.30 meter trottoir Dorpsstraat 7 en 7a.

Nu hoge bomen weg zijn staat niets aanleg van deze ontbrekende 30 meter trottoir in de weg. De wethouder geeft aan dat de gemeente dit deel wil meenemen in het reconstructieplan voor de gehele Dorpsstraat. Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat men dat veel te lang vindt duren. Nu moeten wandelaars met gevaar voor eigen leven noodgedwongen een stuk op de drukke rijbaan lopen. In eerdere bijeenkomsten heeft de burgemeester aangegeven dat voor dit soort kleine verzoeken altijd mogelijkheden en financiën zijn. De aangrenzend eigenaren hebben absoluut geen bezwaar en ondersteunen de plannen. De werkgroep ziet het ook zeker niet als verloren geld bij een totale reconstructie maar als een voorinvestering.

Het verzoek vanuit de werkgroep is derhalve om een snelle realisering van dit stukje trottoir. Men vraagt de gemeente om op korte termijn hierover met een reactie te komen.

Aan het einde van het overleg verzoek de werkgroep aan de gemeente om op de genoemde punten zo snel mogelijk met een reactie te komen. De wethouder zegt toe naar alle ingebrachte punten serieus te zullen kijken maar kan gelet op de drukke op de afdeling geen concrete toezegging doen wanneer men met een reactie zal komen.

Na behandeling van de agendapunten bedanken de aanwezigen elkaar voor de inbreng en belangstelling. Vanuit de werkgroep wordt er op gewezen dat een periodiek overleg tussen de werkgroep en de gemeente hen heel zinvol lijkt. Afgesproken wordt dat die gelegenheid er altijd is en dat de werkgroep daartoe periodiek (halfjaarlijks) het initiatief zal nemen.

Dit overleg is om 21.50 uur besloten.

Definitief opgemaakt,

Harmelen, 18 juni 2013

Martin Nap,

mc.nap@planet.nl