Verslag bijeenkomst Platform Harmelen, werkgroep Leefbaarheid 10 januari 2007

 

Datum: 10-01-2007

Tijd: 20.00 – 22.30

Plaats: Driesprong

Aanwezig:

Toon Bartels (TB)(notulist), Maarten Hoogendoorn (MH), Ko Kleijn (KK) (vrz.)

Afwezig met kennisgeving:

Ad Koolwijk (AK) Peter Callenfels (PC)

1. Opening en mededelingen

– Welkom aan allen

– 27-2 forum discussie H2O over het Groene hart ( oa stichting t groene hart en groene buffer zijn deelnemers, vrij ter deelname )

2 Vorig verslag. (22-11-2006)

Tekstueel: geen opmerkingen. Dank aan notulist

Naar aanleiding van: de actielijst wordt doorgenomen en afgewerkte punten worden afgevoerd.

Openstaande punten worden zover van toepassing met Teunie opgenomen. (Aktie KK)

-Ko stuurt briefje naar Golf (Steman) complimenteren met schoonhouden van omgeving met Kerst en Jaarwisseling.

Steman stelt voor containers ondergronds te plaatsen Nemen we over en brengen het in bij voorzittersoverleg.

3 Overige verslagen.

– Bestuursvergadering reeds besproken in vorige vergadering

– Aanbieden handtekening en bij provincie door de Groene Buffer. Ed Janson heeft verhaal gehouden over beschermd dorpsgezicht en wethouder Groeneweg heeft verhaal gehouden over gebrekkige communicatie door provincie.Provincie heeft het besluit over de geplande 18.000 woningen uitgesteld.

– Beschermd dorpsgezicht vindt wel steun maar moet hogerop besloten worden

– Jongeren zie punt 5.

4 Zwerfvuil.

Er is opnieuw een persbericht uitgegaan. Hernieuwde oproep gericht aan bewoners en brieven gestuurd naar supermarkten.

Voorstel doen via dorpsoverleg om actieve vrijwilligers een opraaphulp te geven (naar idee van Anne Bazuin) vragen om 10 grijpers.

Hondenpoep, aandacht vragen voor vuilnisbakken met plasticzakjesautomaat

5 Jongeren opvang plekken (Jop).

Gesprek met gemeente over jongeren Indruk is dat de gemeente toch een Jop wil plaatsen Platform wil wel meepraten maar niet over het plaatsen van een Jop aan de noordergaard. Vervolgvergadering is gepland op 23-1 in de Bavoschool Het onderwerp komt ook in het dorpsoverleg

6. BRAVO-project.

Voorlopig is alleen sprake van uitstel van alles wat met Bravo te maken heeft, dus ook de randweg.

Er is gereageerd op voorstellen/ verzoeken. Dat alles met alles moet samenhangen in dit project maakt dat het wel heel erg lang duurt.

7 Helikoptertraject A12

Er komt een gesprek met de werkgroep geluidsoverlast uit Woerden. Samen sterk? Ko en Teuny

8 Problemen Bomen

Gemeente lijkt nog steeds te willen doorgaan met kappen van de bomen langs het fietspad van de Breudijk. Men wil het fietspad ook vervangen. Gemeente heeft aangegeven hierover nog een keer te willen praten met het platform. We wachten op de uitnodiging. Werkgroep doet voorstel aan bestuur om een advies( second opinion) van een onafhankelijke deskundige in te winnen. Aan het bestuur om te beslissen of het haalbaar is. Werkgroep blijft van mening dat men acacia’s moet zien te handhaven aan de acacia laan. Werkgroep is geen voorstander van essen langs een fietspad, die geven teveel dood hout op het pad.

9 Rondvraag.

Misschien is het goed een keer te navelstaren als dorpsplatform. Balans opmaken van de activiteiten. Het wel en wee.

10 Volgende vergadering

Woensdag 14 maart 20.00 Driesprong

Woensdag 9 mei 20.00 Driesprong.

Actielijst

Nr. Actie Wie Ingebracht Wanneer af
31 Ontwikkelingen rond vm gemeentehuis volgen TB 30-05-06 PM
33 Voorstel gemeente Woerden mbt aanpak Breudijk volgen MH/KK 11-07-06 Zie krant
38 Vragen bij gem. Woerden of drie toezichthouders ook opnemen in hun rondes KK 06-09-06 1-1-07
39 Verslag doen van overleg op 11/9 mbt HI-terrein TB 06-09-06 afgewerkt
40 Via Teunie laten informeren of subsidieverlening H2O voldoet aan voorwaarden KK 06-09-06 Er komt apart gesprek
41 Actie zwerfvuil richten op bewoners en middenstand KK 22-11-06 Dec. 2006
42 Reageren op antwoorden BRAVO KK 22-11-06 Dec. 2006
43 Bezwaar kappen elzen Dammolen KK 22-11-06 Dec. 2006
44 Opmerkingen Maarten m.b.t. snoeien opnemen met Teunie KK 22-11-06 afgewerkt
45 Regelen zaaltje Driesprong KK 10-1-07 PM
46 Vuilgrijpers voor 10 vrijwilligers vragen aan gemeente KK 10-1-07
47 Vuilnisbakken met plastic zakjes automaat supporten via bestuur KK 10-1-07
48 Brief naar Golff Steman tav schoonhouden omgeving KK 10-1-07
49 Voorstel glasbakken ondergronds. naar overleg verg. KK