Verslag vergadering Werkgroep Leefbaarheid 16-02-2015

Verslag vergadering Werkgroep Leefbaarheid t.h.v. Ko Kleijn

Aanwezig:

allen: Ko, Marianne, Karin en Gert Jan

Notulist: Marianne

1. Opening en Mededelingen

Artikel in de Woerdense Courant van 12.02.2015 inzake onderzoek polder Bijleveld. Stichting Groene Hart, St. Groene Buffer, LTO Noord en KNHM gaan een aantal scenario’s onderzoeken die kunnen bijdragen aan de maatschappelijke wensen. KNHM financiert het onderzoek.

De werkzaamheden aan de zuidelijke randweg kunnen pas hervat worden als het 5 dagen plus 6 graden is en droog.

Woningbouwplannen bij Hofwijk West nemen steeds vastere vormen aan.

De klanten van de RABO bank hebben een brief ontvangen waarin staat dat het eventuele Dorpshuis helaas niet in hun pand gerealiseerd kan worden.

2. Goedkeuring Verslag 18.11.2014

N.a.v. punt 11: de geluidswal. Er is nog geen definitief besluit genomen. De gemeente Woerden evenals de werkgroep LB, vinden de gegevens te oud. Bovendien is de situatie veranderd met de aanleg van de randwegen. Actie: werkgroep verkeer: Contact opnemen met de Groene Buffer. Zie punt 1 Bijleveld.

3. Overige vergaderingen/acties

AB 18.12.2014

Dorpshuis. Voorstel Ko in AB vergadering: voormalig pand dierenartsen praktijk aan de Dorpsstraat. Janson vindt dit te klein. Karin bestrijdt dit en heeft als tweede suggestie voormalig café Wallis. Karin stelt de vraag opnieuw tijdens het Dorpsoverleg van 17.02.2015

Karin neemt contact op met Marcel Sijmons over een geschikt pand voor het Dorpshuis. Dit doet zij op persoonlijke titel.

05.02.2015 overleg wijkwethouder: Locatie bibliotheek na 1 juli 2016? Marianne stelt de vraag tijdens het Dorpsoverleg van 17.02.2015

4. Hondenbeleid

De werkgroep is ernstig teleurgesteld in de communicatie van de gemeente naar de bewoners. Diverse bewoners zijn totaal niet geïnformeerd, zoals de bewoners van Oudeland en Koningshof. Deze bewoners hebben op eigen initiatief geprotesteerd, maar Oudeland heeft nog niets vernomen. In de Koningshof is een hek zodanig geplaatst dat de bewoners niet meer achterom hun tuin in kunnen. Op 26/2 vergadering hondenbeleid in Woerden: wie gaat er heen?

5. Avontuur Natuur

Het vandalisme neemt toe. SBB verwijdert de schanskorven en het trekpontje.

Werkgroep LB betreurt dit ten zeerste. LB neemt contact op (Marianne) met de nieuwe boswachter om te vragen hoe nu verder. De paden komen dan ook aan de orde. Marianne onderhoudt ook het perscontact met het AD. Zij probeert via Ineke Alsem een contactpersoon te werven voor dit gebied.

6. Bomenkap Zwaan

Wsl. wordt er gekapt in maart 2015. Bewoners hebben, na gezamenlijke protestbrief met werkgroep LB in december 2014, niets meer gehoord. Ook niet over herplanting. Wel is ddl. dat herplanting van bomen niet per se op de Zwaan plaats vindt. Waar dan wel?? Ko vraagt zich af of er nog gebaggerd wordt. Actie???

7. Wijkcontacten:

Ko heeft inmiddels enkele wijkcontacten. Zwarte vlekken zijn nog: Joncheerelaan/Ambachsheerelaan, Tiendweg/Breudijk, Hofwijk.

Karin geeft nog 2 namen door 1 voor Harmelen Noord en 1 voor Mauritshof.

Marianne onderzoekt: Ambachtsheerelaan, Joncheerelaan, Tiendweg en Koningshof.

8.Vuurwerk:

Met de plannen van Karin en Ko is niets gebeurd. Ook Woerden als zijnde pilotgemeente is van tafel geveegd. In januari zou een gesprek plaatsvinden, ook niets gehoord.

De werkgroep houdt vol. Actie: Karin en Ko.

9. Hangjongeren

Er komt weer een nieuwe jongerenwerker. Marianne stelt vraag in Dorpsoverleg van 17.02.2015 wat de oorzaak is van die snelle wisselingen. Je bouwt niets op. 19 Maart: info avond over drugs- en jeugdoverlast. Locatie nog niet bekend.

10. Dorpsstraat

Ko heeft waardering voor de procedure zoals die tot nu toe is verlopen. Ko heeft nog wel bezwaren t.a.v. de situatie voor de fietsers bij de Vijverhof. Gert Jan heeft officieel gereageerd naar de gemeente (suggesties gedaan), ook naar de commissie verkeer van het DPF, maar heeft hier nog niets op gehoord.

Gert Jan vreest voor de Kastanjes bij de Hervormde kerk aan het Kerkplein. Als hier verharding wordt aangebracht redden deze bomen het niet. GJ stelt dat er onvoldoende technische kennis aanwezig is. Ook de groenstrook bij de bushalte en parkeerterrein Kloosterhoeve vindt hij niet logisch, vreest dat daar gewoon doorheen wordt gelopen.

11. Zwerfvuilactie:

Ko maakt persbericht; bij voldoende deelnemers wordt ook een bootje ingeschakeld. Actie loopt van 10.00 uur tot ong. 14.00 uur. Gemeente komt, zoals afgesproken door de gemeenteambtenaar in het Dorpsoverleg van 14/10, de materialen brengen.

12. Wvttk/Rondvraag

Afvalcontainers

De verminderde frequentie van het ophalen van de containers is nog niet van de baan. De gemeente Woerden stelt dat er bezuinigd moet worden. Er zijn suggesties gedaan over beter scheiden enz. De werkgroep bespreekt ondergrondse bakken. GJ stelt dat deze bakken moeilijk in te passen zijn in bestaande situaties. Bij nieuwbouw kan hier rekening mee gehouden worden zoals voor leidingen etc. Uit rapporten is volgens. GJ ook gebleken dat wanneer mensen meer dan 100 meter moeten lopen zij dit niet doen. Actie wie ??

13. Volgende vergadering:

Maandag 20.04.2015 op de Kievit om 20.00.