Overleg DorpsPlatform Harmelen met de gemeente Woerden.

Aanwezig: Yolan Koster, wijkwethouder; Marion Vonk, wijkambtenaar; Jose van Engelen en Marc Verheijen van het Dorpsplatform

1. Vaststelling agenda en verslag van het overleg van 08 februari 2018.
Geen opmerkingen.
2. Mededelingen/ter info/korte overlegpunten:
a. Integraal Jongeren overleg;
Het platform blijft graag aangehaakt bij plannen op het gebied van het JOR. Aandachtspunt is ook hoe inwoners hierbij betrokken kunnen worden/blijven.
b. Inzet team Handhavers
Geen nieuws.
c. Afdoening verzoek aanpassing openbare ruimte Mauritshof
De brief is niet ingeboekt bij de gemeente en is derhalve niet in behandeling genomen. Opnieuw opvragen bij secretaris Dorplatform en werkgroep Leefbaarheid, en afstemmen met de gemeente wat in het vervolg de juiste manier van aanleveren is.
3. Luchtkwaliteit A-12 ter hoogte van Harmelen
De discussies m.b.t. het thema luchtkwaliteit is met name gebaseerd op gevoelens. Het is goed om hier een informatieavond over te organiseren die gebaseerd is op de feiten. Na de zomer kan dit gepland worden, eventueel samen optrekken met Molenvliet en Waterrijk/Snel en Polanen. Iemand van de ODRU bij betrekken.
4. Vervolg overleg c.q. intensivering samenwerking Welzijn Woerden; Dorpshuis en DorpsPlatform. 
Er zijn diverse businesscases aangeleverd door de betrokken partijen. Wie neemt het initiatief voor vervolg? De gemeente is ook nog afwachtend i.v.m. nieuwe coalitie en collegeprogramma. Daarnaast spelen er ontwikkelingen rond Welzijn Woerden. Zouden WoerdenWijzer en/of FermWerk kunnen gaan werken vanuit het dorpshuis?
Het platform signaleert dat het bestuur van het dorpshuis niet veel vooruit lijkt te komen. Meer prioriteit aan geven vanuit de gemeente.
5. Opstelling Dorpsagenda.
Marc geeft uitleg over de stand van zaken omtrent de dorpsenquête. Yolan spreekt haar twijfels uit of alle doelgroepen wel bereikt worden? Eventueel op papier uitdraaien en in winkels neerleggen.
6. Rondvraag. geen
7. Volgend beraad op donderdag 16 augustus 2018 om 16.00 uur.