Werkgroep Leefbaarheid in overleg met Wijkplatform Molenvliet,

Aanwezig: Marjan van Wijk (vz), Huib van Loo, Peter Bartels, Jan Berings, Johan Boersma (wpf Molenvliet), Ko Kleijn (not),
Afwezig: Annette Kooijman (mk), Leander Petit (mk), Aart Schuur, Adriaan Brinksma, Jos de Landmeter, Jan Willem Gombert

1. Opening en voorstelrondje
Marjan heet iedereen welkom, de aanwezigen stellen zichzelf voor en vertellen kort wat over hun achtergrond.

2. Aanleiding voor de bijeenkomst
Het initiatief is enige tijd geleden genomen door Leander Petit, met het doel om te kijken op welke punten beide platforms elkaar kunnen versterken. Leander is om privéredenen verhinderd, bovendien is in Woerden vandaag een verplaatst overleg over de omstreden brug en randweg, vandaar dat alleen Johan aanwezig is. Molenvliet heeft werkgroepen voor het sociaal domein – duurzaamheid en gezondheid – verkeer en veiligheid – evenementen en recreatie – communicatie en media. Harmelen heeft de werkroepen verkeer – zorg en welzijn – ruimte – sport en cultuur – leefbaarheid.
De werkgroep leefbaarheid hoopt op samenwerking ten aanzien van geluid- en milieuoverlast van de A12.

3. Verkeerslawaai
De in Harmelen gehouden dorpsenquête heeft aangetoond dat veel bewoners last hebben van het verkeerslawaai van de A12 en de randweg. Ook ervaren bewoners veel herrie door vliegtuigen die op sommige dagen frequent over vliegen.
Bij wijkplatform Molenvliet staat geluidsoverlast nog niet op de agenda, maar deze wijk grenst aan de A12, waardoor veel herrie ervaren wordt. Door de aanleg van de nieuwe parallelweg richting Waarder is de overlast nog toegenomen. Het platform heeft zich de laatste tijd vooral bezig gehouden met de westelijke randweg en de rotonde Hollandbaan / Waardse baan.
Het is lastig om aan vliegtuiglawaai iets te veranderen, maar voor verkeerslawaai zijn er meer mogelijkheden.
Ko overhandigt het concept voor een brief die de werkgroep leefbaarheid nog deze week naar de gemeente wil sturen. Dit naar aanleiding van berichten in de pers over de gemeente Gouda, waarin Gouda o.a. de gemeente Woerden vraagt om ondersteuning om de snelheid op de A12 omlaag te krijgen. Johan gaat over de inhoud van deze brief overleggen met de andere bestuursleden van wpf Molenvliet. De hoop is dat deze brief door hen ondersteund zal worden. Als dat zo is zullen ze dit aan de gemeente kenbaar maken.
Aangezien op een in juni van dit jaar verzonden brief nooit is gereageerd wordt besloten de brief nu ook aan de raad te richten.
Johan zal contactadressen doorsturen van wijkplatform Snel en Polanen, aangezien ook deze wijk grenst aan de A12. Wij zullen dit wijkplatform benaderen om ons verzoek aan de gemeente te ondersteunen.

4. Fijnstof, milieu
De Reijskopse overgang in Harmelen staat in de top 5 van de meest vervuilde gebieden van het Groene Hart. Voor Molenvliet geldt dit naast de A12 vooral voor de Hollandbaan en de Waardse baan. Op dit moment is het onderwerp zeer actueel, gezien alle ontwikkelingen mbt stikstof.
Leefbaarheid zal zelf het voortouw nemen voor nader overleg met de andere wijkplatforms.

5. Overige zaken die in beide wijken spelen
Er zijn berichten dat Harmelen vanaf 2025 over zal moeten schakelen op alternatieve energiebronnen en dat in 2030 geheel gasvrij moet zijn. Dit betekent dat het onderwerp duurzaamheid een grote rol zal gaan spelen. Wpf Molenvliet kent al een werkgroep duurzaamheid, waarvan Michael Stallvort de voorzitter is.
Ook met betrekking tot goede fietsverbindingen kan mogelijk samengewerkt worden.
Johan noemt het loket beleid van de gemeente als een goed contactpunt.

6. Verdere afspraken
Een toekomstig overleg over de genoemde zaken kan plaatsvinden als beide Woerdense platformen onze brief ondersteunen en aangeven mee te willen denken over verdere stappen.
Er zijn nog veel ideeën over wat gedaan kan worden tegen geluid en milieuoverlast, zoals beplanting en voorzieningen aan berm en vangrail.
Molenvliet zal niet het voortouw nemen, dit ligt bij de werkgroep leefbaarheid. Wij kunnen de gemeente aanspreken over wat er leeft en de gemeente zal eerst met voorstellen moeten komen.