5e Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 13 april 2006

Bijeenkomst: 5
Plaats: kantine Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 23.10 uur

Aanwezig:

Bert van Ginkel Provincie Utrecht, projectleider
Ben Beving Gemeente Woerden, verkeerskundige
Teuny van Wijngaarden Dagelijks Bestuur Platform Harmelen, secretaris
Gerrit van Woudenberg werkgroep Leefbaarheid en Openbare Ruimte
Ad Koolwijk werkgroep Leefbaarheid en Openbare Ruimte
Hans Speller werkgroep Leefbaarheid en Openbare Ruimte
Peter van Arnhem werkgroep Zorg en Welzijn
Aad van Dijk werkgroep Verkeer, voorzitter
Johan Griffioen werkgroep Verkeer
Bert van Woudenberg werkgroep Verkeer
Rene Lansink werkgroep Verkeer
Carolien Rebel werkgroep Verkeer
Martin Nap werkgroep Verkeer, notulist

Afwezig:

Rob Gerards werkgroep Verkeer

Agenda:

Vanavond is een bijzondere vergadering van de werkgroep Verkeer omdat voor een toelichting op de plannen van de rondweg en alles wat daar mee samenhangt (A12 BRAVO project) ook zijn uitgenodigd de heer Van Ginkel van de Provincie, de heer Beving van de gemeente en alle leden van het DB en de andere werkgroepen.
Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom door de voorzitter en mededelingen
2. Toelichting op de A12 BRAVO plannen door provincie en gemeente
3. Vragen en reacties op de A12 BRAVO plannen
4. Pauze
5. Reguliere vragen van met name de werkgroep Verkeer aan de gemeente
6. Sluiting

 

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom en in het bijzonder de heren Van Ginkel en Beving. Hij maakt in het kort de bedoeling van de avond helder. Hij vraagt aan de vaste notulist om een verslag te maken dat een weergave van de avond zal worden.

2. Toelichting op de A12 BRAVO plannen door provincie en gemeente.

Achtereenvolgens de heer Van Ginkel en de heer Beving geven kort uitleg over de paraplu A12 BRAVO (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud). Besloten is om met meerdere partijen (RWS, Provincie en Gemeenten) de problemen gezamenlijk aan te pakken. In het kader van A12 BRAVO zijn de vier belangrijkste problemen: -de onveilige verkeerssituatie in de Dorpsstraat van Harmelen, -de moeilijke bereikbaarheid van Woerden, -de ontsluiting van Leidsche Rijn en –de slechte doorstroming van de A12. Om de problemen op te lossen zijn onder de hoed van A12 BRAVO verschillende oplossingen ontworpen. Vanavond is speciale aandacht voor de projecten 6a (zuidelijke randweg Harmelen, provinciaal), 6b (westelijke randweg Harmelen, gemeentelijk), 8 (oostelijke randweg Harmelen, gemeentelijk), 7 (aansluiting randwegstructuur op A12, rijk) en 9 (aansluiting Leidsche Rijn op A12, provincie). De wens is om de randwegen in 2010 gereed te hebben.

De westelijke randweg (project 6b) doorsnijdt zo min mogelijk percelen. De mogelijkheid blijft over voor nog een aftakking naar Woerden (project 6c). Het wordt een 60 km/u weg met een vrijliggend fietspad langs de oostzijde. De aansluiting van 6b op 6a en 6c wordt ontworpen als rotonde. De aansluiting met de Leidsestraatweg wordt de hoofdrichting. Dat ontlast het centrum. De kruising met Haanwijk wordt nog nader bekeken waarbij met name de veiligheid en oversteekbaarheid voor fietsers een belangrijk punt is.

De zuidelijke randweg (project 6a) loopt grotendeels parallel aan de A12 maar houdt rekening met toekomstige ontwikkelingsscenario’s van de A12. Dit is een provinciale weg en wordt een 80 km/u weg. Ter hoogte van Groenendaal komt er een fietstunnel en een parallelstructuur voor landbouwverkeer. Vanaf de Kerkweg naar het oosten ligt er aan de noordzijde een vrijliggend fietspad. De aansluiting aan de oostzijde van 6a op 7, 8 en 9 is een kruispunt met verkeersregelinstallatie.

De oostelijke randweg (project 8) is een verbindingsweg tussen 6a, 7 en 9 en de Utrechtsestraatweg alwaar hij aansluit met een rotonde. Langs deze weg komt aan de westzijde een vrijliggend fietspad. De weg wordt eveneens 80 km/u. Deze weg is noodzakelijk omdat de huidige aansluiting bij Veldhuizen verdwijnt en Harmelen-zuid zo een aansluiting op de A12 wordt geboden zonder dat deze bewoners dan door de kern van het dorp moeten sluipen naar de westelijke randweg.

