Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; en de bestuursleden Ko Kleijn, Paul Kwakkenbos, Marc Verheyen, Jan Willem Gombert en Ineke Alsem. Marieke Suijs is als aspirant bestuurslid aanwezig.

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter verwelkomt Marieke Suijs als aspirant bestuurslid in de hoop dat met name zij in staat zal zijn invulling te kunnen geven over de vraag hoe wij meer jongeren kunnen rekruteren. Marieke geeft aan dat zij de voorzitter zo spoedig mogelijk zal aangeven of zij daadwerkelijk zal toetreden tot het AB en in welke rol.
2. Rondvraag:
• Ko zal tezamen met Jose zorgen voor de indiening van een aanvraag in het kader van de zg. vouchersubsidieregeling. Gedacht wordt aan de aanschaf en inrichting van bloembakken in de bebouwde omgeving. Deze zijn door de gemeente in de loop der jaren allemaal wegbezuinigd. Wellicht ook AED’s onder deze noemer.
• Ko heeft mogelijk een kandidaat die bereid is het DPH te ondersteunen in de verdere automatisering en digitalisering van onze website en de deelname van het DPH aan de sociale media.
• Jan Willem maakt melding van de herstart door de gemeente van de Verkeersvisie. Binnenkort heeft hij tezamen met Ko een gesprek met de provinciaal medewerker Verkeer over de provinciale wegenstructuur binnen ons dorp. Wordt vervolgd.
• Jose zal er bij het Dorpshuis voor pleiten dat ook zij kan beschikken over een sleutel van het Dorpshuis.
3. Verslag/conclusies AB vergadering 22 januari jl. Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;
4. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info:
a. Terugblik presentatie gemeente op 19 februari 2019 schuifruimte bedrijventerrein Putkop
• met tevredenheid wordt teruggekeken op het bewonersoverleg over dit punt; de avond was (met uitzondering van de geluidsinstallatie) goed georganiseerd. De inwoners van Harmelen zijn in de gelegenheid gesteld hun zegje te doen met soms verrassende inhoudelijke inbreng. De wethouder heeft uitdrukkelijk aangegeven dat de locatie Bijleveld niet tot de aan de gemeenteraad voor te stellen onderzoeksgebieden behoort. Dit gegeven is/was voor de aanwezige AB leden de reden om verder af te zien van de mogelijkheid om als DPH in te spreken op de komende politieke avond. Op persoonlijke titel kan dat uiteraard wel. Paul geeft aan dat hij hiervan gebruik heeft gemaakt onder vermelding hiervan. Hij heeft wel als dossiereigenaar een verzoek ingediend waarin wordt verzocht om uitstel van de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Het ware beter geweest om hierin naast secretaris en voorzitter ook de andere AB leden te consulteren. Nu was men afhankelijk van de informatieoverdracht door anderen. Deze gaven een ander beeld. Een beeld waarbij het er op leek dat Paul insprak namens het DPH. Deze ervaring was uiterst vervelend. Paul geeft aan geprobeerd te hebben dit te vermijden. Afgesproken wordt om naar de toekomst toe juist in gevoelige dossiers bij naar buiten tredende zaken het voltallig AB te betrekken.
• Het AB pleit er wel voor om het onderzoeksgebied uit te breiden met een geringe strook grond ten noorden van de Breudjjk aansluitend aan het noordoostelijk gelegen bestaande bedrijventerrein.
