Aanwezig: José van Engelen (vz), Ineke Alsem, Jan-Willem Gombert, Foppe ten Hoor, Ko Klein, Marc Verheyen
Afwezig: Paul Kwakkenbos (met kennisgeving)
Gasten: Corinna Mitrovitch (Dorpshuis, agendapunt 5), Paulien Emidio (Gemeente, Buurtverbinder, agendapunt 3) en Arja Nobel (gemeente, agendapunt 3)

Voorafgaand aan de formele vergadering wordt met Corinna gesproken over een op te zetten Programmaraad. Deze raad wordt opgezet vanuit het denken over de Huizen van Woerden en de daarvoor opgezette pilot. Het primaire doel van deze raad is om er voor zorg te dragen dat de vrijgestelde ruimte in het Dorpshuis optimaal wordt ingezet. Namens het AB DPH zal Marc zitting nemen in deze Programmaraad.

1. Opening
Verzocht wordt de volgende onderwerpen aan de agenda toe te voegen:
• Begroting 2020 (toegevoegd agendapunt)
• A12 (toegevoegd agendapunt)
• Bewoners Leidsestraatweg (wordt niet besproken, kan geen onderwerp zijn van DPH, daar dit provinciale weg is die niet onder Harmelen valt)
• Copy voor de Dorpskrant
• Verzoek BAVO kerk voor sponsoring zitjes (hieraan wordt geen gehoor gegeven)
• Kinderboerderij

Marc geeft aan dat Remco Vos, die benaderd was voor het lidmaatschap AB, hiervoor bedankt heeft. Aangezien we later dan gepland begonnen zijn, wordt besloten de agendapunten 2 en 4 en 8 te schrappen.

2. Notulen vorig overleg en nieuwe taakverdeling binnen AB, Dit agendapunt is geschrapt en schuift door naar de volgende vergadering.

3. Punten Paulien
Paulien verteld dat er op dit moment het nodige speelt binnen de gemeente (begroting 2020) en dat het daardoor nog onduidelijk is hoe verder gegaan zal worden met de pilot “gebiedsgericht werken”, waar Harmelen onderdeel van is. Hoewel de resultaten van deze pilot tot op heden positief zijn, verwacht zij dat deze opzet geen vervolg zal krijgen. Vanuit het AB wordt aangegeven dat het als uiterst onplezierig wordt ervaren dat de gemeente eerst besluiten neemt en pas daarna communiceert. Verwacht mag worden dat eerst met DPH gesproken zal worden over de ervaringen met de pilot en dat de input daarvan meegenomen wordt in de besluitvorming. Het gevoel ontstaat (wederom) dat deze weg niet bewandeld wordt door de gemeente. Als het DPH voorstander is van het doorzetten van de structuur die in de pilot is neergezet, zal de gemeenteraad hierover moeten worden benaderd, om op die wijze te proberen invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Arja Nobel is door de gemeente ingehuurd om een advies te schrijven over hoe om te gaan met de diverse begraafplaatsen (7) binnen de gemeente Woerden. De begraafplaats aan de Leidsestraatweg in Harmelen is daar één van. Vanuit de gemeenschap zijn er vragen gesteld over deze begraafplaats. Arja heeft een notitie over deze begraafplaats geschreven, deze zal door Paulien nog worden rondgestuurd. Afgesproken wordt dat Arja tijdens het Dorpsoverleg van 16 oktober a.s. een korte presentatie zal houden hierover. Tevens zal hierover (aan de hand van de door Arja geschreven notitie) een stukje voor de Dorpskrant geschreven worden.

4. N.a.v. Dorpsoverleg 17 september 2019, Dit agendapunt is geschrapt

5. Voorbereiding Dorpsoverleg 16 oktober 2019
• Aan de Dorpswethouder zal gevraagd worden:
o Een korte weergave te geven van de Politieke avond van 3 oktober jl. over de Woonvisie en wat er verder gebeurd met de brief van GB/DPH TTG inzake over dat onderwerp
o Hoe het gaat met de verkeersplannen
o Over de aanpassingen fietspad Harmelerwaard
o Of en zo ja wat de effecten zullen zijn van de begroting over 2020 van de gemeente voor Harmelen
• De door Marc ingezonden presentatie over de kinderboerderij wordt met instemming ontvangen. Marc zal deze presentatie houden
• Zie punt 3, Arja zal een presentatie houden over de begraafplaats aan de Leidsestraatweg

6. Infozuil
Eind oktober zal de infozuil operationeel zijn. Marc wordt de contactpersoon vanuit DPH naar de beheerd van deze zuil.
Vastgesteld moet worden wat er namens et DPH op deze zuil gezet kan worden. Gevraagd wordt onderwerpen hiervoor aan Marc aan te leveren, via infozuil@harmelen.nu.

7. Ontwikkelingen bouwplannen en schuifruimte
Zie ook agendapunt 5 (vragen aan Dorpswethouder, 1e punt). Tijdens de politieke avond van 3 oktober jl. heeft wethouder De Weger gemeld dat de diverse dorpskernen er rekening mee zullen moeten houden dat eerder dan 2030 buiten de rode contouren gebouwd zal gaan worden. De nu aanwezige bouwruimte binnen de contouren van de diverse kernen (waaronder dus Harmelen) bieden te weinig ruimte om te voldoen aan de vraag. Tijdens deze avond heeft De Weger ook een opening geboden om specifieker te kijken naar de ontwikkeling van woonruimte voor “behoeftige” bewoners (senioren, mensen die hulp nodig hebben, etc.) Over de schuifruimte heeft Foppe een kort verslag van het gesprek met de betreffende projectleider geschreven. Hierover is verder niet gesproken.

8. Dorpshuis, Dit is van de agenda gehaald.

9. Begroting 2020
Aan de hand van het door Jan-Willem rondgedeelde overzicht wordt de begroting voor 2020 besproken. Deze begroting moet uiterlijk 1 november worden ingediend. Jan-Willem vraagt om alle mails, notities en andere schriftelijke uitingen die te maken hebben met financiële zaken namens het DPH met hem te delen, zodat hij de onderbouwing voor de in te dienen begroting kan onderbouwen.

10. A12
Ko heeft een concept brief aan de B&W en gemeenteraad opgesteld, waarin hij vraagt om in navolging van de gemeente Gouda, de snelheid op de A12 te verlagen. In juni is er al een brief naar de gemeente gestuurd over dit onderwerp, waarbij gevraagd is naar de standpunten van de gemeente. Hierop is onlangs gerappelleerd, daar er geen antwoord van de gemeente gekomen is. Vastgesteld wordt dat het DPH geen eigen mening heeft over dergelijke onderwerpen en dat er onvoldoende zicht is op draagvlak hiervoor vanuit de gemeenschap. De conceptbrief als opgesteld kan dus net namens het DPH worden verstuurd. Voorgesteld wordt dat er een brief komt waarin verwezen wordt naar de brief van juni en waarin nogmaals gevraagd wordt om een standpunt van de gemeente. Daarbij kan dan verwezen worden naar de gemeente Gouda, die intussen wel een standpunt ingenomen heeft.