Project 9 is de aansluiting van de wijk Leidsche Rijn naar de nieuwe aansluiting op de A12 bij project 7. Het wordt een provinciale weg met een snelheid van 80km/u. De weg komt verder vanaf de A12 te liggen omdat er tussen de weg en de A12 nog de doorgetrokken geluidswal vanuit Veldhuizen komt.

Project 7 is een nieuwe aansluiting van de randwegstructuur ter hoogte van de tankstations Bijleveld en Hellevliet op de A12. Nabij de aansluiting komt langs de zuidelijke randweg een carpoolplaats welke vanuit Harmelen ook per fiets bereikbaar wordt.

3. Vragen en reacties op de A12 BRAVO plannen .

Vanuit de werkgroep verkeer heeft met name Martin Nap een aantal vragen voorbereid en wordt door de anderen daarop aangehaakt en doorgegaan.

-3.1. Martin Nap stelt dat Harmelen een rondweg wilde. Nu krijgt men ook een aansluiting op de A12. Zorgt dat straks niet voor meer sluipverkeer van A12 naar A2 als er files zijn bij Oudenrijn en van Montfoort naar A12 via Harmelen-zuid?
Gerrit van Woudenberg antwoordt dat Harmelen in het kader van de glastuinbouwontwikkeling zelf ook graag een directe aansluiting op de A12 wenste en dat de verwachting is dat door de capaciteitsuitbreiding van A12 en A2 er geen files meer zullen zijn bij Oudenrijn waardoor sluipverkeer A12/A2 niet voor de hand ligt.
Ben Beving meldt dat men met gemeente Montfoort in gesprek is over de Blindeweg. Als dat een sluiproute zou worden dan overweegt men om daar passende maatregelen voor te treffen.

-3.2. Rene Lansink vraagt waarom er dan geen aansluiting op de randweg komt bij de Kerkweg.
Ben Beving antwoordt dat dan juist sluipverkeer via de Blindeweg wordt aangetrokken en dat zoiets juist niet de bedoeling is. Daarom krijgt de zuidelijke rondweg ter hoogte van de Reijerscopseovergang geen aansluiting op de Kerkweg.

-3.3. Peter van Arnhem vraagt of er geen zorg is voor toename van fijnstof.
Bert van Ginkel antwoordt dat die problematiek wordt meegenomen in de milieuprocedures. Door de rondweg zal er een spreiding van milieubelasting plaatsvinden en het centrum van Harmelen worden ontlast.

-3.4. Teuny van Wijngaarden vraagt of de Willem de Zwijgerlaan aangesloten kan worden op de rondweg.
Ben Beving en anderen wijzen op de mogelijkheden voor sluipverkeer door Harmelen-zuid die dat oplevert en wijzen het idee daarom af.

-3.5. Rene Lansink vraagt naar de kruising met Haanwijk.
Ben Beving antwoordt dat het momenteel als een voorrangskruising is ontworpen. Een ongelijkvloerse kruising is vanwege ruimtegebrek en kosten niet mogelijk. Er is nog studie naar uitbuiging van de rijbanen waardoor overstekende fietsers opstelmogelijkheid krijgen in de middenberm en ook een rotonde wordt onderzocht.
De werkgroep Verkeer pleit bij Haanwijk voor een rotonde met vrijliggende fietsstructuur rondom.

-3.6. Martin Nap vraagt om Groenendaal half verhoogd aan te leggen en de zuidelijke randweg half verdiept. Er is dan allen aan de noordzijde een stukje parallelle landbouwtoegang nodig naar enkele percelen. Deze oplossing is sociaal veiliger voor fietsers.
Bert van Ginkel antwoordt dat vanwege mogelijke toekomstige scenario’s voor de A12 en doortrekken van de parallelstructuur voor deze oplossing is gekozen. Een verkeerstunnel heeft een doorrijhoogte van 4,60 nodig terwijl een fietstunnel veel minder hoog behoeft te zijn. Dat is dus aanzienlijk goedkoper in grondwerk en constructies. De tunnel zal door gestrekt lengte profiel met weinig kromming en veel verlichting zo veilig mogelijk worden gemaakt. Via de parallelle landbouwontsluitingen is overigens een alternatieve fietsgelegenheid aanwezig.

-3.7. Hans Speller vraagt waarom 6b op de Hofbrug wordt aangesloten en waarom niet gelijk wordt doorgetrokken naar de Ir. Enschedeweg.
Ben Beving antwoordt dat zoiets naar verwachting juist veel extra sluipverkeer zal aantrekken en dat daartoe binnen dit project geen verdere studie wordt gedaan. Naar de toekomst toe blijft uiteindelijk de mogelijkheid voor een aansluiting via 6c er theoretisch wil in zitten.

