Verslag vergadering dorpsplatform werkgroep verkeer en ruimte 3 december 2009

Bijeenkomst: 6
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.10 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Jan van Zuijlen
Gerrit van Woudenberg
Bert van Woudenberg
Hans Speller
Martin Nap notulist

Afwezig (MK):

Rene Lansink

Afwezig (ZK):

Rob Gerards

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Verslag van 25 juni jl.
3. Voorzitterschap van de werkgroep
4. Nut, noodzaak en voortbestaan van de werkgroep
5. Ontwikkelingen en berichtgeving rond de BRAVO trajecten
6. Ontsluitingen rondom het glastuinbouw gebied Harmelerwaard.
7. Problematiek bewoners Dorpsstraat
8. Rondvraag
9. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

1.1. Aad heet iedereen welkom en meldt dat hij bericht van verhindering heeft ontvangen van Rene Lansink.
1.2. Hans Speller meldt dat zijn nieuwe email-adres het volgende is: H.Speller@ziggo.nl. (opm. notulist: Berichten aan dit adres komen onbezorgd retour. Vandaar dat ik het nu ook heb gestuurd naar het oude adres en een keer zonder punt??) ACTIE HANS.
1.3. Martin meldt dat hij terug van zomervakantie en op verzoek van Teuny op 2 september nog even per mail heeft gereageerd op de volgende 3 punten:
– Hekwerk brug Dorpsstraat;
– Trillingoverlast Kerkweg naar aanleiding van nieuwe stukken van de heer Kriek;
– Aanpassingen nabij het kruispunt Tiendweg / Breudijk naar aanleiding van stukken van de heer Van ’t Hoog.
De werkgroep schaart zich unaniem achter de reactie in de mail van 2 september, welke er op neerkomt dat de werkgroep zich niet te veel met private problemen van individuele bewoners moet bezig houden, maar inhoudelijk alleen problemen op hoofdlijnen van algemeen belang moet behandelen. De stukken welke hij indertijd van Teuny heeft gehad zal hij ter archivering aan haar terug bezorgen.
1.4. Martin meldt dat hij op 26 november jl. een mail heeft ontvangen van Jorge Hendrikx van de gemeente waarin deze het volgende meldt:
– Voortaan zal hij sneller de stand van zaken van projecten en zaken doorsturen;
– Ter hoogte van het kruispunt Tiendweg / Breudijk zal de gemeente een éénzijdige wegversmalling aanbrengen;
– Op de Gravenlaan worden de boldrempels vervangen door een drempel;
– Op de Dorpsstraat ter hoogte van de huisnummers 11 en 23 komen ook wegversmallingen.
De werkgroep is blij met deze mededelingen maar verbaast zich er over dat deze verder inhoudelijk niet van commentaar zijn voorzien. Dat verbaast des te meer omdat de genoemde projecten eerder door de gemeente juist zijn afgewezen.

2. Verslag van 25 juni jl.

Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk zonder verdere opmerkingen vastgesteld.

3. Voorzitterschap van de werkgroep.

Aad geeft aan dat hij door drukke werkzaamheden na 5 jaar als voorzitter te zijn opgetreden deze taak graag overdoet aan een ander. Hij wil wel lid blijven van de werkgroep. Martin bedankt Aad namens de werkgroep voor zijn inzet.
Bij de aanwezigen van de werkgroep is om uiteenlopende redenen niemand bereid om het voorzitterschap over te nemen. Aad zal dit melden in het eerstvolgende bestuursoverleg en aangeven dat het bestuur een nieuwe voorzitter voor de werkgroep dient te zoeken. ACTIE AAD.

Totdat een nieuwe voorzitter daadwerkelijk gevonden is, wordt binnen de werkgroep afgesproken dat Aad in naam zolang de voorzitter blijft en ook als zodanig de stukken zal blijven ontvangen, maar dat Gerrit ter ontlasting van Aad de stukken zal beoordelen en Aad zal waarnemen in de overleggen van het Dorpsplatform.

4. Nut, noodzaak en voortbestaan van de werkgroep.

Binnen de werkgroep heerst onvrede over de wijze waarop de gemeente met de resultaten van de adviezen van de werkgroep omgaat en de wijze waarop de werkgroep door de gemeente wordt betrokken in de planvoorbereiding en advisering rond beleid en plannen.
De wijze waarop het nu gaat is voor de aanwezige leden van de werkgroep unaniem reden om er mee te stoppen.

