Verslag van de 20e vergadering gehouden op 12 november 2013

Aanwezig: bestuursleden, werkgroepleden, afgevaardigden van raadsfracties en ca. 50 belangstellende inwoners van Harmelen.

1.Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, Ed Janson, opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2.Presentatie door Joanna Thijs en Sandra Rigter van Welzijn Woerden

over de ontwikkeling en ondersteuning van een initiatievenkompas en bewonersinitiatieven: Door bezuinigingen en een terugtredende overheid is het uitgangspunt dat de verzorgingsstaat, zoals wij die kennen, verleden tijd is. Welzijn Woerden rekent het tot haar taak om bewonersactiviteiten te faciliteren. Initiatieven van individuele burgers en van Dorps/Wijkplatforms te ondersteunen. Met name kwetsbare mensen lopen het risico buiten beeld te komen. Op sterke burgers kan een beroep worden gedaan. Op de site van Welzijn Woerden zal het initiatievenkompas worden opgenomen waar men digitaal antwoord kan vinden op tal van zaken die te maken hebben met vraag en aanbod van zorg Op de site van het Dorpsplatform zal dan gelinkt kunnen worden naar deze site. Over de voortgang van deze ontwikkelingen wordt het platform op de hoogte gehouden. Ed Janson bedankt de beide dames voor de presentatie.

3.Jongerenwerker, Arnoud van Rijnsoever,

vertelt over het jongerenwerk in Harmelen: Arnoud is in dienst bij de Stichting Jeugdpunt. Voor de jongerenwerkers van deze stichting is de gemeente in wijken ingedeeld. Harmelen is het werkterrein van Arnoud. Het ambulante jongerenwerk vindt plaats in overleg met de gemeente en de politie. Hij wil ook met burgers contact onderhouden. De jongeren gaan met elkaar de Dezibel opknappen en ook daarbij is hij betrokken. Coaching één op één van probleemjongeren is zijn taak. Contactgegevens zullen op de site van van het Platform worden opgenomen. Ed meldt dat er door omwonenden van het Oudeland klachten zijn over jongeren in de leeftijd van 15 – 17 jaar. In voorkomende gevallen in het belangrijk de politie maar ook de ouders erbij te betrekken. Bij het natuurgebied “De Kievit” is er overlast en vinden vernielingen plaats. Hiervoor zullen Ko Kleijn en Arnoud contactgegevens uitwisselen. Aanwezigen benadrukken dat de Jongerenwerker een vertrouwensband moet opbouwen en zeker geen verlengstuk mag zijn van de politie. Ed bedankt Arnoud voor zijn bijdrage en wenst hem succes.

4.PAUZE.

5.Stand van zaken Dorpshuis/Bibliotheek:

in het regulier overleg met de gemeente van februari 2008 heeft het Dorpsplatform het ontbreken van een gemeenschapshuis in Harmelen aan de orde gesteld. Voorgesteld is hiervoor het voormalig raadhuis, dat al een aantal jaren alleen gebruikt werd voor de Bieb en de Wereldwinkel, efficiënt in te richten. Ambtelijk werd aangegeven dat dit gebouw hiervoor niet geschikt was. en ook de noodzaak van een dorpshuis werd betwijfeld. In ambtelijk overleg werd door het platform in samenwerking met GroeWest een intensief onderzoek gestart naar de bouwkundige staat van het gebouw. Vervolgens werd het draagvlak onder de burgers getoetst en werd de financiële haalbaarheid aangetoond. De woningstichting gaf vervolgens aan het gebouw te willen exploiteren. In het regulier overleg vanfebruari 2011 meldde de Wijkwethouder,Burgemeester Schmidt, dat het College besloten had dat de wens van het Platform zou worden gehonoreerd. De prijs kon laag zijn. De gemeente hoefde er niet aan te verdienen. Eventueel een symbolisch bedrag of de boekwaarde. Een en ander zou nader worden uitgewerkt. In november 2011 bleek echter onverwacht en zonder enig overleg dat het Raadhuis op Funda te koop stond voor €720.000. Het bod dat “GroenWest” enige tijd later deed was in dat licht dan ook niet relevant. In het voorjaar van 2012 werd door een collegelid evenwel opnieuw bevestigd dat het voormalig raadhuis voor de Harmelense bevolking behouden moest blijven. Aspirant-kopers die het gebouw op een later moment echter voor een hoger bedrag wilden kopen en het geheel of gedeeltelijk als Dorpshuis wilde exploiteren werden niet serieus genomen. Met name door de voorzitter is veel tijd en energie gestoken in onderzoek en besprekingen maar ook door Ineke Alsem, voorzitter van de Werkgroep Zorg en Welzijn, is bij de politiek aandacht gevraagd voor deze langslepende zaak. In het voorjaar van dit jaar zijn de voorzieningen in Harmelen in kaart gebracht. Het gebouw van de Rabobank is te huur en is nu, evenals het H2O, een optie als gemeenschapscentrum. In de bijeenkomst op 30 oktober 2013 in de Dezibel, deelde Wethouder Koster mee dat het voormalig Raadhuis is verkocht en dus geen optie meer is. Er volgt nu een onderzoek dat binnen drie maanden moet zijn afgerond (eind januari 2014 dus), waar het gemeenschapscentrum zal worden gevestigd. Voor het Platform is het H2O geen optie maar is wel positief over de Rabobank mits er een huurcontract wordt afgesloten voor een termijn van minimaal 10 jaar. Bij het onderzoek worden belanghebbende instanties betrokken t.w.: Welzijn Woerden, de Rabobank en het Dorpsplatform.

6.Verslagen Werkgroepen:

de voorzitter merkt op dat dit dorpsoverleg pas de eerste is die dit jaar gehouden wordt (dit heeft te maken met onduidelijkheid die er was m.b.t. de perikelen van het vorige agendapunt) Dit neemt niet weg dat er wel activiteiten zijn georganiseerd t.w.:

– het Dorpsplatform heeft direct na het bekendmaken van de troonswisseling het initiatief genomen en is er door Burgemeester Molkenboer bij het Koningspark een Koningslinde geplant;

– de nieuwe Burgemeester, die ook onze Wijkwethouder is, toonde veel belangstellingvoor Harmelen. In zijn aanwezigheid werd twee maal een wijkschouw gehouden. Op 28 mei 2013 in Harmelen-zuid en op 4 juli in Harmelen-noord. Knelpunten werden onder de aandacht gebracht;

– door de Werkgroep Leefbaarheid is in het voorjaar met succes een schoonmaakactie georganiseerd waardoor een groot gedeelte van de dorpskern vrij was van zwerfvuil. Op initiatief van de de bewoners van het Nassaupark is, in samenwerking met de werkgroep en de gemeente, het speelplaatsje gerenoveerd en op 28 mei feestelijk heropend. Aandacht wordt ook geschonken aan het voortijdig afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling. Burgers zullen worden opgeroepen bij overlast 0900 8844 te bellen;

– de Werkgroep Verkeer en Ruimte is betrokken bij de plannen voor herinrichting van de Dorpsstraat dat zal plaatsvinden nadat de randweg gereed is. De verkeerssituatie die ontstaat bij de Hofbrug waar de fietsers de randweg kruisen is besproken en voorstellen van de werkgroep zijn overgenomen. De grens van de bebouwde kom wordt 30 meter verplaatst. Een ontbrekend stuk trottoir aan de oostkant van de Dorpsstraat zal nog voor het einde van dit jaar worden aangelegd.

