Verslag Vergadering van de Werkgroep Verkeer en Ruimte van 11 januari 2011

Bijeenkomst: 9
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 21.45 uur

Aanwezig:

Ed Jansson voorzitter Dorpsplatform
Titia Cnossen wethouder aanwezig van 20.15 tot 21.15 uur
Aad van Dijk lid werkgroep
Johan Griffioen lid werkgroep
Gerrit van Woudenberg lid en waarnemend voorzitter werkgroep Verkeer en Ruimte
Martin Nap, lid en notulist

Afwezig:

Rob Gerards lid, zonder kennisgeving
Jan van Zuylen lid, met kennisgeving
Rene Lansink lid, met kennisgeving

Agenda:

1. Welkom, voorstelronde en inleiding.
2. Verkeersafwikkeling Harmelerwaard en bestemmingsplan.
3. Stand van zaken ten aanzien van BRAVO 6a/6b en 6c.
4. Stand van zaken ten aanzien van BRAVO 8 en bestemmingsplan procedure.
5. Notulen vorige vergadering van 10 november 2010.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

1. Welkom, voorstelronde en inleiding.

Omdat Aad de vorige keer heeft aangegeven geen voorzitter meer te willen zijn, vervult Gerrit vanavond de rol van waarnemend voorzitter. Voor deze bijeenkomst waarbij wethouder Cnossen is uitgenodigd is ook Ed Janson als voorzitter van het Dorpsplatform aangeschoven. Gerrit heet iedereen welkom en in het bijzonder wethouder Cnossen. Na het welkom volgt een voorstelronde waarbij de wethouder aangeeft nu 2 jaar wethouder te zijn in Woerden en daarvoor wethouder geweest te zijn in Berkel en Rodenrijs voordat daar de gemeentelijke herindeling plaats vond. Zij heeft een uitgebreide portefeuille met onder andere:
– Wijkgericht werken en leefbaarheid
– Verkeer en vervoer
– A12 BRAVO
– Inrichting Beheer Openbare Ruimte en Milieu
Zij woont nog steeds in Berkel en komt uit voor de Christen Unie.

Aanleiding om de nieuwe wethouder uit te nodigen was in eerste instantie om te horen hoe zij en het nieuwe college staan tegenover de rol welke het Dorpsplatform kan vervullen. Naar aanleiding van de houding en het standpunt van de vorige wethouder daarover was er voor de werkgroep Verkeer en Ruimte in ieder geval geen reden meer om door te gaan met haar vrijwilligersactiviteiten. De werkgroep ziet haar eigen rol in ieder geval niet als doorgeefluik van klachten, maar als betrokken bewonersgroep welke wil adviseren, meedenken, meepraten en toetsen in een vroegtijdig stadium van gemeentelijke plannen. Daarbij gaat het niet om individuele aangelegenheden, maar zaken met een algemeen maatschappelijk belang.
De wethouder geeft aan dat zij absoluut de meerwaarde en winst ziet in de rol van het Dorpsplatform en haar werkgroepen om mee te denken met de gemeente. Soms zijn er echter zaken waar geen discussie over mogelijk is en de gemeente geheel zelfstandig de besluitvorming doet. De wethouder vindt ook dat praten met elkaar beter is dan mailen of brievenschrijven. Zij zal haar ambtenaren ook vragen om met die rol van het Dorpsplatform meer rekening te houden. Voor de inhoudelijkheid van zaken verwijst ze daarbij naar de heer Ben Beving van de gemeente.

Voor de aanwezigen is de houding en mening van de wethouder voldoende om te in de naaste toekomst te rekenen op een constructieve samenwerking met de gemeente en reden om als werkgroep Verkeer en Ruimte vooralsnog door te gaan.

2. Verkeersafwikkeling Harmelerwaard en bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Harmelerwaard heeft een conserverende werking. Dat wil zeggen dat toekomstige ontwikkelingen als het doortrekken van de Hugo de Vriesweg een brug over de Leidse Rijn darin niet zijn meegenomen. Naar aanleiding van de Commissiebehandeling wordt onderzocht om de wijzigingsbevoegdheid mee te nemen voor de Raadsbehandeling. Dat is een elegante oplossing om de ontsluiting van de Harmelerwaard mee te nemen zonder uitgebreide gehele bestemmingsplanprocedure.