Omdat de werkgroep nut en noodzaak en voortbestaan nog wel een kans wil geven wordt op advies van Hans inhoudelijk gediscussieerd welke onderwerpen we dan willen behandelen en hoe de werkgroep haar taken ziet.
Hieruit komt naar voren dat de werkgroep zich wil focussen op volgende 5 hoofdthema’s:
– 1. randweg met bijbehorende problematiek;
– 2. herinrichting Dorpsstraat;
– 3. ontsluiting glastuinbouwgebied Harmelerwaard;
– 4. uitwerking Structuurvisie en
– 5. structurele zaken betreffende de onderhoudstoestand van de openbare ruimte voor zover dit de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

We willen ons absoluut niet bezig houden met allerlei individuele klachten en problematiek omdat we van mening zijn dat we het algemeen belang moeten dienen. We willen niet als partij tussen de burger en de gemeente staan, maar juist als afspiegeling van de burgerij een algemene reactie of advies aan de gemeente geven. De gemeente kan deze reacties en adviezen dan gebruiken in haar besluitvormingsprocessen en bij de uitwerking en uitvoering van projecten. In onze visie zien we daartoe stukken van de gemeente vooraf aan de besluitvorming door B&W/Commissies en Raad ter advisering door de gemeente aan ons voorgelegd worden en zien we in de verdere onze reacties terug onder een kopje “reactie Dorpsplatform” in beleidsstukken en besluitvorming terug. Graag worden we daarbij ook met reden omkleed geïnformeerd als van onze adviezen geen gebruik wordt gemaakt of wordt afgeweken.
Om dit vorm te geven willen we graag in een volgend overleg de voorzitter van het Dorpsplatform samen met de wethouder en de verantwoordelijk vakambtenaar uitnodigen om te vernemen of het bestuur van het Dorpsplatform en de gemeente hier ook zo tegen aan kijken. Gerrit zal Ed Janson vragen om dit te organiseren op maandag 1 februari 2010 om 20.00 uur bij Van Dijk Bedrijven aan de Heldamweg. ACTIE GERRIT.

Als blijkt dat de werkgroep niet met gemeente en bestuur op één lijn zit, dan zullen de nu aanwezige leden per direct hun verdere deelname aan de werkgroep beëindigen.

5. Ontwikkelingen en berichtgeving rond de BRAVO trajecten.

Tijdens de vergadering wordt er kort gediscussieerd en komen de ons bekende nieuwsfeiten over tafel.

Op dit moment ligt de Milieu-EffectRapport (MER) voor 6a, 6b en 8 ter inzage. Voor 6a en 6b is ook de planologische procedure gestart. Voor 8 is dat nog niet het geval. Begin 2010 gaat 9 open voor het verkeer en zal de nieuwe aansluiting op de A12 in gebruik worden genomen.

Gemeente Woerden heeft voor zover bekend verder niets meer gedaan aan traject 8 en 6b. Er is zover ons bekend nog geen meter grond gekocht. Woerden lijkt alleen maar bezig met een vertragingstactiek door er steeds meer bij te halen en aan te koppelen. Hierdoor zullen de wegdelen 8 en 6b vertraging op gaan lopen. Aan 6b wordt nu ineens 6c gekoppeld terwijl deze stukken los van elkaar gezien moeten worden.

Bij wegdeel 8 wordt ineens de ontsluiting van het glastuinbouwgebied (de brug) gekoppeld. Ook hier heeft de komst van de brug niets te maken met het wel of niet beginnen aan wegdeel 8.

Deze handelswijze van Woerden is volgens de werkgroep niet nodig en onacceptabel. De werkgroep is bang dat de vertragingen zolang zullen gaan duren, dat ten eerste de totale kosten enorm zullen oplopen en dat er misschien wel helemaal een streep doorgaat.

6. Ontsluitingen rondom het glastuinbouw gebied Harmelerwaard.

Aad meldt dat het verkeersbesluit zoals in de vorige vergadering aangekondigd voor de hoogtebeperking van de Heldamweg niet doorgaat. Er is door bewoners bezwaar gemaakt en omdat de gemeente geen nulsituatie had met tellingen is het voorgenomen besluit ingetrokken.

Zoals de ontsluitingplannen er nu liggen zal het gebied als volgt ontsloten worden:
De brug komt tegenover de Heldamweg. De Heldamweg wordt daarvandaan tot de helft verbreed (tot het begin van het bedrijf van Van Dijk) dan buigt de weg af naar de Hugo de Vriesweg (dat stuk gaat de Lineusweg heten). Daar wordt ook de Gregor Mendelweg op aangesloten. De Heldamweg wordt verder geen doorgaande weg meer (uitgezonderd fietsers).
Na het bestuderen van de route en kaarten vindt de werkgroep dit een zeer vreemd traject en begrijpt de werkgroep niet waarom de brug niet in het verlengde van de Hugo de Vriesweg gelegd wordt. Dit is verkeerstechnisch beter en waarschijnlijk ook kostentechnisch. Er zal misschien 1 woning moeten verdwijnen. Ook kan als de brug op die plek komt de Molenbrug verdwijnen en plaatsmaken voor een klein fietsbruggetje.

