Verslag Bijeenkomst Dorpsplatform Harmelen 11-02-2016

Datum: 11-02-2016

Tijd: 20.00 – 22.30

Plaats: Bij Annette, Appellaan 2

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Annette Kooijman (AK), Ko Kleijn (KK, notulist)

1.Opening / mededelingen

Ko is samen met de overige bestuursleden van het dorpsplatform benoemd als commissaris in de raad van toezicht voor het dorpshuis.

2.Vorig verslag (21-09-‘15)

– tekst: Akkoord, met dank aan Annette

– actiepunten: ag.p. 3: Er is geen verslag van het overleg met de wijkwethouder van 13-05-’15.

Het stukje fietspad bij Spruit en Bos heeft in alle besprekingen nog steeds de volle aandacht.

Overige actiepunten komen terug op de agenda

3.Overige gehouden vergaderingen / acties

– 30-09-’15 AB: zie het betreffende verslag, geen opmerkingen.

– 05-10-’15 Waterschap: Ko is hierbij aanwezig geweest. De stroomrichting van de Leidserijn zal in de toekomst vaker omgekeerd worden en de stroomsnelheid hoger. Het project is een samenwerkingsverband tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden en verkeert nog in de verkenningsfase. De effecten voor de waterstanden en eventuele afkalving wordt nader onderzocht. Het waterschap roept bewoners op eventuele knelpunten te melden.

– 15-10-’15 Overleg met de wijkwethouder: Marianne is hierbij aanwezig geweest en heeft het verslag geschreven. Geen opmerkingen.

– 27-10-’15 Dorpsoverleg: een oproep voor een uitbreiding van het aantal werkgroepleden, met name voor de werkgroep verkeer, heeft zover bekend nog niet tot aanmeldingen geleid.

De flyer “samen ten eenzaamheid” (ag.punt 3f) staat nog niet op de website !!??

– 10-11-’15 AB: zie het betreffende verslag, geen opmerkingen

– 15-11-’15 AB: zie het betreffende verslag. Ko merkt op dat bij de eventuele verbreding van het fietspad bij Spruit en Bos (ag.punt 3) bedacht moet worden dat sommige vrachtwagen en de bussen, komende vanuit Woerden, de bocht nauwelijks kunnen nemen.

De werkgroep is enthousiast over de plannen voor het Jaagpad (ag.punt 4)

– 28-01-’16 Klankbordgroep Haanwijk: Gert-Jan Dijkstra is hier bij geweest namens DPH, we horen meer tijdens het dorpsoverleg op 16 februari.

– 04-02-’16 Overleg met de wijkwethouder: zie het betreffende verslag, geen opmerkingen.

4.Hondenbeleid

Geen ontwikkelingen, onbekend is wat de gemeente van plan is.

5.Avontuur Natuur

Het bruggetje bij de Watermolen wordt vervangen. Marianne heeft samen met Renée Spigt en Ineke Alsem het ontwerp beoordeeld en in orde bevonden.

De bruggen en het toegangshek van Avontuur Natuur zijn ook bekeken. Bij de bruggen en de aansluitingen op de paden is sprake van achterstallig onderhoud. Volgens de gemeente valt alleen de toegangsbrug vanuit de Korenmolen onder het beheer van de gemeente. De overige kunstwerken vallen onder Staatsbosbeheer.

Langs de paden zijn geulen gegraven en buizen aangelegd voor waterafvoer. Aan de paden heeft Staatsbosbeheer nog niets gedaan. Actie: MB.

6.Vuurwerk

Ko heeft per email een vraag gehad van onze wijkambtenaar Lennard Lindeman, met de vraag hoe wij denken over vuurwerkvrije zones. Wij zullen verwijzen naar de hiervoor genomen acties van 1,5 jaar geleden, waar de gemeente niets mee gedaan heeft. Actie: KK

7.Opschoonactie 2016

Alle mogelijke deelnemers hebben een mail gehad om 19 maart vrij te houden. De gemeente heeft al medewerking toegezegd. Ko zal nadere afspraken maken, zorgen voor voldoende knijpers e.d. en de pers informeren. Start is weer om 10.00 uur in de praatkuil, de deelnemers doen hun eigen wijk en de afsluiting is om 12.00 uur bij Stelling. Mogelijk is een bootje beschikbaar van de gemeente. Acties: KK

8.Dorpshuis

De werkgroep is verheugd over de ontwikkelingen. De voormalige Fonteinschool is een prima locatie. De bibliotheek gaat op 1 juli over.

9.Wijkpreventie

Dit komt uitgebreid aan de orde tijdens het dorpsoverleg van 16 februari. Er zijn al whattsapp groepen actief. De gemeente zal een en ander vertellen over burenalert.

10.Rondvraag

Johan Wesseloo van Veilig Verkeer Nederland heeft bij Ko aangegeven een nadere samenwerking voor te staan en elkaar beter te informeren over lopende zaken. Ko neemt dit mee naar het bestuur van DPH. Johan wil niet toetreden als werkgroeplid voor Verkeer.

11.Volgende vergadering

Donderdag 12 mei bij Ko, Oudeland 29, tel. 442446.