Verslag bestuursoverleg Dorpsplatform Harmelen, 20 mei 2019.
Aanwezig: Jan Willem Gombert, Paul Kwakkenbos, Marc Verheijen, Ko Klein en Jose van Engelen.
Afwezig: Ineke Alsem

1. Besloten is dat Jan Willem het penningmeesterschap van Cees overneemt. Als Cees terug is kan eea in gang worden gezet (actie Jan Willem)
Jose is voorzitter en secretariaatsadres, Ineke ontvangt de mail die naar secretaris@harmelen.nu wordt gestuurd en stuurt deze door naar de juiste persoon binnen het dorpsplatform. (actie Jose)
2. Het benaderen van nieuwe doelgroepen; hiervoor gaan Jan Willem en Ineke in overleg met Saskia Gevaert. Zij heeft veel werk-ervaring met het benaderen van en contact leggen met specifieke doelgroepen en het onderhouden van contacten. (actie Jan Willem)
2.a. Overleg met het bestuur van TTG, nav nadenken over het anders organiseren van de bewonersavonden. We denken dat het beter is de avond in een thema, gerelateerd aan de Dorpsagenda te organiseren. Dit moeten we eerder communiceren, een planning maken en daarbij een soort spelregels opstellen voor het dorpsoverleg (actie Jose). Ook krijgt de dorpswethouder ruimte om bestuurlijke zaken toe te lichten en de organisatie krijgt ruimte om ons (=inwoners) mee te nemen in plannen en voornemens.
Planning in 2019: 17 september; o.a. bespreken vuurwerk enquete en vervolg (actie Ko)
16 oktober; Items rond WhatsApp groepen, veiligheid en leefbaarheid, (actie Paul)
26 november; onderwerp nav planning 2019/2020.
Notulen maken van een Dorpsoverleg was ook een item uit het overleg met TTG; besloten wordt de gehouden presentaties op te nemen en een korte samenvatting met actiepunten als notulen weer te geven. (per dorpsoverleg afspreken wie dat doet, actie allen)
2.b. Filmavond in het Dorpshuis, georganiseerd door Ko. Was een goede avond met 47 betalende gasten en in totaal 60 aanwezigen. De toegezegde garantie van 200euro hoeft niet uitbetaald te worden.
2.c. Dorpsoverleg nav de Herijking Woonvisie gemeente Woerden; eerder besproken op 7 mei. Nu is de vraag; Hoe verder? Brief vanuit DPH, opgesteld door Paul en Jan Willem met vragen over het proces-voorstel en het vervolg. (actie Paul ism Jan Willem)
3. Planning 2019/2020 en diverse overleggen. (actie Jose) Contact opnemen met
– dorpsambtenaren (Paulien en/of Matti) voor regelmatig overleg en inplannen 1e halfuur van het bestuursoverleg.
– bestuur dorpshuis, voor overleg en afstemming jaarrekening 2018.
– gemeente (dorpswethouder Arthur Bolderdijk en Jacqueline Scheenstra) voor afstemming en invulling aanwezigheid Dorpsoverleg
Aanpassen website en agenda, dorpsagenda bijwerken en contactpersonen wijzigen en aanvullen.
4. Dorpskrant. De volgende uitgave is in de maak. Er komt een stukje over de vuurwerk-enquete in, te bespreken in het dorpsoverleg van 17 sept 2019. En alvast iets over het dorpsoverleg van 16 oktober over de WhatsApp groepen. Ook iets over de woonvisie en de plannen van Utrecht in de polder Reyerscop.
Over de ontwikkelingen in de Dorpsagenda; de verkeerstrategie wordt besproken en nav het slechte onderhoud van de wegen in Harmelen wordt gevraagd om foto’s in te sturen over slecht onderhoud naar verkeer@harmelen.nu.
5. Financien. De subsidie-perikelen worden tijdens het 1e overleg met de gemeente op 5 sept.a.s. besproken. We moeten nadenken over de planning en begroting 2020.
6. Verdere zaken: De vergunning voor het LED bord is aangevraagd en in behandeling, vervolg komt tzt. Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van het vernieuwde Stadhuis, woensdag 12 juni a.s., Jose gaat.