Aanwezig: +/- 45 mensen, waaronder Wethouder Ad de Regt en Tymon de Weger en enkele gemeenteraadsleden.  

Introductie wethouder Ad de Regt. 

Nu 2 maanden als opvolger van Arthur Bolderdijk, eerder betrokken in Woerden als formateur van het huidig college en kent het college daardoor, waardoor het makkelijker is om op de rijdende trein te springen. Verantwoordelijk voor onder meer financiën, open ruimte en gebiedsgericht werken, daarnaast gaat hij zich ook gericht met participatie bezighouden.

Afwegingskader duurzame energie. 

Omdat er een plotselinge versnelling van het participatieproces werd aangekondigd en er te weinig tijd was om de stukken goed te bestuderen, werd wethouder Tymon de Weger uitgenodigd om een toelichting te geven op de plannen die voorliggen. De wethouder heeft geschetst wat er sedert de start van dit project – begin 2020 – is gedaan. Middels verschillende soorten bijeenkomsten (door corona veelal beperkt tot online meetings) met verschillende belanghebbenden, waaronder bewoners, is er in drie stappen naar het voorliggende concept afwegingskader duurzame energie toe gewerkt. Ook zijn meerdere deskundige partijen betrokken, waaronder Stedin, de GGD en planologen.

Daarbij zijn de volgende criteria als belangrijk gedefinieerd:

  • Het moet passen in het landschap, de impact daarop moet goed in kaart gebracht
  • De gezondheid van mens en dier. Het is bekend dat windturbines geluid maken, en slagschaduw geven. Daarom is ook gekozen om eventueel te plaatsen windturbines op minimaal 500 meter afstand van bewoning te plaatsen
  • Het materiaalgebruik. Windturbines moeten van zodanig materiaal gemaakt zijn, dat dit tezijnertijd op verantwoorde wijze weer afgebroken kan worden.

Woerden is in dit kader een samenwerkingsverband aangegaan met IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater, onder de naam Lopikerwaard gemeenten. Op basis van alle verzamelde informatie zijn onderstaande varianten benoemd. In het voorstel is de voorkeur van het college opgenomen, die is afgestemd op hetgeen uit alle gespreken en informatie naar voren is gekomen. Daarbij werd door de wethouder aangetekend dat keuzes van toepassing zijn tot 2030, omdat naar verwachting daarna ook meer en beter inzicht is in andere energiebronnen.

Voor de directe omgeving van Harmelen betekent dit het volgende:

  • Vooralsnog beperkt tot windturbines en zonnepanelenparken
  • Windturbines in polders Reijerscop en Cattenbroek in Montfoort (bij elkaar 4 grote)
  • Een groot zonnepanelenpark in Reijerscop
  • Daarnaast zal aandacht besteed worden aan zonnepanelen op particuliere daken en aan het plaatsen van kleine windmolens op boerenerven.

De planning is dat alle ingestuurde reacties worden verwerkt in het concept afwegingskader en dat dit in de zomer naar de gemeenteraad gaat. Deze zal hierover een besluit moeten nemen. Na het besluit van de gemeenteraad wordt dit plan onderdeel van de plannen van de U16 gemeenten. Daar mag dan in het najaar nogmaals op gereageerd worden. Zodra de plannen definitief zijn, zal er een milieueffectrapportage gedaan worden en zal met de direct omwonenden het gesprek opgestart worden over de verdere inrichting.

Uit de discussie die vervolgens ontstaat komt naar voren dat er veel weerstand is bij de aanwezigen. Deze weerstand spitst zich toe op enerzijds het proces en anderzijds de windturbines en zonnepanelenvelden. Met betrekking tot het proces is de mening vrijwel unaniem dat bewoners onvoldoende betrokken zijn en dat er niet naar hen geluisterd is. De communicatie is te eenzijdig geweest.

Daarnaast is er veel weerstand tegen de (grote) windturbines en het plaatsen van zonnepanelenvelden. Men is van mening dat onvoldoende onderzocht is, of meer en beter inzetten op alternatieven als zonnepanelen op daken (particulier en bij bedrijven) niet meer oplevert. En ook investeren in kleine windmolens op boerenerven lijkt interessant. De Weger heeft aangegeven dat daar wel naar gekeken is, maar dat dit te weinig oplevert.

De wethouder geeft aan dat hij binnen de opgelegde kaders moet werkenwerken, daar is in dit proces niet van afgeweken. Hij heeft daarbij ook te maken met de politiek werkelijkheid en te maken met de gemeenteraad. Deze steunt tot op heden de gevolgde koers. Dit wordt bestreden, het college is niet verplicht opgelegde kaders te volgen, maar mag daar van afwijken. Gewezen wordt naar andere gemeenten die ook afwijken.

Voor het volledige concept afwegingskader, zie bijgevoegde link

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012105-Raadsinformatiebrief-Concept-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie-vrijgegeven-voor-schriftelijke-reactieronde.pdf