De wethouder heeft overleg gehad met haar collega uit Utrecht en er ligt ruim 1 miljoen subsidie van de provincie voor een nieuwe brug over de Leidse Rijn. Ook gemeente Utrecht moet op basis van oude afspraken tussen de voormalige gemeenten Harmelen en Vleuten – De Meern met geld over de brug komen. De wethouder heeft de problematiek ook aangekaart bij een gedeputeerde van de Provincie om de uitvoering gelijk mee te nemen met de realisatie van BRAVO 8. Als breekijzer in de onderhandelingen met gemeente Utrecht hanteert de wethouder deel 2 van de geluidswal Veldhuizen. Inzet van het college is in ieder geval om de ontsluiting van het glastuinbouwgebied Harmelerwaard mee te nemen in BRAVO 8 met een brug over de Leidse Rijn. In de planontwikkeling zit echter nog een financieel gat van circa 1,2 miljoen euro. Of de brug directe aansluitingen krijgt op de Utrechtestraatweg en Harmelerwaard en dus beweegbaar wordt of net als bij Vleuterweide hooggelegen met vrije onderdoorgangen kon de wethouder geen antwoord geven. Zij zal dit terugkoppelen naar de heer Beving en hem vragen hierop richting Gerrit van Woudenberg te reageren. Actie wethouder Cnossen.

De werkgroep wijst er op dat realisatie van de brug en doortrekken van de Hugo de Vriesweg wel samen moet gaan met een knip in de Dorpeldijk ter hoogte van Vleuterweide om sluipverkeer vanuit deze wijk naar de A12 te voorkomen. Dat is indertijd ook zo door de toenmalige gemeenten afgesproken.

3. Stand van zaken ten aanzien van BRAVO 6a/6b en 6c.

Volgens de wethouder liggen BRAVO 6a en 6b op schema. Dat wil zeggen dat grondonderhandelingen lopen en men in 2011 start met het aanbrengen van de voorbelasting.
Bravo 6c is een geheel ander verhaal. De Mer-procedure is gevoerd. Doel van de coalitie is om te zoeken naar een goede verbinding vanuit 6a/6b naar Woerden-oost. Het is niet de beoeling om polder Haanwijk geheel te doorsnijden. Een inpassing van de weg dicht langs de plas en ten oosten daarvan een strook Ecologische Hoofdstructuur als afscherming van de polder geniet de voorkeur van het college als deze variant van 6c doorgaat. Vooralsnog houdt de provincie hier namelijk aan vast. Voor de gemeente zijn ook alternatieven dichter langs de A12 en ten zuiden van de plas bespreekbaar. Gelet op bovenstaande problematiek zal uitvoering niet in deze raadsperiode starten. Vanuit de werkgroep worden nut en noodzaak van 6c gelet op BRAVO 3 en 4 en de opwaardering van de N201 betwijfeld. Gelet op de insteek van de provincie vreest de werkgroep doortrekkening van de ir. Enschedeweg naar de 6c variant.

4. Stand van zaken ten aanzien van BRAVO 8 en bestemmingsplan procedure.

Zoals al eerder onder agendapunt 2 aangegeven streeft het college er naar om de realisatie van BRAVO 8 en de ontsluiting van het glastuinbouwgebied Harmelerwaard samen te bekijken. De wethouder probeert hierbij gemeente Utrecht en de provincie samen met Woerden op één lijn te krijgen.
Thans loopt de bestemmingsplanprocedure voor BRAVO 8.
De werkgroep vreest dat het huidige tekening van de aansluiting van BRAVO 8 op de Utrechtsestraatweg een aansluiting van de Harmelerwaard zonder veel kapitaalverlies niet mogelijk maakt. Men vraagt de wethouder om hier aandacht voor te houden.

5. Notulen vorige vergadering van 10 november 2010.

Naar aanleiding van de notulen van 10 november 2010 zijn verder geen opmerkingen. Het verslag met de notulen van 10 november 2010 wordt daarmee vastgesteld.

6. Rondvraag.

Gerrit vraagt Aad of deze toch niet wil aanblijven als voorzitter. Aad vraagt daartoe bedenktijd. Eventueel wordt door Johan de heer Johan Wesseloo genoemd als mogelijk nieuw lid en voorzitter. Hij is actief binnen VVN afdeling Harmelen als voorzitter en secretaris. Gerrit zal hem benaderen. Actie Gerrit.

7. Sluiting.

Deze werkgroepvergadering is om 21.45 uur gesloten, nadat om 21.15 uur reeds de wethouder was bedankt voor haar aanwezigheid en inbreng.

Opgemaakt,
Harmelen, 12 januari 2011,
Martin Nap,
Lid en Notulist werkgroep Verkeer en Ruimte
mc.nap@planet.nl