Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 8 januari 2019, Locatie : Dorpshuis

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Ineke Alsem, bestuurslid; Ko Klein, bestuurslid; Jan Willem Gombert, bestuurslid; Paul Kwakkenbos, bestuurslid.

Afwezig: Marc Verheyen, bestuurslid; Marion Vonk; contactambtenaar gemeente

1. Opening en vaststelling agenda.De voorzitter opent de vergadering onder vaststelling van de agenda;

2. Rondvraag
• Cees zal optreden als contactpersoon voor wat betreft het aanbod van de gemeente tot subsidiëring van WhatsApp buurtpreventieborden.
• Ko zal tezamen met Jose ons vertegenwoordigen in de toepassing van de voucherregeling Beleef en Bewonder;
• Ineke zal beoordelen in hoeverre wij gehoor geven aan de uitnodiging voor het 25-jarig jubileum van het Van der Wel-IJff Fonds;
• Jose en Ineke zullen ons als waarnemer vertegenwoordigen in het komend gesprek tussen Dorpshuis en Progressief Woerden.; Progressief Woerden is de uitnodigende partij. Voor het volgend AB zal een kandidaat AB lid worden uitgenodigd in de persoon van Marieke Suijs.

3. Verslag/conclusies AB vergadering 14 november jl.
a. Naar aanleiding van gesprek met Jose en Paul: Afstemming van afspraken mbt aanwezigheid, inbreng en commitment met het dorpsplatform, rol en taak bestuur en bestuursleden, genomen bestuursbesluiten, de dorpsagenda, collectief optreden
o Hierover en de rol daarin van het AB wordt een fundamentele discussie met elkaar gevoerd. Conclusie is dat wij als AB het voorbereidend en uitvoerend orgaan zijn van het bewonersoverleg. De agenda van onderwerpen is eveneens aan het bewonersoverleg. AB leden richten zich naar deze besluiten. Het AB vormt het dagelijks bestuur en voert daarom de regie over de dagelijkse gang van zaken;
o Op 22 januari a.s. spreken wij elkaar nader ov er de vraag op welke wijze wij meer bewoners kunnen enthousiasmeren voor met name het bewonersoverleg.
b. Afspraken rond gebruik geluidsinstallatie Dorpshuis; Kennis genomen wordt van de instemmende brief van het Dorpshuis. De installatie is nog niet uitgeleverd. Nadien zullen wij de alsdan te ontvangen rekening betaalbaar stellen;

4. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info:
a. Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein Putkop:
Paul zal hierover een voorbereidend advies opstellen ten behoeve van ons beraad op 22 januari. Alsdan zal worden besproken hoe wij dit onderwerp met de gemeente zullen bespreken op 7 februari. Het resultaat zal worden voorgelegd aan het bewonersoverleg van 19 februari a.s.
b. Rol en taakverdeling dorpsambtenaar/dorpsplatform
Wordt opnieuw geagendeerd voor 22 januari op het moment dat tevens Marion aanwezig is.
c. Begroting 2019;
Kennisgenomen wordt van de begroting d.d. 31 december 2018. Op basis daarvan is onze subsidieaanvraag. Wij gaan uit van een subsidieverstrekking van € 9.500,– . Cees bewaakt het vervolg.

5. Vuurwerk- hoe verder? Enquête, opzet en uitvoering. Budget
Ko is onze initiator. Hij heeft een enquête-voorstel gedaan. Jose en Marc zullen hem in de verdere uitvoering daarvan ondersteunen. Het gaat daarbij om vraagstelling; inrichting; verspreiding en verwerking van de enquête. Deze wordt zowel digitaal als analoog opgezet. Als een soort van inlegvel bij de komende Dorpskrant.

6. Dorpsagenda Harmelen
a. Terugblik bewonersoverleg d.d. 27 november jl.
Probleem blijft het verkrijgen van draagvlak. Wij kunnen niet meer doen dan hetgeen wij hebben gepresenteerd. Dit is het voor wat betreft de vaststelling. Nu komt het neer op de communicatie. De randvoorwaarden bij de uitvoering zullen een duidelijker worden verwoord zoals dat ook al het geval was bij de presentatie (verkeers- en woonvisie e.d.).
De Dorpsagenda zal nu via de Dorpskrant worden overgelegd aan de bewoners. De opstelling zal plaatsvinden via de redactie daarvan. Ineke; Marc en Cees zullen toetreden tot de redactieraad van de Dorpskrant. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen.
b. Overleg gemeente 07 februari 2019
Wordt geagendeerd voor 22 januari a.s

7. Volgende AB vergadering 22 januari 2019 om 19.30 uur

Harmelen, 8 januari 2019.
Cees van Elteren.