Notulen van de vergadering van het ab dph

Datum: 30 september 2015;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: Het Wapen van Harmelen

Aanwezig

Ed Janson, voorzitter;

Cees van Elteren, secretaris;

Ellen van Drogenbroek, penningmeester;

Ineke Alsem, lid;

Ko Kleijn, lid;

Tom Berkhof, lid.

Theo de Jongh, gast.

1.Vaststelling agenda en mededelingen;

 • De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld;
 • Vertrek wijkambtenaar Thomas Hoogendoorn en introductie Lennard Lindeman zie mailbericht);
  Hiervan wordt onder dankzegging aan Thomas kennis genomen
 • Broodje met de Brandweer 20 oktober 2015 (zie mailbericht);
  Het bericht zal op de site worden geplaatst;
 • Informatieavond de Stichtse Rijnlanden d.d. 5 oktober2015 (zie mailbericht)
  Ko Klein en Tom Berkhof zullen het Platform vertegenwoordigen;
 • Terugkoppeling door Ed van informeel overleg op 24 augustus jl. tussen de voorzitters van wijkplatforms en de gemeente; (zie mailbericht) plus document “Woerden zegt Ja…tenzij”
  Ed Janson is bij deze bijeenkomst geweest. De nieuwe beleidsregels zijn weinig concreet. Het wachten is op de nadere invulling die komen gaat. Hiervoor is geen termijn genoemd. Gewaakt moet worden voor het gevaar dat een wijkplatform de rol van de gemeente op deelgebieden overneemt. De verantwoording dient daar te blijven waar deze hoort. Wel zijn wij ontvankelijk voor co-creatie.
 • Subsidietoekenning bezems Walmolen ( zie mailbericht);
  Hiermede wordt ingestemd. Ten behoeve van onze eigen administratie zal door Ellen een bonnetje worden opgevraagd. De subsidievoorwaarden/stimuleringsbijdragen-regeling wordt uitgebreid met de voorwaarde dat aan de verstrekker zo veel mogelijk mailadressen worden gevraagd om te voegen aan ons DPH-bestand;
 • Uitbreiding parkeervoorziening SCH (zie mailbericht):
  Hiervan wordt met instemming kennisgenomen.

2.Verslag AB 8 september 2015 ;

 • Vaststelling :
  Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;
 • afscheid Theo de Jongh en formalisering bij de KvK van Ellen van Drogenbroek;
  Theo wordt dank gezegd voor zijn inspanningen. Ellen neemt zijn rol over. Theo zal haar introduceren bijo.a. de KvK om een en ander ook in formele zin aan te passen.

3.Aanvraag toepassing gemeentegarantie monument Cor van Bemmel;

 • Ingestemd met de wijze van afdoening en verantwoording. Vaststaat dat door het DB geenszins is toegezegd dat het wijkplatform een sponsorbijdrage zal verstrekken. Eerst na de inzet van de gemeentegarantie ad € 3.000,– zal tot een bedrag van € 1.000,– worden voorzien in een eventueel dan nog resterend tekort. Het tekort bedraagt evenwel in totaal “slechts” € 1.051,– . Hulde aan de initiatiefgroep. De reactie van de gemeente wordt afgewacht. Dit punt zal worden toegevoegd aan de agenda van het regulier overleg met de gemeente.

4.Terugkoppeling gesprek initiatiefgroep en de gemeente over het Dorpscentrum;

 • Het DorpsPlatform was in dit gesprek vertegenwoordigd door de initiatiefgroep. Op 14 oktober a.s. heeft een vervolggesprek plaats met beide wethouders. Daarin zal nader antwoord worden gegeven op de vragen:
  • In welke bouwkundige en inrichting technische toestand wordt het gebruik van het gebouw overgedragen aan de op te richten beheersstichting.
  • Is € 60,– per netto m2 werkelijk het minimum.
  • Op welke exploitatiebijdrage kan worden gerekend.
  • Met Monique Verheijen heeft een gesprek plaats gevonden over een mogelijke juridisch vorm.
  • Veel is nog onbekend maar vaststaat dat wij tezamen met de gemeente de goede kant opgaan.
  • Wordt vervolgd.

5.Vaststelling agenda overleg met gemeente/Martin Schreurs op 15 oktober 2015 om 16.00 uur;

 • Terugkoppeling overleg van 13 mei gemaakt op basis van de agenda
 • Ontwikkeling DorpsCentrum;
 • Fietspad Spruit en Bosch/Vijverhof;
 • Bouwlocatie Haanwijk in relatie tot de beschikbare inbrei locaties in Harmelen ;
 • Vuurwerkvrije zone;
 • Rechtstreekse buslijnverbinding met het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein;
 • Invulling en toepassing hondenbeleid in Harmelen;
 • Beheer paden Avontuur Natuur;
 • Invulling opschoondag Harmelen op 19 maart 2016;
 • Afrekening monument Cor van Bemmel;

Het DPH zal worden vertegenwoordigd door Ed; Marianne en Cees.

6.Ontwerp-agenda agenda Dorpsoverleg 27 oktober 2015;

 • Verslag overleg op 19 mei jl.
 • Haanwijk en de overige mogelijk bouwlocaties. (Richard Beumers en GertJan Dijkstra zijn uitgenodigd)
  DorpsCentrumHarmelen ( Donald Lambert is uitgenodigd)
 • Bibliotheek in de toekomst (Mirjan van de Breemen spreekt )
 • Kandidaten voor werkgroepen;

7.Terugkoppeling vanuit de werkgroepen:

 • Leefbaarheid (zie mail Ko Klein d.d. 22 september)
  • Zie ook mail Erik Vervoorn van 7 augustus 2015);
  • Kennisgenomen wordt van het verslag van 21 september 2015. Voor zover relevant zullen de punten worden opgevoerd op de agenda van het komend overleg met de wethouder.
  • Werkgroep Verkeer en Ruimte:

De werkzaamheden zijn opgeschort in afwachting van een adequate bezetting.

8.Vaststelling datum volgend AB-overleg:

AB 10 november 2015 om 15.00 uur

9.Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Harmelen, 1 oktober 2015.

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.