Graag wil de werkgroep van de gemeente weten waarom er voor dit traject is gekozen en wat de achtergronden zijn. Een overleg zou er voor kunnen zorgen dat de gemeente een beter inzicht krijgt. Dat kan dan wellicht leiden tot een versnelde uitvoering.

7. Problematiek bewoners Dorpsstraat.

De petitie van de bewoners van de Dorpsstraat 1 t/m 33 om snelheidsbeperkende maatregelen wordt kort besproken. Inhoudelijk is het verzoek al heel oud en steeds tegen gehouden met het argument dat als de rondweg gereed is ook dit deel van de Dorpsstraat geheel zal worden heringericht.
Vanuit onze werkgroep is er enkele jaren geleden ook al op aangedrongen om over de volledige lengte het voetpad aan een te sluiten.
In de mail van de heer Hendriks van de gemeente zoals genoemd onder punt 1.4. van dit verslag heeft de gemeente nu aangegeven dat er ter hoogte van de nrs. 11 en 23 wegversmallingen komen.
Daarmee wordt vooruitlopen op een totale herinrichting tegemoet gekomen aan de indieners van deze petitie. De werkgroep kan zich vinden in deze “tijdelijke” oplossing.

8. Rondvraag.

8.1. Bert merkt op dat er rond de voorrangssituatie aan de Groenendaal bij H2O nog steds niets is gedaan. De werkgroep heeft dringend behoefte aan een reactie van de gemeente. ACTIE JORGE HENDRIKX van de gemeente.
8.2. Bert merkt ook op dat de Breudijk-Zuid is opgeknapt maar nog steeds niet geheel is afgemaakt.
De werkgroep vraagt zich af wanneer dat wel gaat gebeuren en wanneer de ook zeer slecht zijnde Breudijk-Noord wordt opgeknapt. ACTIE JORGE HENDRIKX van de gemeente.
8.3. Martin merkt op dat de Molenbrug de komende week is afgesloten voor alle verkeer. De werkgroep vindt dat voor fietsers en voetgangers een niet acceptabele oplossing, omdat de alternatieven lang, verkeers- of sociaal onveiliger zijn. Tevens is het tijdstip slecht gepland omdat ook Utrecht de Liesgrassingel heeft geblokkeerd. Aad zal over deze voor de werkgroep ongewenste situatie een mail sturen aan de voorzitter van het Dorpsplatform Ed Janson met het verzoek om te proberen hier bij de gemeente nog een noodvoorziening voor het langzame verkeer te realiseren gedurende de werkzaamheden aan de Molenbrug. (AAD heeft dit opgepakt en geconstateerd dat de Liesgrassingel weer open was toen de Molenbrug werd afgesloten en dat er goede omleidingen voor fietsers waren).
8.4. In algemene zin merkt Johan op dat het onderhoud aan de buitenwegen slecht is. Van de afsluiting van de Liesgrassingel hebben met name de Harmelerwaard, Appellaan en Dorpeldijk zwaar te leiden. Verder is langs heel veel buitenwegen verlichting al geruime tijd defect. Het lijkt de gemeente te ontbreken aan controle en toezicht. Met name Appellaan-Noord (6x), Harmelerwaard (3x), Heldamweg (3x) en Breudijk (4x) vertonen veel defecte lichtmasten. De verkeersveiligheid komt hierdoor in gevaar. De gemeente lijkt haar aansprakelijkheid niet zo nauw te nemen. ACTIE JORGE HENDRIKX van de gemeente.

9. Sluiting

Martin zal middels toezending van het definitieve verslag aan Jorge Hendrikx hem bij deze verzoeken de gemeentelijke actiepunten op te pakken. Het conceptverslag zal volgende week ter aanvulling worden toegestuurd aan de leden en Teuny. Deze kunnen daarop reageren. ACTIE ALLEN.
Na verwerking van de reacties zal martin het definitieve verslag rondsturen maar de leden, Teuny en Jorge. ACTIE MARTIN.

Deze werkgroepvergadering is om 22.10 uur besloten.

Aldus opgemaakt en aangepast,
Harmelen, 16 december 2009
Martin Nap