– Ineke Alsem, voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn, heeft bij de politiek voortdurend de aandacht gevestigd op de noodzaak van een voorziening zodat in Harmelen voldaan kan worden aan de wettelijke eisen voor de WMO;

7. Rondvraag:

de heren Van Toorenburg (projectontwikkelaar) en Derks verzoeken de voorzitter, om naar aanleiding van hetgeen besproken is onder agendapunt 4, hun ervaringen met de gemeente inzake het voormalig Raadhuis te mogen vertellen. Zij constateren dat bij de gemeente met een dubbele agenda is gewerkt. Afspraken en toezeggingen met het Dorpsplatform en de beide heren werden naast elkaar gemaakt. In het najaar van 2012 hadden zij aangegeven dat zij belangstelling hadden voor de aankoop van het gebouw. Het plan was de begane grond in te richten als gemeenschapscentrum en op de verdieping appartementen te realiseren. Na enige tijd werd door de gemeente echter aangegeven dat verkoop alleen kan plaatsvinden als het gebouw in zijn geheel zou worden ingericht met kleinschalige appartementen. Er werden toen schetsen gemaakt hoe één en ander te realiseren. Toen verkoop zou plaatsvinden in februari 2013 bleek de gemeente toch het weer het oorspronkelijke plan te omarmen. Na gesprekken en mailverkeer met ambtenaren werden de heren op 15 november voor het eerst geconfronteerd met de weer gewijzigde plannen van de gemeente. T.w. : volledige ontwikkeling t.g.v. woningbouw. Zij kwalificeren de hele gang van zaken als “onbehoorlijk bestuur”. Ed Janson adviseert de beide heren om de gang van zaken onder de aandacht van het College en de Raad te brengen.

Aanwezige dorpsbewoners spreken hun verbazing uit over de rol van de gemeente en hoe het kon gebeuren dat er met dubbele agenda’s is gewerkt en concluderen dat de gemeente verantwoording aan het platform schuldig is. Hoor en wederhoor!

Ed Janson sluit zich bij deze woorden aan maar merkt op de de inspanningen van het Dorpsplatform nu wel gericht zijn om een Dorpshuis te realiseren in het gebouw van de Rabobank. Daar moet nu binnen enkele maanden duidelijkheid over komen.

Hij sluit de vergadering en dankt ieder voor de inbreng en wenst ieder welthuis.

Verslag van de 19e vergadering gehouden op 13 november 2012.

Aanwezig: de heren J.de Vos en B.van Dijk (Staatsbosbeheer) enkele afgevaardigden van raadsfracties, bestuurs- en werkgroepleden en ± 40 belangstellende inwoners van Harmelen.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, de heer Ed Janson, opent de vergadering en heet ieder welkom. In het bijzonder de heren De Vos en Van Dijk. Aan de agenda wordt punt 2a “Regulier overleg met de gemeente en Wijkschouw” toegevoegd;

2. Avontuur Natuur:

de heer de Vos vertelt dat Staatsbosbeheer natuurgebieden in beheer heeft. Ook Avontuur Natuur is door de gemeente Woerden overgedragen. De gedragsregels, zoals: een aanlijngebod voor honden en een toegangsverbod tussen zonsondergang en zonsopgang, worden door SBB niet toegepast. Op verzoek van aanwonenden is echter door de gemeente toegezegd dat zij deze regels zou handhaven. Aan deze belofte kan de gemeente zich niet houden. De heer Vos heeft hier op zich begrip voor maar betreurt wel dat men hierover nooit met de aanwonenden heeft gecommuniceerd. Voor het onderhoud van het gebied ontvangt SBB jaarlijks een budget van € 1165.= per jaar van de provincie. Het is duidelijk dat, gezien de werkzaamheden die noodzakelijk zijn, dit niet toereikend is. Desgevraagd deelt de heer Vos mee dat baggerwerken binnenkort zullen worden uitgevoerd. Aanwezigen geven aan dat zij blij zijn met het park en men heeft er begrip voor dat de mogelijkheden van SBB beperkt zijn. Men deelt de mening van de heer de Vos dat de gemeente in gebreke is gebleven m.b.t. de communicatie. Geopperd wordt om sponsors te vinden voor het behoud van het gebied of een club mensen te verenigen in de vorm van een klankbordgroep onder de naam “Vrienden van Avontuur Natuur”. Wellicht kan ook een beroep gedaan worden op de enthousiaste groep vrijwilligers van de Kievit. De heer Vos wil op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen en zal over een jaar opnieuw worden uitgenodigd voor het Dorpsoverleg. Opgemerkt wordt nog dat het helaas veel voorkomt dat we in het Dorpsoverleg moeten constateren dat de gemeente haar toezeggingen of beloften niet nakomt. Ed Janson bedankt de heren De Vos en Van Dijk voor hun bijdrage aan deze avond;

