Aan de Gemeente Woerden, College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: Afwegingskader grootschalige duurzame energie

Medio maart 2021 heeft u het concept afwegingskader duurzame energie vrijgegeven. Hierop kan tot 18 april gereageerd worden. Na een schriftelijk verzoek onzerzijds heeft  de heer Krispijn Beek ons schriftelijk gemeld dat wij tot 26 april de tijd krijgen om op dit concept afwegingskader te reageren. Hierbij doen wij u onze reactie toekomen.

De door u vrijgegeven stukken hebben wij bestudeerd. Daarnaast hebben wij een dorpsoverleg over dit onderwerp georganiseerd – waarbij u aanwezig was en een toelichting hebt gegeven – hebben wij de meningen van een aantal inwoners gehoord én hebben wij de stemming over dit onderwerp onder de inwoners van Harmelen onderzocht.

In het concept afwegingskader duurzame energie worden meerdere alternatieven aangedragen. Het college heeft aangegeven de voorkeur te geven aan het plaatsen van een viertal grote windturbines (5,6MB), in combinatie met zonnepanelenvelden, in de polders Reijerscop en Cattenbroek. Zij trekt daarin op met onder anderen de gemeenten Montfoort en Oudewater. Daarnaast heeft u aangegeven aandacht te zullen geven aan het stimuleren van kleinschalige energie, waarbij de focus zal liggen op particuliere zonnepanelen en kleine windmolens op boerenerven.

Zoals u ook in het dorpsoverleg heeft kunnen constateren is er veel weerstand tegen hetgeen voorligt. Deze weerstand, zo hebben wij vastgesteld, spitst zich toe op twee zaken, te weten:

  • Proces
  • Windturbines en grootschalige zonnepanelenvelden

Weerstand met betrekking tot het proces

In het concept afwegingskader duurzame energie wordt onder meer aangegeven dat veel gesproken is met deskundigen op velerlei gebied en dat ook (online) sessies met bewoners hebben plaatsgevonden. De resultaten van al deze sessies en gesprekken hebben – volgens u – geleid tot het concept dat voorligt. Helaas moeten we vaststellen dat hetgeen met bewoners is besproken niet terug lijkt te keren in dit concept. Men wil geen grote windturbines in de weidse polder achter de Reijerscop en dicht bij de woningen in Harmelen. In de gesprekken die wij hierover met bewoners voeren en hebben gevoerd wordt het dan ook als zeer teleurstellend ervaren dat deze turbines toch expliciet voorgedragen worden. Duidelijk is dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor het voorstel én aan het vertrouwen in de gemeente als zijnde de belangenbehartiger voor haar bewoners. In tegenstelling, we moeten vaststellen dat de weerstand tegen met name de grote windturbines erg groot is en groeit. Ook grootschalige zonnepanelenvelden worden – voornamelijk uit oogpunt vaan aantasting van de natuur – niet als wenselijk ervaren.

Ook in dit proces lijkt de communicatie met de bewoners ernstig te kort geschoten. Er is zijn weliswaar sessies georganiseerd, maar er is onvoldoende tot niet geluisterd naar de wensen die er onder de bewoners leven, en die in die sessies ook naar voren zijn gekomen, laat staan dat deze vertaald zijn naar voorstellen waarin bewoners zich herkennen. Weliswaar heeft u aangegeven dat er in meerdere (online) sessies met meerdere bewoners is gesproken, maar in het resultaat herkent men zich niet terug. Dat is onbevredigend te noemen en uitermate teleurstellend.

 

Weerstand met betrekking tot windturbines en grootschalige zonnepanelenvelden

De grootste weerstand constateren we tegen het plaatsen van grote windturbines in de polders Reijerscop en Cattenbroek. Er is hierover grote onrust, niet alleen vanwege het feit dat dergelijke hoge turbines het landschap ernstig ontsieren, maar meer nog vanwege de mogelijke gevolgen voor gezondheid van mens en dier. Wat daarbij als extra verontrustend wordt ervaren is dat deze turbines juist aan de kant van Harmelen worden gepositioneerd, waarbij andere regio’s binnen de gemeente Woerden buiten schot blijven.

Als we kijken naar de toenemende berichtgeving over de weerstand tegen dergelijke windmolens – niet alleen landelijk, maar ook bij gemeenten binnen de U16 – dan is de vraag gerechtvaardigd of niet opnieuw gekeken moet worden naar enerzijds het draagvlak onder de bevolking voor dergelijke windturbines en anderzijds naar de mogelijkheden voor alternatieven. Het meer investeren in andere  – ook door u genoemde – initiatieven in plaats van in grote windturbines is daarbij een suggestie die wij graag mee willen geven, waarbij vooral het faciliteren van het op grote schaal plaatsen van zonnepanelen op daken en geluidswallen de voorkeur heeft van de bewoners.

Wat overigens opvalt is dat u de alternatieven wel benoemd, maar vervolgens weinig concreet ingaat op wàt u daaraan dan gaat doen. Een plan van aanpak op deze onderwerpen ontbreekt. Wel wordt aangegeven dat dit een te lage opbrengst zou genereren; graag zouden we meer en beter inzicht krijgen in de resultaten vaan het onderzoek daarover.

U heeft weliswaar aangegeven dat serieus gekeken is naar het aspect van gezondheid, maar wat daarin gemist wordt is de samenhang met andere ontwikkelingen die op ons dorp Harmelen afkomen de komende jaren. Uitbreiding met woningbouw en industriegebied, wat leidt tot meer infrastructuur en dus toenemende geluidsoverlast, de al langer levende onrust en onvrede over het (toenemende) lawaai vanaf de A12, we zien dit niet terug in dit concept. Al deze zaken worden door het college als losstaande zaken bekeken, daar waar het dringend nodig lijkt al deze zaken in samenhang te gaan bekijken. Het is een opeenstapeling van ontwikkelingen die leiden tot een forse toename van geluidsoverlast en dus schade aan de gezondheid en milieu. Dit is een aspect wat ernstig onderschat wordt en waar meer aandacht voor moèt komen. Met betrekking tot de zonnepanelenvelden komt daar nog bij, dat dergelijke velden ernstige afbreuk zullen doen aan het karakter van het groen hart.

We schrikken van de weerstand die er binnen ons dorp is tegen de voorgenomen plannen als opgenomen in het concept afwegingskader duurzame energie. Wij willen u dan ook serieus in overweging geven meer tijd te nemen om hierover tot definitieve besluiten te komen én om meer onderzoek te (laten) doen naar alternatieven die minder belastend zijn voor gezondheid en milieu. Uiteraard zijn wij bereid als dorpsplatform daaraan bij te dragen, wat we graag in overleg met u willen vormgeven.