Verslag werkgroep Verkeer, 30 oktober 2017

Aanwezig:
Huib van Loo, Johan Griffioen, Jan Willem Gombert, Paul Kwakkenbos.

Agenda:
1. Kennismaking
2. Actuele zaken
3. Visie momenteel
4. Prioriteiten & Nieuwe activiteiten
5. 28 nov a.s. dorpsoverleg

1. Kennis gemaakt met elkaar en met elkaars bezigheden momenteel.
Jan Willem heeft wat meer tijd momenteel en wil zich graag wat meer richten op dorpse aangelegenheden omwille van verbetering van veiligheid en wooncomfort.
Tevens met elkaar besproken hoe nu verder vanwege het terugtrekken, noodgedwongen, van onze Ties.
Besloten wordt dat we met deze groep verder gaan, totdat zich een serieuze kartrekker van deze commissie zich meldt. De stijl van werken die wij voor staan is pro actief en taak van de voorzitter richt zich vooral op verbinding met bestuur/DB en structuur houden.

2. Actuele zaken:
Verkeersvisie is met name voor Huib een behoorlijke bezigheid. Hij zit namens het dorpsplatform in de participatiecommissie Verkeersvisie 2030. Als regiobestuurslid van de VVN zal hij waken voor dubbele petten en onderscheiden wanneer hij een technische mening geeft vanuit de ene dan wel de andere rol.
Momenteel is de gemeente aan zet. Er is een nieuwe visie aangenomen, nadat de eerst werd afgeschoten door de gemeenteraad i.v.m. gemiste zaken in de visie.(die feitelijk wel door de participatie commissie waren aangegeven.
De visie geeft het beleid rondom de toetsing van woonwijken, m.b.t. verkeersveiligheid en is als het ware een belangrijke handleiding om te bezien of de huidige woonsituatie voldoet of nieuw te ontwikkelen gaan voldoen. (later kom ik hier op terug)
Huib vindt de visie in het algemeen goed te gebruiken en voorziet dat het veel geld gaat kosten om volgens deze visie te gaan ontwikkelen of verbeteren.
Een belangrijk stuk zeker in het kader van de nieuwe inbreidings locaties.
Zaak is wel dat we scherp blijven op de toetsing.
-Huib zal de visie 2030 aan ons mailen, evenals het advies concept 25-10-2017 hieromtrent(let op is nog voor alleen onze commissie en niet voor doorzending) en amendent fractie Inw.belangen, CDA en Jaap vd Does
Huib blijft belast met dit onderwerp en zal steun gaan krijgen na inlezen van Jan Willem.
Activiteit: Gaandeweg wordt het idee ontwikkeld om tijdens de bewonersavond 28-11 de bewoners uit te dagen om met een doordachte toets handleiding (door onze commissie gemaakt n.a.v. visie) naar huis te gaan en hun woonomgeving te toetsen.
Hierdoor ontstaat betrokkenheid met en over de inhoud van de visie.
wordt vervolgd………

3. Visie momenteel:
De commissie verkeer wil graag pro actief aan het werk en naast de agenda die ons aangereikt wordt zorgen voor een eigen agenda. Zeker in het kader van de door het DB geïnitieerde “Dorpsagenda” zal deze commissie punten aan dienen te reiken die daar op zouden kunnen komen.
Hieruit voortvloeiend zijn enkele voorbeelden van prioriteiten benoemd die in Harmelen aandacht behoeven.

4. Prioriteiten:
1. Reiercopse overgang is benoemd als ernstig vervuild(lucht) gebied. Wat is hierover bekend en welke aandacht behoeft dit in ontwikkelingen in en rondom Harmelen
2. Brug over de Rijn, welke invloeden hebben welke beslissingen voor het dorp Harmelen, de ontsluiting/benadering van de dorpskern. Groot plaatje van de omgeving met verschillende scenario’s maken
3. Haanwijk, steeds meer geluiden over te veel verkeer, over het conflict fiets-auto verkeer en over onnodig kiezen als sluiproute. Ook hier bigger picture met luchtfoto net als bij onderwerp “brug over de rijn”
4. Ontwikkelingen rondom randweg 6 c, er gaan geluiden op dat dit weer in beeld is en zal zowel verkeerstechnisch als ruimtelijk benaderd moeten worden indien hiervoor weer activiteiten zijn opgestart binnen Woerden
5. Bisschopshof, als commissie zien wij dit probleem als incident. Als er vaker last is is het een buurt aangelegenheid. Men doet het zelf!
6. Fietspad Reiercopse overgang met de grote populieren erlangs. Fietspad is nu weer opgeknapt en vlak maar het zou goed zijn bij herhalende verslechtering 1 rij populieren te kappen. Houden we in de gaten.
7.
8.
9.
10.
11.

5. Bewonersavond
Huib en Jan Willem spreken met elkaar af en gaan kijken of zij tijdens deze avond de bewoners kunnen gaan motiveren en betrekken m.b.t. de verkeersvisie 2030.
Verzoek aan bestuur is om alvast hiervoor tijd te reserveren. Misschien ondersteuning vanuit initiatief gemeente woerden?
Huib/Jan Willem, laat uiterlijk 15 november weten of je het gaat redden en hoe je het wil gaan doen.
Desnoods wijden we er nog een bijeenkomstje aan.

Dank voor jullie betrokkenheid en inzet
Paul