Verslag bijeenkomst Dorpsplatform Harmelen, werkgroep Leefbaarheid 20-4-2015

Datum: 20 april 2015

Tijd: 20.00 – 21.30

Plaats: Bij Marianne, Korenmolen 90

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Ko Kleijn (KK), Afwezig m.k.: Karin Speelman (KS) en Gert-Jan Kamphuis (GK)

1.Opening / mededelingen

Gert-Jan heeft aangegeven dat hij stopt als werkgroeplid, omdat hij vindt dat hij te weinig inbreng heeft. Wij betreuren dit zeer omdat wij vinden dat Gert-Jan toch onze groenspecialist is en zijn adviezen erg waardevol zijn. Gert-Jan wil ons als wij een beroep op hem doen wel advies blijven geven over zaken die op zijn vakgebied spelen. Het zij zo, we bedanken Gert-Jan voor de periode dat hij bij ons actief is geweest.

2.Vorig verslag (17/02-‘15)

– tekst: geen opmerkingen

– naar aanleiding van:

Punt 2: Ko heeft contact gehad met Marco Houtzager van de Groene Buffer. Momenteel worden plannen voor de polder Bijleveld uitgewerkt. Avontuur Natuur wordt hierin betrokken.

Punt 12: Plannen voor alternatieve vuilafvoer schijnen van de baan te zijn.

3.Overige gehouden vergaderingen / acties

– 17/12/’15 Dorpsoverleg: de commotie vanwege een politieke toespraak was terecht.

Het project waaks wordt niet op korte termijn nieuw leven ingeblazen.

– 10/03/’15 AB: Wij staan nog even stil bij het overlijden van Gerrit en Anne.

De gemeente komt op het dorpsoverleg van 19 mei de plannen m.b.t. Haanwijk west toelichten. Tevens zal een woonvisie voor Harmelen worden gepresenteerd.

– 19/03/’15 De voorlichtingsavond over het drugsgebruik was inhoudelijk erg zinvol, het aantal bezoekers viel tegen, er waren wel ouders, geen jongeren.

– 28/03/’15 De zwerfvuilactie is geslaagd. Wel relatief weinig deelnemers door laat persbericht, toch veel vuil opgehaald.

– 14/04/’15 Overleg met SBB over Avontuur Natuur: zie het verslag van Marianne. Dit overleg is ook gemeld bij de gemeente (Daus de Roock) met de opmerking dat de voetpaden er zeer slecht bijliggen. De gemeente en SBB zullen hierover onderling overleg voeren.

– 14/04/’15 AB: Op 4 mei wordt het monument voor Cor van Bemmel onthuld.

Op het Dorpsoverleg 19 mei komt Monique Verheijen een presentatie houden over de stichting “Geef Harmelense jeugd de ruimte”. Haar is een kleine subsidie toegezegd.

Mevrouw M. Jasperse krijgt een kleine subsidie voor een opknapproject van een groenstrook aan de Acacialaan.

4.Hondenbeleid

Marianne en Ko zijn op 16 april naar de klankbordvergadering over dit onderwerp geweest. Vooral de communicatie door de gemeente naar de inwoners is tekort geschoten. Als nieuwe uitrenplekken zijn het Jaagpad en de Hollandse kade genoemd. Met name tegen dit laatste is protest aangetekend. De hekken bij de Koningshof zijn, na overleg met de omwonenden, weer verwijderd. Momenteel houdt de gemeente, gezien alle commotie, even pas op de plaats.

Met de omwonenden van het park Noordergaard zal de gemeente in mei een avond beleggen. Ko zal hierbij zeker aanwezig zijn.

De gemeente is gevraagd of ze bereid is een toelichting op het hondenbeleid te geven op het najaars-dorpsoverleg. De gemeente heeft hierop positief gereageerd.

5.Avontuur Natuur

Zie het vermelde hierboven. In de plannen van Stg. De Groene Buffer over de polder Bijleveld schijnt een alternatief uitrenveld voor honden te worden opgenomen.

6.Zwaan

Bij het overleg met de gemeente zal gevraagd worden wanneer er gebaggerd wordt en waar de aanplant van de overige bomen plaats vindt.

7.Dorpshuis

Theo, Tom en Ed hebben de Fonteinschool bezichtigd en zijn enthousiast. Het gebouw heeft voldoende vloeroppervlak, kan gemakkelijk worden heringedeeld en ligt op een centrale locatie. Overleg met de gemeente vindt nog plaats: wat wil de gemeente als eigenaar en wat wordt de huurprijs?

8.Vuurwerk

De intentie is om te blijven ijveren voor een centraal af te steken vuurwerk.

9.Hangjongeren

Er zijn klachten binnengekomen over hangjongeren bij Keizershof, Koperwiek en Zwaan / Waterhoen. Ook zijn er vernielingen aangericht bij het voetbalveldje Noordergaard. De jongerenwerker en betreffende ambtenaren zijn op de hoogte.

10.Dorpsstraat

Het wachten is op het definitieve plan van de gemeente. Opletten of rekening is gehouden met de opmerkingen van Gert-Jan over de beplanting en hoe het fietspad bij Spruit en Bosch ingericht wordt.

11.Bestuursfuncties

Voorzitter Ed Janson is volgens de statuten na 9 jaar aftredend. Er zijn al anderen gevraagd, maar tot op heden hebben zich nog geen kandidaten voor de opvolging aangemeld. Ook Ko is aftredend als voorzitter van onze werkgroep.

De werkgroep verkeer en ruimte zoekt een voorzitter.

Het bestuur zoekt tevens een vicevoorzitter, vicesecretaris en vicepenningmeester.

12.Rondvraag

Geen

13.Volgende vergadering

Maandag 21 september 2015 bij De Kievit, onder voorbehoud eventuele vakantie Ko.