-3.8. Ad Koolwijk vraagt waarom is gekozen voor een verschillend snelheidsregiem en of er akoestisch onderzoek komt.
Bert van Ginkel antwoordt dat er voor verschillende snelheidsregiems is gekozen vanwege het verschillende karakter van de provinciale (80 km/u) en gemeentelijke (60 km/u) wegen. In het kader van de milieuprocedures komt er een wettelijk verplicht geluidsonderzoek wat zal bestaan uit een theoretische berekening. Er zal niet daadwerkelijk gemeten worden. Indien blijkt dat er geluidwerende maatregelen nodig zijn dan zullen die worden meegenomen in de uitvoering.

-3.9. Gerrit van Woudenberg vraagt of er bij Waterwijk Woerden een geluidswal komt.
Ben Beving antwoordt dat daar inderdaad een geluidswal komt maar dat die feitelijk vanuit milieueisen niet noodzakelijk was. Die wal wordt betaald uit de grondexploitatie van de nieuwbouwontwikkeling.

-3.10. Martin Nap vraagt of nu overal vrijliggende fietspaden worden meegenomen er ook gedacht wordt om tussen de Molenbrug en de aansluiting van de oostelijke rondweg een vrijliggend fietspad langs de Utrechtsestraatweg aan te leggen.
Ben Beving antwoordt dat in het kader van deze projecten dat er niet in zit.
Martin Nap meldt dat hij toch verwacht dat de provincie hier in het kader van een volwaardige fietsstructuur wel aandacht voor heeft en voor overdracht van de weg naar gemeente Woerden die voorziening heeft gerealiseerd. Dat stuk weg zal namelijk zeker niet rustiger worden en voor velen, waaronder het glastuinbouwgebied de fietsroute naar de carpoolplaats worden.
De werkgroep Verkeer pleit zeer nadrukkelijk voor een vrijliggend fietspad tussen Molenbrug en oostelijke randweg (8) en vraagt de gemeente en de provincie zich hiertoe in te spannen.

-3.11. Martin Nap vraagt of de halteplaats op project 8 betekent dat bus 128 niet meer via de Utrechtsestraatweg naar De Meern zal rijden?
Ben Beving antwoordt dat de halteplaats geen bushalte is maar een plaats waar een plattegrond van de gemeente geplaatst wordt en mensen hun route door Harmelen kunnen zoeken. Overigens heeft hij kort geleden vernomen dat de bus inderdaad in de toekomst via 9 en 8 gaat rijden.
Vanuit de groep wordt gereageerd dat dan de halte Heldamweg verdwijnt en daarmee het glastuinbouwgebied voor openbaar vervoer onbereikbaar wordt. Dat betekent dat vele werknemers ander vervoer moeten zoeken.
De werkgroep Verkeer vraagt aan de gemeente het belang van deze doelgroep goed te vertegenwoordigen en alternatieven te zoeken voor de bereikbaarheid van het glastuinbouwgebied per OV, als dat plan inderdaad door gaat.

4. Pauze.

Om circa 22.00 uur is iedereen toe aan een korte pauze.

5. Reguliere vragen van met name de werkgroep Verkeer aan de gemeente.

-5.1. Martin Nap geeft aan dat hij op de informatieavond van 21 maart jl. Ben Beving heeft horen zeggen dat er binnenkort een knip komt op de Dorpeldijk. Betekent dat niet nog meer sluipverkeer op de Harmelerwaard?
Ben Beving antwoordt dat dit een afspraak is met Utrecht om sluipverkeer vanuit Leidsche Rijn door Harmelen te voorkomen. Het betreft een beweegbare afsluiting op de Dorpeldijk ter hoogte van de Bijleveld en een vaste paal op de Heldamweg ter hoogte van de Zandweg. Langzaam verkeer heeft er geen last van. Belanghebbenden krijgen een passeerpas voor de knip in de Dorpeldijk. Onderdeel van dit plan is ook een verbinding tussen de Gregor Mendelweg en de Hugo de Vriesweg. Ook de Gregor Mendelweg krijgt dan een vaste paal ter hoogte van de Zandweg. De Harmelerwaard is dan alleen nog voor bestemmingsverkeer, waaronder wel enkele bedrijven.
Voor de knips en andere werkzaamheden heeft gemeente Woerden subsidie ontvangen en dat betekent dat alles dit jaar moet worden gerealiseerd en afgerekend.
De werkgroep Verkeer vraagt aan de gemeente het belang van het glastuinbouwgebied en de bereikbaarheid van de bewoners in het gebied naar Harmelen zorgvuldig te behartigen.