2a.Verslag van het regulier overleg met de gemeente op 25 oktober en de Wijkschouw van 27 oktober 2012: Ed brengt verslag uit van het overleg dat gehouden werd onder leiding van de waarnemend burgemeester, de heer J.B.Waaijer, Dorpswethouder voor Harmelen.

Aandachtspunten waren o.a.:

het plan voor de Brede School is van de baan. Er worden wel 3 nieuw scholen gebouwd;
op het verzoek van het Dorpsplatform om het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Treinramp in eigendom over te dragen aan de gemeente is nog geen reactie ontvangen;
aan het oostelijk gedeelte van de Dorpsstraat ontbreekt een stukje voetpad. Dit is een gevaarlijke situatie. Op voorstel van de heer Waaijer is de situatie bij de Wijkschouw in ogenschouw genomen;
de opknapbeurt van de Algemene Begraafplaats aan de Leidsestraatweg is door de bezuinigingen weer uitgesteld. Het platform heeft gevraagd om toch vast grind op de paden te gooien om de enorme onkruidontwikkeling (recentelijk een meter hoog) tegen te gaan.

Aan de Wijkschouw werd namens de gemeente deelgenomen door de heren Waaijer en Sneep. Het platform was vertegenwoordigd door bestuurs- en werkgroepleden. Verder waren een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. De route ging langs een aantal knelpunten waarvoor aandacht werd gevraagd. w.o.: opknappen 2e gedeelte Dammolen (wordt in 2013 uitgevoerd) Een bezoek aan het voormalig raadhuis waarbij opnieuw gewezen werd op de mogelijkheden om dit gebouw de functie van gemeenschapscentrum te geven. Wat is de toekomst van de Dezibel? Wanneer krijgt het Nassaupark een opknapbeurt?. De recent opgeknapte Beatrixlaan en Stadhoudershof waren reden voor complimenten.

3. Stand van zaken gemeenschapscentrum Harmelen:

Ed Janson doet verslag over deze nu al jaren slepende zaak waarbij door de gemeente toezeggingen zijn gedaan (die in het verslag van het regulier overleg gemeente/DPF werden vastgelegd) en vervolgens niet worden nagekomen. Was het aanvankelijk de bedoeling dat het onderhavige pand zou worden aangekocht en geëxploiteerd door de Woningcorporatie “GroenWest” en werd door de gemeente herhaaldelijk bevestigd dat het perceel beschikbaar moest blijven voor de inwoners van Harmelen en dat de prijs hieraan ondergeschikt zou zijn werd het, nu een jaar geleden, getaxeerd voor een bedrag van.€720.000. Nadat de Woningcorporatie afhaakte meldde zich een gegadigde en werden onderhandelingen gevoerd die hoopgevend waren en een overeenkomst leek binnen handbereik. De aspirant-koper werd echter onder druk gezet en moest op een bepaald moment op vrijdag beslissen anders zou een volgende koper maandag toehappen. Dit, en ook andere onprettige ervaringen, waren aanleiding voor de potentiële koper om de onderhandelingen te stoppen. Hoe nu verder? We zijn teleurgesteld over de gang van zaken. De voorzitter zegt de aanwezigen toe dat hij hen op de hoogte houdt.

Pauze

4. Duurzame Energie:

De heer Ko Kleijn, voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid, vertelt dat in Woerden het initiatief is genomen door enkele bedrijven, GroenWest, de Rabobank en de gemeente Woerden, om zonne-energie en andere vormen van energiewinning, zo toegankelijk mogelijk te maken. Het Dorpsplatform neemt dit initiatief over en wil in Harmelen een Energie-café organiseren. Hiervoor blijkt belangstelling. Enkele, in de zaal aanwezige ondernemers, haken hier op in en er wordt besloten dat geïnteresseerden na afloop van deze vergadering afspraken maken over de organisatie van een Energie-café. Ko Kleijn stelt zich beschikbaar als contactpersoon.

5. Verslag van het Dorpsoverleg gehouden op 28 februari 2012:

Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat naar aanleiding van “Buurtsignaal” (een door de politie gehouden enquête onder willekeurige inwoners) in het Dorpsoverleg is aangegeven dat er meer bekendheid moet worden gegeven aan het spreekuur van de politie op de donderdagavond, We moeten nu constateren dat deze post intussen (is) of wordt opgeheven.

Of er op de aangegeven punten van onveiligheid actie kan worden ondernomen is niet bekend.

6. Aandachtspunten van de werkgroepen:

Ko Kleijn meldt namens de werkgroep Leefbaarheid:

dat het project “Waaks” een jaar geleden is afgerond. Tijdens dit project is de criminaliteit afgenomen. Op de vraag hoe de situatie nu is hebben we, ondanks herhaald verzoek, geen antwoord ontvangen;
er bij de Emté heel veel zwerfvuil ligt. Geruime tijd geleden is de kliko daar verwijderd. Er zou een prullenbak worden geplaatst. Die is er echter nog niet;
dat de Buurtvereniging Nassaupark het speelterreintje een opknapbeurt wil geven. Na contact met de gemeente en het Dorpsplatform is er voor financiële ondersteuning contact met het Rabodichtbijfonds.
er 25 oktober 2012 een bijeenkomst voor wijk- en dorpsplatforms met als thema: hoe om te gaan met platforms en hoe het beter kan.
er knijpers beschikbaar zijn voor mensen die zwerfvuil willen opruimen.

Gerrit van Woudenberg, voorzitter van de werkgroep Verkeer en Ruimte, is verheugd dat nu toch echt met de aanleg van de randweg is begonnen. Het vrachtverkeer van het kassengebied vindt nu nog ontsluiting via de Liesgrassingel. Hier komt een einde aan als Bravo wegvak 8 gereed is en de Harmelerwaard door middel van een brug over de Leidserijn ontsloten wordt.

Ineke Alsem, voorzitter van de werkgroep Zorg- en Dienstverlening brengt onder de aandacht dat de Woonservicegroep, een samenwerkingsverband waarin een aantal instellingen die zich met wonen en zorg bezighouden, zich actief gaan bezighouden met de uitvoering van het nieuw WMO-beleid. Ineke vertegenwoordigt het Dorpsplatform in deze groep. In de informatie naar de burgers zal de nadruk worden gelegd op de zelfredzaamheid van burgers.

7. Rondvraag en sluiting:

de heer Könst, inwoner van Harmelen, breng de problematiek van de geluidshinder door de A12 onder de aandacht en brengt een eventuele oplossing ter sprake.

Dit zou kunnen door landschapsinrichting. Bij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zou dit meegenomen kunnen worden. Het is de vraag of dit voor de veengrond toepasbaar is. Het is in ieder geval de moeite waard om er aandacht aan te schenken.

Gevraagd wordt om voor het volgende Dorpsoverleg voor een goede geluidsinstallatie te zorgen.

Verslag van de 18e vergadering gehouden op 28 februari 2012.

Aanwezig: de heer Sander Velthoven en mevrouw Simone Mulder (politie), mevrouw Saskia Hijzelendoorn (Welzijn Woerden), enkele afgevaardigden van raadsfracties, bestuur en werkgroepleden en ± 40 belangstellende inwoners van Harmelen.

1.Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, de heer Ed Janson opent de vergadering en heet ieder welkom. In het bijzonder de afgevaardigden van de Politie en Welzijn Woerden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2.Buurtsignaal:

de voorzitter geeft hierover het woord aan de Wijkagenten Sander Velthoven en Simone Mulder. Om meer inzicht te krijgen in de beleving van de veiligheid van de burgers heeft de politie gekozen voor een integrale veiligheidsaanpak. Dit houdt in dat in een willekeurige wijk, met medewerking met de heer Ko Kleijn (voorzitter werkgroep Leefbaarheid), aan een aantal inwoners is gevraagd mee te werken aan een enquête in de vorm van een interview. Deze interviews hebben intussen plaatsgevonden in Harmelen-zuid. Na verwerking van de uitkomst is een top vijf van meest genoemde punten van onveiligheid/ergernis opgesteld t.w.:

  • hondenpoep problematiek;
  • snelheid/verkeersveiligheid;
  • defecte straatverlichting;
  • overlast buren;
  • hangjongeren.

Aan deze zaken zal daadwerkelijk aandacht worden geschonken.

Men vond het over het algemeen een goed initiatief dat men gehoord werd. De conclusie is o.a. dat er meer bekendheid moet worden gegeven aan het spreekuur op donderdagavond bij de politiepost aan de Dorpsstraat. Met betrekking tot de hardnekkige hondenpoepproblematiek zouden meer afvalbakken geplaatst kunnen worden. Belangrijk is dat de burgers klachten, bv. bij het uitvallen van straatlantaarns, doorgeven.

Ed Janson bedankt de sprekers voor de inbreng en zegt dat ook het Dorpsplatform de vinger aan de pols wil houden met betrekking tot de aandachtspunten.

3.Informatie door mevrouw Saskia Hijzelendoorn over het Schakelteam Harmelen:

Zij vertelt dat met ingang van 1 maart het Schakelteam van start gaat. Hiervoor is op die dag een bijeenkomst georganiseerd in “t Trefpunt” waar ook de wethouder Loes Ypma aanwezig zal zijn. Het is een innovatieve samenwerking tussen Welzijn Woerden en Careyn (voorheen Zuwe Zorg) en bestaat uit een wijkverpleegkundige, een Ouderen Adviseur en een Welzijnsconsulent. Deze week wordt er huis-aan-huis een informatiefolder verspreid over de werkwijze van dit team. Het doel is signalen, zoals eenzaamheid en verminderde zelfredzaamheid, in een vroeg stadium op te pakken en zoveel mogelijk met burgerkracht op te heffen. Belangrijke aandachtspunten:

  • wat kunnen mensen zelf;
  • wie kan hulp bieden;
  • werven van, en ondersteuning van vrijwilligers;
  • samenwerking met organisaties zoals bv. de Zonnebloen

Nadat gereageerd is op en aantal opmerkingen en vragen zijn beantwoord bedankt de voorzitter Saskia voor de presentatie en wenst het Schakelteam succes.

Pauze

4.Mededelingen:

– Door de gemeente wordt deze avond een bijeenkomst georganiseerd waarin het fietsbeleid wordt besproken. De heer Ko Kleijn is daar aanwezig;

– Uit een vandaag verschenen persbericht blijkt dat de Brede School, zoals die was gepland niet doorgaat. De Decibel blijft bestaan;

– Door de gemeente is een lijst opgesteld van bruggen waarvoor een opknapbeurt noodzakelijk is. Het Dorpsplatform pleit er voor de Molenbrug in deze prioriteitenlijst op te nemen;

– Bij de onthulling van het Herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Treinramp waren ± 650 personen aanwezig waarvan 63 nabestaanden van omgekomen familieleden. Een aantal namen van personen op het monument bleken niet correct te zijn. Gebleken is dat de lijst met omgekomen personen van de KLPD fouten bevatte. Met behulp van de archieven van de voormalige gemeente Kamerik (op wiens grondgebied de ramp feitelijk plaatsvond) zijn nu alle gegevens correct. Hoe dit hersteld wordt op het monument wordt nu nog niet bekend gemaakt. In het volgende Dorpsoverleg komen we hierop terug;

– De gemeente Woerden organiseert in mei a.s. de Wijkschouw. Ambtenaren van de gemeente, en een afvaardiging van het Dorpsplatform maken een fietstocht door Harmelen. Inwoners kunnen plaatsen aangeven waarvan zij vinden dat een opknapbeurt noodzakelijk is.