• Een uitbreiding van het bedrijventerrein moet tevens voorzien in een landschappelijke inpassing van de randen.
b. Deelname Dorpsquiz 2019; Jose is hierin onze aanvoerder en zal een team om haar heen vormen die namens het DPH deelneemt aan de dorpsquiz 2019 op 6 april aanstaande.
c. Bijeenkomst gemeente over ervaringen pilot gebiedsgericht werken op 7 maart; Jan Willen en Cees zullen hierin het DPH vertegenwoordigen en daarbij inhaken op de eerdere inbreng van Jose en Marc.
d. Ervaringen uitzetten vuurwerk enquête ; Ko en Jose zullen deze enquête verder uitzetten in het dorp. Alleen de digitale versie behoeft nog nadere aandacht. Ineke zal Ko helpen bij de verwerking van de enquêteformulieren.
e. Definitieve versie Dorpskrant over Dorpsagenda. De krant is gereed en zal binnenkort huis aan huis worden verspreid. Cees ontvangt nog de nota voor het gereedmaken van de declaratie aan de gemeente. De samenwerking met de Dorpskrant zal worden verduurzaamd. Daartoe zullen Ineke en Marc toetreden tot de redactieraad. Wij zullen dan wel een gedeelte van de onrendabele kosten voor onze rekening moeten nemen. Deze en andere kranten komen ook digitaal beschikbaar.
f. Levering en betaling geluidsinstallatie Dorpshuis.Komend weekend volgt de uitlevering. Het AB stemt in met betaling van een voorschot op de uiteindelijke rekening. Het Dorpshuis zelf zorgt voor de bediening; onderhoud en latere vervanging.
g. Is alles klaar voor de opschoondag 2019? Het belooft weer een mooie en zinvolle activiteit te worden onder regie van Ko en Marjan van Wijk. Gemeente en Waterschap doen weer volop mee. Een tweede persbericht volgt binnenkort. Ko denkt er aan om in het najaar voor het eerst een tweede opschoondag te organiseren. Gestreefd zal dan worden naar de steviger verbinding met de scholen.
h. Vertegenwoordiging DPH bijeenkomt 26 maart MOP 2020-2023; Inzet is om zowel Jan Willem als Paul af te vaardigen. Getracht zal worden om de verbinding met de Dorpsagenda aan te brengen. Daarnaast zal worden beoordeeld in hoeverre het verstandig is dat de gemeente het komend MOP in ontwerp voorlegt staande een bewonersoverleg.
5. Herijking woonvisie 23 april ; locatie en aanpak); De Woonvisie zal door de gemeente worden geactualiseerd. De wens daartoe zal door tussenkomst van de Dorps-/Wijkplatforms worden voorgelegd aan de bevolking. Het AB zal hier scherp op zijn. Het dorp Harmelen zal ons dorp moeten blijven. Er zijn binnen de rode contouren nog volop bouwlocaties in Harmelen. Tegen deze achtergrond gaan wij luisteren.
Paul zal een procesvoorstel opmaken over hoe met de herijking om te gaan. Het Dorpshuis is de beste locatie om de avond te organiseren.
6. Budget/begroting 2019/ reactie gemeente op subsidieaanvraag; De gemeente heeft ons gekort in onze begroting. Beoordeeld zal worden in hoeverre dit is gebaseerd op de correcte informatie. De gemeente heeft aangegeven te participeren in de geldelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven.
7. Beoordeling inwoner-initiatieven aanschaf buurt AED; Inmiddels hebben een zevental buurten een onderliggende actie met succes afgerond. In beginsel ondersteunt het DPH elk initiatief met € 100,–. De gemeente is bereid gevonden om per initiatief eveneens € 100,– bij te dragen. Buurten moeten zelf om die bijdrage vragen. Het AB geeft mandaat om tot de honorering van een tiental initiatieven over te gaan op voorwaarde dat de gemeente ook meedoet. Aan de deelnemers zal worden verzocht om hun emailadres achter te laten bij het DPH. Cees zal het AB informeren over het vervolg. De navolgende ingediende aanvragen zullen onder deze noemer worden gehonoreerd: Koningshof; Kastanjelaan;
Reijerscop.
Voetbalclub SCH organiseert voor haar leden een hartreanimatiecursus. Beoordeeld zal worden in hoeverre hierop kan worden aangesloten.
8. Volgende AB vergadering is op maandag 1 april om 19.30 uur in het Dorpshuis. (ipv 26 maart) Ineke en Cees zijn dan afwezig.

Harmelen, 06 maart 2019Cees van Elteren.