Wat is de betrokkenheid van het Dorpsplatform Harmelen bij de windmolens in Reijerscop?

Een toelichting op de rol en betrokkenheid van het Dorpsplatform

Historie: De gemeenteraad van Woerden heeft toestemming gegeven voor een onderzoek voor de Reijerscop waarbij de technische haalbaarheid, het draagvlak bij inwoners en belanghebbenden en de inpasbaarheid in het landschap verder worden onderzocht. Dit onderzoek wordt door het Gemeente Woerden aangeduid als gebiedsproces.
Op basis van onder andere de uitkomsten van het gebiedsproces zal een nieuw raadsbesluit moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
In juni 2023 is de gemeente gestart met het gebiedsproces waarbij is gekozen om eerst in gesprek te gaan met de direct omwonenden, zij hebben op 22 juni 2023 een brief ontvangen van de Gemeente Woerden.
In deze brief staat dat het Dorpsplatform Harmelen meedenkt over de startnotie met daarin de kaders voor het gebiedsproces.

Wat is de betrokkenheid van het Dorpsplatform? In juni is het Dorpsplatform benaderd door de Gemeente Woerden om mee te denken in dit gebiedsproces.
De standaard afspraak tussen de Gemeente Woerden en het Dorpsplatform is dat we worden geïnformeerd over dossiers die invloed kunnen hebben op de bewoners en de leefbaarheid in Harmelen. Per dossier geven we aan op welke manier we geïnformeerd en/of betrokken willen worden. Na het verzoek van de Gemeente Woerden heeft op 7 juli een gesprek plaatsgevonden tussen ambtenaren van de gemeente en een vertegenwoordiger van het dorpsplatform.
We realiseren ons goed dat dit onderwerp leeft in Harmelen en hebben daarom ook aangegeven bij de Gemeente Woerden dat we enkel meedenken in het gebiedsproces om te voorkomen dat onze betrokkenheid onbedoeld wordt gekoppeld aan de besluitvorming over de windmolens. We nemen geen taken over van de gemeente met betrekking tot bijvoorbeeld communicatie naar bewoners en belangstellenden en zullen ook niet inhoudelijk betrokken worden.
Daarnaast hebben we afgesproken dat wanneer de gemeente Woerden communiceert over het proces en hierin de betrokkenheid van het Dorpsplatform benoemt, dat het Dorpsplatform daarover van tevoren worden geïnformeerd en de ruimte heeft om inhoudelijk op de communicatie te kunnen reageren.

Was het Dorpsplatform op de hoogte van de brief aan de bewoners van 22 juni?
In de afstemming op 7 juli is aangegeven door de gemeente dat de direct omwonenden op dat moment waren benaderd. Dat het dorpsplatform was benoemd in deze brief was ons niet bekend, totdat een bewoner ons deze brief deelde.

Waarom heeft het Dorpsplatform niet eerder gecommuniceerd hierover?
De uitvoering van het gebiedsproces ligt bij de Gemeente Woerden. Zij bepalen dan ook de manier en momenten van communicatie. We hadden nog niet de informatie dat over onze betrokkenheid zou worden gecommuniceerd. Dat is in de brief van 22 juni gericht aan de direct omwonenden dus wel gedaan, vandaar dat we nu uitleggen op hoe onze betrokkenheid eruit ziet.

Wat kan het Dorpsplatform betekenen voor de bewoners rondom het dossier windmolens?
Het Dorpsplatform helpt om signalen en zorgen van de bewoners van Harmelen onder de aandacht te brengen van de Gemeente Woerden. In dit geval zijn de direct omwonenden benaderd door de Gemeente Woerden en wanneer de startnotitie is vastgesteld, zal ook duidelijk zijn op welke manier en moment alle inwoners van Harmelen worden geïnformeerd. Met andere woorden, het dossier heeft de aandacht van de gemeente en inmiddels zijn ook ambtenaren aanspreekpunt voor het gebiedsproces. We vragen u daarom om uw vragen en zorgen te richten aan de gemeente Woerden. Omdat wij graag zo goed mogelijk op de hoogte blijven wat de inwoners bezig houdt zouden wij het waarderen wanneer wij een kopie ontvangen van de vragen en opmerkingen die aan de gemeente gestuurd worden.

In het gesprek met de gemeente Woerden op 7 juli heeft het Dorpsplatform geadviseerd om bij brede communicatie over dit dossier het gehele dorp Harmelen te informeren. De methodiek met betrekking tot communicatie geeft richtlijnen om te bepalen welk deel van de omgeving op een bepaalde manier geïnformeerd moet worden. Als één van de richtlijnen heel strak gevolgd zou worden zou de grens dwars door de kern van Harmelen lopen.