5.Verslag van het Dorpsoverleg gehouden op 22 februari 2011:

er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

6.Gemeenschapscentrum Harmelen (voormalig Raadhuis) Huidige stand van zaken:

het Platform heeft vandaag een brief van de gemeente ontvangen waarin het voormalig gemeentehuis Harmelen ter overname wordt aangeboden voor een bedrag van € 720.000. Dit is de taxatiewaarde zoals die is vastgesteld door de makelaar van de gemeente, DTZ Zadelhoff. In dit schrijven wordt ook erkend dat de corporatie een belangrijke rol zal vervullen bij de aankoop en de organisatie van de verhuur aan de welzijnsinstellingen. Deze uitgangspunten zullen onderwerp van gesprek zijn in het overleg met de verkopende makelaar. Ook voor de gemeente staat voorop dat de betreffende locatie beschikbaar blijft voor de Harmelense gemeenschap. De onderhandelingen zullen op korte termijn aanvangen, waarbij op voorhand al kan worden gesteld dat de taxatiewaarde, geen reëel uitgangspunt kan zijn, aangezien een aantal feiten niet in de waardebepaling zijn meegenomen, bv. dat het gebouw niet leeg opgeleverd wordt, er 12 jaar geen onderhoud is gepleegd en dat een investering nodig is om het gebouw geschikt te maken voor verhuur aan welzijnsinstellingen, van €300.000. Een besluit over verkoop en prijs zal uiteindelijk door de politiek worden genomen De Raad heeft laten weten dat het gebouw voor een billijke prijs moet worden aangeboden. In het Dorpsoverleg van eind mei zullen we over de voortgang informeren.

7.Aandachtspunten van de werkgroepen:

– 4 personen van de werkgroep Zorg en Welzijn zijn aanwezig. Zij popelen om in actie te komen op het moment dat het voormalig raadhuis beschikbaar komt als gemeenschapscentrum.

– De heer Maarten Hogendoorn is verhuisd naar Woerden en maakt geen deel meer uit van de werkgroep Leefbaarheid. Dit is voor de werkgroep een gemis.

– De paden van “Avontuur Natuur” zijn slecht toegankelijk. Hoewel Staatsbosbeheer het gebied in beheer heeft is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving van de regels. Dit laat nog al te wensen over. Desondanks geven aanwezigen aan dat men positief is over het gebied en er veel gebruik van wordt gemaakt.

– Aan het project Waaks is door 35 personen deelgenomen. Het aantal delicten is met 35% gedaald. Deze actie is nu afgesloten. In oktober a.s. wordt het weer opgepakt.

– Teleurstelling wordt uitgesproken over het grote aantal bomen dat is gekapt, waaronder ook exemplaren waarvan de toezegging was gedaan dat ze zouden blijven staan. Veel inwoners zijn hierover teleurgesteld.

– De actie zwerfvuil, die een aantal keren met succes met medewerking van de scholen is gevoerd, is in het slop geraakt. Er zal een brief uitgaan naar de scholen, ondertekend door Burgemeester Schmidt, om ze weer te enthousiasmeren voor dit initiatief.

– Gevraagd wordt of er een tijdsschema is voor de aanleg van Bravo-wegvak 8 en de brug over de Rijn.

8.Rondvraag en sluiting:

er wordt gevraagd aan het Dorpsoverleg meer bekendheid te geven. Dit kan bv. door aanplakbiljetten (A4 formaat) op te hangen. Aanwezigen, die prijsstellen op toezending van de agenda en de notulen kunnen hun mailadres opgeven bij de secretaris.

Harmelen, mei 2012,

Teuny van Wijngaarden – secretaris.