-5.2. Gerrit van Woudenberg vraagt of de verbinding door Vleuterweide voor het glastuinbouwverkeer naar de rijkswegen een gegarandeerde en duurzame ontsluiting is gelet op de woonomgeving waar de route door loopt.
Ben Beving geeft aan dat hij in overleg met de gemeente Utrecht de toezegging heeft gekregen dat het glastuinbouwverkeer via Vleuterweide naar de rijkswegen kan blijven rijden.
Martin Nap vult aan dat het hier echter wel een stukje 30 km/u gebied betreft met woningen dicht op de weg en drempels. De nieuwe bewoners zullen niet blij zijn met het vele zware glastuinbouwverkeer door hun buurt en daar naar zijn verwachting de komende jaren zeker tegen gaan protesteren. Of daarmee de route duurzaam is moet blijken maar wellicht is verplaatsing van 8 naar het verlengde van de Heldamweg en het oorspronkelijke plan van voor 2000 uiteindelijk wel een betere en toekomst vastere optie.
De werkgroep Verkeer vraagt aan de gemeente en de provincie om deze optie nogmaals te bekijken gelet op de gehele problematiek en het duurzaam kiezen van de mogelijkheden.

-5.3. Carolien Rebel vraagt of er op Haanwijk nog verdere snelheidsremmende maatregelen worden getroffen.
Ben Beving antwoordt dat indien dit nodig is Woerden inderdaad nog aanvullende maatregelen zal uitvoeren.

-5.4. Bert van Woudenberg vraagt of het mogelijk is om een stopbord en stopstreep (B7 in plaats van een B6) aan te brengen aan de zuidzijde van de Hofbrug voor de Haanwijk. Dit om het snel links afslaan van autoverkeer vanuit Woerden richting Hofwijk af te remmen.
Ben Beving antwoordt dat hij deze mogelijkheid nader zal bekijken. Mogelijk moet hiertoe een verkeersbesluit worden ingetrokken en een nieuw verkeersbesluit worden getroffen maar als de verkeersveiligheid hiermee is gediend dan wordt dit uitgezocht.

-5.5. Martin Nap vraagt of gemeente Woerden nog iets gaat doen aan het bermonderhoud en markering van met name de wegen in het buitengebied.
Ben Beving antwoordt dat dit niet zijn werk is en vraagt om dat via het Dagelijks Bestuur van het Platform rechtstreeks in het overleg met de gemeente aan te kaarten.
De werkgroep Verkeer vraagt aan haar voorzitter (Aad van Dijk) om deze actie op zich te nemen.

-5.6. Bert van Woudenberg vraagt hoe het zit met de ontbrekende stukken voetpad langs de Willem de Zwijgerlaan.
Ben Beving antwoordt dat dit niet zijn werk is en vraagt om dat via het Dagelijks Bestuur van het Platform rechtstreeks in het overleg met de gemeente aan te kaarten.
De werkgroep Verkeer vraagt aan haar voorzitter (Aad van Dijk) om deze actie op zich te nemen.

-5. 7. Aad van Dijk meldt tenslotte nog dat voor deze avond ook 3VO was uitgenodigd.
Teuny van Wijngaarden meldt dat deze belangengroep richting het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven het nut en de noodzaak van de werkgroep Verkeer niet te zien en wijst op dubbeling met de taken van 3VO. Unaniem betreurt iedereen het standpunt van 3VO. De taken van 3VO worden als veel breder ervaren en het is vanuit de werkgroep Verkeer zeker niet de bedoeling om elkaar vliegen af te vangen. Elkaar versterken en aanvullen zou vanuit de werkgroep Verkeer de voorkeur genieten. Daarom zijn vertegenwoordigers van 3VO ook altijd welkom in de werkgroep Verkeer.
Door Teuny van Wijngaarden (secretaris DB) zullen voortaan de notulen van de werkgroep Verkeer worden doorgestuurd aan 3VO.

-5.8. Als duurzame aansluiting voor de glastuinbouw wordt nog genoemd de verbinding tussen de Heldamweg en de rotonde op de Landschapsbaan in Vleuterweide. Op het verlengde kan dan de Gregor Mendelweg en Hugo de Vriesweg worden aangesloten. Vooralsnog is deze optie echter uit de plannen verdwenen.

-5.9. Ter verbetering van de verkeersveiligheid is verder de aanleg van een fietspad langs de Dorpeldijk vanaf Appellaan naar rotonde Rivierkom in Vleuterweide nog een oplossing. Deze mogelijkheid moet serieus worden overwogen als de Dorpeldijk te druk blijkt.

6. Sluiting

Deze vijfde werkgroepvergadering is onder nadrukkelijke dankzegging aan de heren Van Ginkel en Beving om 23.10 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 18 april 2006, versie 2
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl