Verslag bijeenkomst Dorpsplatform Harmelen, werkgroep Leefbaarheid

Datum: 18 november 2014

Tijd: 20.00 – 22.00

Plaats: Bij Marianne, Korenmolen 90

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Ko Kleijn (KK), Karin Speelman (KS) en Gert-Jan Kamphuis (GK)

1.Opening / mededelingen

2.Vorig verslag (02/09-‘14)

– tekst: geen opmerkingen

– naar aanleiding van:

Punt 5 bloembakken: deze zijn door geldgebrek dit jaar niet geplaatst.

Punt 6 parkeerplaats Haanwijk: wordt binnenkort door de gemeente opgeknapt.

Overige gehouden vergaderingen / acties

– 30-09/’14 AB: geen opmerkingen.

– 30/09/’14 Hondenbeleid: zie agendapunt 5.

– 08/10/’14 Regulier overleg wijkwethouder, punt 10: de waterpartijen bij Korenmolen vallen onder het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten.

– 14/10/’14 Dorpsoverleg: geen opmerkingen.

– 05/11/’14 Inloopavond Herinrichting Dorpsstraat: zie agendapunt 10.

– 17/11/’14 AB: Het DPF wil inventariseren welke wijken er zijn en of er contactpersonen benaderd kunnen worden om zodoende een grotere achterban te krijgen. Ko heeft de nodige gegevens van o.a. de opruimacties en de actie waaks en gaat e.e.a. samen met Theo de Jongh uitwerken. Door Tom, Cees en Ineke zal worden onderzocht wat gedaan kan worden met sociale media, zoals facebook. Met name Gerrit wacht op een snoeiprogramma en het onderhoudsprogramma voor de wegen. Voor de rotonde Putkop en de gemeentegrens is de gemeente aan zet. Monument Cor v. Bemmel: wordt van steen i.p.v. het door voorgestelde stalen uitvoering. Voor de financiering worden de ondernemers benaderd. Het DPF betaalt wellicht een klein bedrag bij. Zie verder onder de div. agendapunten en het komende verslag.

3.Dorpshuis

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat een gemeenschapscentrum noodzakelijk is. Gebleken is dat tot dusver de financiëring niet rond te krijgen is. Zie ook het mailtje van Ed Janson van 13 november.

Komende woensdag is er een gesprek met de eigenaren van het RABO-pand om te bekijken of een lagere huur mogelijk is.

Mocht dit niet mogelijk zijn dan neemt het DPF geen initiatief meer. Wel zal het DPF dan via de media verslag doen van de gang van zaken. De gemeente zal gehouden worden aan de uitspraak van de raad en zal dan zelf het initiatief moeten nemen.

Karin wijst er op dat het pand van de voormalige dierenartsenpraktijk op de Dorpsstraat 221A, waarin Mavimex heeft gezeten, leeg staat. Dit pand zou wellicht geschikt zijn voor een dorpshuis.

4.Hondenbeleid

Marianne is naar de laatste klankbordgroepvergadering geweest, zie het verslag van 30/09.

De onder ag.punt 2 genoemde brief aan de omwonenden is nog steeds niet bezorgd. Deze zal in december komen, maar dan is er aan de plannen niets meer te veranderen.

Naar aanleiding van een bewonersonderzoek op het Oudeland heeft Ko een brief geschreven naar de gemeente. Ko heeft samen met 2 ambtenaren ter plekke de situatie bekeken en de ambtenaren hebben toegezegd een voorstel te doen voor een aanpassing van het plan in die zin, dat de uitrenplek in het park Noordergaard komt.

5.Zwaan

De gemeente heeft een informatiebijeenkomst toegezegd met de bewoners over het uitgewerkte plan, waarin rekening is gehouden met het overleg van 22 januari. Nog geen datum of nadere plannen bekend. De bomen hebben het momenteel moeilijk.

6.Speelplaats Korenmolen

Ko heeft contact gehad met buurtbewoner Martin van Wijk. Bij de gemeente is een ambtenaar die hiervoor aangesproken kan worden. De naam zou door Thomas Hoogendoorn doorgemaild worden, maar is nog niet binnen. (Actie: Ko)

7.Vuurwerk

Op de website is het vuurwerkbeleid niet aangepast sinds 14-01-2013.

Wel is een raadsinformatiebrief te vinden van 14-10-2014 besloten is de gemeenteraad advies te vragen over 3 scenario’s. Dit komt donderdag 20/11 in de raad.

Karin wil Andreas voorlichting laten geven op de scholen. (Actie: Karin)

5.Hangjongeren

Na de laatste acties van Theo de Jongh en aandacht voor dit onderwerp tijdens het laatste dorpsoverleg is het op het speelterreintje Oudeland / Indijk rustig gebleven. Er is nader contact geweest met de gemeente om het terreintje af te sluiten. Op woensdag 18/11 is er om 14.00 uur op initiatief van Ineke Alsem een overleg met de jongerenwerker, Andreas Geurtsen en 2 moeders (Mara en Ivette). Theo zal daarbij ook aanwezig zijn. Zie het betreffende verslag.

6.Dorpsstraat

De tweede informatieavond op 5/11 was wederom goed bezocht. De algemene indruk is dat de gemeente in dit geval goed luistert naar de bewoners. Er konden zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen ingediend worden.

Voor het stukje fietspad tussen de Hofbrug en Spruit en Bosch heeft de gemeente toegezegd alternatieven te bekijken.

7.Geluidswal

De gemeente Utrecht wil een geluidswal, dit is een toezegging geweest aan de bewoners van de woningen die een geluidsbelasting boven de wettelijke norm hebben. Deze wal zou aansluiten op de wal bij Veldhuizen, met een lente van 800 m. Woerden is tegen en wil het bestemmingsplan niet aanpassen. De provincie wil de gemeente Woerden overrulen. Momenteel wordt de zaak juridisch bekeken. Het DPF wacht het besluit af. Wil het DPF een standpunt innemen, dan moet eerst de mening van de inwoners bekend zijn. Tussendoor spelen ook nog de plannen van De Groene buffer. De provincie vergaderde gisteren (17/11).

8.Zwerfvuil

Er zijn nu 30 vuilknijpers in omloop. Ko zal zorgen voor een persbericht voor de opruimdag 28 maart 2015. (Actie: Ko)

9.Wvttk / Rondvraag

Geen punten meer.

10.Volgende vergadering

Dinsdag 17 febr. 2015 bij Ko, Oudeland 29