Verslag van de werkgroep Verkeer en Ruimte van het Dorpsoverleg Harmelen 1 februari 2010

Bijeenkomst: 7

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 21.30 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Rene Lansink

Gerrit van Woudenberg

Ed Janson voorzitter Dorpsplatform Harmelen

Wim Groeneweg wethouder gemeente Woerden

Ben Beving ambtenaar gemeente Woerden

Martin Nap, notulist

Afwezig:

Rob Gerards met kennisgeving

Bert van Woudenberg met kennisgeving

Jan van Zuijlen met kennisgeving

Agenda:

1. Welkom

2. Nut, noodzaak en voortbestaan werkgroep Verkeer en Ruimte

3. Sluiting

1. Welkom.

Ed Janson heet iedereen welkom. Aanleiding voor deze bijzondere vergadering is punt 5 vanuit het verslag van de vorige werkgroepvergadering van 3 december 2009. De vergadering nu zal geheel in het kader van dat agendapunt staan. Ed bedankt op voorhand de wethouder dat deze bereid is om met de werkgroep van gedachten te wisselen over de wijze waarop de werkgroepen van het Dorpsplatform voor de gemeente en de burgers van Harmelen nuttig werk kunnen verrichten.

2. Nut, noodzaak en voortbestaan werkgroep Verkeer en Ruimte.

Aad verwoordt het standpunt van de werkgroep en stelt dat als we de afgelopen 5 jaar evalueren er weinig is bereikt en we niet veel verder zijn. We zijn een gezellige praatgroep maar het rendement is nihil. De werkgroep ziet zich niet als pleitbezorger voor de losliggende stoeptegel maar wil in een vroeg stadium meepraten en discussiëren met de gemeente over aankomende projecten en plannen met een breed maatschappelijk karakter. Belangrijk daarin is dat de gemeente eerder met plannen naar ons toe komt en ons advies en mening vraagt. Dat is afgelopen jaren onvoldoende gebeurd.

De eerste reactie van de wethouder is, dat hij hier en daar een zure ondertoon proeft in het verslag van 3 december 2009. Het begint uiteraard met het verwachtingspatroon van het Dorpsplatform en de werkgroepen zelf. Eén van de dingen die helder moet zijn, is dat de gemeente het Dorpsplatform of de werkgroepen niet ziet als deskundigen. Vaktechnische kennis zit bij de gemeente of bij door de gemeente ingehuurde partijen. Vaktechnische kennis is in projecten echter niet genoeg. De beleving kan door DP en werkgroepen worden toegevoegd. Het ene kan en gaat echter niet altijd samen met het andere, aldus de wethouder. De gemeente is als overheid altijd aansprakelijk en moet zich altijd aan de wet en regelgeving houden. De gemeente zit daarmee in een keurslijf. Iedereen is voor de gemeente gelijk en de werkgroepen hebben geen aparte status. Welke voorstel in projecten de gemeente ook doet, er wordt altijd wel een groepering gedupeerd en er volgen vrijwel altijd bezwaren.

Ed meldt dat te begrijpen, maar geeft aan dat de werkgroepen wel als gesprekspartner gebruikt willen worden. Men beseft daarbij geen volledige vertegenwoordiging van de gehele burgerij te zijn.

Hierna passeren een aantal projecten de revue waarbij over en weer uitleg wordt gegeven over het verloop en de gang van zaken.

Op de vraag van Rene dat we nu horen wat de gemeente niet verwacht is hij benieuwd naar hoe de gemeente dan wel de rol van het DP en de werkgroepen ziet. Hierop reageert de wethouder als volgt:

De gemeente ziet de werkgroepen als coördinator van een groep burgers met een initiatief. Men verwacht een meer actieve rol bij het oppakken van problemen vanuit de burgerij. Men ziet graag meer eigen actie vanuit het DP en de wethouder verwijst daarbij naar de wijze waarop het DP in Kamerik dit oppakt. Daar gaat men flyeren bij scholen of plaatst men zelf ontworpen borden in woongebieden.

Martin trekt hieruit de conclusie dat de werkgroep Verkeer en Ruimte haar rol heel anders ziet en daarmee dus op een geheel andere golflengte dan de gemeente zit. Aad vult aan dat we juist vanuit de werkgroepen in projecten een bepaald draagvlak vanuit de burgerij kunnen creëren. Dat dient dan wel in de voorfase van projecten en planontwikkeling te geschieden. Wij kunnen daarbij de gemeente behoeden voor al te grote tegenstelling en discussies bij infoavonden.

Na ruim een uur stelt Ed voor om mede gelet op de beschikbare tijd van de wethouder te gaan afronden. Hij benadrukt nogmaals dat de werkgroepen er behoefte aan hebben om eerder door de gemeente te worden ingeschakeld en gevoed.

De wethouder doet de toezegging om minimaal 1x per jaar bij de werkgroep langs te willen komen om zaken door te spreken. Hij wijst er nog op dat veel informatie openbaar is en via de site van de gemeente of de provincie is op te halen. Op een laatste vraag van Jan over de bermen Harmelerwaard meldt de wethouder dat hij zelf niet alles kan controleren en af gaat op de informatie van zijn ambtenaren. Ben vult daarop aan dat klachten het beste via de klachtenlijn gemeld kunnen worden en dan normaal gesproken binnen enkele werkdagen worden hersteld.

Ed bedankt tenslotte de wethouder en Ben voor hun aanwezigheid en hun uitleg. Hij vertrouwt erop dat iedereen blijft meedenken over hoe het proces met elkaar nog beter kan verlopen. Wim geeft aan zoals gebleken altijd bereid te zijn om direct te komen en benadrukt dat we het met elkaar moeten zien op te lossen. Hierop verlaat hij samen met Ben en Ed om 21.15 de vergadering.

Na het vertrek van de drie heren trekt de werkgroep nogmaals de conclusie dat we een totaal ander verwachtingspatroon van onze rol en taak hebben dan waar de gemeente aan denkt. Gerrit stelt voor om nu geen overhaaste besluiten te nemen, maar nog minimaal één volgende vergadering te organiseren. (actie Aad, na de bestuursvergadering van volgende week).

Daarvoor zullen dan alle werkgroepleden Verkeer en Ruimte worden uitgenodigd en daar zullen we dan voor ons zelf een besluit nemen. Volgende week op 8 februari is er een bestuursvergadering en daar zal Aad namens ons een terugkoppeling geven van deze avond en onze conclusie.

3. Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 21.30 uur gesloten.

Opgemaakt,

Harmelen, 2 februari 2010,

Martin Nap,

Notulist werkgroep Verkeer en Ruimte

mc.nap@planet.nl