DPH verslag Dorpsoverleg 27 oktober 2015

Plaats: het Wapen van Harmelen

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: Naast het voltallig AB een 55-tal inwoners van Harmelen.

1. Opening;

De voorzitter opent de vergadering onder verwelkoming van de aanwezigen. Hij verontschuldigt de dorpswethouder de heer Schreurs die verhinderd is omdat het DPH besloten heeft de datum van dit overleg te verplaatsen na de herfstvakantie.)

2. Vaststelling agenda;

De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld.

3. Mededelingen:

a. Introductie Lennard Lindeman, wijkambtenaar Harmelen.
Hiervan neemt de vergadering kennis.
b. Introductie Ellen van Drogenbroek, nieuw lid van het AB penningmeester, opvolger van Theo de Jongh.
Onder dankzegging van de heer de Jongh wordt Ellen van Drogenbroek gepresenteerd.
c. Verslag overleg met Martin Schreurs wijkwethouder d.d. 13 oktober 2015 (het ontwerp-verslag wordt aan deze notulen gevoegd en gaat hierbij);
Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat het project monument Cor van Bemmel niet is afgesloten met een tekort maar met de gift van het DPH exploitatief sluitend is . Dit wordt door de voorzitter bevestigd.
d. vergaderschema 2016;
Van het vergaderschema 2016 wordt kennisgenomen; de voorzitter geeft aan dat de data het derde vergaderblok nog worden aangepast. Het definitieve schema zal op de site worden geplaatst.
e. het DorpsPlatform is op zoek naar nieuwe leden voor onze werkgroepen;
Het DPH is op zoek naar versterking van diverse werkgroepen. Kandidaten kunnen zich vervoegen bij de secretaris i.c. Cees van Elteren (0629933242).
f. Aandacht wordt gevraagd voor het projekt “samen ten eenzaamheid”. Een flyer daarvan ligt achter in de zaal. Deze kan worden meegenomen en is eveneens op de site geplaatst.
g. Een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap zou present zijn om uitleg te geven over de verontreiniging van het oppervlaktewater in Harmelen- Noord maar is niet verschenen.

4. Verslag Dorpsoverleg 19 mei 2015;

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld met dien verstande dat de tekst onder punt 6 (bouwlocatie Haanwijk) wordt aangepast in die zin dat uiteindelijk de gemeente(raad) de inhoud van een bestemmingsplan bepaald en daarmede ook de vormgeving.

5. Haanwijk en de overige mogelijke bouwlocaties.

Richard Beumers projectleider gemeente en GertJan Dijkstra, lid van de klankbordgroep namens het Dorpsplatform geven een presentatie van de huidige stand van zaken in relatie tot het haalbaarheidsonderzoek . In de klankbordgroep zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd. De actiegroep “de Groene Buffer” hebben daarvan afstand genomen omdat deze op voorhand al tegen de bebouwing van deze locatie is.
Daarbij komt o.a. het navolgende tot uitdrukking:
• Dor de projectontwikkelaar wordt op dit moment een gebiedsanalyse gemaakt over de kenmerken van het gebied. Dat geldt met name voor de kwetsbaarheid van de Hollandse kade en het behoud van het open karakter van het weidegebied.
• Bezien vanuit landschapswaarden zijn er zeker knelpunten:
o Verstedelijkingsnota;
o Strategische woningbouwplanning
o Inbreiding voor uitbreiging;
• Door de projectontwikkelaar wordt momenteel een op die specifieke locatie gericht behoefteonderzoek verricht; Hierin worden senioren uitdrukkelijk meegenomen. Bekend is dat senioren hebben aangegeven dat deze locatie voor hen minder voor de hand ligt;
• De ontsluiting ligt complex;
• De verkoop van woningen niet exclusief kan worden beperkt tot kandidaten uit Harmelen.
• Rond 1 april 2016 moet een en ander duidelijk worden; wanneer die duidelijkheid er niet is dan neemt de gemeente de initiatief rol over.
Vanuit de zaal wordt gerefereerd aan het karakter van het onderzoek. Het gaat om de haalbaarheid te onderzoeken van deze locatie en niet nu al vorm te geven aan de invulling. De actiegroep “de Groene Buffer” geeft aan met een eigen document te komen over de benutting van de inbreilocaties. De vergadering dringt er eveneens op aan om er bij de gemeente op aan te dringen dat actief de grondeigenaren/projectontwikkelaars worden benader om te komen tot ontwikkeling van de inbreilokaties.

De voorzitter komt tot de conclusie dat aan de gemeente een brief zal worden gestuurd waarin wordt aangedrongen op een eigen woningbehoefteonderzoek binnen uitsluitend de harmelense bevolking. Dat de uitslag daarvan bepaalt de noodzaak voor de bouw daarvan in aantal en jaren. Primair zullen de bestaande inbreilokaties moeten worden ingezet om daarin te voorzien. De eigenaren van die locaties moeten door de gemeente expliciet worden gestimuleerd om tot ontwikkeling daarvan te komen. Die inbreilokaties zijn met name geschikt voor de realisering van seniorenwoningen. De bestemming daarvan en het woningbouwprogramma bepaalt immers de gemeente. Eerst wanneer dat allemaal is ontoereikend is gebleken komt de bouwlokatie Haanwijk op de agenda. Daarvoor dient geen tijdslimiet te worden gehanteerd. (De brief zal op de site worden geplaatst.)

6. Stand van zaken ontwikkeling Dorpshuis Harmelen

Donald Lambert, adviseur Dorpsplatform is uitgenodigd. Donald doet verslag van de gesprekken met de twee betrokken wethouders. Hierin komt tot uitdrukking dat:
o De vrijkomende school de Fontein aan de Schoollaan een geschikt object is voor het beoogd dorpscentrum;
o De bibliotheek vormt de basis voor de exploitatie; naast
o de dagbesteding;
o het technieklokaal;
o de sociale horeca;
o burgerinitiatieven;
o cursusproject e.d.
o de gemeente blijft eigenaar van het gebouw; het DPH huurt dit via een aparte beheersstichting;
o de overdrachtsstatus is volop in bespreking;
o de huurprijs per m2 staat onder druk;
o het feitelijk beheer moet plaats vinden door vrijwilligers;
o beide wethouders willen oprecht dat Harmelen kan beschikken over een dorpscentrum;
o Volgende maand (november) wordt door het college een standpunt ten principale ingenomen;
o Eerst daarna kan het DPH met de invulling beginnen en actief inzetten op fondsenwerving;
o Bij de herinrichting van de Dorpsstraat wordt al rekening gehouden met het gebruik van dit gebouw als Dorpscentrum. Aandacht is er voor de zichtlijnen vanuit die Dorpsstraat.
Verdere ontwikkelingen zullen worden geplaatst op site. Bij het volgend burgeroverleg zal daarvan verantwoording worden afgelegd.

7. Bibliotheek Harmelen: blik in de toekomst

Mirjam van den Bremen, directeur Regiobibliotheek het Groene Hart is uitgenodigd. Zij geeft een toelichting op de plannen voor de bibliotheek nu en in de naaste toekomst.
De bibliotheek van Harmelen blijft open. De huidige lokatie moet op 1 juli 2016 worden verlaten. De bibliotheek opteert eveneens voor de vrijkomende Fonteinschool aan de Schoollaan.
De bibliotheek is er voor:
o Lezen;
o Leren;
o Informeren en
o Ontmoeten.
De boeken blijven; maar minder in aantal omdat er minder worden gelezen in Harmelen. De exploitatie staat onder druk ondanks de inzet van tientallen vrijwilligers. Montfoort en Linschoten sluit. Wordt vervolgd. De vergadering ondersteunt Mirjan in haar inzet voor de gemeenschap van Harmelen.

8. Voortgang vanuit de werkgroepen.

De voorzitter maakt melding van de activiteiten van de werkgroep Leefbaarheid op basis van het verslag. Dit verslag wordt toegevoegd aan deze notulen.

9. Rondvraag en sluiting.

De heer Sistermans vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in ons dorp. Het landbouwverkeer is een knelpunt evenals de Haanwijk. Hij roept aanwezigen op zijn zorg te delen en daarvan uiting te geven in de komende commissievergadering van de gemeente op 12 november a.s.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering onder dankzegging van een ieders inbreng.

Harmelen, 28 oktober 2015,
Cees van Elteren,
secretaris DPH

 

Beknopt verslag regulier overleg gemeente met Dorpsplatform Harmelen d.d. 15.10.2015

Aanwezig:
-namens de gemeente:
de heer M. Schreurs; wijkwethouder
de heer L. Lindeman; wijkambtenaar;
mevr. F. Steenbergen; Team Realisatie en Beheer.
de heer E. Vervoorn.; Team Realisatie en Beheer;

-namens het DorpsPlatform Harmelen.
de heer E. Janson, voorzitter;
de heer C. van Elteren, secretaris;
mevr. M. van den Bogert; werkgroep Leefbaarheid, notulist.

• Terugkoppeling overleg van 13 mei 2015 op basis van de agenda.

• Wij beschikken niet over het verslag; daarom wordt de agenda benut. Omdat het Dorpsoverleg is verplaatst naar 27 oktober 2015 kan de wijkwethouder Martin Schreurs helaas niet aanwezig zijn. Hij had die avond al een afspraak. Hij zal worden verontschuldigd.

• Begraafplaatsen : Beleidsnotitie is door de gemeenteraad vastgesteld. Het college is thans doende met de uitwerking. Harmelen is daarbij eveneens vertegenwoordigd. Waarvoor dank.

• Subsidieaanvraag DPH voor 2016 staat op €4.200. Twee honderd euro meer: dit is een gevolg van een betaling door hert DPH van € 200,–aan de brandweer inzake de kerstboomverbranding van het afgelopen jaar. De kerstboomverbranding was op verzoek van de gemeente. Zij stelde de verrekening op die basis voor.

• Ontwikkeling DorpsCentrum Harmelen. Volgens de wethouder moet de afdeling Vastgoed bewegen. Er zijn gesprekken met andere portefeuillehouders. Ed Janson meldt dat er van meerdere kanten belangstelling om in het gebouw te huren. Volgens de wethouder is het de bedoeling “dat wij hier uitkomen”.

• Fietspad Spruit en Bosch/Vijverhof;

• wij blijven aandringen op een verbetering van de situatie ter plaatse met name voor de fietsers. De gemeente heeft geen additionele financiële middelen. Maar misschien kan vanuit het budget van de Dorpsstraat toch een verbetering/aanpassing plaatsvinden tijdens de werkzaamheden die nu gaande zijn. Het DPH neemt contact op met de Vijverhof (Oostveen) over een aanpassing van het tracé van het fietspad over het terrein van de Vijverhof. Agendapunt voor het volgende gemeentelijk overleg.

• Bouwlocatie Haanwijk in relatie tot de beschikbare inbrei-locaties in Harmelen ;

• Ook de gemeente is voorstander om eerst aan de slag te gaan met de bestaande inbrei-locaties. De inbrei-locatie achter de Ambachtsheerelaan komt niet van de grond. De verhouding woningen jongeren/ouderen heeft zeker de aandacht. De wethouder benadrukt nog eens dat, indien Haanwijk ontwikkeld wordt, er ook een ontsluiting moet komen naar de randweg.

• Vuurwerkvrije zone/vooraf bepaalde afsteekpunten. De gemeente werkt hier niet aan mee. Handhaving is het grote struikelblok, daarbij zou er een plan moeten komen voor Woerden en alle kernen. Het DPF betreurt deze stellingname. Harmelen had graag als pilot gefungeerd.

• Rechtstreekse buslijnverbinding vanuit Woerden naar het Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn.

• Nu er in het Hofpoortzieknhiis in de toekomst alleen dagbehandeling gaat plaatsvinden en de inwoners van de gemeente Woerden voor uitgebreidere behandeling naar het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn moeten ontstaat er een groot probleem t.a.v. het openbaar vervoer. Er is dan geen rechtstreekse busverbinding meer, noch naar Leidsche Rijn noch naar AZ Nieuwe Gein. Het DPH wil samen met Woerden optrekken voor de realisering van een dergelijke ov-verbinding naar Leidsche Rijn. Volgend jaar is er een nieuwe aanbesteding voor de busmaatschappijen. De gemeente zal hier zeker aandacht aan besteden.

• Invulling en toepassing hondenbeleid in Harmelen;

• Volgend jaar wordt er door de gemeente een info-avond in Harmelen gehouden. Ed merkt op dat, gezien de opkomst/belangstelling, er dan naar een andere locatie gezocht moet worden als het Wapen van Harmelen.

• Beheer paden Avontuur Natuur;

• De huidige situatie is niet langer houdbaar. Het gebied dreigt op deze wijze de functie te verliezen. Staatsbosbeheer heeft op 14.10.2015 toegezegd de paden op te knappen. DPH houdt een vinger aan de pols.

• Invulling opschoondag Harmelen op 19 maart 2016;

• Handschoenen en stokken kunnen door de gemeente worden verstrekt; De dorpswethouder weer gaarne bereid om de openingshandeling te verrichten. Voor het ter beschikking stellen van een boot zal de gemeente informeren bij het Hoogheemraadschap.

• Afrekening monument Cor van Bemmel;

• Het project moest ondanks de puike inzet van de initiatiefgroep door het DPH worden afgesloten met een tekort. Het DPH zal voor dekking zorgen van de ontbrekende € 1000,-; in het bewustzijn dat door de gemeente intern tientallen uren zijn weggeschreven voor de door hen verrichtte constructieve werkzaamheden en de herinrichting van het openbaar gebied,

• Rondvraag, WVTK en volgende afspraak

• Er komt een nieuw aanlichtingsplan voor de Gereformeerde kerk, ook het monument wordt beter uitgelicht. Het DPF word hierbij betrokken.

• De gemeente heeft een folder ontwikkeld over eenzaamheid. Er zal een stapel neergelegd worden bij het volgende Dorpsoverleg.

• De nieuwe verlichting langs het fietspad van Veldwijk is nog niet helemaal op orde. Dit heeft de aandacht.

• Er wordt aandacht gevraagd voor het laatste stuk van de Acacialaan. Dit stuk ligt helemaalopen, dit is erg lastig omdat de A-laan nu omleidingroute is i.v.m. de werkzaamheden aan de Dorpsstraat. Daarbij is het de enige ontsluitingsweg van de Korenmolen. Vooral voor fietsers p is het niet doenlijk, na een regenbui is het een modderpoel. Gevraagd wordt om een tijdelijke, snelle oplossing. De gemeente zal het DPH in contact brengen met de opzichters van zowel de uitvoerden/aannemer als de van de gemeente.

• De verdiepte garage aan de Dammolen moet op kosten van de gemeente aangepast worden. Dit is hert gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Vloer en dak moeten omhoog zodat de bewoners weer de garage in kunnen rijden en de del in het wegvak weer gelijk kan worden getrokken.

• Het volgend overleg met de gemeente is voorzien op 4 februari 2016. Het vergaderschema voor 2016 wordt overgelegd aan de gemeente.